РЕШЕНИЕ №36 / 26.08.2011


Общинска  избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 36
Козлодуй,26.08.2011

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за издигане на кандидат за кмет на  кметство в с. Гложене Антон Огнянов Тодоров, за изборите на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от инициативен комитет, заявено от 4 /четири/ избиратели в състав: Лиляна Арсенова Величкова, Геновева Данкова Христова, Пенка Иванова Ангелова и Надка Росенова Тодорова, за издигане на кандидат за кмет на кметство в с. Гложене за изборите на 23 октомври 2011 г., заведено под № 12 на 26 август 2011 г. в регистъра на инициативните комитети за участие в изборите за кмет на кметства на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: протокол от 24.08.2011 г. с решение за създаване на инициативен комитет за издигане на Антон Огнянов Тодоров за кандидат кмет на кметство с. Гложене на 23 октомври 2011 г.; протокол от заседание на създадения инициативен комитет от 24.08.2011 г. с решение, определящо  Геновева Данкова Христова  като лице, което да представлява инициативния комитет; декларации по чл. 97, ал. 8, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 1 от ИК – 4 бр.; декларации по чл. 97, ал. 8, т. 4 от ИК - 4 бр.; нотариално заверени образци от подписите на всеки един от членове на инициативния комитет – 4 бр.; удостоверение изх. №259 от 26.08.2011 г. от „ Юробанк и еф джи България" АД, клон Козлодуй, за открита банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.

Налице са изискванията на чл. 97, ал. 1 - 8 от ИК за регистрацията на инициативния комитет.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 97, ал. 1 - 8 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

1

Лиляна Арсенова Величкова

2

Геновева Данкова Христова

3

Пенка Иванова Ангелова

4

Надка Росенова Тодорова-

-


за издигане на кандидат за кмет на кметство с. Гложене в изборите на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три  дни от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева

СЕКРЕТАР:

Соня Луканова


* Публикувано на 26.08.2011 в 17:00часа


Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook