Община Бекет, Република Румъния

Побратимяване между Община Бекет, РРумъния и Община Козлодуй, РБългария

 

           

Идеята за побратимяване между двете общини възниква през 2009 година след стартиране на Програма „ Трансгранично сътрудничество Румъния – България ” – 2007-2013г., с която се постановява рамката за Европейско териториално трансгранично сътрудничество между румънските и българските гранични региони, съгласно Политиката за сближаване 2007-2013г.


Чрез това побратимяване двете общини, целят да се направи възможно трансграничното сътрудничество, като сближава различните участници – хора, икономически участници и общности, за да се оползотворят по-добре възможностите, които предлага съвместното развитие на трансграничния регион, насочено към:

  • предприемане на взаимноизгодни трансгранични дейности;
  • търсене на решения за общи трансгранични проблеми и сближаване на населението от двете страни на границата;
  • желание за подобряване на сътрудничеството между граничните местни и регионални власти, в дух на добросъседство, откритост и солидарност;

Водени от разбирането, че устойчивото интегрирано развитие  на българо-румънския регион се основава на практически  действия и трайни партньорства между местните власти, и убедени в необходимостта от териториално интегриране на граничния район и осигуряване на стабилен растеж от двете страни на границата, насърчени от подкрепата на Европейския съюз и  положителните резултати от досегашното сътрудничество между  общините Козлодуй и Бекет двете ръководства проведоха редица срещи през 2009 година, на които се обсъдиха теми като:

  • проблемите на околната среда и превенцията на наводненията и бреговата ерозия в българо-румънския граничен регион;
  • възможностите за решаване на тези проблеми, чрез съвместни проекти на общините Козлодуй и Бекет по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г.
  • потенциални проектни идеи за кандидатстване по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г.;  рискове и ограничения в тяхната практическа реализация.

Съвместни инициативи:

Подготовка на проектно предложение „Изграждане на обслужваща инфраструктура на защитно съоръжение в зоната на комплекс „Рай” до Отоплителна централа „ Козлодуй ”, гр. Козлодуй”, по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г., Приоритетна ос 2: Околна среда – Устойчиво  използване и опазване на природните ресурси и на околната среда и подобряване  ефективното управление на риска в трансграничния регион, Ключова област на интервенция  2.1.:Развитие на инфраструктурата и съвместните услуги за предотвратяване на природните бедствия и бедствията, предизвикани от човека, включително системи за съвместно реагиране при извънредни ситуации.


Дейности по проекта:

  • Проучване и техническо проектиране на инженерно-строителни работи по укрепване на бреговата зона на община Бекет;
  • Изпълнение на строителни работи по укрепване на бреговата зона на община Козлодуй, съгласно наличен Технически проект ;
  • Меки мерки – институционално сътрудничество за предотвратяване на наводненията и опазване на околната среда;
  • разработване на двуезични карти и съвместен двуезичен интернет сайт.

www.primariabechet.ro

Търсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?