Решение №329 до №346

ПРОТОКОЛ № 35 от 17.12. 2013 година

Решение

№ 329

Общински съвет, Козлодуй  прие на основание чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 62, ал. 2 от ЗЕ дава предварително съгласие да се допълни Приложение № 2 на Годишната програма за 2013 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Козлодуй с имот № 000291 – публична общинска собственост, представляващ пасище, мера с площ 39,434 дка, находящ се в землището на с. Гложене, м. „Ливадето”. Даде предварително съгласие на „МВЕЦ Гложене” ЕООД във връзка с последваща процедура по чл.124а ал.3 от ЗУТ за допускане и изработване на ПУП - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии (ПП) и План за застрояване (ПЗ) за терените, които ще бъдат засегнати от инвестиционното предложение за изграждане и експлоатация на МВЕЦ „Гложене”, както и за съгласуване представеното в тази връзка задание за изработване на ПУП – Парцеларен план по чл.125 от ЗУТ.

Решение

№ 330

Общински съвет, Козлодуй прие изменения и допълнения в Наредба № 13 за определяне размера на местните данъци в Община Козлодуй.

Решение

№ 331

Общински съвет, Козлодуй прие в Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Козлодуй, в чл.15 създаване на нова ал. 6: „(6) Сгради, публична общинска и публична държавна собственост, които са обществено значими, заплащат само частта от размера на ТБО, включваща разходите изброени в чл. 15, ал. 3, т. 1,т. 2 и т. 3”. Досегашната ал. 6 става ал. 7.

Решение

№ 332

Общински съвет, Козлодуй прие  в Наредба № 11, чл. 16 да се добавят две нови тирета: „- лицето, на което имотът е предоставен за управление – за имоти, държавна или общинска собственост; - собственика на сграда, построена върху държавен или общински имот.”.

Решение

№ 333

Общински съвет, Козлодуй  прие в Наредба № 11, чл. 17, ал. 1, т. 2 се изменя така: „т. 2 събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за третирането им.” т. 3 се изменя така: „т. 3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.”.

Решение

№ 334

Общински съвет, Козлодуй прие в Наредба № 11,чл. 20, ал. 1, текстът на т. 1 да не се променя.

Решение

№ 335

Общински съвет, Козлодуй прие в Наредба № 11, чл. 20, ал. 1, т. 2 да се  измени така: „2. училища на територията на Община Козлодуй”.

Решение

№ 336

Общински съвет, Козлодуй не прие в Наредба № 11, чл. 20, в ал. 1 да отпадне предложената нова т. 7 „7. МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД”.

Решение

№ 337

Общински съвет, Козлодуй прие в Наредба № 11, Допълнителни разпоредби да се създаде: „т. 5 „обществено значими сгради” са собствени или предоставени за управление сгради при условие, че не са предоставени под наем на трети лица и не се използват със стопанска цел.”

Решение

№ 338

Общински съвет, Козлодуй прие в Наредба № 11, Приложение № 2 Размер на такса битови отпадъци да се направят  изменения и допълнения:

Решение

№ 339

Общински съвет, Козлодуй  прие в Наредба № 11, чл. 25 думите „месечни такси” се заменят с „месечна такса,” поставя се запетая и се добавя „която се състои от постоянна и присъствена”. Създаде се нова ал. 1 със следния текст: „(1) Постоянната такса е в размер на 10.00 лв., независимо от броя на посещенията в месеца”. Измененията и допълненията Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Козлодуй  влизат в сила от 01.01.2014 г.

Решение

№ 340

Общински съвет, Козлодуй прие да се допълни Приложение № 5 „Услуги, извършвани от Общинско предприятие „Комунална дейност” от Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Козлодуй с нови услуги,

Решение

№ 341

Общински съвет, Козлодуй прие полски път № 000050 да се раздели, като се обособят два имота: - имот № 000051 с площ 0,887 дка / и имот № 000052 с площ 15.302 дка /полски път обслужващ собственици/, по приложени скици - проект. Обявява от публична общинска собственост в частна общинска собственост имот № 000051 с площ 0,887 дка, с начин на трайно ползване – полски път, местността „Полето двор”, находящ се в землището на с. Гложене, поради това, че е престанал да има предназначението по чл. 3, ал. 2 от ЗОС.

Решение

№ 342

Общински съвет, Козлодуй прие Общински екологичен календар за 2014 г.  И план-сметка за финансирането му. Като първо мероприятие да се впише Провеждане на целогодишна информационна кампания за ползите от рециклиране и селектиране на отпадъци с финансови средства в размер на 200.00 лв. В мероприятието за м. ноември Европейска седмица за намаляване на отпадъците сумата за финансиране да се намали на 200.00 лв. и,

Решение

№ 343

Общински съвет, Козлодуй прие Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Козлодуй през 2014 г. и план-сметка за финансирането й.

Решение

№ 344

Общински съвет, Козлодуй прие План за действие за 2014 г. в изпълнение на Общинската програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в Община Козлодуй (2012 – 2016 г.).

Решение

№ 345

Общински съвет, Козлодуй отказа да извърши замяна на поземлен имот с идентификатор № 37798.510.222, с площ  3000 м2  /по дани на ОС „Земеделие”, гр. Козлодуй/ в местността „Килера”, гр. Козлодуй между Община Козлодуй и ползватели по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ поради неспазване изискванията на § 4з  .

Решение

№ 346

Общински съвет, Козлодуй даде съгласие да се извърши замяна между Община Козлодуй и ползвателя, по одобрена със заповед № 564/08.12.2009 г. от Областен управител на Област Враца – Кадастрална карта на § 4, на следния земеделски имот: Община Козлодуй предоставя поземлен имот с идентификатор № 37798.509.334, с площ 943 м2  в местността „Крушов баир”, гр. Козлодуй, а ползвателят Илия Стоянов Нинов предоставя в замяна 1000 м2.


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346 - Текуща страница
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи