Реализирани проекти

"И аз имам семейство"

Закриване на съществуващо сметище за ТБО в град Козлодуй

„Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Козлодуй”

„Благоустрояване на зона за отдих в община Козлодуй – създаване на зелена, сигурна и достъпна среда за нас и децата ни!”

“Ремонт и реконструкция на Народно читалище храм – паметник “Христо Ботев 1879” – гр. Козлодуй”

"Подкрепа за достоен живот"

“Създаване на горски култури чрез залесяване на неземеделски земи на територията на община Козлодуй”

“Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Козлодуй и Мизия”

Трансграничен модел за природна консервация и устойчиво използване на природните ресурси по поречието на река Дунав

“Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и улично осветление в кв. 127, 255, 256, 257 и 258 в гр. Козлодуй”

Община Козлодуй – ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите

„Ремонт, обновяване, мерки за енергийна ефективност и подобряване достъпът за хора с увреждания на: 1. ОДЗ „Радост” - с. Гложене и 2. ОУ „Св.Св. Кирил и Методий – с.Бутан” в община Козлодуй”

„Подготовка на проект за управление на отпадъците в община Козлодуй – регион Оряхово”

„Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на град Козлодуй” – Община Козлодуй

“Грижа и подкрепа за хората в неравностойно положение”

“Повишаване на енергийната ефективност на сгради общинска собственост на територията на община Козлодуй”

„Създаване и функциониране на комплекс за социални услуги на деца и семейства в риск в Община Козлодуй”

„Създаване и функциониране на услугата “Защитено жилище” за възрастните хора с интелектуално изоставане”

”Ремонт на Дом за възрастни с умствена изостаналост – с. Бутан”

“Изграждане на канализационен колектор VIA в участъка от бл. 32 до Отоплителна централа в гр. Козлодуй”

“Изграждане на хандбално игрище с изкуствено тревно покритие и трибуни в с. Гложене – I етап”

"Изграждане на хандбално игрище с изкуствено тревно покритие и трибуни в с. Гложене – II етап"

“Почистване и обособяване на зона за спорт и отдих в междублоково пространство в Жилищен комплекс 3 – Юг, град Козлодуй”

"Доставка на модулни автобусни спирки за община Козлодуй"

"Доставка на детски съоръжения за детски площадки"

Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?