Документи

 

pdfГрафик за маршрутите на сметоизвозващите автомобили за месец август 2020 г.
pdfЗаповед за ежемесечно сметоизвозване на община Козлодуй за 2020г. 
pdfЗаповед за ежемесечно сметоизвозване на община Козлодуй за 2019г. 

pdfГрафик за почистващи райони и площадки бригада "Чистота" - гр. Козлодуй

pdfРЕГИСТЪР на обработените безстопанствени кучета през 2015 год.

pdfСтановище на ДП РАО по мненията и възраженията в резултат на обществените обсъждания на ДОВОС на ИП „Изграждане на национално хранилище за ниско- и средноактивни РАО”

pdfОбобщен годишен доклад за радиоекологичния мониторинг на АЕЦ „Козлодуй” АД – 2014 г.

pdfПрограма за управение на отпадъците в община Козлодуй 2015 – 2020 г.

pdfРешение на РИОСВ – Враца за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на общинска програма за управление на отпадъците 2015-2020 г.

pdfРешешние по ОВОС на МОСВ за одобрение изграждането на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй”

pdfРешение на МОСВ за извършване на ОВОС на ИП „Изграждане на съоръжение за допълнително техническо водоснабдяване на АЕЦ „Козлодуй” - Студен канал 2”

pdfОбщинска програма за опазване на околната среда за периода 2015 г. – 2020 г.

pdfОбобщена информация за радиологичен и собствен нерадиационен мониторинг, осъществяван от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД през 2013 г.

pdfОбобщена информация за състоянието на водите на територията на община Козлодуй през 2013 г.

pdfОбобщена информация, предоставена от ИАОС за състоянието на компоненти на околната среда в община Козлодуй през 2013 г.

pdfРешение №5-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП на ДП РАО за изграждане на Площадка №4

pdfЗаповед №205/14.05.2014г., относно присъствието и разхождането на кучета – домашни любимци на обществени места

pdfРЕГИСТЪР на обработените безстопанствени кучета на територията на гр. Козлодуй, за периода 17.03.2014г. – 29.04.2014г.

pdfЗащитени зони и защитени територии в Община Козлодуй

pdfЗаповед №639/26.05.2003г. 

pdfЗаповед №РД-548/05.09.2008г.

pdfРЕГИСТЪР на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон 

pdfОТЧЕТ за 2013 г. на общинската програма за опазване на околна среда

pdfПрограма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Козлодуй 2018 г. - 2021г.

pdfЗа опасността от изхвърляне на старите батерии заедно с битовите отпадъци

pdfСписък на местата, където са разположени контейнери за разделно събиране на негодни за употреба батерии, стопанисвани от община Козлодуй

pdfРешение по ОВОС на ИП за „Извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй"

Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?