Комисия за защита от дискриминация

"Дневен център за пълнолетни лица с увреждания" (ДЦПЛУ), с.Хърлец

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ(ДЦПЛУ), 

СЕЛО ХЪРЛЕЦ

 


„Дневен център за пълнолетни лица с увреждания”, с. Хърлец, общ. Козлодуй е социална услуга, делегирана от държавата дейност. Той е комплекс от социални услуги, в който са създадени условия за обслужване, отговарящи на ежедневните и рехабилитационните им потребности, както и на потребностите от организация на свободното време.

Социалната услуга се намира в едноетажна сграда на бившето Основно училище „Васил Априлов”, с. Хърлец, на площ от 357 кв.м., в центъра на селото.

В центъра се предлага цялостно обслужване на пълнолетните лица през деня:

 • Транспорт за трудно подвижните хора, потребители на центъра;
 • Закуска и обяд;
 • Специализирано оборудване и обзавеждане;
 • Преодоляваща и стимулираща инициативността среда, в зависимост от конкретните потребности на възрастните с увреждания в общността;
 • Задоволяване на ежедневни потребности;
 • Физиотерапевтични и рехабилитационни процедури, назначени след преглед от лекар физиотерапевт;
 • Психологична и логопедична подкрепа;
 • Организация на свободното време и личните контакти;
 • Празнуване на лични и официални празници;
 • Организиране на екскурзии;

Необходими документи за да можете да ползвате услугите в центъра:

 • Заявление  за ползване на социални услуги, делегирани от държавата дейности;
 • Копие от експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК;
 • Копие от медицински протокол на ЛКК;
 • Документ за самоличност - за справка;
 • Декларация по чл. 4, ал.1, т. 2 от Закона за защита на личните данни;
 • Медицинско удостоверение за общо здравословно състояние /от личния лекар на кандидат – потребителя/;
 • Социална оценка на потребностите на кандидат-потребителя за ползване на социална услуга /изготвя се в социален работник на ДСП по настоящ адрес в 20 – дневен срок след подаване на заявлението и приложените документи/;
 • Социален доклад с предложение за ползване на социалната услуга /изготвя се от ДСП/;
 • Направление за ползване на социална услуга в общността със срок – до дата, месец, година /Директора на ДСП/;
 • Направленията се съобщават писмено на лицата в 14-дневен срок от издаването им;
 • Направленията са валидни за срок от 1 месец от датата на съобщаването им;
 • В случай, че към момента на получаване на направлението за ползване на социална услуга, потребителя не желае вече да я ползва, писмено декларира отказа си /декларация в свободен текст/;
 • При настаняване в социална услуга, кандидат-потребителя сключва Договор за предоставяне на социална услуга, като срока на договора не може да бъде по-дълъг от срока на направлението, издадено от ДСП по настоящ адрес.

 

Документите се подават на място в центъра на адрес: с. Хърлец , ул. „Антим I”, № 2 или в Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй, ул. "Хаджи Димитър" № 1.

 

Условия за ползване на услугата и плащане:

 • Целодневно – от 7.00 до 18.00 часа;

 

Тел.: 0886 40 82 27; 0885 81 32 67                                                                                                                                                                                                                                        

Е-mail: dcvhy@abv.bg

Управител: Зорница Симеонова

 

                                                                                                                                                                                                                          

Свързани страници:

 1. Основна рубрика: Здравеопазване и социални дейности
 2. „Център за обществена подкрепа” , гр. Козлодуй
 3. Домашен социален патронаж
 4. „Дневен център за деца и младежи с увреждания”, гр.Козлодуй
 5. "Центрове за настаняване от семеен тип", с. Хърлец и с. Гложене
 6. "Дневен център за пълнолетни лица с увреждания" (ДЦПЛУ), с.Хърлец - Текуща страница
 7. „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост”, с.Бутан
 8. „Център за социална рехабилитация и интеграция”, с.Бутан
 9. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост (ЗЖЛУИ) и Защитено жилище за лица с психични разстройства (ЗЖЛПР) с. Гложене

Търсене

Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки ден :
41 % Complete (success)
Веднъж седмично :
16 % Complete (success)
Веднъж месечно, за да се ориентирам какво се случва :
9 % Complete (success)
Само когато имам нужда от информация :
34 % Complete (success)

УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, редовно, през цялата година :
58 % Complete (success)
Да, предимно по големи празници :
18 % Complete (success)
Не, имам друго виждане :
24 % Complete (success)

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, определено :
56 % Complete (success)
Не особено :
41 % Complete (success)
Нямам мнение :
4 % Complete (success)

facebook