„Център за обществена подкрепа” , гр. Козлодуй

"Център за обществена подкрепа", 

гр. Козлодуй

„Център за обществена подкрепа” е комплекс от социални услуги, разположени в следните направления:

  • Превенция на изоставянето на деца и настаняването

им в специализирани институции;

  • Услуги, подпомагащи работата по реинтеграция на

деца, настанени в институции;

  • Превенция на рисково поведение на деца от

общността;

  • Превенция на отпадане от училище. Работа с деца,

отпаднали от училище или с риск от отпадане;

  • Подкрепа на деца, жертви на насилие, и техните

семейства;

  • Социално-педагогическо консултиране на деца с

поведенчески проблеми;

  • Консултиране и подкрепа на семейства от общността;
    • Приемна грижа и осиновяване.

 

Капацитетът на Центъра за обществена подкрепа е 30 места.

Потребители на услугата са деца в риск от 3 до 18 години и техните семейства.

Към Центъра за обществена подкрепа работи мултидисциплинарен екип, включващ  социални работници, педагози и психолог.

Услугите са безплатни.

 

thumb_socdom8thumb_socdom9Адрес: гр. Козлодуй – 3320

ул. „Стефан Караджа”, бивша сграда „Неутрон”

тел.: 0973 / 80953
моб. тел.: 0885375947

Управител: Ина Лилова

e-mail: ksu_kozloduy@abv.bg

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook