Комисия за защита от дискриминация

„Център за обществена подкрепа” , гр. Козлодуй

 

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА (ЦОП)
ГРАД КОЗЛОДУЙ

 

Център за обществена подкрепа е форма на социална услуга, в който се извършват дейности, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието, отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от резидентна грижа. В центъра се извършват: социално и психологическо консултиране на деца и семейства в риск; оценяване на родителски капацитет, посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликт при развод/раздяла, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми, реализиране на социални програми за деца и семейства в риск.

Основните дейности, извършвани в ЦОП, са:   

 • Превенция на изоставянето/разделянето на деца от биологичното им семейство и настаняването им в алтернативна грижа.
 • Превенция на ранните бракове.
 • Превенция на отпадане от училище. Работа с деца, отпаднали или в риск от отпадане от училище и техните семейства.
 • Подкрепа и консултиране на семейства от общността.
 • Работа с деца с поведенчески проблеми и техните семейства.
 • Работа с деца, жертви на насилие, и техните родители.
 • Семейно консултиране и подкрепа за ранно детско развитие.
 • Реинтеграция в биологичното семейство на деца, настанени в алтернативна грижа (настанени в резидентни услуги и в приемни семейства).
 • Обучение на приемни родители и осиновители.

 

Капацитетът на Центъра за обществена подкрепа е 30 места.

Потребители на услугата са деца в риск от 3 до 18 години и техните семейства.

Към Центъра за обществена подкрепа работи мултидисциплинарен екип, включващ  социални работници, педагог и психолог.

 

Услугите са безплатни.


           


Адрес:
гр. Козлодуй – 3320

ул. „Стефан Караджа”, бивша сграда „Неутрон”

тел.: 0973/80953

моб. тел.: 0885 37 59 47

e-mail: ksu_kozloduy@abv.bg

Управител: Ина Лилова

Свързани страници:

 1. Основна рубрика: Здравеопазване и социални дейности
 2. „Център за обществена подкрепа” , гр. Козлодуй - Текуща страница
 3. Домашен социален патронаж
 4. „Дневен център за деца и младежи с увреждания”, гр.Козлодуй
 5. "Центрове за настаняване от семеен тип", с. Хърлец и с. Гложене
 6. "Дневен център за пълнолетни лица с увреждания" (ДЦПЛУ), с.Хърлец
 7. „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост”, с.Бутан
 8. „Център за социална рехабилитация и интеграция”, с.Бутан
 9. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост (ЗЖЛУИ) и Защитено жилище за лица с психични разстройства (ЗЖЛПР) с. Гложене

Търсене

Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки ден :
41 % Complete (success)
Веднъж седмично :
16 % Complete (success)
Веднъж месечно, за да се ориентирам какво се случва :
9 % Complete (success)
Само когато имам нужда от информация :
34 % Complete (success)

УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, редовно, през цялата година :
58 % Complete (success)
Да, предимно по големи празници :
18 % Complete (success)
Не, имам друго виждане :
24 % Complete (success)

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, определено :
56 % Complete (success)
Не особено :
41 % Complete (success)
Нямам мнение :
4 % Complete (success)

facebook