„Дневен център за деца и младежи с увреждания”, гр.Козлодуй

„Дневен център за деца и младежи с увреждания”, 

гр. Козлодуй

ДЦДМУ е комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня. Осигуряват се целодневна, полудневна грижа и почасови консултации със специалисти.

Дейностите в Дневния център са разположени в следните направления:

  • Здравни и рехабилитационни услуги за подобряване на здравния статус;
  • Педагогически услуги за деца със специални образователни потребности;
  • Психологическа оценка, индивидуално, семейно и групово консултиране;
  • Логопедична работа – подобряване на езиково-говорните аномалии и повишаване на комуникационните възможности;
  • Организацията на свободното време на децата;
  • Консултации и обучение  на семействата, свързана с важни за детското развитие теми и проблематика;
  • Изграждане на нови умения и навици за успешна социална интеграция:

- Хигиенни навици и грижи за тялото;

- Умения за самостоятелно хранене;

- Хигиена на облеклото и личното пространство;

- Самостоятелно домакинстване;

- Ориентиране и придвижване на улицата;

- Умения за пазаруване;

- Общуване и работа в група;

- Оползотворяване на свободното време;

- Изграждане на социални умения за поведение в обществото.

 

Потребители на услугата са деца и младежи с

увреждания от 3 до 35 години и техните семейства.

Към Дневния център  работи мултидисциплинарен екип, включващ социален работник, психолог, педагог, логопед, рехабилитатор, медицинска сестра и възпитател. Услугите са безплатни за деца до 18 години. За децата на целодневна грижа е осигурен транспорт.


thumb_socdom7

thumb_socdom6

Адрес: гр. Козлодуй – 3320

ул. „Стефан Караджа”, бивша сграда „Неутрон”

тел./факс: 0973 / 80598
моб. тел.: 0885375947

Управител: Ина Лилова

e-mail: ksu_kozloduy@abv.bg

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook