Решение №74 до №94

ПРОТОКОЛ № 8 от 27.03.2012 година

Решение

№ 74

Общински съвет, Козлодуй прие за сведение Информация относно противодействието на престъпността и опазване на обществения ред на територията на община Козлодуй през 2011 г. от РУ „Полиция”, гр. Козлодуй.

Решение

№ 75

Общински съвет, Козлодуй приема Доклад за осъществените читалищни дейности, в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност и отчет за изразходваните средства от бюджета за финансирането й през 2011 г. на НЧХП „Христо Ботев – 1879”, гр. Козлодуй.

Решение

№ 76

Общински съвет, Козлодуй приема Доклад за осъществените читалищни дейности, в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност и отчет за изразходваните средства от бюджета за финансирането й през 2011 г. на НЧ „Никола Йонков Вапцаров-1927”, с. Хърлец.

Решение

№ 77

Общински съвет, Козлодуй приема Доклад за осъществените читалищни дейности, в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност и отчет за изразходваните средства от бюджета за финансирането й през 2011 г. на НЧ „Яким Деспотов 1899”, с. Гложене.

Решение

№ 78

Общински съвет, Козлодуй прие Доклад за осъществените читалищни дейности, в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност и отчет за изразходваните средства от бюджета за финансирането й през 2011 г. на НЧ „Заря – 1911”, с. Бутан.

Решение

№ 79

Общински съвет, Козлодуй прие Доклад за осъществените читалищни дейности, в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност и отчет за изразходваните средства от бюджета за финансирането й през 2011 г. на НЧ „Будител 1926”, с. Крива бара.

Общинската администрация – Дирекция „Образование, култура и социални дейности” да окаже организационно-методическа помощ на читалищното ръководство на НЧ „Будител 1926”, с. Крива бара за подобряване дейността, в съответствие с целите на народните читалища.

Решение

№ 80

Общински съвет, Козлодуй прие и одобри Отчет за извършената работа на Общинско предприятие „Комунална дейност” за 2011 година.

Решение

№ 81

Общински съвет, Козлодуй прие и одобри Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2011г.

Решение

№82

Общински съвет, Козлодуй даде съгласието си да се сключи договор за безвъзмездно ползване на имот между община Козлодуй и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” за срок от 4 /четири/ години, считано от 01.01.2012 год.

Решение

№ 83

Общински съвет, Козлодуй допълни Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2012 година, приета с решение № 61 по протокол № 7 от 21.02.2012 г. на ОбС, Козлодуй.

Решение

№ 84

Общински съвет, Козлодуй одобри изготвените пазарни оценки на общинските имоти по т. 2 от предложение вх. № 410-03-41/16.03.2012 г. на кмета на община Козлодуй, предмет на предходното решение, които оценки да бъдат начални цени за продажба на имотите.

Решение

№ 85

Общински съвет, Козлодуй допълни Приложение № 5 „Услуги, извършвани от Общинско предприятие „Комунална дейност” от Наредба № 11 на ОбС, Козлодуй за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй с нова услуга.

Решение

№ 86

Общински съвет, Козлодуй измени и допълни Наредба № 12 за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Козлодуй.

Решение

№ 87

Общински съвет, Козлодуй измени и допълни Наредба № 14 на Общински съвет Козлодуй за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Козлодуй.

Решение

№ 88

Общински съвет, Козлодуй измени и допълни Наредба № 5 на Общински съвет Козлодуй за управление на отпадъците и поддържане чистотата на територията на община Козлодуй.

Решение

№ 89

Общински съвет, Козлодуй измени и допълни Наредба № 6 за замяна на земеделски земи – частна общинска собственост със земеделски земи – собственост на граждани и юридически лица,

Решение

№ 90

Общински съвет, Козлодуй даде съгласие да се извърши замяна между община Козлодуй и ползватели, по одобрена Кадастрална карта на § 4.

Решение

№ 91

Общински съвет, Козлодуй даде съгласие за предоставяне на земеделски имот № 529002 с площ 2,743 дка, находящ се в землището на с. Гложене на наследниците на Камена, Райна, Йордана Кънови Савови.

Решение

№ 92

Общински съвет, Козлодуй даде съгласие за предоставяне на земеделски имот № 000274 с площ 9,094 дка, находящ се в землището на с. Бутан на наследниците на Цвета Георгиева Гимиджийска.

Решение

№ 93

Общински съвет, Козлодуй прие Етичен кодекс на представителите на изборна длъжност в община Козлодуй за мандат 2011 – 2015 година.

Решение

№ 94

Общински съвет, Козлодуй отпусна финансова помощ на Петя Христова Петкова за следоперативно лечение, след поставена животозастрашаваща диагноза.
 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94 - Текуща страница
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи