Комисия за защита от дискриминация

Комисия за защита на личните данни

Награда на херцога на Единбург

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

ДП РАО

Консултативен кабинет по проблемите на детската личност

 

 

Консултативния кабинет по проблемите на детската личност е свързващото звено между двете направления – Превантивна дейност и корекционно-възпитателна работа.

 Консултативния кабинет чрез индивидуални консултации подпомага и насочва родителите, децата, учителите, институциите и организациите при решаване на проблемите свързани с възпитанието, отглеждането и реализацията на малолетните и непълнолетните. В зависимост от случая консултативния кабинет ще работи в тяхно сътрудничество с ЦОП, гр. Козлодуй, ЦСРИ, с. Бутан, ОДК и Център за личностно развитие „Барака”. Функциите на консултативния кабинет са: консултативно –диагностична и информативна. Предмет на работа на консултативния кабинет са деца и техните родители потърсили доброволно психологическа помощ, деца и техните семейства насочени от кл. ръководители, училищните ръководства, УК БППМН и обществените възпитатели и деца настанени във СПИ, ВУИ и ПД  и техните родители.

Съдържание на дейността

-индивидуални консултации от специалисти за родители, учители, деца и други с по-широк спектър от проблеми в сферата на семейството, здравето, общуването, образованието, морална и правна култура и др;

-консултации за конкретно научно подпомагане на индивидуалната корекционна работа при смущения в психическото развитие и социалната реализация на подрастващите, при трудности в общуването с възрастни и връстници, работа по предотвратяване извършването на аморални прояви и правонарушения;

-диагностициране на  деца с емоционални и поведенчески дефицити, чрез участието на психолози от консултативния кабинет в Екипа от специалисти работещи по проблемите на детската личност.

Структура и организация на дейността

В състава на консултативния кабинет по проблемите на детската личност влизат: обществените възпитатели към МК БППМН и привлечените специалисти от училищата не територията на общината, ЦОП, гр. Козлодуй, ЦСРИ, с. Бутан, ОДК и Център за личностно развитие „Барака”. Кабинетът осъществява консултации на общинско и училищно ниво.

Взаимодействие на консултативния кабинет по проблемите на детската личност

-На вертикално равнище: - родители; учители; деца;

-На хоризонтално равнище - УК БППМН, И ДПС; Обществени възпитатели и ОЗД

Ръководител: Диляна Върганова


 

План за работа на консултативния кабинет по проблемите детската личност при ЦПВРД

 

1. Консултиране на малолетни и непълнолетни поставени под възпитателен надзор;

Срок: постоянен

Отговорник: Диляна Върганова и обществените възпитатели

2. Обсъждане на програми за корекционно-възпитателна работа  с обществени възпитатели и класни ръководители.

Срок: постоянен

Отговорник: Диляна Върганова и обществените възпитатели

3. Насочване на деца към ЦОП, гр. Козлодуй, ЦСРИ, с. Бутан, ОДК и Център за личностно развитие „Барака”, обсъдено на срещи с психолога на ЦОП, гр. Козлодуй, социалния работник в ЦСРИ, с. Бутан, педагогическите съветници в училищата на територията на общината и др. специалисти.

Срок: постоянен

Отговорник: Диляна Върганова и Цветелина Петрова, пед.съветници ЦОП, ЦСРИ, ОДК, и Център за личностно развитие „Барака”

При необходимост от допълнителна информация: 0973/85843


Търсене

COVID-19

Анкета

Резултати от анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, определено :
56 % Complete (success)
Не особено :
41 % Complete (success)
Нямам мнение :
4 % Complete (success)

УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, редовно, през цялата година :
58 % Complete (success)
Да, предимно по големи празници :
18 % Complete (success)
Не, имам друго виждане :
24 % Complete (success)

Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки ден :
41 % Complete (success)
Веднъж седмично :
16 % Complete (success)
Веднъж месечно, за да се ориентирам какво се случва :
9 % Complete (success)
Само когато имам нужда от информация :
34 % Complete (success)

Банкова сметка на община Козлодуй

Facebook

 

GDPR

Проверка на данъчни задължения

Единен портал за електронни административни услуги

Оперативна програма Региони в растеж

Easy Pay

ePay.bg

Награди и отличия

Антикорупционен формуляр

Административен регистър

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи