Решение №95 до №113

ПРОТОКОЛ № 9 от 14.05.2012 година

Решение

№ 95

Общински съвет, Козлодуй включи нови точки № 14 и № 15 в дневния ред, както следва:

14. Избор на представител на общината в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев” АД, гр. Враца на 12.06.2012 г.

15. Заявление от Йосиф Петров Сираков от гр. Козлодуй за отпускане на финансова помощ.

Решение

№ 96

Общински съвет, Козлодуй прие счетоводен баланс на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй към 31.12.2011 г.. Приема отчет за приходите и разходите на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй за 2011 г.

Решение

№ 97

Общински съвет, Козлодуй прие през месец юни 2012 г. да се проведе тематично заседание на Общинския съвет за обсъждане развитието на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй.

Решение

№ 98

Общински съвет, Козлодуй възложи на и.д. Управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй да предостави в Общинския съвет актуална информация за финансовото състояние на дружеството, предприетите мерки за оптимизирането им, както и за предприетите действия за подобряване на материалните и хигиенно-битови условия в лечебното заведение, в срок десет дни преди датата на тематичното заседание.

Решение

№ 99

Общински съвет, Козлодуй обяви конкурс за възлагане на управлението на Многопрофилна болница за активно лечение  „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй.

Решение

№ 100

Упълномощи кмета на община Козлодуй да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, в полза на Министерството на околната среда и водите, платим на предявяване в размер на 3 551 141,65 лв. /три милиона петстотин петдесет и една хиляди сто четиридесет и един лева и шестдесет и пет стотинки, авансовото плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ за „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на град Козлодуй” по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”.

Решение

№ 101

Общински съвет, Козлодуй прие Програма за реализация на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2012 г.

Решение

№ 102

Общински съвет, Козлодуй прие Общинска програма за закрила на детето в община Козлодуй за 2012 г.

Решение

№ 103

Общински съвет, Козлодуй прие Годишен план за действие за интеграция на етническите малцинства в община Козлодуй за 2012 г.

Решение

№ 104

Общински съвет, Козлодуй даде съгласие да се предостави безвъзмездно право на строеж на МВР върху общински имот от 4290 кв.м., представляващ УПИ IV в кв. 118 по ПРЗ на гр. Козлодуй за построяване на сграда на РУ „Полиция”, гр. Козлодуй.

Решение

№ 105

Общински съвет, Козлодуй даде съгласие да се допълни Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, Приложение № 2, като в нея се включи учредяване право на пристрояване и надстрояване за обект, изграден с отстъпено право на строеж.

Решение

№ 106

Общински съвет, Козлодуй даде съгласие да се сключи договор за възмездно ползване на терен общинска собственост с площ 6 кв.м., находящ се югоизточно от ТПК „Радецки” І Б зона за монтаж на преместваем павилион за извършване на обущарски услуги за срок от 3 /три/ години, считано от 01.04.2012 г.

Решение

№ 107

Общински съвет, Козлодуй даде съгласие да се извърши замяна между община Козлодуй и ползватели, по одобрена Кадастрална карта на § 4, на   земеделски земи.

Решение

№ 108

Общински съвет, Козлодуй не прие да не се разкрие втори Клуб на пенсионера „Здраве”, с. Хърлец.

Решение

№ 109

Общински съвет, Козлодуй даде съгласие за разкриване на втори Клуб на пенсионера „Здраве”, с. Хърлец.

Решение

№ 110

Общински съвет, Козлодуй прие становище в подкрепа на молбата на Десислава Ивова Цанева от гр. Козлодуй за опрощаване на недобросъвестно получено парично обезщетение за отглеждане на дете, според разпореждане на НОИ.

Решение

№ 111

Общински съвет, Козлодуй избра за представител на община Козлодуй Румен Василев Маноев – кмет на община Козлодуй за участие в редовното заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев” АД, гр. Враца, което ще се проведе на 12.06.2012 г.

Решение

№ 112

Общински съвет, Козлодуй отпусна финансова помощ на Йосиф Петров Сираков от гр. Козлодуй.

Решение

№ 113

Общински съвет, Козлодуй упълномощи Татяна Василева Кашева – Риждова – мл.юрисконсулт на община Козлодуй да представлява Общинския съвет, в лицето на Мая Людмилова Занева – председател на ОбС, по Административно дело № 132 от 2012 г. по описа на Административен съд гр. Враца.
 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113 - Текуща страница
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи