Членове на местната комисия

 

МК БППМН – Община Козлодуй се състои от 11 членове:

Председател: Юрик Мартинов – Зам. кмет на община Козлодуй
Секретар: Десислава Маринова

Членове:

1. Виолета Маркова – Гл. специалист „Младежки дейности и детски политики”
2. Лидия Петрова – Началник на отдел „Образование, социални дейности и младежки политики”
3. Петя Иванова-Николова – Гл. юрисконсулт в Община Козлодуй
4. Аделина Николова – Старши учител в ПГСС „Христо Ботев”, с. Бутан
5. Марин Кривачков – Инспектор „ДПС” при РУ – Козлодуй
6. Нина Коева – Началник на отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй
7. Диляна Върганова – Педагогически съветник в СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй
8. Жана Кривачкова – Педагогически съветник в СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй
9. Венета Бончева-Якимова – Психолог в Център за обществена подкрепа, гр. Козлодуй
10. Ина Лилова – Управител на Център за обществена подкрепа, гр. Козлодуй
11. Цветомира Иванова – Управител на Център за социална рехабилитация и интеграция, с. Бутан


Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните осъществява дейността си в партньорство с училищата на територията на общината (СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй, СУ „Св.св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй, ПГЯЕ „Игор Курчатов”, гр. Козлодуй, НУ „Васил Левски”, гр. Козлодуй, ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец, ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Бутан и ПГСС „Христо Ботев”, с. Бутан), социалните услуги за деца (Център за обществена подкрепа (ЦОП), гр. Козлодуй и Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ), с. Бутан), спортните клубове, Инспектор „Детска педагогическа стая” към РУ – Козлодуй, Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй, Дирекция „Бюро по труда”, гр. Козлодуй, Обединен детски комплекс (ОДК), гр. Козлодуй, НПО в общината и др. Целта на институционалната взаимопомощ е съвместното постигане на навременно и ефективно разрешаване на проблемите на децата в общината.

Комисията е отворена за нови партньорства, които биха допринесли за постигането на траен позитивен ефект от работата с малолетни и непълнолетни извършители на противообществени прояви и престъпления, както и за предотвратяване на отклоняващо се поведение.

Контакти:
Секретар на МК БППМН:
Тел. 0973/85 843 – Десислава Маринова
e-mail: mkbppmn_kozloduy@mail.bg

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook