Сметка за местни данъци и такси

Сметка за местни данъци и такси

 

IBAN с-ка  № BG84SOMB91308436541544 , банков код BIC – SOMBBGSF

ОБЩИНСКА БАНКА АД,  клон Козлодуй

 

 

Списък на използваните кодове за вид плащане за сметка 7311 “Разпределяеми приходи на местните бюджети” 

 

44 14 00 – Патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници

 

44 21 00 – Данък върху недвижимите имоти и лихви върху данъка

 

44 22 00 – Данък върху наследствата

 

44 23 00 – Данък върху превозните средства и лихви върху данъка

 

44 24 00 – Такса битови отпадъци и лихви върху таксата

 

44 25 00 – Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин

 

44 28 00 – Туристически данък

 

44 34 00 – Други данъци и лихви върху тях

 

44 65 00 – Глоби

 

44 80 07  – Административни услуги

 

Плащане на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци

Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?