Такса битови отпадъци – размер и начини на определянето и

РАЗМЕР НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

1. За гр. Козлодуй

1.1. За жилищните имоти на граждани и жилищните имоти на предприятия в размер на 1,3 %о (промила) върху данъчната оценка в т.ч.:
а) за услугата по сметосъбиране, сметоизвозване, депониране и обезвреждане, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на имота – 0,8 %о;
б) за услугата по поддържане на временни площадки за биоразградими отпадъци, таксата се определя пропорционално върху данъчната оценка на имота - 0,2 %о;
в) за услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на имота – 0,3 %о.

1.2. За нежилищни имоти на граждани, използвани с търговска цел в размер на 4 %о върху данъчната оценка, както следва:
а) за услугата по сметосъбиране, сметоизвозване, депониране и обезвреждане, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на имота – 3,5%о;
б) за услугата по поддържане на временни площадки за биоразградими отпадъци, таксата се определя пропорционално върху данъчната оценка на имота - 0,2%о;
в) за услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на имота – 0,3 %о.

1.3. За физически лица, собственици или ползватели на незастроени имоти (празни дворни места) да се събира такса за поддържане чистота на териториите за обществено ползване – 0,1%о.

1.4. За физически лица, собственици или ползватели на имоти, които няма да се ползват през цялата година и за които е подадена декларация за това в общинска администрация до края на предходната година да се събира такса за поддържане чистота на териториите за обществено ползване – 0,1%о.

1.5. За нежилищни имоти на предприятия, търговски дружества, кооперации и еднолични търговци в размер на 8,3 %о върху данъчна оценка, която е по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка , определена по ЗМДТ както следва:
а) за услугата по сметосъбиране, сметоизвозване, депониране и обезвреждане, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на активите (земя и сгради) - 3,00%о;
б) за услугата по поддържане на временни площадки за биоразградими отпадъци, таксата се определя пропорционално върху данъчната оценка на активите (земя и сгради) – 2,0 %о;
в) за услугата поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на активите (земя и сгради) - 3,3%о.

1.6. На лицата по чл. 16 от Наредба № 11, подали декларация в общинска администрация по местонахождение на имота за определяне на част от таксата според количеството отпадъци, се събира такса:
а) за 1 брой контейнер от 1.1 м3 тип „Бобър”, при честота на извозване 1 път седмично – 1615 лв./година;
б) лицата, които заплащат такса за битови отпадъци на база количество
отпадъци, заплащат и такса за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване, с изключение на тези по чл. 15, ал. 6.

1.7. За предприятия собственици или ползватели на незастроени имоти (празни дворни места) да се събира такса за поддържане чистота на териториите за обществено ползване – 2,00 %о.

1.8. За предприятия собственици или ползватели на имоти, които няма да се ползват през цялата година и за които е подадена декларация за това в общинска администрация до края на предходната година да се събира такса за поддържане чистота на териториите за обществено ползване - 2,00 %о.

 


Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook