В общинският бюджет постъпват следните местни данъци

В общинският бюджет постъпват следните местни данъци

 

1.    Данък върху недвижимите имоти
2.    Данък върху наследствата
3.    Данък върху даренията
4.    Данък при възмездно придобиване на имущества
5.    Данък върху превозните средства
6.    Патентен данък
7.    Туристически данък
8.    Други местни данъци, определени със закон 
Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?