Уведомление за регистрация на сдружение на собствениците

УВЕДОМЛЕНИЕ

от ..…………………………………………………………………………………………………,

(име, презиме, фамилия)

председател на управителен съвет (управител) на

сдружение на собствениците …………………………………………………………………….

………………………………………………………........................................................

(наименование на сдружението)9

в сграда, намираща се в гр. ………………, ул. ………………..,

№ …, ж.к. …, бл. …, вх. ...,

вписано по реда на чл. 45, ал. 3 ЗУЕС в публичния регистър на сдруженията

на собствениците в ОБЩИНА: ………………………………. на ………………… г.

с регистрационен номер ………………………….

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН КМЕТ,

В изпълнение на чл. 9 от Наредбата за създаване и поддържане на публичен регистър

на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост (наредбата)

Ви уведомявам, че на ………………………………..г. беше извършена промяна в

обстоятелствата по чл. 2, ал. 3 от наредбата, а именно10:………………………………….…………………………………………..................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

В подкрепа на заявеното прилагам11:

1. Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в

етажната собственост, с отбелязване на промяната в него.

2. Копие от протокола на общо събрание на сдружението, заверено от председателя на

управителния съвет (управителя).

3. Копие от анекс към споразумение за създаване на сдружение, заверено от председателя на управителния съвет (управителя), придружено от копие на протокол на общото събрание за приемане на измененията в споразумението с единодушие, заверено от председателя на управителния съвет (управителя).

4. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.

5. Друго:…………………………………………………………..

Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

ДАТА: …………

ПОДПИС НА ЗАЯВИТЕЛЯ:…………

Забележка. Представя се документ за самоличност на заявителя.

_______________
9
Посочва се наименованието на сдружението съгласно споразумението за създаване

на сдружение на собствениците и удостоверението за регистрация.

10 Посочват се новите обстоятелства по отношение на наименование, адрес на управление, предмет на дейност, срок, представени идеални части от етажната собственост (%), членове на управителния съвет, начин на представителство.

11 При промяна в наименование, адрес на управление, предмет на дейност, срок, начин на представителство се представят документите по т. 3; при промяна в представените идеални части от етажната собственост (%) се представят документите по т. 1; при промяна на членовете на управителния съвет се представят документите по т. 2 и 4.


docУведомление за регистрация на сдружение на собствениците
Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?