Уведомление за регистрация на управителен съвет

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл. 46б ЗУЕС

от ……………………………………....................................., председател/член на управителен съвет (управител) на етажна собственост в сграда, намираща се в гр. …………, община ……....., област ……., ул. ........ № ..., ж.к. …, бл. ..., вх. …

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН КМЕТ,

В изпълнение на чл. 46б ЗУЕС и на основание чл. 11 от Наредбата за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост Ви уведомявам за следното:

На ……………………………. г. беше проведено общо събрание на етажната собственост в цитираната по-горе сграда, на което бяха представени ……………….. идеални части от общите части на сградата. На редовно проведеното събрание с мнозинство ………………....... беше избран нов/и председател/член/ове на управителния съвет на етажната собственост, както следва:

Председател на управителния съвет е/управител е:

.......................................................................................................................................

(трите имена; адрес; телефон; електронна поща12)

Членове на управителния съвет са:

1. ..................................................................................................................

2. ……………………………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………………………

4. ……………………………………………………………………………………………………

(трите имена; адрес; телефон; електронна поща13)

В подкрепа на горното прилагам протокол от общото събрание на етажната собственост от…………………… г.

Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

ДАТА: …………

ПОДПИС НА ЗАЯВИТЕЛЯ:…………

Забележка. Представя се документ за самоличност на заявителя.
______________

12 Предоставянето на информация за електронна поща не е задължително.

13 Виж 12.docУведомление по чл. 46б ЗУЕС
Търсене
facebook
 
Харесва ли ви новата визия на сайта?