Закон за етажна собственост

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

ОТ 1.05.2009 Г. Е В СИЛА НОВИЯТ ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ (ДВ, брой 6 от 23.01.2009г.).
Съгласно §2 от преходни и заключителни разпоредби на цитираният закон: „ Когато в етажна собственост не е провеждано общо събрание повече от една година, свикването на такова събрание и вписването в книгата за собствениците се извършва в срок 6 месеца от влизането в сила на закона."
По силата на §3 от ПЗРЗЕС „Кметът на общината или района в тримесечен срок от изтичането на срока по §2 организира провеждането на общи събрания и избор на управителни органи в сградите в режим на етажна собственост, където не са свикани такива събрания и не са избрани такива органи поради липса на инициатива на собствениците и обитателите на съответната етажна собственост."
С оглед на тези разпоредби Ви приканваме да свикате Общи събрания на етажната собственост с цел избор на управителни органи на етажната собственост.

РУМЕН МАНОЕВ
Кмет на Община Козлодуй

pdfЗадължение за адресна регистрация.


Търсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?