Решение №131 до №151

ПРОТОКОЛ № 13 от 17.07.2012 година

Решение

№ 131

Общински съвет, Козлодуй прие предложението от Гариинтернешънъл ООД и Авако ЕООД за строителство на оранжерии и учебно-изследователски агрокултурен център на територията на община Козлодуй.

Решение

№ 132

Общински съвет, Козлодуй създаде комисия в състав: Румен Маноев, Николай Петков, Симеон Симеонов, Цоло Цолов и Марин Стефанов с цел участие в преговори с потенциалния инвеститор и изготвяне на предложение за последващи действия, което да представи пред Общинския съвет.

Решение

№ 133

Общински съвет, Козлодуй възложи на кмета на общината да организира среща с потенциалния инвеститор за по-подробно запознаване с инвестиционното предложение.

Решение

№ 134

Общински съвет, Козлодуй одобри структурата на общинска администрация - Козлодуй, в сила 01.07.2012 година .

Решение

№ 135

Общински съвет, Козлодуй даде съгласие за предоставяне на общинските мери и пасища за общо ползване през 2012 г. от земеделските стопани или техните сдружения, притежаващи пасищни селскостопански животни.

Решение

№ 136

Общински съвет, Козлодуй даде съгласие да се предостави под наем част от имот - публична общинска собственост, находящ се в сградата на ОДЗ „Радост”, гр. Козлодуй, съставляващ помещение с площ 120 кв.м. с предназначение: за клубна спортно – тренировъчна дейност за срок от 3 /три/ години.

Решение

№ 137

Общински съвет, Козлодуй избра за член на Комисията за провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканска транспортна схема от състава на Общинския съвет - Борис Солунски и за резервен член Ангел Лалюв.

Решение

№ 138

Общински съвет, Козлодуй обяви конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканска транспортна схема.

Решение

№ 139

Общински съвет, Козлодуй прие Отчет за изпълнение актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 10.11.2011 г. - 30.06.2012 г.

Решение

№ 140

Общински съвет, Козлодуй прие Отчет за дейности и разходи по Програма „Ботеви дни 2012”.

Решение

№ 141

Общински съвет, Козлодуй актуализира състава на Комисията за развитие на библиотечно-

информационното обслужване на гражданите

Решение

№ 142

Общински съвет, Козлодуй разреши формирането на маломерни паралелки в ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец, ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене и СОУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй за учебната 2012/2013 г.,

Решение

№ 143

Общински съвет, Козлодуй прие Отчет за дейността на Общински съвет, Козлодуй и на неговите комисии за периода 10.11.2011 г. – 30.06.2012 г.

Решение

№ 144

Общински съвет, Козлодуй даде съгласие да се извърши замяна между община Козлодуй и ползватели, по одобрена Кадастрална карта на § 4 на ЗСПЗЗ.

Решение

№ 145

Общински съвет, Козлодуй дaде съгласие за предоставяне на 13,495 дка от земеделски имот находящ се в землището на с. Бутан на наследниците на Методи Савов Плохойн.

Решение

№ 146

Общински съвет, Козлодуй на основание чл. 25, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, изрази предварително съгласие за промяна предназначението на имоти в землището на гр. Козлодуй от които площ за промяна 1,100 дка за „Фотоволтаична централа 2.0 MW в землището на гр. Козлодуй, обл. Враца.

Решение

№ 147

Общински съвет, Козлодуй прие да се предложи на Министър-председателя и Министерски съвет на Република България да бъде отпусната персонална пенсия на Милена Николова Петрова.

Решение

№ 148

Общински съвет, Козлодуй прие да се отпуснат 1000.00 лв. на Румен Любенов Стефанов за лечение. Средствата да се осигурят от фонд "Резервен" на общинския бюджет.

Решение

№ 149

Общински съвет, Козлодуй прие да се отпуснат 1000.00 лв. на Борис Георгиев Попниколов за лечение на дъщеря му Владислава Попниколова на 5 год. Средствата да се осигурят от фонд "Резервен" на общинския бюджет.

Решение

№ 150

Общински съвет, Козлодуй реши да не се разглеждат молби и заявления за финансова помощ за лечение поради това, че в Бюджет 2012 г. на община Козлодуй не са заложени  средства за тази цел, считано от 17.07.2012 г. до края на 2012 г.

Решение

№ 151

Общински съвет, Козлодуй отмени решение № 130 по протокол № 12 от 25.06.2012 г.

Определи възнаграждение на председателя на Общинския съвет в размер на 45% от възнаграждението на кмета на общината и продължителност на работното време - 4 часа.
 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151 - Текуща страница
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи