Състави на Постоянните комисии

 

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ
МАНДАТ 2015 – 2019 г.  

 

1. Постоянна комисия по финанси, бюджет и общинска собственост

1.

Валери Кирилов        

- председател

2.

Симеон Симеонов        

- заместник-председател

3.

Цоло Цолов         

- член

4.

Велислав Торбов

- член

5.

Анатолий Абаров       

- член

2. Постоянна комисия по устройство на територията, строителство и жилищна политика

1.

Дучко Петров                  

- председател

2.

Цоло Цолов         

- заместник-председател

3.

Стефан Спасов              

- член

4.

Велислав Торбов

- член

5.

Николай Петков           

- член

3. Постоянна комисия по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост

1.

Симеон Симеонов          

- председател

2.

Валери Кирилов        

- заместник-председател

3.

Валери Попов               

- член

4.

Любомир Йотов

- член

5.

Йордан Иванински   

- член

4. Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности

1.

Боряна Добрева      

- председател

2.

Биляна Стояновска

- заместник-председател

3.

Николай Петков           

- член

4.

Георги Калинов           

- член

5.

Стефан Спасов              

- член

5. Постоянна комисия по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението

1.

Анатолий Абаров       

- председател

2.

Ивайло Маринов        

- заместник-председател

3.

Стела Бачийска            

- член

4.

Юлиян Тошев              

- член

5.

Ангел Лалюв                 

- член

6. Постоянна комисия по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото

1.

Марийка Коларова      

- председател

2.

Юлиян Тошев              

- заместник-председател

3.

Ангел Лалюв                 

- член

4.

Биляна Стояновска

- член

5.

Стела Бачийска            

- член

7. Постоянна комисия по етика, молби, жалби и връзки с гражданското общество

1.

Ивайло Маринов        

- председател

2.

Марийка Коларова      

- заместник-председател

3.

Георги Калинов           

- член

4.

Стефан Александров    

- член

5.

Боряна Добрева      

- член

8. Постоянна комисия по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда

1.

Стефан Александров    

- председател

2.

Валери Попов               

- заместник-председател

3.

Любомир Йотов

- член

4.

Йордан Иванински    

- член

5.

Дучко Петров                  

- член

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook