Комисия за защита от дискриминация

Комисия за защита на личните данни

Награда на херцога на Единбург

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

ДП РАО

Процедура за ДОИ

В Ъ Т Р Е Ш Н И  П Р А В И Л А

за предоставяне на  достъп до обществена информация

Раздел І

Общи положения

 

Чл. 1.(1) С тези вътрешни правила се регламентират условията и редът за предоставяне на достъп до обществена информация създавана и съхранявана в Община Козлодуй.

(2) За неуредени с тези вътрешни правила въпроси, се прилагат разпоредбите на Закона за достъп до обществената информация.

Чл.2. (1)  Обществена информация, независимо от вида на нейния материален носител, по смисъла на тези правила е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на община Козлодуй.

(2) Обществената информация е официална и служебна.

т. 1 Официална е информацията, която се съдържа в актовете на община Козлодуй, като орган за местно самоуправление при осъществяване на нейните правомощия.

т. 2 Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на община Козлодуй и нейната администрация.

Чл. 3.(1) Субекти на правото на достъп до обществена информация са: гражданите на Република България, чужденците, по смисъла на Закона за чужденците в Република България, лицата без гражданство и всички юридически лица.

(2) Лицата по ал. 1, наричани по-нататък „заявители”, могат да упражнят правото си на достъп до обществена информация при условията и по реда на тези вътрешни правила и на ЗДОИ.

Чл. 4.(1)Целта на вътрешните правила е да се удовлетвори конституционното право на  гражданите на Република България да бъде търсена и получавана информация при стриктно съблюдаване на принципите на законност, достъпност и откритост, като се гарантират:

1.      еднакви условия за достъп до обществена информация

2.      достоверност и пълнота на информацията;

3.      законност при търсенето и получаването на обществена информация;

4.      защита на личната информация;

5.      сигурността на обществото и държавата.

(2) Осъществяването на правото на достъп до обществена информация не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на други лица, да застрашава националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала.


Търсене

COVID-19

Анкета

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Банкова сметка на община Козлодуй

Facebook

 

GDPR

Проверка на данъчни задължения

Единен портал за електронни административни услуги

Оперативна програма Региони в растеж

Easy Pay

ePay.bg

Награди и отличия

Антикорупционен формуляр

Административен регистър

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи