Комисия за защита от дискриминация

Комисия за защита на личните данни

Награда на херцога на Единбург

\"АЕЦ Козлодуй\" ЕАД

ДП РАО

Банкова сметка на общината

ТРАНЗИТНА СМЕТКА ПО ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ

 

BG 84 SOMB 9130 8436 5415 44 ПРИ ОБЩИНСКА БАНКА ГР.КОЗЛОДУЙ


441400 ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН /ПАТЕНТЕН / ДАНЪК

442100 ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

442200 ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВА

442300 ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

442400 ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

442500 ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА ПО ДАРЕНИЯ И ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН

442800 ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

443400 ДРУГИ ДАНЪЦИ

443700 ВНОСКИ ОТ ПРИХОДИ НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ИНСТИТУЦИИ

444000 НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НАУСЛУГИ,СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ

444100 ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО

444200 ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ

444300 ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ

444400 ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

444800 ДИВИДЕНТ

444900 КОНФИСКУВАНИ СРЕДСТВА И ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА КОНФИСКУВАНИ ВЕЩИ

445100 ДАРЕНИЯ,ПОМОЩИ И ДР.БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ СТРАНАТА

445200 ДАРЕНИЯ,ПОМОЩИ И ДР.БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ ЧУЖБИНА

445500 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

445600 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ

445700 ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ

445800 ПРИХОДИ ОТ ЛИКВИДИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

445900 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

446500 ГЛОБИ,САНКЦИИ И НЕУСТ.,НАК.ЛИХВИ,ОБЕЗЩ. И НАЧЕТИ,СЪБИРАНИ ОТ ОБЩИНИТЕ

447000 ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

448001 ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

448002 ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ

448003 ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДР. ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

448004 ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЛАГЕРИ И ДР. ПО СОЦИАЛНИЯ ОТДИХ

448005 ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДОМОВЕ ЗА СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И ДР.ПО СОЦИАЛНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

448006 ТАКСИ ЗА ДОБИВ НА КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ

448007 ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

448008 ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ,ТЪРЖИЩА И ДР.

448009 ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОЛУДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

448010 ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩЕЖИТИЯ И ДР. ПО ОБРАЗОВАНИЕТА

448011 ТАКСИ ЗА ГРОБНИ МЕСТА

448013 ТАКСИ ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ

448090 ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТАКСИ

448081 ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ ЗА ОБЩИНИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

Свързани страници:

 1. Основна рубрика: Общински бюджет
 2. Бюджет 2020
 3. Бюджет 2018
 4. Годишни отчети за изпълнението на общинските бюджети
 5. Бюджет 2009
 6. Бюджет 2019
 7. Бюджет 2017
 8. Бюджет 2010
 9. Банкова сметка на общината - Текуща страница
 10. Бюджет 2015
 11. Бюджет 2014
 12. Бюджет 2013
 13. Бюджет 2012
 14. Бюджет 2011
 15. Бюджет 2016

Търсене

COVID-19

Анкета

Резултати от анкета

Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки ден :
41 % Complete (success)
Веднъж седмично :
16 % Complete (success)
Веднъж месечно, за да се ориентирам какво се случва :
9 % Complete (success)
Само когато имам нужда от информация :
34 % Complete (success)

УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, редовно, през цялата година :
58 % Complete (success)
Да, предимно по големи празници :
18 % Complete (success)
Не, имам друго виждане :
24 % Complete (success)

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, определено :
56 % Complete (success)
Не особено :
41 % Complete (success)
Нямам мнение :
4 % Complete (success)

Банкова сметка на община Козлодуй

Facebook

 

GDPR

Проверка на данъчни задължения

Единен портал за електронни административни услуги

Оперативна програма Региони в растеж

Easy Pay

ePay.bg

Награди и отличия

Антикорупционен формуляр

Административен регистър

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи