Екип

Дата на публикуване: 29.11.2017 07:24

Дирекция „Обществени поръчки и проекти”

Екипът се състои от:

1. Директор на дирекция - Ирена Кирилова-Попова 
тел. (0973)85 865, email: IGKirilova-Popova@kozloduy.bg


2. Главен експерт "Международни програми и проекти" - Лили Виделова
тел. (0973)85 819, email: LEVidelova@kozloduy.bg


3. Главен експерт "Оперативни програми" - Елена Трифонова
тел. (0973)85 819, email: ECTrifonova@kozloduy.bg


4. Главен експерт "Обществени поръчки" - Цветанка Трайкова
тел. (0973)85 812, email: CCTraykova@kozloduy.bg


5. Главен експерт „Обществени поръчки” - Цветанка Петрова
тел. (0973)85 854, email: CIPetrova@kozloduy.bg

6. Главен експерт "Оперативни програми и проекти" - Кристин Иванова
тел. (0973)85 812, email: KIIvanova@kozloduy.bg


7. Главен експерт „Обществени поръчки” - Мария Коцева
тел. (0973)85 854, email: MMKoceva@kozloduy.bg

 

8. Младши експерт „Обществени поръчки” - Мария Цонева
тел. (0973)85 854, email: MOConeva@kozloduy.bgОсновни функции на дирекцията
Дирекция ”Обществени поръчки и проекти”
1. Проучва възможности, процедури и срокове за участие с проекти, които се финансират от национални програми, кохензионен и структурни фондове на Европейския съюз, други международни донори и източници на финансиране;
2. Разработва общински проекти, финансирани от структурни и кохензионен фонд, национални и международни програми и фондове;
3. Събира, анализира и представя ежедневно на директора на дирекция информация за национални и международни програми и структурни фондове, свързани с общинската администрация;
4. Поддържа вътрешната кореспонденция на общината, свързана с реализацията на проекти и програми;
5. Изпълнява и други задачи, свързани както с преките задължения така също и с отговорности на Общината, възложени от кмета и носи отговорност за изпълнението им;
6. Предоставя информация на кмета, зам.-кметовете, секретаря и директорите на дирекции по компетентност.
7. Съдейства, в тясно сътрудничество с експерта “Връзки с обществеността”, за осъществяване на международни връзки за сътрудничество и обмен на Общината;
8. Коректно и своевременно събира, обработва и систематизира документи и информация за текущите и актуални процедури за подаване на проектопредложения с източник на финансиране: национални програми, кохензионен и структурни фондове на Европейския съюз, други международни програми и донори, и представя информацията на директора на дирекция и всички заинтересовани структури свързани с общинската администрация;
9. Разработва, участва в управлението и отчитането на проектите;
10. Оказва своевременна методическа помощ на съставните кметства, неправителствени организации и други външни институции за правилното разработване и оформяне на документацията по участие в проекти.
11. Разработва проекти с регионални измерения за общината по политиката на Европейския съюз за икономическото и социално сближаване на страните вътре в рамките на общността;
12. Организира създаването на база данни с информационни ресурси за осигуряване на работата по проекти и програми;
13. Установява нови контакти с общини от страни, членки на ЕС и международни организации за съвместно участие в проекти и програми с външно финансиране;
14. Поддържа вътрешна и международна кореспонденция на общината свързана с реализацията на проекти и програми;
15. Към дирекцията, при необходимост, се привличат със заповед на кмета на общината, или негов ресорен заместник за определен период от време и за определена дейност, служители от другите звена на администрацията и/или външни експерти, които работят под прякото ръководство на директора на дирекцията.
16. Отговаря за правилното прилагане на процедурите за възлагане на обществени поръчки;
17. Отговаря за подготовката на всички необходими документи за откриване на процедури по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП);
18. Отговаря за спазване на всички срокове по ЗОП по отношение подготовка, обявяване, съобщаване на всички административни актове по ЗОП;
19. Участва, организира и контролира дейността на комисиите за разглеждане, оценка и класиране на оферти и подготовката на протоколи на комисиите;
20. Изготвя и следи за подготовката на документацията за възлагане на процедури по реда на ЗОП.


 1. Екип - Текуща страница
 2. 2
 3. Текущи проекти
 4. Проект “Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда, гр. Козлодуй”
 5. Проект “Цветни и вълшебни светове за пълноценна образователна интеграция на децата от община Козлодуй”
 6. Проект „Координиране и подпомагане на модернизацията на обществените здравни услуги в областите Долж и Враца“
 7. Проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица „Хаджи Димитър”, съоръжения и принадлежности към тях на територията на град Козлодуй, Община Козлодуй, Област Враца” І- ви етап – ул. „Хаджи Димитър” от кръстовището на ул. „Христо Ботев” до кръстовището с ул. „Освободител” и ул. „Ломска ”
 8. Регионална програма за заетост и обучение
 9. Национална програма „Помощ за пенсиониране”
 10. Проект „Осигуряване на топъл обяд в град Козлодуй, община Козлодуй”
 11. Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради в гр. Козлодуй"
 12. Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Начално училище „Васил Левски”, гр. Козлодуй; столовата на Средно общообразователно училище „Христо Ботев”, гр. Козлодуй и сградата на Обединен детски комплекс, гр. Козлодуй”
 13. Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” град Козлодуй”
 14. Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Общинска служба „Земеделие”, гр. Козлодуй”
 15. Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в административни сгради на Общинска администрация, гр. Козлодуй”
 16. Проект „Бюджетна линия за повишаване на административния капацитет на служителите на Община Козлодуй”
 17. Проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Оряхово“
 18. Проект “Оборудване и обзавеждане на Обществена трапезария в град Козлодуй”
 19. Проект “Изграждане на стадион “Христо Ботев” и спортен комплекс в гр. Козлодуй и реконструкция и модернизация на спортен комплекс в с. Бутан, общ. Козлодуй”
 20. Програма \\"Клио"
 21. Проект \\"Подкрепа за достоен живот"
 22. Проект „Нови възможности за грижа”
 23. Проект „Обучения и заетост за младите хора”
 24. “Благоустрояване пространството източно от Читалище “Христо Ботев” в гр.Козлодуй
 25. “Общински покрит пазар в гр.Козлодуй”
 26. Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ за обект „Социални жилища” кв.Янтра, упи І кв. 2гр.Козлодуй
 27. „Защитно съоръжение в зоната на комплекс „Рай” до отоплителна централа Козлодуй” гр.Козлодуй
 28. Обслужваща инфраструктура на защитно съоръжение в зоната на комплекс „Рай” до отоплителна централа гр.Козлодуй
 29. “Изграждане, ремонт и реконструкция с промяна на предназначението на Туристическа хижа”, гр.Козлодуй – в “Център за отдих, свободно време и спорт”
 30. „Реконструкция на читалище „Христо Ботев” в гр.Козлодуй, ІІ-ри етап „Салон и сцена”, упиІІІ кв.248 гр.Козлодуй
 31. Проект “Възстановяване елементите на уличното пространство на улици \\"Христо Ботев\\" и \\"Радецки\\", гр. Козлодуй”
 32. Проект „Сценично оборудване сцена и довършване на читалня в Народно читалище храм – паметник “Христо Ботев 1879” – гр. Козлодуй”
 33. Проект „Съвместно управление и превенция на наводненията между Община Козлодуй и Община Калафат от двете страни на река Дунав”
 34. “Доставка на детски съоръжения за детски площадки”
 35. “Доставка на модулни автобусни спирки за община Козлодуй” 
 36. “Почистване и обособяване на зона за спорт и отдих в междублоково пространство в Жилищен комплекс 3 – Юг, град Козлодуй”
 37. “Изграждане на хандбално игрище с изкуствено тревно покритие и трибуни в с. Гложене”
 38. “Изграждане на канализационен колектор VIA в участъка от бл. 32 до Отоплителна централа в гр. Козлодуй”
 39. ”Ремонт на Дом за възрастни с умствена изостаналост – с. Бутан”
 40. „Създаване и функциониране на услугата “Защитено жилище” за възрастните хора с интелектуално изоставане”
 41. „Създаване и функциониране на комплекс за социални услуги на деца и семейства в риск в Община Козлодуй”
 42. “Повишаване на енергийната ефективност на сгради общинска собственост на територията на община Козлодуй”
 43. “Грижа и подкрепа за хората в неравностойно положение”
 44. „Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на град Козлодуй” – Община Козлодуй
 45. „Подготовка на проект за управление на отпадъците в община Козлодуй – регион Оряхово”
 46. Проект „Ремонт, обновяване, мерки за енергийна ефективност и подобряване достъпът за хора с увреждания на: 1. ОДЗ „Радост” - с. Гложене и 2. ОУ „Св.Св. Кирил и Методий – с.Бутан” в община Козлодуй”
 47. “Община Козлодуй – ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите”
 48. “Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и улично осветление в кв. 127, 255, 256, 257 и 258 в гр. Козлодуй”
 49. “Трансграничен модел за природна консервация и устойчиво използване на природните ресурси по поречието на река Дунав”
 50. “Създаване на горски култури чрез залесяване на неземеделски земи на територията на община Козлодуй”
 51. Източник на финансиране:
 52. “Ремонт и реконструкция на Народно читалище храм – паметник “Христо Ботев 1879” – гр. Козлодуй”
 53. „Благоустрояване на зона за отдих в община Козлодуй – създаване на зелена, сигурна и достъпна среда за нас и децата ни!”
 54. „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Козлодуй”
 55. Проект “Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Козлодуй и Мизия”
 56. Закриване на съществуващо сметище за ТБО в град Козлодуй
 57. "И аз имам семейство"
 58. Реализирани проекти
 59. ПРОЕКТИ - СПИСЪК
 60. Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Козлодуй
 61. Членство в международни организации
 62. В процес на разработка и оценка
 63. Проект “Канализация по ул. “Георги Димитров” в гр. Козлодуй”
 64. Проект „Приеми ме 2015”
 65. Община Бекет, Република Румъния
 66. гр. Уайтхевън, област Западна Кумбрия, Великобритания
 67. Побратимени градове

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи