Програма за поетапна модернизация на детските градини в община Козлодуй за периода 2017г. -2021г.


 1. -2021г.... - Текуща страница
 2. Общинска краткосрочна програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Козлодуй 2021 – 2023 г.
 3. Общински план за развитие
 4. План за интегрирано развитие на община Козлодуй за периода 2021-2027 г.
 5. Архив на стратегически документи
 6. План за действие за устойчива енергия и климат на Община Козлодуй за периода 2021 - 2030 г.
 7. Програма за рехабилитация, ремонт и изграждане на общинските пътища и улици на територията на община Козлодуй за периода 2017г.– 2019г.
 8. Програма за развитието на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Община Козлодуй 2019-2019г.
 9. Програма за управение на отпадъците в община Козлодуй 2015 – 2020 г.
 10. Стратегии
 11. Правилници
 12. Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Козлодуй 2013 – 2023 г.
 13. Програма за запазването и развитието на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй за периода 2019 – 2023 г.
 14. Общинска програма за закрила на детето
 15. Планове
 16. Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Козлодуй 2018 г. - 2021г.
 17. Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Козлодуй за периода 2014 - 2020 година
 18. Общинска програма за опазване на околната среда 2015-2020г.

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи