Функции

Дата на публикуване: 29.11.2017 07:10

Общинският съвет:

 • Създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;
 • Одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината и кметствата;
 • Избира и освобождава председателя на общинския съвет;
 • Определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет;
 • Приема и изменя годишния бюджет на общината осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му;
 • Определя с наредби :

          - размера на местните данъци при условията, по реда и в границите, определени в ЗМДТ;
          - размера на местните такси и цени на услуги по ред определен в ЗМДТ;

 • Приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

          - дарение на имот частна общинска собственост;
          - учредяване на право на строеж, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс;
          - учредяване право на строеж без търг или конкурс;
          - учредяване на безвъзмездно право на строеж;
          - учредяване на безвъзмездно право на строеж, в случайте по чл. 37, ал. 6 от Закона за общинската собственост;
          - продажба на имоти и вещи – частна общинска собственост;
          - учредяване на право на ползване;
          - учредяване на безвъзмездно право на ползване в случаите по чл. 39, ал. 5 от Закона за общинската собственост; 
          - замяна на имот – частна общинска собственост, на право на строеж върху имот – частна общинска собственост, на право на строеж в полза на общината с имот или с право на строеж – собственост на държавата, на физически лица или юридически лица;

 • Приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи;
 • Приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон;
 • Приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;
 • Приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности;
 • Определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;
 • Приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;
 • Приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;
 • Създава райони и кметства при условия и по ред, определени със закон;
 • Прави предложения и приема решения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;
 • Приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;
 • Обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства по въпроси от своята компетентност;
 • Приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;
 • Одобрява символ и печат на общината;
 • Удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани;
 • Решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи с обикновено мнозинство, включително и обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината или кметството, по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител;
 • Упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове;
 • Взема решение за предсрочно прекратяване пълномощията на председа¬теля на общинския съвет при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията за повече от три месеца;
 • Определя възнаграждението на председателя;
 • Приема решение за размера на възнаграждението на общинските съветници;
 • Приема правилници, наредби, инструкции, програми и др.
 • Приема решения и осъществява контрол за тяхното изпълнение.

 1. Функции - Текуща страница
 2. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 3. Архив на Правилници на Общински съвет
 4. Правилници на Общински съвет
 5. Поименен състав и контакти
 6. Наредби на Общински съвет
 7. Архив на Наредби на Общински съвет
 8. Комисия по ЗПКОНПИ
 9. Състави на Постоянните комисии
 10. Програма за дейността на Общински съвет
 11. Материали за предстоящо заседание
 12. Структура
 13. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 14. Етичен кодекс
 15. Проекти на нормативни актове
 16. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 17. Решение 0017 до 0032
 18. Начало
 19. Решение №409 до №424
 20. Решение №454 до №464
 21. Решение №537 до №550
 22. Начало
 23. Начало
 24. Решение 0274 до 0282
 25. Решение 0304 до 0323
 26. Решение 0366 до 0380
 27. Решение 0453
 28. Решение 0485
 29. Решение 0524 до 0542
 30. Решение 580 до 599
 31. Решение 580 до 599
 32. ПРОТОКОЛ №1
 33. ПРОТОКОЛ №6
 34. ПРОТОКОЛ №11
 35. ПРОТОКОЛ №16
 36. ПРОТОКОЛ №21
 37. ПРОТОКОЛ №26
 38. ПРОТОКОЛ №31
 39. ПРОТОКОЛ №36
 40. ПРОТОКОЛ №41
 41. ПРОТОКОЛ №46
 42. ПРОТОКОЛ №51
 43. Решение №1 до №99
 44. Решение №100 до №127
 45. Решение №128 до №132
 46. Решение №134 до №141
 47. Решение №142 до №159
 48. Решение №160 до №174
 49. Решение №175 до №191
 50. Решение №192 до №232
 51. Решение № 233 до № 252
 52. Решение № 253 до № 267
 53. Решение № 268 до № 269
 54. Решение №270 до №292
 55. ПРОТОКОЛ № 1
 56. ПРОТОКОЛ № 32
 57. Начало
 58. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 59. Мандат 2015 - 2019
 60. Предстоящо
 61. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 62. Нормативни актове
 63. test
 64. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 65. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 66. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 67. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 68. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 69. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 70. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 71. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 72. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 73. Актове
 74. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 75. Протокол № 2/24.11.2015г.
 76. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 77. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 78. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 79. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 80. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 81. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 82. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 83. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 84. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 85. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 86. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 87. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 88. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 89. Протокол № 42 /05.12.2017
 90. Протокол № 67/13.08.2019
 91. Протокол № 19/27.09.2016г.
 92. Протокол № 68/12.09.2019г.
 93. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 94. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 95. Протокол № 21/08.11.2016г.
 96. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 97. Протокол №44/11.01.2018г.
 98. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 99. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 100. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 101. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 102. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 103. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 104. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 105. Протокол № 22/17.11.2016г.
 106. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 107. Структура и контакти
 108. ПРОТОКОЛ № 42
 109. ПРОТОКОЛ № 47
 110. ПРОТОКОЛ № 52
 111. Решение 0141А до 0143
 112. Решение 0186 до 0187
 113. Протокол № 3/10.12.2015г.
 114. Протокол № 4/04.01.2016г.
 115. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 116. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 117. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 118. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 119. Протокол № 9/07.03.2016г.
 120. Протокол № 10/31.03.2016г.
 121. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 122. Протокол № 11/18.04.2016г.
 123. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 124. Протокол № 13/25.06.2016г.
 125. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 126. Протокол № 70/15.10.2019г.
 127. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 128. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 129. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 130. Протокол № 66/24.06.2019г.
 131. ПРОТОКОЛ № 21
 132. ПРОТОКОЛ № 22
 133. ПРОТОКОЛ № 23
 134. ПРОТОКОЛ № 24
 135. ПРОТОКОЛ № 25
 136. ПРОТОКОЛ № 26
 137. ПРОТОКОЛ № 27
 138. ПРОТОКОЛ № 28
 139. ПРОТОКОЛ № 29
 140. ПРОТОКОЛ № 30
 141. ПРОТОКОЛ № 31
 142. ПРОТОКОЛ № 32
 143. ПРОТОКОЛ № 33
 144. ПРОТОКОЛ № 34
 145. ПРОТОКОЛ № 35
 146. ПРОТОКОЛ № 36
 147. ПРОТОКОЛ № 37
 148. ПРОТОКОЛ №4
 149. ПРОТОКОЛ №5
 150. ПРОТОКОЛ №6
 151. ПРОТОКОЛ №7
 152. ПРОТОКОЛ №8
 153. ПРОТОКОЛ №9
 154. ПРОТОКОЛ №10
 155. ПРОТОКОЛ №11
 156. ПРОТОКОЛ №12
 157. ПРОТОКОЛ №13
 158. ПРОТОКОЛ №14
 159. ПРОТОКОЛ №15
 160. ПРОТОКОЛ №16
 161. ПРОТОКОЛ №17
 162. Решение №196 до №206
 163. Решение №207 до №221
 164. Решение №222 до №238
 165. Решение №239 до №253
 166. Решение №254 до №262
 167. Решение №263 до №272
 168. Решение №273 до №283
 169. Решение №284 до №298
 170. Решение №299 до №302
 171. Решение №303 до №313
 172. Решение №314 до №316
 173. Решение №317 до №326
 174. Решение №327
 175. Решение №328
 176. Решение №329 до №346
 177. Решение №347 до №363
 178. Решение №58 до №73
 179. Решение №74 до №94
 180. Решение №95 до №113
 181. Решение №114
 182. Решение №115
 183. Решение №115 до №130
 184. Решение №131 до №151
 185. Решение №152 до №162
 186. Решения на общински съвет
 187. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 188. Решения на общински съвет 2007-2011
 189. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 190. Протокол № 65/30.05.2019г.
 191. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 192. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 193. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 194. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 195. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 196. Мандат 2007 - 2011
 197. Мандат 2011 - 2015
 198. Решения на общински съвет 2016
 199. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 200. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 201. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 202. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 203. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи