РЕШЕНИЕ № 188 / 28,08,2012 г.

Дата на публикуване: 03.07.2017 15:10
Общинска избирателна комисия  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 188

гр.Козлодуй, 28 август 2012 г.

Относно: начина на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК в кметство Хърлец, община Козлодуй, област Враца за частичния избор за кмет, насрочен на 7 октомври 2012 г.

На основание чл. 33, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 15, ал. 1 и ал.3,  чл. 34, ал. 1, чл. 35, ал. 3 - 5 и чл. 176, ал. 3 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 680-ПВР/МИ от 03.09.2011 г. на ЦИК и  във връзка с решение № 187/28.08.2012 г. на ОИК – Козлодуй и при спазване МЕТОДИКА на ЦИК, приложение към Решение 680-ПВР/МИ от 03.09.2011 г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия – Козлодуй

Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ състава и ръководството на секционните избирателни комисии /СИК/ в кметство Хърлец, община Козлодуй, област Враца за частичния избор за кмет, насрочен на 7 октомври 2012 г. по методика на ЦИК в няколко последователни стъпки, както следва:

1. На първата стъпка ОИК – Козлодуй с влязло в сила решение №187 / 28.08.2012 г. е определила броя на членовете на всяка СИК в кметство Хърлец, община Козлодуй, област Враца за частичния избор за кмет, насрочен на 7 октомври 2012 г., който общо е 21 /3секции по 7 члена/, като не се предвижда образуването на подвижна СИК.

2. На втората стъпка определя съотношението (относителният дял) на партиите (без ПП ГЕРБ и ПП НДСВ), които могат да получат допълнителни места в СИК.

Този дял за всички избирателни райони (общини) е еднакъв съгласно чл.2, ал. 2 от МЕТОДИКА за определяне на състава на секционните избирателни комисии, приложение към решение № 680-ПВР/МИ/05.09.2011 г. на ЦИК и се получава по следния начин съгласно чл. 35, ал. 3 от ИК:

Централната избирателна комисия се състои от 21 члена. От тях 10 са от квотата на ПП ГЕРБ, 1 от квотата на ПП НДСВ. Останалите 10 члена са от квотите на другите парламентарно представени партии и коалиции. Тяхното съотношение е 4 за Коалиция на България (КБ), 3 за ДПС, 2 за АТАКА и 1 за Синята коалиция (СК).

Това съотношение може да се запише като 0.4:0.3:0.2:0.1 и по-нататък ще се използва за разпределение на броя на членовете по метода на най-големия остатък.

3. На третата стъпка се намира действителният брой на местата, които представители на ПП ГЕРБ и ПП НДСВ могат да заемат.

Този брой е сумата от всички места, определени на базата на действителния размер на секциите в района, като за конкретния случай в кметство Хърлец, община Козлодуй има 3 броя избирателни секции с еднакъв брой членове съгласно Решение № 187 / 28.08.2012 г. на ОИК – Козлодуй – от по 7 члена. Така в кметство Хърлец, община Козлодуй общият брой на членовете ще е 3х7= 21 члена.

ГЕРБ има право на 3х3 = 9 места /арг. чл.15, ал.3 от ИК, съгласно който една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в една и съща СИК/.

НДСВ има право на максимум 2 % от местата, т.е. на 21х0.02 = 0.42, което фиксира 1 място. Общо имаме разпределени 9 + 1 = 10 места. За разпределение остават 21-10 = 11 места. По метода на най-големия остатък, като използваме разпределението по т.2 получаваме резултатите от таблица 1.

Таблица 1

Партия/

Коалиция

Относителен дял

Произведение

Цял брой места

Допълнителен брой места

Окончателен брой места

КБ

0.4

0.4х11 = 4.4

4

0

5

ДПС

0.3

0.3х11 = 3.3

3

0

3

АТАКА

0.2

0.2х11  =2.2

2

0

2

СК

0.1

0.1х11 = 1.1

1

0

1

Общо

1.0

11

11

1

11


След определянето на целия брой места остава едно неразпределено място. Най-голям остатък има КБ, затова тя получава това место. В резултат на преразпределението получаваме крайното разпределение на местата в СИК в кметство Хърлец, община Козлодуй по партии и коалиции, както е  дадено в таблица 2.

Таблица 2

Партия/ Коалиция

Брой места

Действителен % (от общия брой)

Секционно ръководство

ГЕРБ

9

43

4

КБ

5

22

2

ДПС

3

16

1

АТАКА

2

11

1

Синя коалиция (СК)

1

6

1

НДСВ

1

2

0

Общо

21

100

9


4. Съставът на секционното ръководство се определя на основание на чл. 35, ал. 3 от ИК и т. 16 на Решение № 56-ПВР/МИ от 5.08.2011 г. на ЦИК по метода на най-големия остатък, както е показано в последната колона на таблица 2.

За кметство Хърлец, община Козлодуй имаме 3 секции с председател, зам.-председател и секретар или 3х3=9 ръководни места. От тях ПП ГЕРБ има 0,49х9 = 4.41 или 4 ръководни места. НДСВ има 0.02х9 = 0.18 или няма ръководни места. Разпределението на останалите 9-4 = 5 места е между всички останали партии при спазване съотношението по т.2, или за КБ 0.4х5 = 2 или 2 ръководни места; за ДПС 0.3х5 = 1.5 или 1 ръководно място; за Атака 0.2х5 = 1.0 или 1 ръководно място и за Синята коалиция /СК/ 0.1х5 = 0.5 или 1 ръководно място, което общо са 9 ръководни места.

Решението може да се обжалва в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК.

Препис от решението да се изпрати на кмета на община Козлодуй.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева


СЕКРЕТАР:

Соня Луканова


 1. РЕШЕНИЕ № 188 / 28,08,2012 г. - Текуща страница
 2. РЕШЕНИЕ №36 / 26.08.2011
 3. РЕШЕНИЕ №39 / 26.08.2011
 4. РЕШЕНИЕ №40 / 26.08.2011
 5. РЕШЕНИЕ №41 / 26.08.2011
 6. РЕШЕНИЕ №42 / 26.08.2011
 7. РЕШЕНИЕ №43 / 26.08.2011
 8. РЕШЕНИЕ №44 / 26.08.2011
 9. РЕШЕНИЕ №45 / 26.08.2011
 10. РЕШЕНИЕ №46 / 26.08.2011
 11. РЕШЕНИЕ №47 / 27.08.2011
 12. РЕШЕНИЕ №48 / 27.08.2011
 13. РЕШЕНИЕ №49 / 27.08.2011
 14. РЕШЕНИЕ №50 / 27.08.2011
 15. РЕШЕНИЕ №51 / 27.08.2011
 16. РЕШЕНИЕ №52 / 27.08.2011
 17. РЕШЕНИЕ №53 / 27.08.2011
 18. РЕШЕНИЕ №54 / 27.08.2011
 19. РЕШЕНИЕ №55 / 27.08.2011
 20. РЕШЕНИЕ №56 / 27.08.2011
 21. РЕШЕНИЕ №57 / 28.08.2011
 22. РЕШЕНИЕ №58 / 28.08.2011
 23. РЕШЕНИЕ №59 / 28.08.2011
 24. РЕШЕНИЕ №61 / 28.08.2011
 25. РЕШЕНИЕ №62 / 28.08.2011
 26. РЕШЕНИЕ №63 / 28.08.2011
 27. РЕШЕНИЕ №64 / 28.08.2011
 28. РЕШЕНИЕ №65 / 28.08.2011
 29. РЕШЕНИЕ №67 / 30.08.2011
 30. РЕШЕНИЕ №68 / 01.09.2011
 31. РЕШЕНИЕ №69 / 01.09.2011
 32. Приложение към Решение № 69 / 01.09.2011 г.
 33. РЕШЕНИЕ №70 / 02.09.2011
 34. РЕШЕНИЕ №71 / 02.09.2011
 35. РЕШЕНИЕ №72 / 02.09.2011
 36. РЕШЕНИЕ №73 / 07.09.2011
 37. РЕШЕНИЕ №74 / 07.09.2011
 38. РЕШЕНИЕ №75 / 08.09.2011
 39. РЕШЕНИЕ №76 / 08.09.2011
 40. РЕШЕНИЕ №77 / 12.09.2011
 41. РЕШЕНИЕ №78 / 12.09.2011
 42. РЕШЕНИЕ №79 / 12.09.2011
 43. РЕШЕНИЕ №80 / 12.09.2011
 44. РЕШЕНИЕ №81 / 12.09.2011
 45. РЕШЕНИЕ №82 / 13.09.2011
 46. РЕШЕНИЕ №83 / 14.09.2011
 47. РЕШЕНИЕ №38 / 26.08.2011
 48. РЕШЕНИЕ №84 / 14.09.2011
 49. РЕШЕНИЕ №85 / 14.09.2011
 50. РЕШЕНИЕ №86 / 15.09.2011
 51. РЕШЕНИЕ №87 / 15.09.2011
 52. РЕШЕНИЕ №88 / 16.09.2011
 53. РЕШЕНИЕ №89 / 17.09.2011
 54. РЕШЕНИЕ №90 / 17.09.2011
 55. РЕШЕНИЕ №60 / 28.08.2011
 56. РЕШЕНИЕ №93 / 17.09.2011
 57. РЕШЕНИЕ №94 / 17.09.2011
 58. РЕШЕНИЕ №95 / 17.09.2011
 59. РЕШЕНИЕ №96 / 17.09.2011
 60. РЕШЕНИЕ №97 / 17.09.2011
 61. РЕШЕНИЕ №98 / 17.09.2011
 62. РЕШЕНИЕ №99 / 18.09.2011
 63. РЕШЕНИЕ №100 / 19.09.2011
 64. РЕШЕНИЕ №101 / 19.09.2011
 65. РЕШЕНИЕ №102 / 19.09.2011
 66. РЕШЕНИЕ №103 / 19.09.2011
 67. РЕШЕНИЕ №104 / 19.09.2011
 68. РЕШЕНИЕ №66 / 28.08.2011
 69. РЕШЕНИЕ №106 / 19.09.2011
 70. РЕШЕНИЕ №107 / 20.09.2011
 71. РЕШЕНИЕ №108 / 20.09.2011
 72. РЕШЕНИЕ №109 / 20.09.2011
 73. РЕШЕНИЕ №92 / 17.09.2011
 74. РЕШЕНИЕ №105 / 19.09.2011
 75. РЕШЕНИЕ №110 / 20.09.2011
 76. РЕШЕНИЕ №111 / 20.09.2011
 77. РЕШЕНИЕ №112 / 20.09.2011
 78. РЕШЕНИЕ №113 / 21.09.2011
 79. РЕШЕНИЕ №114 / 21.09.2011
 80. РЕШЕНИЕ №128 / 14.10.2011
 81. РЕШЕНИЕ №129 / 14.10.2011
 82. РЕШЕНИЕ №130 / 17.10.2011
 83. РЕШЕНИЕ №131 / 17.10.2011
 84. РЕШЕНИЕ №132 / 18.10.2011
 85. РЕШЕНИЕ №133 / 19.10.2011
 86. РЕШЕНИЕ №123 / 10.10.2011
 87. РЕШЕНИЕ №124 / 12.10.2011
 88. РЕШЕНИЕ №134 / 19.10.2011
 89. РЕШЕНИЕ №135 / 19.10.2011
 90. РЕШЕНИЕ №136 / 19.10.2011
 91. РЕШЕНИЕ №137 / 19.10.2011
 92. РЕШЕНИЕ №138 / 20.10.2011
 93. РЕШЕНИЕ №139 / 20.10.2011
 94. РЕШЕНИЕ №140 / 20.10.2011
 95. РЕШЕНИЕ №125 / 13.10.2011
 96. РЕШЕНИЕ №141 / 21.10.2011
 97. РЕШЕНИЕ №142 / 21.10.2011
 98. РЕШЕНИЕ №143 / 21.10.2011
 99. РЕШЕНИЕ №144 / 21.10.2011
 100. РЕШЕНИЕ №145 / 21.10.2011
 101. РЕШЕНИЕ №146 / 21.10.2011
 102. РЕШЕНИЕ №126 / 14.10.2011
 103. РЕШЕНИЕ №127 / 14.10.2011
 104. РЕШЕНИЕ №147 / 21.10.2011
 105. РЕШЕНИЕ №148 / 21.10.2011
 106. РЕШЕНИЕ №149 / 22.10.2011
 107. РЕШЕНИЕ №150 / 22.10.2011
 108. РЕШЕНИЕ №151 / 22.10.2011
 109. РЕШЕНИЕ №152 / 23.10.2011
 110. РЕШЕНИЕ №153 / 23.10.2011г.
 111. РЕШЕНИЕ №154 / 25.10.2011г.
 112. РЕШЕНИЕ №155 / 25.10.2011г.
 113. РЕШЕНИЕ №156 / 25.10.2011г.
 114. РЕШЕНИЕ №158 / 25.10.2011г.
 115. РЕШЕНИЕ №159 / 25.10.2011г.
 116. РЕШЕНИЕ №117 / 26.09.2011
 117. РЕШЕНИЕ №160 / 25.10.2011г.
 118. РЕШЕНИЕ №161 / 25.10.2011г.
 119. РЕШЕНИЕ №162 / 25.10.2011г.
 120. РЕШЕНИЕ №163 / 25.10.2011г.
 121. РЕШЕНИЕ №157 / 25.10.2011г.
 122. РЕШЕНИЕ №164 / 25.10.2011г.
 123. РЕШЕНИЕ №165 / 27.10.2011г.
 124. РЕШЕНИЕ №166 / 28.10.2011г.
 125. РЕШЕНИЕ №167 / 28.10.2011г.
 126. РЕШЕНИЕ №168 / 28.10.2011г.
 127. РЕШЕНИЕ №169 / 28.10.2011г.
 128. РЕШЕНИЕ №170 / 28.10.2011г.
 129. РЕШЕНИЕ №171 / 29.10.2011
 130. РЕШЕНИЕ №172 / 29.10.2011
 131. РЕШЕНИЕ №173 / 29.10.2011
 132. РЕШЕНИЕ №174 / 30.10.2011
 133. РЕШЕНИЕ №175 / 30.10.2011
 134. РЕШЕНИЕ №177 / 31.10.2011
 135. РЕШЕНИЕ №178 / 31.10.2011
 136. РЕШЕНИЕ №179 / 01.11.2011
 137. РЕШЕНИЕ №180 / 08.11.2011
 138. РЕШЕНИЕ №182 / 14.11.2011г.
 139. РЕШЕНИЕ №176 / 31.10.2011
 140. РЕШЕНИЕ №183 / 01.06.2012г.
 141. РЕШЕНИЕ №184 / 19.06.2012г.
 142. РЕШЕНИЕ № 185 / 28.08.2012 г.
 143. РЕШЕНИЕ № 186 / 28,08,2012 г.
 144. РЕШЕНИЕ № 187 / 28,08,2012 г.
 145. РЕШЕНИЕ № 189 / 29.08.2012 г.
 146. РЕШЕНИЕ №119 / 08.10.2011
 147. РЕШЕНИЕ № 190 / 29.08.2012 г.
 148. РЕШЕНИЕ №191 / 30.08.2012 г.
 149. РЕШЕНИЕ № 192 / 31.08.2012 г.
 150. РЕШЕНИЕ № 193 / 31.08.2012 г.
 151. РЕШЕНИЕ № 194 / 31.08.2012 г.
 152. РЕШЕНИЕ №118 / 05.10.2011
 153. РЕШЕНИЕ № 195 / 31.08.2012 г.
 154. РЕШЕНИЕ № 196 / 01.09.2012 г.
 155. РЕШЕНИЕ № 197 / 01.09.2012 г.
 156. РЕШЕНИЕ № 198 / 01.09.2012 г.
 157. РЕШЕНИЕ № 199 / 01.09.2012 г.
 158. РЕШЕНИЕ № 200 / 05.09.2012 г.
 159. РЕШЕНИЕ № 202 / 06.09.2012 г.
 160. РЕШЕНИЕ № 203 / 06.09.2012 г.
 161. РЕШЕНИЕ № 204 / 06.09.2012 г.
 162. РЕШЕНИЕ №120 / 08.10.2011
 163. РЕШЕНИЕ № 206 / 11.09.2012 г.
 164. РЕШЕНИЕ № 207 / 11.09.2012 г.
 165. РЕШЕНИЕ № 208 / 17.09.2012 г.
 166. РЕШЕНИЕ № 209 / 17.09.2012 г.
 167. РЕШЕНИЕ № 210 / 17.09.2012 г.
 168. РЕШЕНИЕ № 211 / 24.09.2012 г.
 169. РЕШЕНИЕ № 212 / 26.09.2012 г.
 170. РЕШЕНИЕ №121 / 08.10.2011
 171. РЕШЕНИЕ № 213 / 26.09.2012 Г.
 172. РЕШЕНИЕ № 214 / 28.09.2012 г.
 173. РЕШЕНИЕ № 215 / 02.10.2012 г.
 174. РЕШЕНИЕ № 216 / 03.10.2012 г.
 175. РЕШЕНИЕ № 217 / 03.10.2012 г.
 176. РЕШЕНИЕ № 218 / 03.10.2012 г.
 177. РЕШЕНИЕ № 205 / 06.09.2012 г.
 178. РЕШЕНИЕ № 219 / 05.10.2012 г.
 179. РЕШЕНИЕ № 220 / 05.10.2012 г.
 180. РЕШЕНИЕ № 221 / 06.10.2012 г.
 181. РЕШЕНИЕ №222 / 07.10.2012г.
 182. РЕШЕНИЕ № 223 / 07.09.2012 г.
 183. РЕШЕНИЕ №122 / 08.10.2011
 184. РЕШЕНИЕ № 225 / 07.10.2012 г.
 185. РЕШЕНИЕ № 226 / 07.10.2012 г.
 186. РЕШЕНИЕ № 227 / 08.10.2012 г.
 187. РЕШЕНИЕ № 228 / 11.10.2012 г.
 188. РЕШЕНИЕ № 229 / 12.10.2012 г.
 189. Решение №231 / 24.07.2013г.
 190. Решение №232 / 10.03.2014г.
 191. Решение №233 / 17.03.2014г.
 192. Решение №234 / 19.09.2014
 193. РЕШЕНИЕ №1а / 19.08.2011
 194. РЕШЕНИЕ №2 / 22.08.2011
 195. РЕШЕНИЕ № 224 / 07.10.2012 г.
 196. РЕШЕНИЕ №3 / 22.08.2011
 197. РЕШЕНИЕ №4 / 22.08.2011
 198. РЕШЕНИЕ №5 / 22.08.2011
 199. РЕШЕНИЕ №6 / 22.08.2011
 200. РЕШЕНИЕ №8 / 22.08.2011
 201. РЕШЕНИЕ №9 / 22.08.2011
 202. РЕШЕНИЕ №10 / 22.08.2011
 203. РЕШЕНИЕ №11 / 23.08.2011
 204. РЕШЕНИЕ №12 / 23.08.2011
 205. РЕШЕНИЕ №7 / 22.08.2011
 206. РЕШЕНИЕ №13 / 23.08.2011
 207. РЕШЕНИЕ №14 / 24.08.2011
 208. РЕШЕНИЕ №15 / 24.08.2011
 209. РЕШЕНИЕ №16 / 24.08.2011
 210. РЕШЕНИЕ №18 / 24.08.2011
 211. РЕШЕНИЕ №19 / 24.08.2011
 212. РЕШЕНИЕ №20 / 24.08.2011
 213. РЕШЕНИЕ №21 / 25.08.2011
 214. РЕШЕНИЕ №23 / 25.08.2011
 215. РЕШЕНИЕ №26 / 25.08.2011
 216. РЕШЕНИЕ №27 / 25.08.2011
 217. РЕШЕНИЕ №28 / 26.08.2011
 218. РЕШЕНИЕ №29 / 26.08.2011
 219. РЕШЕНИЕ №30 / 26.08.2011
 220. РЕШЕНИЕ №22 / 25.08.2011
 221. РЕШЕНИЕ №31 / 26.08.2011
 222. РЕШЕНИЕ №32 / 26.08.2011
 223. РЕШЕНИЕ №33 / 26.08.2011
 224. РЕШЕНИЕ №34 / 26.08.2011
 225. РЕШЕНИЕ №35 / 26.08.2011
 226. РЕШЕНИЕ №36 / 26.08.2011
 227. РЕШЕНИЕ №17 / 24.08.2011
 228. Общинска администрация
 229. Решения на ОИК
 230. ОИК Козлодуй
 231. Централна избирателна комисия
 232. РЕШЕНИЕ №24 / 25.08.2011
 233. РЕШЕНИЕ №181 / 08.11.2011
 234. РЕШЕНИЕ № 201 / 05.09.2012 г.
 235. РЕШЕНИЕ № 230 / 18.12.2012 г.
 236. РЕШЕНИЕ №25 / 25.08.2011
 237. РЕШЕНИЕ №91 / 17.09.2011
 238. РЕШЕНИЕ №115 / 26.09.2011
 239. РЕШЕНИЕ №116 / 26.09.2011

Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
9% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
29% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
63% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
41% Complete (success)
Формално :
35% Complete (success)
Грубо :
24% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
41% Complete (success)
Отчасти :
43% Complete (success)
Не мога да преценя :
16% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи