Членове на местната комисия

Дата на публикуване: 03.07.2017 15:10

 

МК БППМН – Община Козлодуй се състои от 9 членове:

Председател: Николай Николов – Зам.-кмет на община Козлодуй
Секретар: Иво Иванов

Членове:

1. Виолета Маркова – Гл. специалист „Младежки дейности и детски политики”
2. Лидия Петрова – Началник на отдел „Образование, социални дейности и младежки политики”
3. Ивелина Барболова –Юрисконсулт в Община Козлодуй
4. Марин Кривачков – Инспектор „ДПС” при РУ – Козлодуй
5. Нина Коева – Началник на отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй
6. Диляна Върганова – Педагогически съветник в СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй
7. Жана Георгиева – Педагогически съветник в СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй
8. Венета Бончева-Якимова – Психолог в Център за обществена подкрепа, гр. Козлодуй
9. Ина Лилова – Управител на Център за обществена подкрепа, гр. Козлодуй

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните осъществява дейността си в партньорство с училищата на територията на общината (СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй, СУ „Св.св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй, ПГЯЕ „Игор Курчатов”, гр. Козлодуй, НУ „Васил Левски”, гр. Козлодуй, ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец, ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Бутан и СУ „Христо Ботев”, с. Бутан), социалните услуги за деца (Център за обществена подкрепа (ЦОП), гр. Козлодуй и Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ), с. Бутан), спортните клубове, Инспектор „Детска педагогическа стая” към РУ – Козлодуй, Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй, Дирекция „Бюро по труда”, гр. Козлодуй, Обединен детски комплекс (ОДК), гр. Козлодуй, НПО в общината и др. Целта на институционалната взаимопомощ е съвместното постигане на навременно и ефективно разрешаване на проблемите на децата в общината.

Комисията е отворена за нови партньорства, които биха допринесли за постигането на траен позитивен ефект от работата с малолетни и непълнолетни извършители на противообществени прояви и престъпления, както и за предотвратяване на отклоняващо се поведение.

Контакти:
Секретар на МК БППМН:
Тел. 0899472454 – Иво Иванов
e-mail: mkbppmn_kozloduy@mail.bg


Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи