Размери на актуалните данъци

Дата на публикуване: 03.07.2017 15:10

Размер на местните данъци за 2020г.

Определени на основание Наредба № 13 на ОБС гр.Козлодуй

 

 

1. Данък недвижими имоти

- Размерът на данъка върху жилищните имоти се определя в размер на 1,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот;

- Размерът на данъка върху нежилищните имоти се определя в размер на 3,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

 

2. Данък върху наследствата

- за братя и сестри и техните деца –0,7на сто за наследствен дял над 250 000 лв.;

- за лица, извън посочените в т. 2.1 - 5 на сто за наследствен дял над 250 000 лв

 

3. Данък върху даренията

- 0,7 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца;

- 5 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "а";

- 3,3 на сто, при безвъзмездно придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.

 

4. Данък при възмездно придобиване на имущество

– 3,0 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

 

5. Данък върху превозните средства

За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5т годишният данък се състои от два компонента - имуществен и екологичен и се определя по следната формула:

ГДПС = ИмК х ЕК

където:

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1.

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2

 

  1. Имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила по следната формула:

ИмК=СkW х Кгп,

където:

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, както следва:

  1. до 55 kW включително – 0,46 лв. за 1 kW;
  2. над 55 kW до 74 kW включително – 0,62 лв. за 1 kW;
  3. над 74 kW до 110 kW включително – 1,27 лв. за 1 kW;
  4. над 110 kW до 150 kW включително – 1,41 лв. за 1 kW;
  5. над 150 kW до 245 kW включително – 1,84 лв. за 1 kW;
  6. над 245 kW – 2,42 лв. за 1 kW.

 

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:

Брой на годините от годината на производство,включително годината на производство

Коефициент

Над 20 години

1,1

Над 15 до 20 години включително

1

Над 10 до 15 години включително

1,3

Над 5 до 10 години включително

1,5

До 5 години включително

2,3

 

  1. Екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория на автомобила в следните граници:

Екологична категория

Коефициент

без екологична категория, с екологична категория „Евро 1“ и „Евро 2“

1,1

„Евро 3“

1

„Евро 4“

0,9

„ Евро 5“

0,7

„ Евро 6“ и „ ЕЕV”

0,5

 

Данъкът за ремаркета на леки автомобили е в следните размери:

1. товарно ремарке – 5 лв.

2. къмпинг ремарке - 10 лв.

Данъкът за мотопеди е в размер 10 лв., а за мотоциклети, както следва:

1. до 125 куб. см включително – 12 лв.

2. над 125 до 250 куб. см включително – 25 лв.

3. над 250 до 350 куб. см включително – 35 лв.

4. над 350 до 490 куб. см включително – 50 лв.

5. над 490 до 750 куб. см включително – 75 лв.

6. над 750 куб. см – 100 лв.

Данъкът за триколесно превозно средство на база общото тегло е както следва:

1. до 400 кг включително – 4 лв.

2. над 400 кг – 6 лв.

Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за сядане:

1.до 22 места, вкл. мястото на водача –50 лв. 

2. над 22 места, вкл. мястото на водача – 100 лв.


Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
6% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
26% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
68% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
45% Complete (success)
Формално :
39% Complete (success)
Грубо :
16% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
42% Complete (success)
Отчасти :
39% Complete (success)
Не мога да преценя :
18% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи