Такса битови отпадъци – размер и начини на определянето и

Дата на публикуване: 03.07.2017 15:10

1. За гр. Козлодуй

1.1. За жилищните имоти на граждани и жилищните имоти на предприятия, попадащи по местонахождение в 1-ва зона на града – в размер на 1,8 %о (промила) върху данъчната оценка в т.ч.:

а) за услугата по събиране на битови отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на имота – 0,95 %о;

б) за услугата по третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци, таксата се определя пропорционално върху данъчната оценка на имота – 0,5 %о;

в) за услугата по поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места предназначени за обществено ползване, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на имота – 0,35 %о.

1.2. За жилищните имоти на граждани и жилищните имоти на предприятия, не попадащи по местонахождение в 1-ва зона на града – в размер на 1,7 %о върху данъчната оценка в т.ч.:

а) за услугата по събиране на битови отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на имота – 0,85 %о;

б) за услугата по третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци, таксата се определя пропорционално върху данъчната оценка на имота – 0,5 %о;

в) за услугата по поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места предназначени за обществено ползване, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на имота – 0,35 %о.

1.3. За нежилищни имоти на граждани, използвани с търговска цел – в размер на 4,4 %о върху данъчната оценка, както следва:

а) за услугата по събиране на битови отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на имота – 3,6 %о;

б) за услугата по третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци, таксата се определя пропорционално върху данъчната оценка на имота – 0,4 %о;

в) за услугата по поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места предназначени за обществено ползване, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на имота – 0,4 %о.

1.4. За физически лица, собственици или ползватели на незастроени имоти (празни дворни места) се събира такса за поддържане чистота на териториите за обществено ползване  0,35%о.

1.5. За физически лица, собственици или ползватели на имоти, които няма да се ползват през цялата година и за които е подадена декларация за това в общинска администрация до края на предходната година  се събира такса за поддържане чистота на териториите за обществено ползване 0,35%о.

1.6. За нежилищни имоти на предприятия, търговски дружества, кооперации и еднолични търговци – в размер на 9,1 %о върху данъчна основа, която е по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка, определена по ЗМДТ, както следва:

а) за услугата по събиране на битови отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната основа – 3,1%о;

б) за услугата по третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци, таксата се определя пропорционално върху данъчната основа – 2,5 %о;

в) за услугата по поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места  предназначени за обществено ползване – 3,5%о.

1.7. На лицата по чл. 16 от Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй, подали декларация в общинска администрация по местонахождение на имота за определяне на част от таксата според количеството отпадъци, се събира такса:

а) за 1 брой контейнер от 1.1 м3 тип „Бобър”, при честота на извозване 1 път седмично – 1776 лв./година;

б) лицата, които заплащат такса за битови отпадъци на база количество отпадъци, заплащат и такса за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване, с изключение на тези по чл. 15, ал. 6 от  Наредба № 11

1.8. За предприятия собственици или ползватели на незастроени имоти (празни дворни места) се събира такса за поддържане чистота на териториите за обществено ползване 2,20 %о.

1.9. За предприятия собственици или ползватели на имоти, които няма да се ползват през цялата година и за които е подадена декларация за това в общинска администрация до края на предходната година се събира такса за поддържане чистота на териториите за обществено ползване 3,50 %о.

 

2. За съставните кметства – с. Хърлец, с. Гложене, с. Бутан и с. Крива бара

2.1. За жилищните имоти на граждани и жилищните имоти на фирми – в размер на 3,85 %о върху данъчната оценка, както следва:

а) за услугата по събиране на битови отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на имота – 3,2 %о;

б) за услугата по третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци, таксата се определя пропорционално върху данъчната оценка на имота - 0,3 %о;

в) за услугата по поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места  предназначени за обществено ползване, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на имота – 0,35 %о.

2.2. За нежилищни имоти на граждани, използвани с търговска цел – в размер на 4,4 %о върху данъчната оценка, както следва:

а) за услугата по събиране на битови отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на имота – 3,6 %о;

б) за услугата по третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци, таксата се определя пропорционално върху данъчната оценка на имота – 0,4 %о;

в) за услугата по поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на имота – 0,4 %о.

2.3. За физически лица, собственици или ползватели на незастроени имоти (празни дворни места) се събира такса за поддържане чистота на териториите за обществено ползване – 0,35%о.

2.4. За физически лица, собственици или ползватели на имоти, които няма да се ползват през цялата година и за които е подадена декларация за това в общинска администрация до края на предходната година  се събира такса за поддържане чистота на териториите за обществено ползване – 0,35%о.

2.5. За нежилищни имоти на предприятия, търговски дружества, кооперации и еднолични търговци – в размер на 9,1 %о върху данъчна основа, която е по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка, определена по ЗМДТ както следва:

а) за услугата по събиране на битови отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната основа – 3,1%о;

б) за услугата по третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци, таксата се определя пропорционално върху данъчната основа – 2,5 %о;

в) за услугата по поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места  предназначени за обществено ползване – 3,5%о.

2.6. На лицата по чл. 16 от Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй, подали декларация в общинска администрация по местонахождение на имота за определяне на част от таксата, според количеството отпадъци, се събира такса:

а) за 1 брой контейнер от 1.1 м3 тип „Бобър”, при честота на извозване 1 път седмично – 1776 лв./година;

б) лицата, които заплащат такса за битови отпадъци на база количество отпадъци, заплащат и такса за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване, с изключение на тези по чл. 15, ал. 6 от Наредба №11.

3. За имоти, намиращи се на територията на общината, извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за услугите по третиране на битови отпадъци и поддържане на чистота на територии за обществено ползване.

Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
6% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
27% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
67% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
45% Complete (success)
Формално :
36% Complete (success)
Грубо :
18% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
43% Complete (success)
Отчасти :
37% Complete (success)
Не мога да преценя :
20% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи