„Център за обществена подкрепа” , гр. Козлодуй

Дата на публикуване: 03.07.2017 15:10

 

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА (ЦОП)
ГРАД КОЗЛОДУЙ

 

Център за обществена подкрепа е форма на социална услуга, в който се извършват дейности, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието, отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от резидентна грижа. В центъра се извършват: социално и психологическо консултиране на деца и семейства в риск; оценяване на родителски капацитет, посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликт при развод/раздяла, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми, реализиране на социални програми за деца и семейства в риск.

Основните дейности, извършвани в ЦОП, са:   

  • Превенция на изоставянето/разделянето на деца от биологичното им семейство и настаняването им в алтернативна грижа.
  • Превенция на ранните бракове.
  • Превенция на отпадане от училище. Работа с деца, отпаднали или в риск от отпадане от училище и техните семейства.
  • Подкрепа и консултиране на семейства от общността.
  • Работа с деца с поведенчески проблеми и техните семейства.
  • Работа с деца, жертви на насилие, и техните родители.
  • Семейно консултиране и подкрепа за ранно детско развитие.
  • Реинтеграция в биологичното семейство на деца, настанени в алтернативна грижа (настанени в резидентни услуги и в приемни семейства).
  • Обучение на приемни родители и осиновители.

 

Капацитетът на Центъра за обществена подкрепа е 30 места.

Потребители на услугата са деца в риск от 3 до 18 години и техните семейства.

Към Центъра за обществена подкрепа работи мултидисциплинарен екип, включващ  социални работници, педагог и психолог.

 

Услугите са безплатни.


           


Адрес:
гр. Козлодуй – 3320

ул. „Стефан Караджа”, бивша сграда „Неутрон”

тел.: 0973/80953

моб. тел.: 0885 37 59 47

e-mail: ksu_kozloduy@abv.bg

Управител: Ина Лилова


Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи