Заповед № 175 / 07.03.2017г.

Дата на публикуване: 03.07.2017 15:10

 

З А П О В Е Д
№ 175
гр.Козлодуй 07.03.2017 год.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.75 на Глава VІІІ от Наредба № 4/2008 год. на ОбС Козлодуй, община Козлодуй, област Враца и Протокол № 4 от 07.03.2017 год. за проведен търг за отдаване под наем на общински имот

В Ъ З Л А Г А М:

І. Обявявам за спечелил търга с явно наддаване, за отдаване под наем на земеделски недвижим имот № 058001, общинска собственост, находящ се в землището на с. Бутан, м. „Гората”, представляващ нива с площ 343,539 дка, кандидата „НЕОТРОН” ООД, ЕИК 121173309 със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Бели брези, бл. 11, ет. 3, ап. 8 чрез пълномощника Борис Иванов Петков, ЕГН 6905231860, л.к. № 640228499, изд. на 02.06.2010г. от МВР Враца, съгласно пълномощно Рег. № 49 от 17.02.2017г. за сумата от 13 741,56лв. /тринадесет хиляди седемстотин четиридесет и един лв. и петдесет и шест ст./.

ІІ. „НЕОТРОН” ООД в срок до 14 дни от изтичане срока за обжалване на настоящата заповед да внесе по сметка на община Козлодуй BG 84 SОМВ 9130 8436 541544 BIC SОМВBGSF Общинска банка, вид плащане 444200 сумата 13 741,56лв. /тринадесет хиляди седемстотин четиридесет и един лв. и петдесет и шест ст./.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на „НЕОТРОН” ООД, „Общ.собственост”, мл. експерт „Контрол приходи” и общинска администрация за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Лилия Василева Димитрова – главен експерт „Бюджет и финанси” и главен счетоводител.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административен съд гр.Враца в 14-дневен срок от получаването й.

 


МАРИНЕЛА НИКОЛОВА
Кмет на община Козлодуй


 1. Заповед № 175 / 07.03.2017г. - Текуща страница
 2. Земеползване
 3. Програма за управление
 4. Заповед № 266 / 11.06.2013 г.
 5. Заповед № 544 / 28.11.2013 г.
 6. Заповед № 529 / 13.09.2016г.
 7. Заповед № 300 / 30.07.2014г.
 8. Заповед № 366 / 23.09.2014г.
 9. Заповед № 460 / 17.11.2014г.
 10. Заповед № 177 / 20.04.2015г.
 11. Заповед № 362 / 14.09.2015г.
 12. Заповед № 293 / 05.05.2016г.
 13. Заповед № 529 / 13.09.2016г.
 14. Заповед № 529 / 13.09.2016г.
 15. Заповед № 201 / 07.05.2013г.
 16. Заповед № 200 / 07.05.2013г.
 17. Заповеди на общинска собственост
 18. Регистър на сделките с общинска собственост
 19. Заповед № 530 / 13.09.2016г.
 20. Заповед № 531 / 13.09.2016г.
 21. Заповед № 709 / 21.11.2016г.
 22. Заповед № 710 / 21.11.2016г.
 23. Заповед № 711 / 21.11.2016г.
 24. Заповед № 176 / 08.03.2017г.
 25. Заповед № 177 / 08.03.2017г.
 26. Заповед № 323 / 26.04.2017г.
 27. Заповед № 405 / 13.06.2017г.
 28. Заповед № 310 / 11.05.2016г.
 29. Заповед № 311 / 11.05.2016г.
 30. Заповед № 312 / 11.05.2016г.
 31. Заповед № 313 / 11.05.2016г.
 32. Регистър на актовете на общинска собственост
 33. Заповед № 314 / 11.05.2016г.
 34. Заповед № 497 / 22.08.2016г.
 35. Заповед № 498 / 22.08.2016г.
 36. Заповед № 499 / 22.08.2016г.
 37. Заповед № 500 / 22.08.2016г.
 38. Заповед № 529 / 13.09.2016г.
 39. Заповед № 363 / 14.09.2015г.
 40. Заповед № 267 / 25.04.2016г.
 41. Заповед № 268 / 25.04.2016г.
 42. Заповед № 269 / 25.04.2016г.
 43. Заповед № 270 / 25.04.2016г.
 44. Заповед № 271 / 25.04.2016г.
 45. Заповед № 290 / 05.05.2016г.
 46. Заповед № 291 / 05.05.2016г.
 47. Заповед № 292 / 05.05.2016г.
 48. Заповед № 293 / 05.05.2016г.
 49. Заповед № 237 / 02.06.2015г.
 50. Заповед № 238 / 02.06.2015г.
 51. Заповед № 239 / 02.06.2015г.
 52. Заповед № 240 / 02.06.2015г.
 53. Заповед № 285 / 07.07.2015г.
 54. Заповед № 286 / 07.07.2015г.
 55. Заповед № 359 / 14.09.2015г.
 56. Заповед № 360 / 14.09.2015г.
 57. Заповед № 361 / 14.09.2015г.
 58. Заповед № 362 / 14.09.2015г.
 59. Заповед № 498 / 10.12.2014г.
 60. Заповед № 110 / 12.03.2015г.
 61. Заповед № 111 / 12.03.2015г.
 62. Заповед № 112 / 12.03.2015г.
 63. Заповед № 113 / 12.03.2015г.
 64. Заповед № 175 / 20.04.2015 г.
 65. Заповед № 173 / 20.04.2015 г.
 66. Заповед № 174 / 20.04.2015 г.
 67. Заповед № 176 / 20.04.2015 г.
 68. Заповед № 177 / 20.04.2015г.
 69. Заповед № 367 / 23.09.2014г.
 70. Заповед № 371 / 24.09.2014г.
 71. Заповед № 372 / 24.09.2014г.
 72. Заповед № 373 / 24.09.2014г.
 73. Заповед № 404 / 20.10.2014г.
 74. Заповед № 405 / 20.10.2014г.
 75. Заповед № 406 / 20.10.2014г.
 76. Заповед № 458 / 17.11.2014г.
 77. Заповед № 459 / 17.11.2014г.
 78. Заповед № 460 / 17.11.2014г.
 79. Заповед № 301 / 30.07.2014г.
 80. Заповед № 302 / 30.07.2014г.
 81. Заповед № 320 / 25.08.2014г.
 82. Заповед № 324 / 25.08.2014г.
 83. Заповед № 325 / 25.08.2014г.
 84. Заповед № 345 / 02.05.2014г.
 85. Заповед № 346 / 02.09.2014г.
 86. Заповед № 545 / 28.11.2013 г.
 87. Заповед № 546 / 28.11.2013 г.
 88. Заповед № 182 / 07.05.2014г.
 89. Заповед № 184 / 07.05.2014г.
 90. Заповед № 322 / 25.08.2014г.
 91. Заповед № 224 / 27.05.2014г.
 92. Заповед № 226 / 27.05.2014г.
 93. Заповед № 299 / 30.07.2014г.
 94. Заповед № 323 / 25.08.2014г.
 95. Заповед № 248 / 09.06.2014г.
 96. Заповед № 272 / 25.06.2014г.
 97. Заповед № 300 / 30.07.2014г.
 98. Заповед № 267 / 11.06.2013 г.
 99. Заповед № 270 / 14.06.2013 г.
 100. Заповед № 271 / 14.06.2013 г.
 101. Заповед № 272 / 14.06.2013 г.
 102. Заповед № 388 / 09.09.2013 г.
 103. Заповед № 366 / 23.09.2014г.
 104. Заповед № 389 / 09.09.2013 г.
 105. Заповед № 390 / 09.09.2013 г.
 106. Заповед № 391 / 09.09.2013 г.
 107. Заповед № 543 / 28.11.2013 г.
 108. Заповед № 544 / 28.11.2013 г.
 109. Заповед № 215 / 15.05.2013 г.
 110. Заповед № 216 / 15.05.2013 г.
 111. Заповед № 217 / 15.05. 2013 г.
 112. Стратегия за управление
 113. Заповед № 264 / 11.06.2013 г.
 114. Заповед № 265 / 11.06.2013 г.
 115. Заповед № 266 / 11.06.2013 г.
 116. Жилищно настаняване

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи