Заповед № 177 / 08.03.2017г.

Дата на публикуване: 03.07.2017 15:10

 

З А П О В Е Д
№ 177
гр.Козлодуй 08.03.2017 год.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.75 на Глава VІІІ от Наредба № 4/2008 год. на ОбС Козлодуй, община Козлодуй, област Враца и Протокол № 1 от 07.03.2017 год. за проведен търг за отдаване под наем на общински имот

В Ъ З Л А Г А М:

І. Обявявам за спечелил търга с явно наддаване, за отдаване под наем на недвижими имоти, общинска собственост, съставляващи помещения № 6 и № 7 на ет. 1 в сградата на ПТТС в гр. Козлодуй с обща площ от 46 кв.м., предназначени за офис, кандидата “Антоанета Недкова-1” ЕООД, ЕИК 106610965 със седалище и адрес на управление: гр. Бяла Слатина, ж.к. Калоян 1, вх. А, ет. 2, ап. 6 чрез пълномощника Антоанета Николова Недкова, ЕГН 7608181872, л.к. № 643331830, изд. на 04.11.2011г. от МВР Враца, съгласно пълномощно Рег. № 3179 от 29.08.2016г. за сумата от 529,00лв. /петстотин двадесет и девет лв./
ІІ. “Антоанета Недкова-1” ЕООД в срок до 14 дни от изтичане срока за обжалване на настоящата заповед да внесе по сметка на община Козлодуй BG 84 SОМВ 9130 8436 541544 BIC SОМВBGSF Общинска банка, вид плащане 444100, сумата 529,00лв. /петстотин двадесет и девет лв./ и 20 % ДДС в размер на 105,80лв. / сто и пет лв. и осемдесет ст./, което представлява едномесечен наем и дава основание за сключване на договор за отдаване под наем на общинско помещение.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на “Антоанета Недкова-1” ЕООД, „Общ.собственост”, мл. експерт „Контрол приходи”, общинска администрация за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Лилия Василева Димитрова – главен експерт „Бюджет и финанси” и главен счетоводител.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административен съд гр.Враца в 14-дневен срок от получаването й.

 

 

МАРИНЕЛА НИКОЛОВА
Кмет на община Козлодуй


 1. Заповед № 177 / 08.03.2017г. - Текуща страница
 2. Земеползване
 3. Програма за управление
 4. Заповед № 266 / 11.06.2013 г.
 5. Заповед № 544 / 28.11.2013 г.
 6. Заповед № 529 / 13.09.2016г.
 7. Заповед № 300 / 30.07.2014г.
 8. Заповед № 366 / 23.09.2014г.
 9. Заповед № 460 / 17.11.2014г.
 10. Заповед № 177 / 20.04.2015г.
 11. Заповед № 362 / 14.09.2015г.
 12. Заповед № 293 / 05.05.2016г.
 13. Заповед № 529 / 13.09.2016г.
 14. Заповед № 529 / 13.09.2016г.
 15. Заповед № 201 / 07.05.2013г.
 16. Заповед № 200 / 07.05.2013г.
 17. Заповеди на общинска собственост
 18. Регистър на сделките с общинска собственост
 19. Заповед № 530 / 13.09.2016г.
 20. Заповед № 531 / 13.09.2016г.
 21. Заповед № 709 / 21.11.2016г.
 22. Заповед № 710 / 21.11.2016г.
 23. Заповед № 711 / 21.11.2016г.
 24. Заповед № 175 / 07.03.2017г.
 25. Заповед № 176 / 08.03.2017г.
 26. Заповед № 323 / 26.04.2017г.
 27. Заповед № 405 / 13.06.2017г.
 28. Заповед № 310 / 11.05.2016г.
 29. Заповед № 311 / 11.05.2016г.
 30. Заповед № 312 / 11.05.2016г.
 31. Заповед № 313 / 11.05.2016г.
 32. Регистър на актовете на общинска собственост
 33. Заповед № 314 / 11.05.2016г.
 34. Заповед № 497 / 22.08.2016г.
 35. Заповед № 498 / 22.08.2016г.
 36. Заповед № 499 / 22.08.2016г.
 37. Заповед № 500 / 22.08.2016г.
 38. Заповед № 529 / 13.09.2016г.
 39. Заповед № 363 / 14.09.2015г.
 40. Заповед № 267 / 25.04.2016г.
 41. Заповед № 268 / 25.04.2016г.
 42. Заповед № 269 / 25.04.2016г.
 43. Заповед № 270 / 25.04.2016г.
 44. Заповед № 271 / 25.04.2016г.
 45. Заповед № 290 / 05.05.2016г.
 46. Заповед № 291 / 05.05.2016г.
 47. Заповед № 292 / 05.05.2016г.
 48. Заповед № 293 / 05.05.2016г.
 49. Заповед № 237 / 02.06.2015г.
 50. Заповед № 238 / 02.06.2015г.
 51. Заповед № 239 / 02.06.2015г.
 52. Заповед № 240 / 02.06.2015г.
 53. Заповед № 285 / 07.07.2015г.
 54. Заповед № 286 / 07.07.2015г.
 55. Заповед № 359 / 14.09.2015г.
 56. Заповед № 360 / 14.09.2015г.
 57. Заповед № 361 / 14.09.2015г.
 58. Заповед № 362 / 14.09.2015г.
 59. Заповед № 498 / 10.12.2014г.
 60. Заповед № 110 / 12.03.2015г.
 61. Заповед № 111 / 12.03.2015г.
 62. Заповед № 112 / 12.03.2015г.
 63. Заповед № 113 / 12.03.2015г.
 64. Заповед № 175 / 20.04.2015 г.
 65. Заповед № 173 / 20.04.2015 г.
 66. Заповед № 174 / 20.04.2015 г.
 67. Заповед № 176 / 20.04.2015 г.
 68. Заповед № 177 / 20.04.2015г.
 69. Заповед № 367 / 23.09.2014г.
 70. Заповед № 371 / 24.09.2014г.
 71. Заповед № 372 / 24.09.2014г.
 72. Заповед № 373 / 24.09.2014г.
 73. Заповед № 404 / 20.10.2014г.
 74. Заповед № 405 / 20.10.2014г.
 75. Заповед № 406 / 20.10.2014г.
 76. Заповед № 458 / 17.11.2014г.
 77. Заповед № 459 / 17.11.2014г.
 78. Заповед № 460 / 17.11.2014г.
 79. Заповед № 301 / 30.07.2014г.
 80. Заповед № 302 / 30.07.2014г.
 81. Заповед № 320 / 25.08.2014г.
 82. Заповед № 324 / 25.08.2014г.
 83. Заповед № 325 / 25.08.2014г.
 84. Заповед № 345 / 02.05.2014г.
 85. Заповед № 346 / 02.09.2014г.
 86. Заповед № 545 / 28.11.2013 г.
 87. Заповед № 546 / 28.11.2013 г.
 88. Заповед № 182 / 07.05.2014г.
 89. Заповед № 184 / 07.05.2014г.
 90. Заповед № 322 / 25.08.2014г.
 91. Заповед № 224 / 27.05.2014г.
 92. Заповед № 226 / 27.05.2014г.
 93. Заповед № 299 / 30.07.2014г.
 94. Заповед № 323 / 25.08.2014г.
 95. Заповед № 248 / 09.06.2014г.
 96. Заповед № 272 / 25.06.2014г.
 97. Заповед № 300 / 30.07.2014г.
 98. Заповед № 267 / 11.06.2013 г.
 99. Заповед № 270 / 14.06.2013 г.
 100. Заповед № 271 / 14.06.2013 г.
 101. Заповед № 272 / 14.06.2013 г.
 102. Заповед № 388 / 09.09.2013 г.
 103. Заповед № 366 / 23.09.2014г.
 104. Заповед № 389 / 09.09.2013 г.
 105. Заповед № 390 / 09.09.2013 г.
 106. Заповед № 391 / 09.09.2013 г.
 107. Заповед № 543 / 28.11.2013 г.
 108. Заповед № 544 / 28.11.2013 г.
 109. Заповед № 215 / 15.05.2013 г.
 110. Заповед № 216 / 15.05.2013 г.
 111. Заповед № 217 / 15.05. 2013 г.
 112. Стратегия за управление
 113. Заповед № 264 / 11.06.2013 г.
 114. Заповед № 265 / 11.06.2013 г.
 115. Заповед № 266 / 11.06.2013 г.
 116. Жилищно настаняване

Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
6% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
27% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
67% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
45% Complete (success)
Формално :
36% Complete (success)
Грубо :
18% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
43% Complete (success)
Отчасти :
37% Complete (success)
Не мога да преценя :
20% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи