Заповед № 460 / 17.11.2014г.

Дата на публикуване: 03.07.2017 15:10

 

З А П О В Е Д

№ 460
гр.Козлодуй 17.11.2014 год.

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл. 62 от Наредба № 4/ОбС гр.Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

ОТКРИВАМ ПРОЦЕДУРА

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на недвижим имот, общинска собственост, представляващ помещение с площ 16 кв.м., част от сградата на централна автоспирка с.Хърлец, общ. Козлодуй, I-ва зона, предназначена за търговска дейност, при следните условия:
1. Първоначална цена на 1 кв.м./месец – 4.60 лв.без ДДС. или 73,60лв./месец.
2. Стъпка на наддаване – 5 %.
3.Размер на депозит за участие – 15.00 /петнадесет/ лв., внесен с ПКО в касата на Общината - Центъра за информация и обслужване на гражданите до 16.00 часа 02.12.2014г.
4.Документация за участие в процедурата се получава от ”Общинска собственост” в Община Козлодуй и се заплаща в касата на общината до 16.00 часа на 02.12.2014 год., срещу сумата от 80.00 /осемдесет/ лв.с включено ДДС.
5.Пълният пакет с документи за участие се подават в Центъра за информация и обслужване на гражданите – гише “Деловодство” в надписан и запечатан непрозрачен плик в срок до 16.00 часа на 02.12.2014 год.
6.Търгът ще се проведе на 03.12.2014 год. от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Козлодуй.


За провеждането на търга определям комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Людмил Ангелов – зам.кмет
Членове : 1. Петя Николова -юрисконсулт
2. Силвия Борисова -мл.експерт ”Общ.собственост”
3. Йордан Йорданов -мл. експерт „Контрол по приходите”
4. Ангел Лалюв -общ.съветник
Резервни членове: Александър Кръстев – гл. експерт „Местно иконом. развитие”
Марин Вълчев – общ.съветник


Настоящата заповед да се сведе до знанието на членовете на комисията за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на председателя на комисията Людмил Ангелов – зам.кмет.
Заповедта подлежи на обжалване съгласно разпоредбите на АПК.Румен Маноев
Кмет на община Козлодуй


 1. Заповед № 460 / 17.11.2014г. - Текуща страница
 2. Земеползване
 3. Програма за управление
 4. Заповед № 266 / 11.06.2013 г.
 5. Заповед № 544 / 28.11.2013 г.
 6. Заповед № 529 / 13.09.2016г.
 7. Заповед № 300 / 30.07.2014г.
 8. Заповед № 366 / 23.09.2014г.
 9. Заповед № 460 / 17.11.2014г.
 10. Заповед № 177 / 20.04.2015г.
 11. Заповед № 362 / 14.09.2015г.
 12. Заповед № 293 / 05.05.2016г.
 13. Заповед № 529 / 13.09.2016г.
 14. Заповед № 529 / 13.09.2016г.
 15. Заповед № 201 / 07.05.2013г.
 16. Заповед № 200 / 07.05.2013г.
 17. Заповеди на общинска собственост
 18. Регистър на сделките с общинска собственост
 19. Заповед № 530 / 13.09.2016г.
 20. Заповед № 531 / 13.09.2016г.
 21. Заповед № 709 / 21.11.2016г.
 22. Заповед № 710 / 21.11.2016г.
 23. Заповед № 711 / 21.11.2016г.
 24. Заповед № 175 / 07.03.2017г.
 25. Заповед № 176 / 08.03.2017г.
 26. Заповед № 177 / 08.03.2017г.
 27. Заповед № 323 / 26.04.2017г.
 28. Заповед № 405 / 13.06.2017г.
 29. Заповед № 310 / 11.05.2016г.
 30. Заповед № 311 / 11.05.2016г.
 31. Заповед № 312 / 11.05.2016г.
 32. Заповед № 313 / 11.05.2016г.
 33. Регистър на актовете на общинска собственост
 34. Заповед № 314 / 11.05.2016г.
 35. Заповед № 497 / 22.08.2016г.
 36. Заповед № 498 / 22.08.2016г.
 37. Заповед № 499 / 22.08.2016г.
 38. Заповед № 500 / 22.08.2016г.
 39. Заповед № 529 / 13.09.2016г.
 40. Заповед № 363 / 14.09.2015г.
 41. Заповед № 267 / 25.04.2016г.
 42. Заповед № 268 / 25.04.2016г.
 43. Заповед № 269 / 25.04.2016г.
 44. Заповед № 270 / 25.04.2016г.
 45. Заповед № 271 / 25.04.2016г.
 46. Заповед № 290 / 05.05.2016г.
 47. Заповед № 291 / 05.05.2016г.
 48. Заповед № 292 / 05.05.2016г.
 49. Заповед № 293 / 05.05.2016г.
 50. Заповед № 237 / 02.06.2015г.
 51. Заповед № 238 / 02.06.2015г.
 52. Заповед № 239 / 02.06.2015г.
 53. Заповед № 240 / 02.06.2015г.
 54. Заповед № 285 / 07.07.2015г.
 55. Заповед № 286 / 07.07.2015г.
 56. Заповед № 359 / 14.09.2015г.
 57. Заповед № 360 / 14.09.2015г.
 58. Заповед № 361 / 14.09.2015г.
 59. Заповед № 362 / 14.09.2015г.
 60. Заповед № 498 / 10.12.2014г.
 61. Заповед № 110 / 12.03.2015г.
 62. Заповед № 111 / 12.03.2015г.
 63. Заповед № 112 / 12.03.2015г.
 64. Заповед № 113 / 12.03.2015г.
 65. Заповед № 175 / 20.04.2015 г.
 66. Заповед № 173 / 20.04.2015 г.
 67. Заповед № 174 / 20.04.2015 г.
 68. Заповед № 176 / 20.04.2015 г.
 69. Заповед № 177 / 20.04.2015г.
 70. Заповед № 367 / 23.09.2014г.
 71. Заповед № 371 / 24.09.2014г.
 72. Заповед № 372 / 24.09.2014г.
 73. Заповед № 373 / 24.09.2014г.
 74. Заповед № 404 / 20.10.2014г.
 75. Заповед № 405 / 20.10.2014г.
 76. Заповед № 406 / 20.10.2014г.
 77. Заповед № 458 / 17.11.2014г.
 78. Заповед № 459 / 17.11.2014г.
 79. Заповед № 301 / 30.07.2014г.
 80. Заповед № 302 / 30.07.2014г.
 81. Заповед № 320 / 25.08.2014г.
 82. Заповед № 324 / 25.08.2014г.
 83. Заповед № 325 / 25.08.2014г.
 84. Заповед № 345 / 02.05.2014г.
 85. Заповед № 346 / 02.09.2014г.
 86. Заповед № 545 / 28.11.2013 г.
 87. Заповед № 546 / 28.11.2013 г.
 88. Заповед № 182 / 07.05.2014г.
 89. Заповед № 184 / 07.05.2014г.
 90. Заповед № 322 / 25.08.2014г.
 91. Заповед № 224 / 27.05.2014г.
 92. Заповед № 226 / 27.05.2014г.
 93. Заповед № 299 / 30.07.2014г.
 94. Заповед № 323 / 25.08.2014г.
 95. Заповед № 248 / 09.06.2014г.
 96. Заповед № 272 / 25.06.2014г.
 97. Заповед № 300 / 30.07.2014г.
 98. Заповед № 267 / 11.06.2013 г.
 99. Заповед № 270 / 14.06.2013 г.
 100. Заповед № 271 / 14.06.2013 г.
 101. Заповед № 272 / 14.06.2013 г.
 102. Заповед № 388 / 09.09.2013 г.
 103. Заповед № 366 / 23.09.2014г.
 104. Заповед № 389 / 09.09.2013 г.
 105. Заповед № 390 / 09.09.2013 г.
 106. Заповед № 391 / 09.09.2013 г.
 107. Заповед № 543 / 28.11.2013 г.
 108. Заповед № 544 / 28.11.2013 г.
 109. Заповед № 215 / 15.05.2013 г.
 110. Заповед № 216 / 15.05.2013 г.
 111. Заповед № 217 / 15.05. 2013 г.
 112. Стратегия за управление
 113. Заповед № 264 / 11.06.2013 г.
 114. Заповед № 265 / 11.06.2013 г.
 115. Заповед № 266 / 11.06.2013 г.
 116. Жилищно настаняване

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи