Заповед № 325 / 25.08.2014г.

Дата на публикуване: 03.07.2017 15:10

 

З А П О В Е Д

№ 325
гр.Козлодуй 25.08.2014 год.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.75 от Наредба № 4/2008 год. на ОбС Козлодуй, община Козлодуй, област Враца и Протокол № 6/19.08.2014 год. за проведен търг за продажба на общински имот.


Н А Р Е Ж Д А М:

І. Обявявам за спечелил търга с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 37798.512.393, представляващ терен с площ 391 кв.м. находящ се на ул. „В. Коларов”, кв. 252, УПИ V, гр. Козлодуй, кандидатът „ДИГТЕХ” АД, ЕИК121712201 със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Гео Милев, ул. „Хубавка” № 9 представлявано от Радослав Симеонов Арабаджиев в качеството му на управител, по цена от 15 173 лв./петнадесет хиляди сто седемдесет и три/ без ДДС.
ІІ. „ДИГТЕХ” АД, ЕИК121712201 в срок до 14 дни от изтичане срока за обжалване на настоящата заповед да внесе по сметка на община Козлодуй BG 84 SОМВ 9130 8436 541544 BIC SОМВBGSF, Общинска банка, вид плащане 445600, сумата от 15 173 лв./петнадесет хиляди сто седемдесет и три/, 20% ДДС в размер на 3 034,60лв./три хиляди тридесет и четири лв. и шестдесет ст./ - вид плащане 447000, както и 2% режийни разноски върху стойността на сделката в размер на 303,46лв./триста и три лв. и четиридесет и шест ст./ - вид плащане 447000.
След внасяне на горепосочените суми, да бъде сключен договор за продажба.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на „ДИГТЕХ” АД, „Общ.собственост” и касиера на общинска администрация за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Виолета Костова – директор дирекция „ФСД и УС”.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административен съд гр.Враца в 14-дневен срок от получаването й.


РУМЕН МАНОЕВ
Кмет на община Козлодуй


 1. Заповед № 325 / 25.08.2014г. - Текуща страница
 2. Земеползване
 3. Програма за управление
 4. Заповед № 266 / 11.06.2013 г.
 5. Заповед № 544 / 28.11.2013 г.
 6. Заповед № 529 / 13.09.2016г.
 7. Заповед № 300 / 30.07.2014г.
 8. Заповед № 366 / 23.09.2014г.
 9. Заповед № 460 / 17.11.2014г.
 10. Заповед № 177 / 20.04.2015г.
 11. Заповед № 362 / 14.09.2015г.
 12. Заповед № 293 / 05.05.2016г.
 13. Заповед № 529 / 13.09.2016г.
 14. Заповед № 529 / 13.09.2016г.
 15. Заповед № 201 / 07.05.2013г.
 16. Заповед № 200 / 07.05.2013г.
 17. Заповеди на общинска собственост
 18. Регистър на сделките с общинска собственост
 19. Заповед № 530 / 13.09.2016г.
 20. Заповед № 531 / 13.09.2016г.
 21. Заповед № 709 / 21.11.2016г.
 22. Заповед № 710 / 21.11.2016г.
 23. Заповед № 711 / 21.11.2016г.
 24. Заповед № 175 / 07.03.2017г.
 25. Заповед № 176 / 08.03.2017г.
 26. Заповед № 177 / 08.03.2017г.
 27. Заповед № 323 / 26.04.2017г.
 28. Заповед № 405 / 13.06.2017г.
 29. Заповед № 310 / 11.05.2016г.
 30. Заповед № 311 / 11.05.2016г.
 31. Заповед № 312 / 11.05.2016г.
 32. Заповед № 313 / 11.05.2016г.
 33. Регистър на актовете на общинска собственост
 34. Заповед № 314 / 11.05.2016г.
 35. Заповед № 497 / 22.08.2016г.
 36. Заповед № 498 / 22.08.2016г.
 37. Заповед № 499 / 22.08.2016г.
 38. Заповед № 500 / 22.08.2016г.
 39. Заповед № 529 / 13.09.2016г.
 40. Заповед № 363 / 14.09.2015г.
 41. Заповед № 267 / 25.04.2016г.
 42. Заповед № 268 / 25.04.2016г.
 43. Заповед № 269 / 25.04.2016г.
 44. Заповед № 270 / 25.04.2016г.
 45. Заповед № 271 / 25.04.2016г.
 46. Заповед № 290 / 05.05.2016г.
 47. Заповед № 291 / 05.05.2016г.
 48. Заповед № 292 / 05.05.2016г.
 49. Заповед № 293 / 05.05.2016г.
 50. Заповед № 237 / 02.06.2015г.
 51. Заповед № 238 / 02.06.2015г.
 52. Заповед № 239 / 02.06.2015г.
 53. Заповед № 240 / 02.06.2015г.
 54. Заповед № 285 / 07.07.2015г.
 55. Заповед № 286 / 07.07.2015г.
 56. Заповед № 359 / 14.09.2015г.
 57. Заповед № 360 / 14.09.2015г.
 58. Заповед № 361 / 14.09.2015г.
 59. Заповед № 362 / 14.09.2015г.
 60. Заповед № 498 / 10.12.2014г.
 61. Заповед № 110 / 12.03.2015г.
 62. Заповед № 111 / 12.03.2015г.
 63. Заповед № 112 / 12.03.2015г.
 64. Заповед № 113 / 12.03.2015г.
 65. Заповед № 175 / 20.04.2015 г.
 66. Заповед № 173 / 20.04.2015 г.
 67. Заповед № 174 / 20.04.2015 г.
 68. Заповед № 176 / 20.04.2015 г.
 69. Заповед № 177 / 20.04.2015г.
 70. Заповед № 367 / 23.09.2014г.
 71. Заповед № 371 / 24.09.2014г.
 72. Заповед № 372 / 24.09.2014г.
 73. Заповед № 373 / 24.09.2014г.
 74. Заповед № 404 / 20.10.2014г.
 75. Заповед № 405 / 20.10.2014г.
 76. Заповед № 406 / 20.10.2014г.
 77. Заповед № 458 / 17.11.2014г.
 78. Заповед № 459 / 17.11.2014г.
 79. Заповед № 460 / 17.11.2014г.
 80. Заповед № 301 / 30.07.2014г.
 81. Заповед № 302 / 30.07.2014г.
 82. Заповед № 320 / 25.08.2014г.
 83. Заповед № 324 / 25.08.2014г.
 84. Заповед № 345 / 02.05.2014г.
 85. Заповед № 346 / 02.09.2014г.
 86. Заповед № 545 / 28.11.2013 г.
 87. Заповед № 546 / 28.11.2013 г.
 88. Заповед № 182 / 07.05.2014г.
 89. Заповед № 184 / 07.05.2014г.
 90. Заповед № 322 / 25.08.2014г.
 91. Заповед № 224 / 27.05.2014г.
 92. Заповед № 226 / 27.05.2014г.
 93. Заповед № 299 / 30.07.2014г.
 94. Заповед № 323 / 25.08.2014г.
 95. Заповед № 248 / 09.06.2014г.
 96. Заповед № 272 / 25.06.2014г.
 97. Заповед № 300 / 30.07.2014г.
 98. Заповед № 267 / 11.06.2013 г.
 99. Заповед № 270 / 14.06.2013 г.
 100. Заповед № 271 / 14.06.2013 г.
 101. Заповед № 272 / 14.06.2013 г.
 102. Заповед № 388 / 09.09.2013 г.
 103. Заповед № 366 / 23.09.2014г.
 104. Заповед № 389 / 09.09.2013 г.
 105. Заповед № 390 / 09.09.2013 г.
 106. Заповед № 391 / 09.09.2013 г.
 107. Заповед № 543 / 28.11.2013 г.
 108. Заповед № 544 / 28.11.2013 г.
 109. Заповед № 215 / 15.05.2013 г.
 110. Заповед № 216 / 15.05.2013 г.
 111. Заповед № 217 / 15.05. 2013 г.
 112. Стратегия за управление
 113. Заповед № 264 / 11.06.2013 г.
 114. Заповед № 265 / 11.06.2013 г.
 115. Заповед № 266 / 11.06.2013 г.
 116. Жилищно настаняване

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи