Заповед № 215 / 15.05.2013 г.

Дата на публикуване: 03.07.2017 15:10


З А П О В Е Д

 

№ 215

гр.Козлодуй, 15.05.2013 год.


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.75 от Наредба № 4/2008 год. на ОбС Козлодуй, община Козлодуй, област Враца и Протокол № 2 от 08.05.2013 год. за проведен търг за продажба на общински имот.


 

Н А Р Е Ж Д А М:


І. Обявявам за спечелил търга с явно наддаване за продажба на недвижим имот, общинска собственост, сграда „Сладкарница”, находяща се в с. Бутан, общ. Козлодуй, кв. 139, ул. „Г. Димитров” с  площ 45кв.м.,  кандидата, класиран на първо място Илонка Росенова Христова, ЕГН 7809121936, л.к. № 643557868, живуща в с. Бутан, ул. „Ленин” № 12, предложила най-висока цена от 3 789лв./три хиляди седемстотин осемдесет и девет/ без ДДС.


ІІ. Илонка Росенова Христова в срок до 14 дни от изтичане срока за обжалване на настоящата заповед да внесе по сметка на община Козлодуй BG 84 SОМВ 9130 8436 541544 BIC SОМВBGSF, Общинска банка, вид плащане 445500, сумата от 3 789лв./ три хиляди седемстотин осемдесет и девет/, 20 % ДДС в размер на 757,80лв. /седемстотин петдесет и седем лв. и осемдесет ст./лв. и 2% режийни разноски върху стойността на сделката, в размер на 75,78лв./седемдесет и пет лв. и седемдесет и осем ст./, съгласно чл.77, ал. 1 от Наредба № 4/2008 г. на ОбС Козлодуй.

След внасяне на горепосочените суми, да бъде сключен договор за продажба. 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на Илонка Росенова Христова, „Общ.собственост” и касиера на общинска администрация за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Виолета Костова – директор дирекция „ФСД и УС”.

Заповедта може да бъде обжалвана пред Административен съд гр.Враца в 14-дневен срок от получаването й.

 

 

РУМЕН МАНОЕВ

Кмет на община Козлодуй


 1. Заповед № 215 / 15.05.2013 г. - Текуща страница
 2. Земеползване
 3. Програма за управление
 4. Заповед № 266 / 11.06.2013 г.
 5. Заповед № 544 / 28.11.2013 г.
 6. Заповед № 529 / 13.09.2016г.
 7. Заповед № 300 / 30.07.2014г.
 8. Заповед № 366 / 23.09.2014г.
 9. Заповед № 460 / 17.11.2014г.
 10. Заповед № 177 / 20.04.2015г.
 11. Заповед № 362 / 14.09.2015г.
 12. Заповед № 293 / 05.05.2016г.
 13. Заповед № 529 / 13.09.2016г.
 14. Заповед № 529 / 13.09.2016г.
 15. Заповед № 201 / 07.05.2013г.
 16. Заповед № 200 / 07.05.2013г.
 17. Заповеди на общинска собственост
 18. Регистър на сделките с общинска собственост
 19. Заповед № 530 / 13.09.2016г.
 20. Заповед № 531 / 13.09.2016г.
 21. Заповед № 709 / 21.11.2016г.
 22. Заповед № 710 / 21.11.2016г.
 23. Заповед № 711 / 21.11.2016г.
 24. Заповед № 175 / 07.03.2017г.
 25. Заповед № 176 / 08.03.2017г.
 26. Заповед № 177 / 08.03.2017г.
 27. Заповед № 323 / 26.04.2017г.
 28. Заповед № 405 / 13.06.2017г.
 29. Заповед № 310 / 11.05.2016г.
 30. Заповед № 311 / 11.05.2016г.
 31. Заповед № 312 / 11.05.2016г.
 32. Заповед № 313 / 11.05.2016г.
 33. Регистър на актовете на общинска собственост
 34. Заповед № 314 / 11.05.2016г.
 35. Заповед № 497 / 22.08.2016г.
 36. Заповед № 498 / 22.08.2016г.
 37. Заповед № 499 / 22.08.2016г.
 38. Заповед № 500 / 22.08.2016г.
 39. Заповед № 529 / 13.09.2016г.
 40. Заповед № 363 / 14.09.2015г.
 41. Заповед № 267 / 25.04.2016г.
 42. Заповед № 268 / 25.04.2016г.
 43. Заповед № 269 / 25.04.2016г.
 44. Заповед № 270 / 25.04.2016г.
 45. Заповед № 271 / 25.04.2016г.
 46. Заповед № 290 / 05.05.2016г.
 47. Заповед № 291 / 05.05.2016г.
 48. Заповед № 292 / 05.05.2016г.
 49. Заповед № 293 / 05.05.2016г.
 50. Заповед № 237 / 02.06.2015г.
 51. Заповед № 238 / 02.06.2015г.
 52. Заповед № 239 / 02.06.2015г.
 53. Заповед № 240 / 02.06.2015г.
 54. Заповед № 285 / 07.07.2015г.
 55. Заповед № 286 / 07.07.2015г.
 56. Заповед № 359 / 14.09.2015г.
 57. Заповед № 360 / 14.09.2015г.
 58. Заповед № 361 / 14.09.2015г.
 59. Заповед № 362 / 14.09.2015г.
 60. Заповед № 498 / 10.12.2014г.
 61. Заповед № 110 / 12.03.2015г.
 62. Заповед № 111 / 12.03.2015г.
 63. Заповед № 112 / 12.03.2015г.
 64. Заповед № 113 / 12.03.2015г.
 65. Заповед № 175 / 20.04.2015 г.
 66. Заповед № 173 / 20.04.2015 г.
 67. Заповед № 174 / 20.04.2015 г.
 68. Заповед № 176 / 20.04.2015 г.
 69. Заповед № 177 / 20.04.2015г.
 70. Заповед № 367 / 23.09.2014г.
 71. Заповед № 371 / 24.09.2014г.
 72. Заповед № 372 / 24.09.2014г.
 73. Заповед № 373 / 24.09.2014г.
 74. Заповед № 404 / 20.10.2014г.
 75. Заповед № 405 / 20.10.2014г.
 76. Заповед № 406 / 20.10.2014г.
 77. Заповед № 458 / 17.11.2014г.
 78. Заповед № 459 / 17.11.2014г.
 79. Заповед № 460 / 17.11.2014г.
 80. Заповед № 301 / 30.07.2014г.
 81. Заповед № 302 / 30.07.2014г.
 82. Заповед № 320 / 25.08.2014г.
 83. Заповед № 324 / 25.08.2014г.
 84. Заповед № 325 / 25.08.2014г.
 85. Заповед № 345 / 02.05.2014г.
 86. Заповед № 346 / 02.09.2014г.
 87. Заповед № 545 / 28.11.2013 г.
 88. Заповед № 546 / 28.11.2013 г.
 89. Заповед № 182 / 07.05.2014г.
 90. Заповед № 184 / 07.05.2014г.
 91. Заповед № 322 / 25.08.2014г.
 92. Заповед № 224 / 27.05.2014г.
 93. Заповед № 226 / 27.05.2014г.
 94. Заповед № 299 / 30.07.2014г.
 95. Заповед № 323 / 25.08.2014г.
 96. Заповед № 248 / 09.06.2014г.
 97. Заповед № 272 / 25.06.2014г.
 98. Заповед № 300 / 30.07.2014г.
 99. Заповед № 267 / 11.06.2013 г.
 100. Заповед № 270 / 14.06.2013 г.
 101. Заповед № 271 / 14.06.2013 г.
 102. Заповед № 272 / 14.06.2013 г.
 103. Заповед № 388 / 09.09.2013 г.
 104. Заповед № 366 / 23.09.2014г.
 105. Заповед № 389 / 09.09.2013 г.
 106. Заповед № 390 / 09.09.2013 г.
 107. Заповед № 391 / 09.09.2013 г.
 108. Заповед № 543 / 28.11.2013 г.
 109. Заповед № 544 / 28.11.2013 г.
 110. Заповед № 216 / 15.05.2013 г.
 111. Заповед № 217 / 15.05. 2013 г.
 112. Стратегия за управление
 113. Заповед № 264 / 11.06.2013 г.
 114. Заповед № 265 / 11.06.2013 г.
 115. Заповед № 266 / 11.06.2013 г.
 116. Жилищно настаняване

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи