Заповед № 264 / 11.06.2013 г.

Дата на публикуване: 03.07.2017 15:10

З А П О В Е Д

№264

гр.Козлодуй 11.06.2013 год.


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.75 от Наредба № 4/2008 год. на ОбС Козлодуй, община Козлодуй, област Враца и Протокол № 1 от 06.06.2013 год. за проведен търг за продажба на общински имот.

Н А Р Е Ж Д А М:


І. Обявявам за спечелил търга с явно наддаване за продажба на недвижим имот, общинска собственост, представляващ незастроен терен, находящ се в гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, кв. 98, УПИ XVI на ул. „Освободител” № 11 с  площ 860 кв.м., кандидата Таня Георгиева Мирчева с  ЕГН 7204193253 по цена 27 818 лв. /двадесет и седем хиляди осемстотин и осемнадесет/  без ДДС.


ІІ. Таня Георгиева Мирчева в срок до 14 дни от изтичане срока за обжалване на настоящата заповед да внесе по сметка на община Козлодуй BG 84 SОМВ 9130 8436 541544 BIC SОМВBGSF, Общинска банка, вид плащане 445600, сумата от 27 818 лв. /двадесет и седем хиляди осемстотин и осемнадесет/, 20% ДДС в размер на 5 563,60лв./пет хиляди петстотин шестдесет и три лв. и шестдесет ст./ - вид плащане 447000, както и 2% режийни разноски върху стойността на сделката в размер на 556,36лв./петстотин петдесет и шест лв. и тридесет и шест ст./ - вид плащане 447000.

След внасяне на горепосочените суми, да бъде сключен договор за продажба. 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на Таня Георгиева Мирчева, „Общ.собственост” и касиера на общинска администрация за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Виолета Костова – директор дирекция „ФСД и УС”.

Заповедта може да бъде обжалвана пред Административен съд гр.Враца в 14-дневен срок от получаването й.

инж. Димитър Попов

Зам.Кмет на община Козлодуй

За кмет на община Козлодуй

Заповед за заместване № 263/07.06.2013 год. Съгласували:

Петя Николова

юрисконсулт


Виолета Костова

Директор дирекция

«ФСД и УС»


Изготвил:

Силвия Борисова

мл.експерт ”Разпореждане и управление на общ. собственост”


 1. Заповед № 264 / 11.06.2013 г. - Текуща страница
 2. Земеползване
 3. Програма за управление
 4. Заповед № 266 / 11.06.2013 г.
 5. Заповед № 544 / 28.11.2013 г.
 6. Заповед № 529 / 13.09.2016г.
 7. Заповед № 300 / 30.07.2014г.
 8. Заповед № 366 / 23.09.2014г.
 9. Заповед № 460 / 17.11.2014г.
 10. Заповед № 177 / 20.04.2015г.
 11. Заповед № 362 / 14.09.2015г.
 12. Заповед № 293 / 05.05.2016г.
 13. Заповед № 529 / 13.09.2016г.
 14. Заповед № 529 / 13.09.2016г.
 15. Заповед № 201 / 07.05.2013г.
 16. Заповед № 200 / 07.05.2013г.
 17. Заповеди на общинска собственост
 18. Регистър на сделките с общинска собственост
 19. Заповед № 530 / 13.09.2016г.
 20. Заповед № 531 / 13.09.2016г.
 21. Заповед № 709 / 21.11.2016г.
 22. Заповед № 710 / 21.11.2016г.
 23. Заповед № 711 / 21.11.2016г.
 24. Заповед № 175 / 07.03.2017г.
 25. Заповед № 176 / 08.03.2017г.
 26. Заповед № 177 / 08.03.2017г.
 27. Заповед № 323 / 26.04.2017г.
 28. Заповед № 405 / 13.06.2017г.
 29. Заповед № 310 / 11.05.2016г.
 30. Заповед № 311 / 11.05.2016г.
 31. Заповед № 312 / 11.05.2016г.
 32. Заповед № 313 / 11.05.2016г.
 33. Регистър на актовете на общинска собственост
 34. Заповед № 314 / 11.05.2016г.
 35. Заповед № 497 / 22.08.2016г.
 36. Заповед № 498 / 22.08.2016г.
 37. Заповед № 499 / 22.08.2016г.
 38. Заповед № 500 / 22.08.2016г.
 39. Заповед № 529 / 13.09.2016г.
 40. Заповед № 363 / 14.09.2015г.
 41. Заповед № 267 / 25.04.2016г.
 42. Заповед № 268 / 25.04.2016г.
 43. Заповед № 269 / 25.04.2016г.
 44. Заповед № 270 / 25.04.2016г.
 45. Заповед № 271 / 25.04.2016г.
 46. Заповед № 290 / 05.05.2016г.
 47. Заповед № 291 / 05.05.2016г.
 48. Заповед № 292 / 05.05.2016г.
 49. Заповед № 293 / 05.05.2016г.
 50. Заповед № 237 / 02.06.2015г.
 51. Заповед № 238 / 02.06.2015г.
 52. Заповед № 239 / 02.06.2015г.
 53. Заповед № 240 / 02.06.2015г.
 54. Заповед № 285 / 07.07.2015г.
 55. Заповед № 286 / 07.07.2015г.
 56. Заповед № 359 / 14.09.2015г.
 57. Заповед № 360 / 14.09.2015г.
 58. Заповед № 361 / 14.09.2015г.
 59. Заповед № 362 / 14.09.2015г.
 60. Заповед № 498 / 10.12.2014г.
 61. Заповед № 110 / 12.03.2015г.
 62. Заповед № 111 / 12.03.2015г.
 63. Заповед № 112 / 12.03.2015г.
 64. Заповед № 113 / 12.03.2015г.
 65. Заповед № 175 / 20.04.2015 г.
 66. Заповед № 173 / 20.04.2015 г.
 67. Заповед № 174 / 20.04.2015 г.
 68. Заповед № 176 / 20.04.2015 г.
 69. Заповед № 177 / 20.04.2015г.
 70. Заповед № 367 / 23.09.2014г.
 71. Заповед № 371 / 24.09.2014г.
 72. Заповед № 372 / 24.09.2014г.
 73. Заповед № 373 / 24.09.2014г.
 74. Заповед № 404 / 20.10.2014г.
 75. Заповед № 405 / 20.10.2014г.
 76. Заповед № 406 / 20.10.2014г.
 77. Заповед № 458 / 17.11.2014г.
 78. Заповед № 459 / 17.11.2014г.
 79. Заповед № 460 / 17.11.2014г.
 80. Заповед № 301 / 30.07.2014г.
 81. Заповед № 302 / 30.07.2014г.
 82. Заповед № 320 / 25.08.2014г.
 83. Заповед № 324 / 25.08.2014г.
 84. Заповед № 325 / 25.08.2014г.
 85. Заповед № 345 / 02.05.2014г.
 86. Заповед № 346 / 02.09.2014г.
 87. Заповед № 545 / 28.11.2013 г.
 88. Заповед № 546 / 28.11.2013 г.
 89. Заповед № 182 / 07.05.2014г.
 90. Заповед № 184 / 07.05.2014г.
 91. Заповед № 322 / 25.08.2014г.
 92. Заповед № 224 / 27.05.2014г.
 93. Заповед № 226 / 27.05.2014г.
 94. Заповед № 299 / 30.07.2014г.
 95. Заповед № 323 / 25.08.2014г.
 96. Заповед № 248 / 09.06.2014г.
 97. Заповед № 272 / 25.06.2014г.
 98. Заповед № 300 / 30.07.2014г.
 99. Заповед № 267 / 11.06.2013 г.
 100. Заповед № 270 / 14.06.2013 г.
 101. Заповед № 271 / 14.06.2013 г.
 102. Заповед № 272 / 14.06.2013 г.
 103. Заповед № 388 / 09.09.2013 г.
 104. Заповед № 366 / 23.09.2014г.
 105. Заповед № 389 / 09.09.2013 г.
 106. Заповед № 390 / 09.09.2013 г.
 107. Заповед № 391 / 09.09.2013 г.
 108. Заповед № 543 / 28.11.2013 г.
 109. Заповед № 544 / 28.11.2013 г.
 110. Заповед № 215 / 15.05.2013 г.
 111. Заповед № 216 / 15.05.2013 г.
 112. Заповед № 217 / 15.05. 2013 г.
 113. Стратегия за управление
 114. Заповед № 265 / 11.06.2013 г.
 115. Заповед № 266 / 11.06.2013 г.
 116. Жилищно настаняване

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи