Заповед № 266 / 11.06.2013 г.

Дата на публикуване: 03.07.2017 15:10

З А П О В Е Д

№ 266

гр.Козлодуй 11.06.2013 год.


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.75 от Наредба № 4/2008 год. на ОбС Козлодуй, община Козлодуй, област Враца и Протокол № 3 от 06.06.2013 год. за проведен търг за продажба на общински имот.

Н А Р Е Ж Д А М:


І. Обявявам за спечелил търга с явно наддаване за продажба на земеделски недвижими имоти, общинска собственост, представляващи ниви IV категория, находящи се в с. Гложене, общ. Козлодуй, м. „Полето-двор” с  обща площ 9,513дка по приложен опис, кандидата Марияна Димитрова Цветанова с  ЕГН 7310133030 по цена 10 480 лв. /десет хиляди четиристотин и осемдесет/.


ІІ. Марияна Димитрова Цветанова в срок до 14 дни от изтичане срока за обжалване на настоящата заповед да внесе по сметка на община Козлодуй BG 84 SОМВ 9130 8436 541544 BIC SОМВBGSF, Общинска банка, вид плащане 445600, сумата от 10 480 лв. /десет хиляди четиристотин и осемдесет/, както и 2% режийни разноски върху стойността на сделката в размер на 209,60лв./двеста и девет лв. и шестдесет ст./ - вид плащане 447000.

След внасяне на горепосочените суми, да бъде сключен договор за продажба. 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на Марияна Димитрова Цветанова, „Общ.собственост” и касиера на общинска администрация за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Виолета Костова – директор дирекция „ФСД и УС”.

Заповедта може да бъде обжалвана пред Административен съд гр.Враца в 14-дневен срок от получаването й.

инж. Димитър Попов

Зам.Кмет на община Козлодуй

За кмет на община Козлодуй

Заповед за заместване № 263/07.06.2013 год. Съгласували:

Петя Николова

юрисконсулт


Виолета Костова

Директор дирекция

«ФСД и УС»


Изготвил:

Силвия Борисова

мл.експерт ”Разпореждане и управление на общ. собственост”


 1. Заповед № 266 / 11.06.2013 г. - Текуща страница
 2. Земеползване
 3. Програма за управление
 4. Заповед № 266 / 11.06.2013 г.
 5. Заповед № 544 / 28.11.2013 г.
 6. Заповед № 529 / 13.09.2016г.
 7. Заповед № 300 / 30.07.2014г.
 8. Заповед № 366 / 23.09.2014г.
 9. Заповед № 460 / 17.11.2014г.
 10. Заповед № 177 / 20.04.2015г.
 11. Заповед № 362 / 14.09.2015г.
 12. Заповед № 293 / 05.05.2016г.
 13. Заповед № 529 / 13.09.2016г.
 14. Заповед № 529 / 13.09.2016г.
 15. Заповед № 201 / 07.05.2013г.
 16. Заповед № 200 / 07.05.2013г.
 17. Заповеди на общинска собственост
 18. Регистър на сделките с общинска собственост
 19. Заповед № 530 / 13.09.2016г.
 20. Заповед № 531 / 13.09.2016г.
 21. Заповед № 709 / 21.11.2016г.
 22. Заповед № 710 / 21.11.2016г.
 23. Заповед № 711 / 21.11.2016г.
 24. Заповед № 175 / 07.03.2017г.
 25. Заповед № 176 / 08.03.2017г.
 26. Заповед № 177 / 08.03.2017г.
 27. Заповед № 323 / 26.04.2017г.
 28. Заповед № 405 / 13.06.2017г.
 29. Заповед № 310 / 11.05.2016г.
 30. Заповед № 311 / 11.05.2016г.
 31. Заповед № 312 / 11.05.2016г.
 32. Заповед № 313 / 11.05.2016г.
 33. Регистър на актовете на общинска собственост
 34. Заповед № 314 / 11.05.2016г.
 35. Заповед № 497 / 22.08.2016г.
 36. Заповед № 498 / 22.08.2016г.
 37. Заповед № 499 / 22.08.2016г.
 38. Заповед № 500 / 22.08.2016г.
 39. Заповед № 529 / 13.09.2016г.
 40. Заповед № 363 / 14.09.2015г.
 41. Заповед № 267 / 25.04.2016г.
 42. Заповед № 268 / 25.04.2016г.
 43. Заповед № 269 / 25.04.2016г.
 44. Заповед № 270 / 25.04.2016г.
 45. Заповед № 271 / 25.04.2016г.
 46. Заповед № 290 / 05.05.2016г.
 47. Заповед № 291 / 05.05.2016г.
 48. Заповед № 292 / 05.05.2016г.
 49. Заповед № 293 / 05.05.2016г.
 50. Заповед № 237 / 02.06.2015г.
 51. Заповед № 238 / 02.06.2015г.
 52. Заповед № 239 / 02.06.2015г.
 53. Заповед № 240 / 02.06.2015г.
 54. Заповед № 285 / 07.07.2015г.
 55. Заповед № 286 / 07.07.2015г.
 56. Заповед № 359 / 14.09.2015г.
 57. Заповед № 360 / 14.09.2015г.
 58. Заповед № 361 / 14.09.2015г.
 59. Заповед № 362 / 14.09.2015г.
 60. Заповед № 498 / 10.12.2014г.
 61. Заповед № 110 / 12.03.2015г.
 62. Заповед № 111 / 12.03.2015г.
 63. Заповед № 112 / 12.03.2015г.
 64. Заповед № 113 / 12.03.2015г.
 65. Заповед № 175 / 20.04.2015 г.
 66. Заповед № 173 / 20.04.2015 г.
 67. Заповед № 174 / 20.04.2015 г.
 68. Заповед № 176 / 20.04.2015 г.
 69. Заповед № 177 / 20.04.2015г.
 70. Заповед № 367 / 23.09.2014г.
 71. Заповед № 371 / 24.09.2014г.
 72. Заповед № 372 / 24.09.2014г.
 73. Заповед № 373 / 24.09.2014г.
 74. Заповед № 404 / 20.10.2014г.
 75. Заповед № 405 / 20.10.2014г.
 76. Заповед № 406 / 20.10.2014г.
 77. Заповед № 458 / 17.11.2014г.
 78. Заповед № 459 / 17.11.2014г.
 79. Заповед № 460 / 17.11.2014г.
 80. Заповед № 301 / 30.07.2014г.
 81. Заповед № 302 / 30.07.2014г.
 82. Заповед № 320 / 25.08.2014г.
 83. Заповед № 324 / 25.08.2014г.
 84. Заповед № 325 / 25.08.2014г.
 85. Заповед № 345 / 02.05.2014г.
 86. Заповед № 346 / 02.09.2014г.
 87. Заповед № 545 / 28.11.2013 г.
 88. Заповед № 546 / 28.11.2013 г.
 89. Заповед № 182 / 07.05.2014г.
 90. Заповед № 184 / 07.05.2014г.
 91. Заповед № 322 / 25.08.2014г.
 92. Заповед № 224 / 27.05.2014г.
 93. Заповед № 226 / 27.05.2014г.
 94. Заповед № 299 / 30.07.2014г.
 95. Заповед № 323 / 25.08.2014г.
 96. Заповед № 248 / 09.06.2014г.
 97. Заповед № 272 / 25.06.2014г.
 98. Заповед № 300 / 30.07.2014г.
 99. Заповед № 267 / 11.06.2013 г.
 100. Заповед № 270 / 14.06.2013 г.
 101. Заповед № 271 / 14.06.2013 г.
 102. Заповед № 272 / 14.06.2013 г.
 103. Заповед № 388 / 09.09.2013 г.
 104. Заповед № 366 / 23.09.2014г.
 105. Заповед № 389 / 09.09.2013 г.
 106. Заповед № 390 / 09.09.2013 г.
 107. Заповед № 391 / 09.09.2013 г.
 108. Заповед № 543 / 28.11.2013 г.
 109. Заповед № 544 / 28.11.2013 г.
 110. Заповед № 215 / 15.05.2013 г.
 111. Заповед № 216 / 15.05.2013 г.
 112. Заповед № 217 / 15.05. 2013 г.
 113. Стратегия за управление
 114. Заповед № 264 / 11.06.2013 г.
 115. Заповед № 265 / 11.06.2013 г.
 116. Жилищно настаняване

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи