Банкова сметка на общината

Дата на публикуване: 03.07.2017 15:10

ТРАНЗИТНА СМЕТКА ПО ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ

 

BG 62 CECB 9790 8416 1448 00 ПРИ ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД - КЛОН ВРАЦА


441400 ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН /ПАТЕНТЕН / ДАНЪК

442100 ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

442200 ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВА

442300 ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

442400 ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

442500 ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА ПО ДАРЕНИЯ И ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН

442800 ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

443400 ДРУГИ ДАНЪЦИ

443700 ВНОСКИ ОТ ПРИХОДИ НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ИНСТИТУЦИИ

444000 НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НАУСЛУГИ,СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ

444100 ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО

444200 ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ

444300 ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ

444400 ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

444800 ДИВИДЕНТ

444900 КОНФИСКУВАНИ СРЕДСТВА И ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА КОНФИСКУВАНИ ВЕЩИ

445100 ДАРЕНИЯ,ПОМОЩИ И ДР.БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ СТРАНАТА

445200 ДАРЕНИЯ,ПОМОЩИ И ДР.БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ ЧУЖБИНА

445500 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

445600 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ

445700 ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ

445800 ПРИХОДИ ОТ ЛИКВИДИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

445900 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

446500 ГЛОБИ,САНКЦИИ И НЕУСТ.,НАК.ЛИХВИ,ОБЕЗЩ. И НАЧЕТИ,СЪБИРАНИ ОТ ОБЩИНИТЕ

447000 ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

448001 ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

448002 ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ

448003 ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДР. ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

448004 ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЛАГЕРИ И ДР. ПО СОЦИАЛНИЯ ОТДИХ

448005 ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДОМОВЕ ЗА СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И ДР.ПО СОЦИАЛНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

448006 ТАКСИ ЗА ДОБИВ НА КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ

448007 ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

448008 ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ,ТЪРЖИЩА И ДР.

448009 ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОЛУДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

448010 ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩЕЖИТИЯ И ДР. ПО ОБРАЗОВАНИЕТА

448011 ТАКСИ ЗА ГРОБНИ МЕСТА

448013 ТАКСИ ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ

448090 ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТАКСИ

448081 ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ ЗА ОБЩИНИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 


Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
6% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
27% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
67% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
45% Complete (success)
Формално :
36% Complete (success)
Грубо :
18% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
43% Complete (success)
Отчасти :
37% Complete (success)
Не мога да преценя :
20% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи