Стратегически документи
 1. Подрубрика: Общински план за развитие
 2. Подрубрика: Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Козлодуй за периода 2014 - 2020 година
 3. Подрубрика: Планове
 4. Подрубрика: Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Козлодуй 2013 – 2023 г.
 5. Подрубрика: Общинска краткосрочна програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Козлодуй 2018 – 2020 г.
 6. Подрубрика: Общинска програма за опазване на околната среда 2015-2020г.
 7. Подрубрика: Програма за управение на отпадъците в община Козлодуй 2015 – 2020 г.
 8. Подрубрика: Програма за рехабилитация, ремонт и изграждане на общинските пътища и улици на територията на община Козлодуй за периода 2017г.– 2019г.
 9. Подрубрика: Програма за поетапна модернизация на детските градини в община Козлодуй за периода 2017г. -2021г.
 10. Подрубрика: Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Козлодуй 2018 г. - 2021г.
 11. Подрубрика: Общинска програма за закрила на детето
 12. Подрубрика: Програма за запазването и развитието на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй за периода 2019 – 2023 г.
Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook