Електронни административни услуги

Дата на публикуване: 19.08.2020 10:44

ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ ЧРЕЗ:
Системата за сигурно електронно връчване [ https://edelivery.egov.bg/ 
Електронна поща [ obshtina.kozloduy@gmail.com ]

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ МОЖЕТЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЧРЕЗ:
ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Заявяването на електронни административни услуги се извършва чрез Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги. Всички услуги, предоставяни от общински администрации са достъпни през Единния портал за достъп до електронни административни услуги на ДАЕУ в раздел „Централизирано заявяване“, подраздел „Услуги предоставяни от Общинска администрация“ на адрес: https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/

За да използвате предоставените електронни услуги е необходимо да:
1. Имате инсталиран квалифициран електронен подпис (КЕП) или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП).
2. Притежавате профил в СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ.
3. Имате инсталирана програма Acrobat Reader.  


КЪМ МОМЕНТА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ:
 


Услуга

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението
2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца
2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение
2109 Издаване на удостоверение за семейно положение
2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
2132 Промяна в актовете за гражданско състояние
2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)
2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
Административни услуги "Екология и чистота"
2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд
2007 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения
2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи
2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии
Административни услуги „Местни данъци и такси“
1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси
2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни
2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация
2131 Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства
9000 Заявление за заплащане на глоба по електронен път
9401 Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти
9402 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона
9403 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство - не повече от 3,5 тона
9404 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство
9405 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство
9406 Данъчна декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея
9407 Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение
9408 Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества
9409 Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата
9410 Декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
9411 Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ
9412 Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък
9413 Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК
9414 Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници
9415 Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък
Административни услуги "Общинска собственост"
2059 Издаване на заповед за изземване на имот
2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
2105 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение
Административни услуги "Устройство на територията"
2027 Издаване на скици за недвижими имоти
2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
2083 Издаване на виза за проектиране
2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях
2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет
2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план
Административни услуги „Стопански дейности“
2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите
2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга
2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение
3122 Регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости
3087 Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта
Социални услуги
2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране

Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
9% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
29% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
63% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
41% Complete (success)
Формално :
35% Complete (success)
Грубо :
24% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
41% Complete (success)
Отчасти :
43% Complete (success)
Не мога да преценя :
16% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи