Съкратен вариант на решенията

Решение № 107
01.04.2020

ПРОТОКОЛ № 8 от 25.03.2020 г.


Решение № 107

Дава съгласието си община Козлодуй да кандидатства с проект „Възстановяване елементите на уличното пространство на улици „Христо Ботев“ и „Радецки“, гр. Козлодуй – изграждане на тротоари, улично осветление и велоалея в участък от км 4+089 до км 2+340 - двугодишно изпълнение” пред Фонд „Радиоактивни отпадъци”.

Решение № 94 до № 106
02.03.2020

ПРОТОКОЛ № 7 от 27.02.2020 г.

Решение

№ 94
Дава мандат на Маринела Георгиева Николова - кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в „Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, да вземе участие при Приемане на бюджет на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД - Враца за 2020 г. При невъзможност на кмета на община Козлодуй да участва в заседанието лично, Общински съвет, Козлодуй възлага на представителя на общината да упълномощи с изрично пълномощно Людмил Павлов Ангелов – директор на дирекция „Устройство на територията”, със същите правомощия.

Решение

№ 95
Утвърждава състава на Комисията за отпускане на еднократна финансова помощ.

Решение

№ 96
Приема Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община Козлодуй за 2019 г.

Решение

№ 97
Дава съгласие за предоставяне на общинските мери и пасища за общо и индивидуално ползване през 2020 г. на земеделските стопани, притежаващи пасищни селскостопански животни.

Решение

№ 98
Приема за периода 2020 – 2023 г. да се гласуват всяка година по 250 000 лв. /двеста и петдесет хиляди лева/ за изграждане на детски площадки в междублоковите пространства в гр. Козлодуй и селата на територията на община Козлодуй.

Решение

№ 99
Предоставените средства от централния бюджет за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания на някои категории граждани по автомобилния транспорт да се разпределят на транспортните дружества и фирми.

Решение

№ 100
Приема Отчет за изпълнение на дейностите, заложении в Общински план за младежта за 2019 г.

Решение

№ 101
Приема Общински план за младежта за 2020 г.

Решение

№ 102
Утвърждава Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите по ЗПКОНПИ в Общински съвет – Козлодуй.

Решение

№ 103
Приема актуализация на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Козлодуй.

Решение

№ 104

Дава съгласие да се актуализира приетия с решение № 92 по протокол № 6 от 30.01.2020 г. бюджет на община Козлодуй за 2020 г. със сумата от 113 490,33лв.

Решението не се приема. 

Решение

№ 105

Дава съгласието си Община Козлодуй да кандидатства с проектно предложение по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги” по Фонд „Социална закрила” към МТСП за финансовата 2020 г., при 90% финансиране на допустимите по процедурата разходи и 10% финансиране от общинския бюджет.  

Решение

№ 106

Изменя Решение № 86 по протокол № 6 от заседание на Общински съвет, Козлодуй проведено на 30.01.2020 г., в частта относно Приложение № 1, т. 11 и т. 17 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2020 г. 

Решение №84 до №92
04.02.2020

ПРОТОКОЛ № 6 от 30.01.2020 г.


Решение

№ 84

Приема Стратегия на Община Козлодуй за управление на общинската собственост за периода 2020-2023 г.

Решение

№ 85

Приема доклад за изпълнените през 2019 г. дейности по План за действие на Община Козлодуй в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2018 – 2020 г.)

Решение

№ 86

Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2020 г.

Решение

№ 87  

Одобрява изготвените пазарни оценки на общинските имоти, които оценки да бъдат и начални цени за продажбата на имотите, върху одобрените пазарни оценки ще се начисли ДДС при сключване на сделката.

Решение

№ 88

Приема отчета на Програма за рехабилитация, ремонт и изграждане на общинските пътища и улици на територията на община Козлодуй за периода 2017 – 2019 г., ведно с Приложение № 1  „План за ремонт на общински пътища и улици в населените места на община Козлодуй за периода 2017 2019 г.”.

Решение

№ 89 

Приема Доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, гр. Козлодуй пред 2019 г.

Решение

№ 90

Приема за сведение Информация за намеренията на община Козлодуй за кандидатстване с проекти по програми на ЕС и Национални програми през 2020 г.

Решение

№ 91

Приема Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 01.07.2019 – 31.12.2019 г.

Решение

№ 92 

Приема бюджета на Община Козлодуй за 2020 година.


Решение №58 до №83
04.02.2020

ПРОТОКОЛ № 5 от 23.01.2020 г.

 

Решение

№ 58
Приема Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 – 2023 г.

Решение

№ 59
Определя председателят на Общински съвет, Козлодуй да се подпомага от двама заместник – председатели.

Решение

№ 60
Избира за заместник-председател на Общински съвет, Козлодуй за мандат 2019 – 2023 г. Ангел Лалюв.

Решение

№ 61   
Избира за заместник-председател на Общински съвет, Козлодуй за мандат 2019 – 2023 г. Симеон Симеонов.

Решение

№ 62
Извършва промяна в състава на ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика.

Решение

№ 63          
Извършва промяна в състава на ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост.

Решение

№ 64
Извършва промяна в състава на ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

Решение

№ 65
Извършва промяна в състава на ПК по етика, молби, жалби и връзки с гражданското общество.

Решение

№ 66
Извършва промяна в състава на ПК по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Решение

№ 67
 Приема Работна програма на Общински съвет, Козлодуй за 2020 г

Решение

№ 68

 Задължава управителя на МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй да представя на Общинския съвет тримесечен отчет за финансовото състояние на дружеството, считано от 01.01.2020 г.

Решение

№ 69

 Одобрява Доклад за извършената работа на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй за периода 01.07.2019 г. до 31.12.2019г.

Решение

№ 70

 Утвърждава Програма за работата на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй за 2020 г. 

Решение

№ 71

 Одобрява План – сметка за необходимите разходи за дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци и съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане чистотата на териториите за общественно ползване в населените места и селищните образувания в община Козлодуй за 2020г. 

Решение

№ 72

 Приема Отчет за изпълнението на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй, ведно с Приложение № 1 и Приложение № 2 за извършени сделки и резултатите от проведените търгове за периода 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. 

Решение

№ 73

 Приема Статут на общинските жилища за 2020г. 

Решение

№ 74

 Определя имот – частна общинска собственост, който подлежи на задължително застраховане - Апартамент № 15, бл. 26, в жк. 1 със застроена площ 56.66 кв.м – АОС № 904/17.09.2002г.

Решение

№ 75

 Отменя решение № 668 по протокол № 67 от 13.08.2019 г. на Общински съвет Козлодуй за продажба на общинска земя. 

Решение

№76

 Утвърждава състава на Комисията по отпускане на еднократна финансова помощ.

Решение

№ 77

 Избира представители от Общински съвет, Козлодуй в комисията по чл. 11 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Козлодуй.

Решение

№ 78

 Определя основна месечна заплата на кмета на община Козлодуй.

Решение

№79 

 Определя основна месечна заплатата на председателя на Общински съвет, Козлодуй.

Решение

№ 80

 Определя основна месечна заплата на кмета на кметство Хърлец.

Решение

№ 81

 Определя основна месечна заплата на кмета на кметство Гложене.

Решение

№ 82

 Определя основна месечна заплата на кмета на кметство Бутан.

Решение

№ 83

 Определя основна месечна заплата на кмета на кметство Крива бара.

Решение № 53 до № 57
07.01.2020

ПРОТОКОЛ № 4 от 30.12.201г.


Решение

№ 53
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 на Общински съвет за определяне на местните данъци на територията на община Козлодуй.

Решение

№ 54
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй.

Решение

№ 55
Увеличава приходната част на бюджета в параграф 31-18 Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА с 2 000 000 лв. /два милиона лева/.

Решение

№ 56
Приема Правилник за  изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама“, гр. Козлодуй.

Решение

№ 57

Приема Отчет на Общински екологичен календар и план – сметката за финансирането му за 2019 г.

Решение № 26 до № 52
06.01.2020

ПРОТОКОЛ № 3 от 19.12.201г.


Решение

№ 26
Включва две нови точки 26 и 27 в дневния ред

Решение

№ 27
Одобрява Рамка на анализ на потребностите относно подкрепата за личностно развитие на децата и учениците от Община Козлодуй.

Решение

№ 28
Дава съгласие съставът на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси в община Козлодуй да се промени.

Решение

№ 29
Дава съгласие съставът на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Козлодуй да се промени.

Решение

№ 30
Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй.

Решение

№ 31
Общински съвет, Козлодуй дава съгласие Община Козлодуй да кандидатства по Проект „Красива България”, с проектно предложение: „Вътрешен ремонт на офиси на общинска администрация, гр. Козлодуй“ в срок до 06.01.2020 г.

Решение

№ 32
Определя за делегат в Общото събрание на Асоциацията на дунавските общини „Дунав”, който да представлява община Козлодуй и да упражнява нейните права и задължения в Асоциацията Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй.

Решение

№ 33
Одобрява административната структура на общинска администрация Козлодуй, в сила от 01.01.2020 г.

Решение

№ 34
Приема Наредба за изменение на Наредба № 5 за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на община Козлодуй.

Решение

№ 35
Предоставя безвъзмездно за управление имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Козлодуй, ул. ,,Стефан Караджа” № 17, ет. 4, ап. 46 с площ 32.5 кв.м. на Агенция по геодезия, картография и кадастър за срок от 3/три/ години за осъществяване на дейността на Служба по геодезия, картография и кадастър, гр. Враца, обслужваща района на гр. Козлодуй.

Решение

№ 36

Предоставя безвъзмездно за управление имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Козлодуй, ул. ,,Васил Коларов” № 16, обект 23, ет. 1 с идентификатор 37798.512.107.1.7, с площ 13.03 кв.м. на Районна здравноосигурителна каса – Враца, за филиал на РЗОК, гр. Козлодуй за срок от 3/три/ години за осъществяване на дейността му. 

Решение

№ 37

Възлага на кмета на общината да заложи в общинския бюджет за 2020 г. средства в размер на 20 000 лв. (двадесет хиляди лева) за финансиране по реда на Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Козлодуй. 

Решение

№ 38

Приема Община Козлодуй да подпомага обучението на нови двама студенти в община Козлодуй за 2020 г. – един по специалност с педагогическа правоспособност и един в направление ”Медицина”

Решение

№ 39

Определя размер за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено /осиновено дете 600 лв. (шестстотин лева)

Решение

№ 40

Приема разпределение на средства, съобразно Механизъм за разпределение на средства от собствени приходи на общинския бюджет за подпомагане дейностите на пенсионерските клубове. 

Решение

№ 41

Приема отчет за изразходените средства по Общински културен календар за 2019 г. 

Решение

№ 42

Приема Общински културен календар за 2020 г. и план – сметка с необходимите финансови средства за неговото реализиране. 

Решение

№ 43

Приема отчет за изразходените средства по Програма „Ботеви дни 2019 г.” 

Решение

№ 44

Приема Програма „Ботеви дни 2020 г.” и план – сметка с необходимите финансови средства за нейното реализиране. 

Решение

№ 45

Приема отчет за изразходените средства за реализация на Общински календар „Младежки дейности” 2019 г. 

Решение

№ 46

Приема Общински календар „Младежки дейности” за 2020 г. и план-сметка за финансирането му. 

Решение

№ 47

Приема Общински екологичен календар за 2020 г. и план-сметка за необходимите финансови средства за неговото реализиране. 

Решение

№ 48

Приема отчет за изразходените средства по Общински спортен календар за 2019 г. 

Решение

№ 49

Приема Общински спортен календар за 2020 г. и план-сметка за финансирането му. 

Решение

№ 50

Приема Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй за 2020 г. 

Решение

№ 51

Определя ПК по законност, законосъобразност на актовете на общинския съвет и общинската администрация, спазването на обществения ред и безопасност на движението към Общинския съвет със задача да организира и проведе процедурата и внесе доклад в Общинския съвет, Козлодуй за определяне на 1 съдебен заседател за Окръжен съд - Враца. 

Решение

№ 52

Общински съвет, Козлодуй определя следните кандидати за съдебни заседатели при Районен съд – Козлодуй. 

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook