Съкратен вариант на решенията


08.09.2020

ПРОТОКОЛ № 13 от 02.09.2020 г.

Решение

№ 164
Включва нова точка в дневния ред.

Решение

№ 165
Приема Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Козлодуй за 2019 г.

Решение

№ 166
Приема Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г.

Решение

№ 167
Приема Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г.

Решение

№ 168
Приема Отчет за дейността на Общински съвет, Козлодуй и на неговите комисии за периода 05.11.2019 – 30.06.2020 г.

Решение

№ 169
Одобрява Доклад за извършената работа на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г.

Решение

№ 170
Допълва свое решение № 157 по протокол № 12 от 30.07.2020 г., като създава нови т. 3 и т. 4.

Решение

№ 171
Дава съгласие за включване в Списъка на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2020/2021 г.

Решение

№ 172
Разрешава формирането на маломерна паралелка в СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй.

Решение

№ 173
Разрешава формирането на маломерни паралелки в ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене.

Решение

№ 174

При паралелки с над 10 ученици: Разрешава формирането на маломерни паралелки в ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец за учебната 2020/2021 г.

При паралелки под 10 ученици:

Дава съгласие кметът на община Козлодуй да изпрати мотивирано искане до началника на РУО – Враца за разрешение за формиране на паралелки с по-малко от 10 ученици в ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец за учебната 2020/2021 г. 

Решение

№ 175

Разрешава формирането на маломерни паралелки в НУ „Васил Левски”, гр. Козлодуй. 

Решение

№ 176

Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за 2020 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на поземлен имот с идентификатор 37798.25.9, местност „Мерите” с площ от 160 кв. м., трайно предназначение на територията – земеделска и начин на трайно ползване: нива в землището на гр. Козлодуй. 

Решение

№ 177

Допълва Приложение № 2 към Годишната програма за 2020 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с отстъпено право на строеж /пристрояване/ на навес, изграден от лека стоманена конструкция със застроена площ 76,20 кв. м. и открита част на градината 63,80 кв. м., която предстои да бъде частично озеленена и бетонирана към заведение за бързо хранене, находящо се в поземлен имот с ид. 37798.501.364 частна общинска собственост, кв. 127, УПИ IV, гр. Козлодуй,ул. „Христо Ботев” № 187. 

Решение

№ 178

Приема Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма (ВПКПИПФТ) и Приложенията към тях, изготвени съгласно разпоредбите на ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ. 

Решение

№ 179

Общински съвет, Козлодуй дава мандат и съгласува позиция на Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в „Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, да вземе участие при приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК – Враца за 2021 г. 

Решение

№ 180

Общински съвет, Козлодуй дава съгласието си община Козлодуй да кандидатства с проектно предложение по Открита покана № 3 „Климат” по Резултат 4 „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат” на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени”, финансирана по Финансовия механизам на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 

05.08.2020

ПРОТОКОЛ № 12 от 30.07.2020 г.

Решение

155
Дава съгласие съставът на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Козлодуй да се промени.

Решение

№ 156
Да се отпуснат средства от бюджета на Община Козлодуй за 2020 г. на двойки с репродуктивни проблеми в размер на: До 2000 лв.

Решение

№ 157
Утвърждава отразеното в протокол № 1, от 13.07.2020 г. на комисията определена с решение № 143 по протокол № 10 от заседание на Общински съвет, Козлодуй проведено 26.05.2020 г., за провеждане на конкурс за избор на управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски – Козлодуй” ЕООД, класиране с одобрения на първо място кандидат – д-р Дилян Петров.

Решение

№ 158

Общински съвет, Козлодуй дава съгласие Община Козлодуй да започне процедура и  придобие безвъзмездно правото на собственост за следните имоти:

Поземлен имот – местност „Пасището”, с площ 9207 кв. м.,

Поземлен имот – местност „Пасището”, с площ 1585 кв. м.,

Поземлен имот– местност „Спорното”,с площ 13964 кв. м.,

стопански двор землен имот - местност „Спорното”, с площ 16659 кв. м.,

Прилежаща сграда с площ от 346 кв.м. друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда.

Решение

№ 159
Дава съгласие община Козлодуй да придобие безвъзмездно правото на собственост върху недвижим имот, а именно празно дворно място с площ 800 кв. м. находящо се в с. Гложене, УПИ – XIX-69, кв. 26, чрез дарение по реда на чл. 34, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

Решение

№ 160
Приема Годишен отчет за изпълнението на Програмата за опазване на околната среда в община Козлодуй 2015 – 2020 г. за 2019 г.

Решение

№ 161
Промяна на приходната част на бюджета на Община Козлодуй за 2020 г – Приложение №1 , на разходната част - Приложение №2 и в частта Капиталови разходи –Приложение 3.

Решение

№ 162
Упълномощава  кмета  на  община  Козлодуй  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  107 380,81 лева, (сто и седем хиляди и триста и осемдесет лева и 81 стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на заявените за финансиране разходи за ДДС върху авансово плащане – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. Ломска – част от уличната мрежа в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца”, сключен между Община Козлодуй и ДФ „Земеделие”.

Решение

№ 163
Упълномощава  кмета  на  община  Козлодуй  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в  размер  на  536 904,07 лева, (петстотин тридесет и шест хиляди и деветстотин и четири лева и 7 стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. Ломска – част от уличната мрежа в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца”, сключен между Община Козлодуй и ДФ „Земеделие”.

30.06.2020

ПРОТОКОЛ № 11 от 25.06.2020 г.

Решение

№ 144
Включва две нови точки в дневния ред.

Решение

№ 145
Одобрява Доклад за извършената работа на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама”, гр. Козлодуй за периода 01.05. – 31.12.2019 година

Решение

№ 146
Утвърждава Програма за дейността на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама”, гр. Козлодуй за 2020 г.

Решение

№ 147
Допълва Приложение № 1 към годишната Програма за 2020 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с незастроен парцел находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Одрин” № 8, отреден за жилищно строителство, ниско застрояване /до 10 м./.

Решение

№ 148
Определя комисия за извършване на широкоспектърна проверка за установяване на състоянието на Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски - Козлодуй” ЕООД. за периода от 01.01.2018 г. – 27.05.2020 г., в срок до 30.07.2020 г.

Решение

№ 149
Отказва да закупи сгради с индентификатори 37798.337.1.1, 37798.337.1.2,  37798.337.1.3, собственост на „Напоителни системи” ЕАД, разположени върху имот – общинска собственост с индентификатор 37798.337.1.

Решение

№ 150
Дава съгласие за поетапно внедряване на система за електронно управление на Общински съвет, Козлодуй до 2021 г. стартирайки с въвеждането на електронно гласуване.

Решение

№ 151
Избира представители от Общински съвет, Козлодуй в комисията по чл. 11, ал. 1 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Козлодуй.

Решение

№ 152

Общински съвет Козлодуй отменя свое решение № 75 по Протокол № 5 от 23.01.2020 г.

Решението не се приема.

Решение

№153
Общински съвет Козлодуй дава съгласие на Община Козлодуй да придобие правото на собственост на „Сграда за обществено хранене”, на ПГЯЕ „Игор Курчатов“, гр. Козлодуй.

Решение

№154

Приема Наредба за изменение на Наредба № 13 на Общински съвет за определяне на местните данъци на територията на община Козлодуй. 

05.06.2020

ПРОТОКОЛ № 10 от 26.05.2020 г.


Решение

№ 136

Извършва промяна в състава на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности към Общински съвет - председател – Веселка Цветкова;

- заместник – председател – Емилиян Кузов.

Решение

№ 137
Приема за сведение Информация за противодействие на престъпността в община Козлодуй за 2019 г.

Решение

№ 138
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй.

Решение

№ 139
Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за изменението на Застроителен и регулационен план /ЗРП/ на гр. Козлодуй, одобрен със Заповед № 1095/11.09.1990 г. на ОНС Козлодуй, на квартали  - част от кв. 228, кв. 339 и кв. 1 /2001/, 2 /2002/, 3 /2003/, 4 /2004/, 5, 6 /2006/, 7 /2007/, 223 и 234, обхващащи улици – част от ул. ”Ком” и ул. ”Ралица”, ул. ”Калина”, ул. ”Зорница”, ул. ”Обходен път”, ул. ”Иглика”.

Решение

№ 140
Приема за сведение Информация за етапа на реализация на проекти, по които община Козлодуй е бенефициент по оперативни програми и национални програми.

Решение

№ 141
Освобождава от длъжност управителя на МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй, Олга Тошева Николова, считано от 27.05.2020 г.

Решение

№ 142
Възлага на кмета да сключи договор за възлагане на управлението на Многопрофилна болница за активно лечение “Свети Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй, съгласно приложен образец (Приложение № 2), с Пламен Тихомиров Петров, който отговаря на изискванията на чл. 63, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, до провеждане на конкурс за възлагане на управлението, но не повече от 90 дни.

Решение

№ 143
Обявява конкурс за възлагане на управлението на Многопрофилна болница за активно лечение  „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй.

08.05.2020


ПРОТОКОЛ № 9 от 29.04.2020 г.


 Решение

№ 108

Включва нова точка дневния ред.

Решение

№ 109

Извършва промяна в състава на ПК по законност, като заменя Елица Орманова със Светослав Спасов – председател.

Решение

№ 110

Извършва промяна в състава на ПК по ЗПКОНПИ, като заменя Елица Орманова със Светослав Спасов – председател.

Решение

№ 111

Извършва промяна в състава на ПК по образование, като заменя Елица Орманова със Светослав Спасов – председател.

Решение

№ 112

Извършва промяна в състава на ПК УТ, като заменя Николай Петков с Милен Сибинов – член.

Решение

№ 113

Приема Програма за управление на община Козлодуй за мандат 2019-2023 г.

Решение

№ 114

Отлага за следващото заседание на ОбС разглеждане на Информация за противодействието на престъпността в община Козлодуй за 2019 г., представена от Ивайло Стоянов – началник на РУ на МВР – Козлодуй.

Решение

№ 115

Приема Годишен отчет и баланс на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД за 2019 г.

Решение

№ 116

Приема Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Козлодуй. Отменя Правилник за условията и реда за финансиране дейностите на спортните клубове в община Козлодуй.

Решение

№ 117

Отменя Наредба № 2 на Общински съвет за пожарната безопасност и защита на населението на територията на община Козлодуй.

Решение

№ 118

Приема Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинска програма за закрила на детето в община Козлодуй за 2019 г.

Решение

№ 119

Приема Общинска програма за закрила на детето в община Козлодуй за 2020 г.

Решение

№ 120

Дава съгласие да се актуализира бюджета на община Козлодуй за 2020 г. със сумата от 113 490,33 лв. - ДГ „ Радост”, гр. Козлодуй, СУ „ Христо Ботев”, гр. Козлодуй, ОУ „ Васил Априлов”, с. Хърлец, СУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Бутан.

Решение

№ 121

Приема и одобрява Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2019 г.

Решение

№ 122

Дава съгласието си община Козлодуй да кандидатства с проект „Предоставяне на патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания и техните семейства в община Козлодуй” по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 3” на ОП „РЧР” 2014 – 2020 г.

Решение

№ 123

Одобрява инвестициите /активите/ за 2019 г., на стойност 282 204,27 лв. без ДДС или 338 645,12 лв. с ДДС за преминаване в управление на А ВиК на обос. Терит., обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Враца, които да бъдат предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК” ООД, гр. Враца чрез допълване и/или актуализиране на приложение № 1 от договора.

Решение

№ 124

Приема Годишен доклад за изпълнение на Годишния план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за 2019 г. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги за 2021 г.

Решение

№ 125

Приема Отчет за изпълнение на Програма за управление на отпадъците в община Козлодуй (2015-2020 г.) за 2019 г.

Решение

№ 126

Приема Отчет за изпълнение на дейностите по Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Козлодуй.

Решение

№ 127

Приема Доклад за осъществените читалищни дейности и за изразходваните средства от НЧХП „Христо Ботев - 1879”, гр. Козлодуй през 2019 г.

Решение

№ 128

Приема Доклад за осъществените читалищни дейности и за изразходваните средства от НЧ „Никола Йонков Вапцаров - 1927”, с. Хърлец през 2019 г.

Решение

№ 129

Приема Доклад за осъществените читалищни дейности и за изразходваните средства от НЧ „Яким Деспотов - 1899”, с. Гложене през 2019 г.

Решение

№ 130

Приема Доклад за осъществените читалищни дейности и за изразходваните средства от  НЧ „Заря - 1911”, с. Бутан през 2019 г.

Решение

№ 131

Приема Доклад за осъществените читалищни дейности и за изразходваните средства от НЧ „Будител - 1926”, с. Крива бара през 2019 г.

Решение

№ 132

Да се отпуснат средства от бюджета на община Козлодуй за 2020 г. на три семейни двойки с репродуктивни проблеми.

Решение

№ 133

Да се отпуснат средства от бюджета на община Козлодуй за 2020 г. на една семейна двойка с репродуктивни проблеми.

Решение

№ 134

Дава съгласие да се предостави за безвъзмездно управление имот ЧОС, находящ се в имот с ид. 37798.507.521 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Козлодуй, а по стар ид. № 705 по плана за земеразделяне, представляващ едноетажна сграда със специално предназначение с площ 232 кв.м.; едноетажна сграда със специално предназначение с площ 162 кв.м.; едноетажна сграда с предназначение хангар, депо с площ 45 кв.м.; едноетажна сграда с предназначение хангар, депо с площ 68 кв.м. на ГД „ПБЗН” на МВР за нуждите на РС „ПБЗН”, гр. Козлодуй за срок от 4 години.

Решение

№ 135

Определя ПК по законност към ОбС за комисия, която да организира и проведе процедурата и внесе доклад в ОбС за определяне  на 16 съдебни заседатели към РС – Козлодуй.


01.04.2020

ПРОТОКОЛ № 8 от 25.03.2020 г.


Решение № 107

Дава съгласието си община Козлодуй да кандидатства с проект „Възстановяване елементите на уличното пространство на улици „Христо Ботев“ и „Радецки“, гр. Козлодуй – изграждане на тротоари, улично осветление и велоалея в участък от км 4+089 до км 2+340 - двугодишно изпълнение” пред Фонд „Радиоактивни отпадъци”.

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи