Съкратен вариант на решенията


12.05.2021


ПРОТОКОЛ № 21 от 29.04.2021 г.
/редовно видеоконференция/

Решение

 278

Заличава предложение относно: Освобождаване от длъжност управителя на МБАЛ  и включва нова точка на негово място.

Решение

№ 279

Приема Доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2020 г. на НЧХП „Христо Ботев– 1879”, гр. Козлодуй.

Решение

№ 280

Приема Доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2020 г. на НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1927”, с. Хърлец.

Решение

№ 281

Приема Доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2020 г. на НЧ „Яким Деспотов – 1899”, с. Гложене.

Решение

 282

Приема Доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2020 г. на НЧ „Заря – 1911”, с. Бутан.

Решение

№ 283

Приема Доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2020 г. на НЧ „Будител – 1926”, с. Крива бара.

Решение

 284

Приема Годишен отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда в община Козлодуй 2015 – 2020 г. за 2020 г.

Решение

 285

Приема Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците в община Козлодуй (2015-2020 г.) за 2020 г.

Решение

№ 286

Приема Отчет на Общински екологичен календар и план-сметката за финансирането му за 2020 г.

Решение

№ 287

Приема Отчет за изпълнение на дейностите по Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Козлодуй (2018-2021 г.) за 2020 г.

Решение

№ 288

Приема Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и места за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Козлодуй, неразделна част от настоящия протокол.

Решението не се приема.

Решение

№ 289

Приема Отчет за изпълнението на дейностите, заложени в Общинска програма за закрила на детето в община Козлодуй за 2020 г.

Решение

 290

Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на студенти от община Козлодуй, неразделна част от настоящия протокол.

Решение

 291

Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територия на община Козлодуй за 2021 г.

Решение

№ 292

Дава съгласието си да се предостави на ПК „Мъдри сърца и приятели“, с. Хърлец за безвъзмездно ползване помещение за срок от 5 /пет/ години.

Решение

№ 293

Възлага и разрешава допускане на устройствена процедура за промяна на границите на урегулирания поземлен имот в съответствие с границите на поземления имот в гр. Козлодуй, съгласно документа за собственост (п.и. с ид. 37798.512.388 и 37798.512.389).

Решение

№ 294

Допуска се община Козлодуй до устройствена процедура за промяна на регулацията за УПИ VII, кв. 245 по плана на гр. Козлодуй (поземлен имот с идентификатор 37798.501.93).

Решението не се приема.

Решение

№ 295

Отлага за следващото заседание на Общински съвет, Козлодуй разглеждане на Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Козлодуй за 2021 г. и даване на предварително съгласие за промяна предназначението и вида на собственост за имоти земеделски земи публично общинска собственост.

Решение

№ 296

Приема текст на Декларация в подкрепа за изграждането на нови ядрени мощности (7 и 8 енергоблокове) на площадката на АЕЦ „Козлодуй“.

Решение

№ 297

Извършва промяна в съставите на следните ПК към ОбС - ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

Решение

№ 298

Приема Годишен отчет и баланс на „МБАЛ „Св. Иван Рилски – Козлодуй“ ЕООД, гр. Козлодуй за 2020 г.

Решение

№ 299

Приема образец на Споразумение между Агенцията по геодезия, картография и кадастър и община Козлодуй за съвместно обслужване на потребители, ведно с Приложения № 1 и № 2.

тменено с реш. № 321 по прот. № 25/01.07.2021 г.

Прието повторно с реш. № 342 по прот. № 27/26.08.2021 г./

Решение

№ 300

Общински съвет, Козлодуй дава съгласие за промяна на границите на община Козлодуй, чрез присъединяване на село Софрониево към община Козлодуй.

Решението не се приема.


12.05.2021

ПРОТОКОЛ № 20 от 25.03.2021 г.
/редовно видеоконференция/

 

Решение

№ 261

Приема за сведение Информация за противодействието на престъпността в община Козлодуй за 2020 г.

Решение

№ 262

Приема и одобрява Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2020 г.

Решение

№ 263

Приема План за интегрирано развитие на община Козлодуй 2021–2027 г.

Решение

№ 264

Приема План за действие за устойчива енергия и климат за периода 2021–2030 г.

Решение

№ 265

Приема Годишен доклад за изпълнение на Годишния план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода м. януари 2020 г. – м. декември 2020 г.

Решение

№ 266

Приема Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Козлодуй 2021 – 2022 г.

Решение

№ 267

Приема Отчет за изразходваните средства по Общински културен календар 2020 г.

Решение

№ 268

Приема Отчет за изразходваните средства по Общински календар „Младежки дейности” 2020 г.

Решение

№ 269

Приема Отчет за изразходвани средства по Общински спортен календар за 2020 г.

Решение

№ 270

Приема Отчет за изразходвани средства по Програма „Ботеви дни 2020 г.”.

Решение

№ 271

Изменя т. 3 от свое решение № 107 по протокол № 8 от проведено извънредно заседание на 25 март 2020 г.

Решение

№ 272

Одобрява инвестициите /активите/, съгласно Приложение № 1 за 2020 г. на стойност 110 414.92 лв. без ДСС или 132 497.90 лв. с ДДС, за преминаване в управление на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Враца, които да бъдат предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК“ ООД, гр. Враца, чрез допълване и/или актуализиране на Приложение № 1 от Договора по чл. 198о, ал. 1, във връзка с чл. 198п, ал. 1 от Закона за водите.

Решение

№ 273

Общински съвет, Козлодуй  отлага решението за разглеждане на следващо заседание, с цел отстраняване на допуснатите нередности в подписката.

Решение

№ 274

Общински съвет, Козлодуй отлага на този етап вземането на решение за присъединяване на с. Софрониево към община Козлодуй, с цел да се поиска от заинтересованите страни информация.

Решение

№ 275

Сумата от 15 000 лв. – имуществена санкция, наложена с решение № ППН-01-607/2018 г. от 23.07.2019 г. на Комисията за защита на личните данни, да бъде включена в разходната част на бюджета на общината за 2021 г.

Решението не се приема.

Решение

№ 276

За наложената с решение № ППН-01-607/2018 г. от 23.07.2019 г. от Комисията за защита на личните данни на община Козлодуй имуществена санкция в размер на 15 000 лв. да бъде потърсена персонална (лична) имуществена отговорност от длъжностното лице, работещо в община Козлодуй, което е преувеличило правата си и с действията си е станало причина за налагане на тази санкция.

Решението не се приема.

Решение

№ 277

Приема за сведение информация за намеренията на община Козлодуй за кандидатстване с проекти по програми на Европейския съюз и Национални програми през 2021 г.


12.05.2021

ПРОТОКОЛ № 19 от 25.02.2021 г.
/редовно видеоконференция/

 

Решение

№ 236

Приема Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на община Козлодуй за периода 2019-2023 г. за 2020 г.

Решение

№ 237

Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2021 г.

Решение

№ 238

Одобрява изготвените пазарни оценки на общинските имоти, които оценки да бъдат и начални цени за продажбата на имотите.

Решение

№ 239

Одобрява План-сметка за необходимите разходи за дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания  в община Козлодуй за 2021 г. на обща стойност 2 700 000 лв.

Решение

№ 240

Приема Статут на общинските жилища за 2021 г.

Решение

№ 241

 

Предоставените средства от централния бюджет за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания на някои категории граждани по автомобилния транспорт да се разпределят на транспортните дружества и фирми в съответствие с влезлите в сила нормативни актове.

Решение

№ 242

Приема бюджета на Община Козлодуй за 2021 г.

Решение

№ 243

Дава съгласие за предоставяне на общинските мери и пасища за общо и индивидуално ползване през 2021 г. на земеделските стопани, притежаващи пасищни селскостопански животни.

Решение

№ 244

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11

Решение

№ 245

Приема Отчет за изпълнение на актовете на ОбС за периода 01.07.–31.12.2020 г.

Решение

№ 246

Приема Отчет за дейността на ОбС и неговите комисии за периода 01.07. – 31.12.2020 г.

 

Решение

№ 247

Одобрява Доклад за извършената дейност на ОП СДР за периода 01.01. – 31.12.2020 г.

Решение

№ 248

Утвърждава Програма за дейността на ОП СДР за 2021 г.,

Решение

№ 249

Приема Доклад за изпълнените през 2020 г. дейности от План за действие на община Козлодуй в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на български граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2018 – 2020 г.)

Решение

№ 250

Приема Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинския план за младежта за 2020 г.

Решение

№ 251

Приема Доклад за дейността на МКБППМН през 2020 г.

Решение

№ 252

Предоставя безвъзмездно за управление имот ЧОС в гр. Козлодуй, ул. „Стефан Караджа“ №15, представляващ сграда от 150 кв.м. за нуждите на Общинска служба „Земеделие“, гр. Козлодуй.

Решение

№ 253

Предоставя безвъзмездно за управление имот ПОС в гр. Козлодуй, ул. „Кирил и Методий“ № 26, площ от 773 кв.м, включващ сгради с за нуждите на ЦПЛР – ОДК, гр. Козлодуй.

Решение

№ 254

Предоставя безвъзмездно за управление имот ЧОС сграда с площ от 119 кв.м., в гр. Козлодуй, ул. „Васил Воденичарски”, в поземлен имот безвъзмездно за управление от Фондация „Подай им ръка“.

Решение

№ 255

Разрешава допускане на устройствена процедура по чл. 124а и чл. 135 от ЗУТ на заинтересуваните лица Веселин Андонов, адрес: гр. Козлодуй, ул. „Княз Дондуков“ № 8 – ПУП-ИПРЗ – промяна на регулацията и застрояването за УПИ XIV.

Решение

№ 256

Разрешава допускане на устройствена процедура по чл. 124а и чл. 135 от ЗУТ заинтересуваните лица “Проджектс Инвестмънт Мениджмънт” ЕАД за промяна от „Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване“ в „Ок-к за курортна функция – къмпинг – зона за бунгала, зона за палатки, зона за преместваеми обекти тип каравана и кемпър и постройки за обслужване на къмпинга“.

Решението не се приема.

Решение

№ 257

Дава съгласие за преминаване в управление на АВиК улици „Стефан Караджа”, „Св. Св. Кирил и Методий” и „Цанко Церковски“.

Решение

№ 258

Дава мандат на Маринела Николова - кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в АВиК да вземе участие при Приемане на бюджета. При невъзможност възлага на представителя на общината да упълномощи с изрично пълномощно Людмил Павлов Ангелов – директор на дирекция „Устройство на територията”, със същите правомощия.

Решение

№ 259

Определя основна месечна заплата на кмета на кметство Бутан в размер на 1800,00  лв., считано от 01.01.2021 г.

Решение

№ 260

Възлага на кмета на община Козлодуй да представлява МБАЛ при сключването на договор с д-р Дилян Петров за извършването на дейностите по медицинска  специалност „Анестезиология  и реанимация“.


12.05.2021

ПРОТОКОЛ № 18 от 28.01.2021 г.
/редовно видеоконференция/

 

Решение

№ 221

Включва две нови точки в дневния ред.

Решение

№ 222

Приема Отчет за изпълнението на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2020 г.

Решение

№ 223

Одобрява Доклад за извършената работа на ОПКД и приема Отчет за изпълнение на План-сметката за необходимите разходи за дейностите по поддържане на чистотата на територията на община  Козлодуй за 2020 г. за периода от 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г.

Решение

№ 224

Утвърждава численост от 150 щатни бройки и организационно-управленска структура на ОПКД за 2021 г.

Решение

№ 225

Утвърждава Програма за работата на ОПКД за 2021 година

Решение

№ 226

Приема Общинска краткосрочна програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Козлодуй 2021 – 2023 г.

Решение

№ 227

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13.

 

Решение

№ 228

Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете на територията на община Козлодуй

Решение

№ 229

Дава съгласие за създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги

Решение

№ 230

Дава съгласие, считано от 01.01.2021 г., да бъде създадена нова социална услуга „Асистентска подкрепа”, като държавно-делегирана дейност

Решение

№ 231

Определя имот частна общинска собственост, който подлежи на задължително застраховане – самостоятелен обект в сграда.

Решение

№ 232

Утвърждава нов състав на Наблюдателната комисия по ЗИНЗС.

Решение

№ 233

Приема Годишна работна програма на Общински съвет, Козлодуй за 2021 г.

Решение

№ 234

Дава съгласие община Козлодуй да кандидатства пред ПУДООС с проект „Реконструкция и рехабилитация на  водоснабдителна система и съоръжения в с. Хърлец, общ. Козлодуй, област Враца – II етап“.

Решение

№ 235

Определя представители на община Козлодуй в междуведомствена комисия, съставена от представители на АВиК, като публичен собственик за приемане на инвестициите, изпълнени от ВиК  оператора през 2021 г.


12.05.2021

ПРОТОКОЛ № 17 от 30.12.2020 г.
/редовно видеоконференция/

 

Решение

№ 220

Увеличава частта на Капиталовия списък (Приложение № 3) чрез съответната дейност и параграф: Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ – с 1 185 230 лв.; По параграф 51-00 „Основен на дълготрайни материални активи“. Увеличава приходната част на бюджета (Приложение № 1):По параграф 31-18 получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА – с 1 185 230 лв.


12.05.2021

ПРОТОКОЛ № 16 от 10.12.2020 г.
/редовно видеоконференция/

 

Решение

№ 199

Допълва Приложение № 1 към годишната Програма за 2020 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй, т. 14 с продажба без търг на поземлен имот ул. „Стефан Караджа” № 4, гр. Козлодуй, на собственика на построената върху нея сграда. Одобрява изготвената пазарна оценка в размер на 18 500 лв. Върху одобрената пазарна оценка ще се начисли ДДС при сключване на сделката. Възлага на кмета на общината да издаде заповед и сключи договор с „Вимдекс” ЕООД.

Решение

№ 200

Допълва Приложение № 1 към годишната Програма за 2020 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй, т. 15 с продажба без търг на общинско дворно място с площ 1 209 кв.м., находящ се в с. Бутан, ул. „Гроздан Пешов” № 12 на собственичката на построенати върху нея сгради. Одобрява изготвената пазарна оценка в размер на 6 050 лв. Върху одобрената пазарна оценка ще се начисли ДДС при сключване на сделката. Възлага на кмета на общината да издаде заповед и сключи договор с Анелия Богомилова Ангелова.

Решение

№ 201

Допълва Приложение № 1 към годишната Програма за 2020 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй, т. 16 с продажба без търг на поземлен имот с площ 1 300 кв.м., находящ се в с. Гложене, ул. „Александър Стамболийски” № 49 на наследничките на Спаска Петкова. Одобрява изготвената пазарна оценка в размер на 6 500.00 лв. Върху одобрената пазарна оценка ще се начисли ДДС при сключване на сделката. Възлага на кмета на общината да издаде заповед и сключи договор за покупко-продажба с Инеса Йорданова и Антоанета Цветанова.

Решение

№ 202

Предоставя безвъзмездно за управление имоти ЧОС в гр. Козлодуй, ул. ,,Хаджи Димитър” №1 за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Козлодуй. Възлага на кмета на община Козлодуй да сключи договор с „Агенция за социално подпомагане“ гр. София за срок от 1 година.

Решение

№ 203

Упълномощава кмета на община Козлодуй да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 378 264,00 лева  за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по Административен договор по Процедура чрез подбор Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за проект „Благоустрояване на пространството източно от читалище „Христо Ботев“, гр. Козлодуй (реконструкция на парка) и обновяване на парк в централната част на село Гложене, община Козлодуй“, сключен между Община Козлодуй и ДФ „Земеделие”.

Решение

№ 204

Упълномощава кмета на община Козлодуй да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 75 652,80 лева за обезпечаване на 100 % от заявения размер на заявените за финансиране разходи за ДДС върху авансово плащане по Административен договор от 14.05.2019 г. по Процедура чрез подбор Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за проект „Благоустрояване на пространството източно от читалище „Христо Ботев“, гр. Козлодуй (реконструкция на парка) и обновяване на парк в централната част на село Гложене, община Козлодуй“, сключен между Община Козлодуй и ДФ „Земеделие”.

Решение

№ 205

Дава съгласие община Козлодуй да кандидатства по Проект "Красива Бългавия" с проектно предложение "Ремонт и реновиране на помощения, васада и прилежащи външни пространства в сградата на община Козлодуй". Да се осигури необходимото съфинансиране по проект в размер на 55% от общинския бюджет на проектно предложение, в размер на 125 213 лв. от бюджета на община Козлодуй за 2021 г.

Решение

№ 206

Дава съгласие община Козлодуй да членува в Групата на европейските общини с ядрени съоръжения - GMF-Европа. Определя кмета на общината Маринела Николова за представляващо лице пред организацията.

Решение

№ 207

Приема програма "Ботеви дни 2021 г." и план - сметка с необходимите финансови средства за нейното реализиране 57 300 лв.

Решение

№ 208

Приема Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй за 2021 г. 79 747 лв.

Решение

№ 209

Приема Общински културен календар за 2021 г. и план-сметка с необходимите финансови средства за неговото реализиране 194 800 лв.

Решение

№ 210

Приема Общински календар „Младежки дейности” за 2021 г. и план-сметка с необходимите финансови средства за неговото реализиране 78 250 лв.

Решение

№ 211

Приема Общински спортен календар за 2021 г. и план-сметка за необходимите финансови средства за неговото реализиране 67 600 лв.

Решение

№ 212

Приема Общински екологичен календар за 2021 година и план-сметка за необходимите финансови средства за неговото реализиране 18 760 лв.

Решение

№ 213

Приема община Козлодуй да подпомага обучението на нови двама студенти в община Козлодуй за 2021 г. – един по специалност в направление Педагогика, специалност „Педагогика на обучението по математика и информатика” и един в професионално направление „Здравни грижи” – „Акушерка”, „Медицинска сестра” и „Лекарски асистент“. Приема община Козлодуй да продължи през 2021 г. подпомагането на обучението на петима студенти, с които има сключени договори. Възлага на кмета на общината да заложи в бюджета на община Козлодуй за 2021 г. средства в размер на 32 500 лв. за подпомагане на студентите.

Решение

№ 214

Приема за 2021 г. средствата за финансиране на пенсионерските клубове да се запазят в размер на 20 000 лв., като същите се разпределят на база Механизма за 2020 г.

Решение

№ 215

Определя размер за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете 600 лв. Възлага на кмета на общината да заложи в общинския бюджет за 2021 г. средства в размер на 90 000 лв.

Решение

№ 216

Възлага на кмета на общината да заложи в общинския бюджет за 2021 г. средства в размер на 20 000 лв. за финансиране по реда на Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Козлодуй.

Решение

№ 217

Приема на Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на община Козлодуй.

Решение

№ 218

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй. Ценоразписът на рекламните материали по Приложение № 10 се утвърждава от кмета на община Козлодуй.

Решение

№ 219

Да се отпуснат средства от бюджета на община Козлодуй за 2020 г. на две двойки с репродуктивни проблеми до 2000 лв. по всяко заявление за извършване на ин витро процедура с асистирана репродукция.


Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
5% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
25% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
70% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
41% Complete (success)
Формално :
37% Complete (success)
Грубо :
22% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
42% Complete (success)
Отчасти :
42% Complete (success)
Не мога да преценя :
17% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи