Съкратен вариант на решенията

Решение № 53 до № 57
07.01.2020

ПРОТОКОЛ № 4 от 30.12.201г.


Решение

№ 53
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 на Общински съвет за определяне на местните данъци на територията на община Козлодуй.

Решение

№ 54
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй.

Решение

№ 55
Увеличава приходната част на бюджета в параграф 31-18 Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА с 2 000 000 лв. /два милиона лева/.

Решение

№ 56
Приема Правилник за  изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама“, гр. Козлодуй.

Решение

№ 57

Приема Отчет на Общински екологичен календар и план – сметката за финансирането му за 2019 г.

Решение № 26 до № 52
06.01.2020

ПРОТОКОЛ № 3 от 19.12.201г.


Решение

№ 26
Включва две нови точки 26 и 27 в дневния ред

Решение

№ 27
Одобрява Рамка на анализ на потребностите относно подкрепата за личностно развитие на децата и учениците от Община Козлодуй.

Решение

№ 28
Дава съгласие съставът на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси в община Козлодуй да се промени.

Решение

№ 29
Дава съгласие съставът на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Козлодуй да се промени.

Решение

№ 30
Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй.

Решение

№ 31
Общински съвет, Козлодуй дава съгласие Община Козлодуй да кандидатства по Проект „Красива България”, с проектно предложение: „Вътрешен ремонт на офиси на общинска администрация, гр. Козлодуй“ в срок до 06.01.2020 г.

Решение

№ 32
Определя за делегат в Общото събрание на Асоциацията на дунавските общини „Дунав”, който да представлява община Козлодуй и да упражнява нейните права и задължения в Асоциацията Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй.

Решение

№ 33
Одобрява административната структура на общинска администрация Козлодуй, в сила от 01.01.2020 г.

Решение

№ 34
Приема Наредба за изменение на Наредба № 5 за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на община Козлодуй.

Решение

№ 35
Предоставя безвъзмездно за управление имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Козлодуй, ул. ,,Стефан Караджа” № 17, ет. 4, ап. 46 с площ 32.5 кв.м. на Агенция по геодезия, картография и кадастър за срок от 3/три/ години за осъществяване на дейността на Служба по геодезия, картография и кадастър, гр. Враца, обслужваща района на гр. Козлодуй.

Решение

№ 36

Предоставя безвъзмездно за управление имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Козлодуй, ул. ,,Васил Коларов” № 16, обект 23, ет. 1 с идентификатор 37798.512.107.1.7, с площ 13.03 кв.м. на Районна здравноосигурителна каса – Враца, за филиал на РЗОК, гр. Козлодуй за срок от 3/три/ години за осъществяване на дейността му. 

Решение

№ 37

Възлага на кмета на общината да заложи в общинския бюджет за 2020 г. средства в размер на 20 000 лв. (двадесет хиляди лева) за финансиране по реда на Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Козлодуй. 

Решение

№ 38

Приема Община Козлодуй да подпомага обучението на нови двама студенти в община Козлодуй за 2020 г. – един по специалност с педагогическа правоспособност и един в направление ”Медицина”

Решение

№ 39

Определя размер за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено /осиновено дете 600 лв. (шестстотин лева)

Решение

№ 40

Приема разпределение на средства, съобразно Механизъм за разпределение на средства от собствени приходи на общинския бюджет за подпомагане дейностите на пенсионерските клубове. 

Решение

№ 41

Приема отчет за изразходените средства по Общински културен календар за 2019 г. 

Решение

№ 42

Приема Общински културен календар за 2020 г. и план – сметка с необходимите финансови средства за неговото реализиране. 

Решение

№ 43

Приема отчет за изразходените средства по Програма „Ботеви дни 2019 г.” 

Решение

№ 44

Приема Програма „Ботеви дни 2020 г.” и план – сметка с необходимите финансови средства за нейното реализиране. 

Решение

№ 45

Приема отчет за изразходените средства за реализация на Общински календар „Младежки дейности” 2019 г. 

Решение

№ 46

Приема Общински календар „Младежки дейности” за 2020 г. и план-сметка за финансирането му. 

Решение

№ 47

Приема Общински екологичен календар за 2020 г. и план-сметка за необходимите финансови средства за неговото реализиране. 

Решение

№ 48

Приема отчет за изразходените средства по Общински спортен календар за 2019 г. 

Решение

№ 49

Приема Общински спортен календар за 2020 г. и план-сметка за финансирането му. 

Решение

№ 50

Приема Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй за 2020 г. 

Решение

№ 51

Определя ПК по законност, законосъобразност на актовете на общинския съвет и общинската администрация, спазването на обществения ред и безопасност на движението към Общинския съвет със задача да организира и проведе процедурата и внесе доклад в Общинския съвет, Козлодуй за определяне на 1 съдебен заседател за Окръжен съд - Враца. 

Решение

№ 52

Общински съвет, Козлодуй определя следните кандидати за съдебни заседатели при Районен съд – Козлодуй. 

Решение № 4 до № 25
10.12.2019

ПРОТОКОЛ № 2 от 28.11.201г.


Решение

№ 4
Избира от своя състав осем Постоянни комисии

Решение

№ 5
Избира членовете на Постоянната комисия, бюджет, финанси и общинска собственост.

Решение

№ 6
Избира членовете на Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и жилищна политика.

Решение

№ 7
Избира членовете на Постоянната комисия по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост.

Решение

№ 8
Избира членовете на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.

Решение

№ 9
Избира членовете на Постоянната комисия по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

Решение

№ 10
Избира членовете на Постоянната комисия по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграцията на малцинствените групи в обществото.

Решение

№ 11
Избира членовете на Постоянната комисия по етика, молби, жалби и връзки с гражданското общество.

Решение

№ 12
Избира членовете на Постоянната комисия по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда.

Решение

№ 13
Създава Постоянна комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество и   избира петима членове на Постоянната комисия.

Решение

№ 14

Създава временна комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд - Козлодуй, да ги изслуша на публично заседание и изготви доклад до Общинския съвет, в състав от 5 /петима/ членове. 

Решение

№ 15

Определя Местна комисия по Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове, към община Козлодуй, която да се състои от петима членове и определя състава на комисията. 

Решение

№ 16

Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на Общински съвет, Козлодуй Николинка Тодорова. 

Решение

№ 17

Дава съгласие Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй да се присъедини като член на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България” (НАПОС-РБ). 

Решение

№ 18

Определя Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй за член на Областния съвет за развитие на област Враца

Решение

№ 19

Определя възнаграждение на общинските съветници към Общински съвет, Козлодуй

Решение

№ 20

Приема за периода 2020-2023 г. да се гласуват всяка година по 500 000 лв. за ремонт и поддържане на уличната мрежа на Община Козлодуй. 

Решение

№ 21

Изменя в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти собственост на Община Козлодуй за 2019 г., предназначението на незастроен терен в кв. 259, УПИ III, поземлен имот с  ид. 37798.501.2, площ  2468 кв. м., гр. Козлодуй и незастроен терен в кв.259, УПИ  ХXІX, поземлен имот с  ид. 37798.501.81, площ 5174 кв. м., гр. Козлодуй – „за жилищно строителство”, средно застрояване (до 15 кв. м.). 

Решение

№ 22

Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за 2019 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на поземлен имот с площ 630 кв. м., находящ се в кв. 250, гр. Козлодуй на ул. „9 - ти май” № 16, с идентификатор 37798.512.308, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./. 

Решение

№ 23

Одобрява изготвената пазарна оценка в размер на 25 480.00 лв. /без ДДС/ за учредяване отстъпено право на строеж върху 455 кв. м. за изграждане на търговски обекти върху незастроен терен в кв. 254, УПИ ІІІ, гр. Козлодуй, ул. ”Васил Коларов” № 24, ид. 37798.512.162. Върху одобрената пазарна оценка ще се начисли ДДС при сключване на сделката. 

Решение

№ 24

Общински съвет, Козлодуй дава съгласие Община Козлодуй да кандидатства с проектно предложение „Изграждане на нов физкултурен салон на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Козлодуй“ в срок до 30.11.2019 г. 

Решение

№ 25

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи собственост на Община Козлодуй. 

Решение № 1 до № 3
08.11.2019

ПРОТОКОЛ № 1 от 05.11.201г.


Решение № 1

Избира за Председател на Общински съвет – Козлодуй Николинка Тодорова
Решение № 2 Удължава срока на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Козлодуй, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 г. до приемане на нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация за мандат 2019 – 2023 г.
Решение № 3 Създава 5-членна временна комисия в състав: Драгомир Маринов, Валентин Паньовски, Елица Орманова, Дучко Петров и Биляна Стояновска със задача: Изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 – 2023 г. в съответствие със ЗМСМА и българското законодателство.

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook