Протоколи от заседания на Общински съвет

Протокол № 1/05.11.2019 г.
08.11.2019

ПРЕПИС!

 

П Р О Т О К О Л
№ 1
 
ОТ  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 05 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА  КОЗЛОДУЙ

 

            Днес, 05.11.2019 г. от 11.00 ч., на основание чл. 23, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администраця от Областния управител на област Враца е свикано първото заседание на Общински съвет – Козлодуй с мандат 2019 – 2023 г.

            На заседанието присъстваха 20 (двадесет) общински съветници – Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Елица Орманова, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Янчо Янков, Иван Гризанов, Даниела Цолова, Дучко Петров, Николай Петков, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Стефан Спасов, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.  

            Отсъства Анатолий Абаров.

            Присъстваха и Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй, Огнемир Симов – кмет на кметство Хърлец, Петко Петков – кмет на кметство Гложене, Кирилка Асенова – кмет на кметство Бутан и Илиян Иванов – кмет на кметство Крива бара.           

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Откриване на заседанието и обявяване състава на новоизбрания Общински съвет и избраните за кмет на Община и кметове на кметства.
 2. Полагане на клетва от общинските съветници, кмет на Община Козлодуй и кметовете на кметства от Община Козлодуй.
 3. Определяне численост и състав на комисия за избор на Председател на Общински съвет – Козлодуй.
 4. Избор на Председател на Общински съвет – Козлодуй.
 5. Удължаване срока на действие на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015-2019 г. до приемане на нов Правилник от Общинския съвет.
 6. Определяне численост и състав на комисия за изготвяне на проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
 7. Други.

 

            По т. 1 от дневния ред:

            Областният управител Малина Николова откри заседанието и обяви състава на новоизбрания Общински съвет и избраните кмет на Община Козлодуй и кметове на кметства.

 

            По т. 2 от дневния ред:

            Новоизбраните общински съветници положиха следната клетва:

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя  от интересите на гражданите от Община Козлодуй и да работя за тяхното благоденствие”.

 

Клетвени листи подписаха Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Елица Орманова, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Янчо Янков, Иван Гризанов, Даниела Цолова, Дучко Петров, Николай Петков, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Стефан Спасов, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.

 

            Новоизбраните кмет на Община Козлодуй и кметове на кметства положиха следната клетва: 

            „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя  от интересите на гражданите от Община Козлодуй и да работя за тяхното благоденствие”.

            Клетвени листи подписаха кметът на община Козлодуй Маринела Николова, кметът на кметство Хърлец Огнемир Симов, кметът на кметство Гложене Петко Петков, кметът на кметство Бутан Кирилка Асенова и кметът на кметство Крива бара Илиян Иванов.     

 

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗМСМА заседанието на Общинския съвет продължи под ръководството на Николинка Тодорова.

 

По т. 3 от дневния ред:

            По предложение на Николинка Тодорова Общинският съвет, от своя състав, гласува 3-членна комисия за избор на Председател на Общински съвет – Козлодуй.

           

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Предложението се приема.

 

            Ангел Лалюв предложи за председател на комисията Симеон Симеонов.

Валентин Паньовски предложи за член на комисията Елица Орманова.

Драгомир Маринов предложи за член на комисията Ангел Лалюв.

 

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Предложенията се приемат.

 

По т. 4 от дневния ред:

Ангел Лалюв издигна кандидатура за Председател на Общински съвет – Козлодуй на Николинка Тодорова.

Други кандидатури не бяха издигнати.

Комисията утвърди бюлетина и плик за избора на Председател и разясни начина на гласуване – при поставен знак Х или V в квадратчето пред името на издигнатия кандидат вотът се счита „за”, при непоставен знак вотът се счита „против”/”въздържал се”.

Срещу подпис, в списък на общинските съветници за провеждане на избор, всеки общински съветник получи бюлетина и плик с поставен печат на общинска администрация.

В изпълнение на чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА се проведе тайно гласуване за избор на Председател на Общински съвет – Козлодуй.

            Комисията обяви следните резултати:

 1. Гласували по списък 20 (двадесет) общински съветници.
 2. Пликове с бюлетини в урната за гласуване – 20 броя.
 3. Резултат от гласуването: „ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3.

                       

На основание чл. 21, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 1

 

 1. Избира за Председател на Общински съвет – Козлодуй Николинка Тодорова.

           

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ”/”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3.

            Решението се приема.

 

Заседанието продължи под ръководството на новоизбрания Председател на Общински съвет – Козлодуй Николинка Тодорова.

 

По т. 5 от дневния ред:

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и по предложение на Николинка Тодорова – председател на Общински съвет – Козлодуй 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 2

 

 1. Удължава срока на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Козлодуй, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 г. до приемане на нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация за мандат 2019 – 2023 г.

           

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 6 от дневния ред:

Председателят на Общинския съвет предложи комисията да се състои от 5-ма членове. Други предложения не бяха направени.

Председателят на Общинския съвет призова общинските съветници да направят предложения за поименния състав на комисията.

Ангел Лалюв предложи за член на комисията Драгомир Маринов.

            Мая Йонова предложи за член на комисията Валентин Паньовски.

            Емилиян Кузов предложи за член на комисията Елица Орманова.

Любомир Йотов предложи за член на комисията Ангел Лалюв.

            Николай Петков предложи за член на комисията Дучко Петров.

Веселка Цветкова предложи за член на комисията Биляна Стояновска.

Ангел Лалюв си направи мотивиран отвод.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 3

 

 1. Създава 5-членна временна комисия в състав: Драгомир Маринов, Валентин Паньовски, Елица Орманова, Дучко Петров и Биляна Стояновска със задача: Изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 – 2023 г. в съответствие със ЗМСМА и българското законодателство.
 2. Проектът на Правилника да бъде внесен от председателя на комисията в срок до 20.11.2019 г. в деловодството на Общинския съвет за разглеждане на следващото заседание.

 

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

            Решението се приема.

 

По т. 7 от дневния ред:

            Председателят на Общинския съвет:

 1. Предложи следващото заседание да се проведе на 28.11.2019 г.

Предложението се подложи на гласуване.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Предложението се приема.

 1. Съобщи на общинските съветници, че е необходимо в срок до 08.11.2019 г. да попълнят предварително раздадените справки, декларации и списъци и да ги предоставят в Отдел „Секретариат на Общинския съвет” за изготвяне на досиета и служебни карти.
 2. Припомни изискванията на текстове от чл. 34, ал. 5 и следващите от ЗМСМА.

 

            След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

НИКОЛИНКА ТОДОРОВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА:

ДЕНИЦА ПЕТРОВА /п/

Гл. експерт „ДПККИР на ОбС”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА:

ДЕНИЦА ПЕТРОВА /п/

Гл. експерт „ДПККИР на ОбС”

 


Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook