Протоколи от заседания на Общински съвет

Протокол № 4/30.12.2019 г.
07.01.2020


ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
4
 
ОТ  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 30 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА  КОЗЛОДУЙ

 

            Днес, 30.12.2019 г. от 09.30 ч., се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

            В работата взеха участие 16 (шестнадесет) общински съветници.

            Отсъстваха: Иван Гризанов, Даниела Цолова, Дучко Петров, Николай Петков и Симеон Симеонов.

            Присъстваха и Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй, Николай Николов – заместник-кмет на Община Козлодуй, Кирилка Асенова – кмет на кметство Бутан, представители на общинската администрация и медии.

След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй.

 

На общинските съветници беше предложен следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. 410-01-248-1/247-1/20.12.2019 г. - Предложение от Николай Николов – зам.- кмет на Община Козлодуй относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 13 на Общински съвет за определяне на местните данъци на територията на община Козлодуй.
 3. 410-01-248-1/20.12.2019 г. – Предложение от Николай Николов – зам.- кмет на Община Козлодуй относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 11 на Общински съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй.
 4. 410-01-282/20.12.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй относно: Промяна на приходната и разходната част на бюджета на Община Козлодуй за 2019 г. в частта Капиталови разходи – Приложение 3. 
 5. 410-01-283/20.12.2019 г. - Предложение от Николай Николов – зам.- кмет на Община Козлодуй относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама”, гр. Козлодуй и утвърждаване на числеността и организационно – управленската му структура за 2020 г.
 6. 410-01-276/16.12.2019 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй относно: Отчет на Общински екологичен календар и план-сметка за финансирането му за 2019 г.
 7. Други.

Гласували 15 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

           

По т. 1 от дневния ред:

Нямаше изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

По т. 2 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ във връзка с чл. 8, чл. 15, чл. 26, ал. 4, изр. 2 и чл. 28 от ЗНА, чл. 75, чл. 76 и чл. 77 от АПК.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 53

 

 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 на Общински съвет за определяне на местните данъци на територията на община Козлодуй,както следва:

 

НАРЕДБА

за изменение на Наредба№13 на Общински съвет за определяне на местните данъци на територията на община Козлодуй /Приета с реш. №35 по прот. №4 от 08.02.2008 г.; изм. и доп. с реш. №241 по прот. №16 от 21.01.2009 г.; изм. и доп. с реш. №394 по прот. №30от 13.01.2010 г.; изм. и доп. с реш. №543 по прот. №44 от 25.01.2011 г.; изм. и доп. с реш. №45по прот. №6 от 31.01.2012 г.; изм. с реш. №205 по прот. №21 от 28.12.2012 г.; изм. и доп. среш. №330 по прот. №35 от 17.12.2013 г.; изм. и доп. с реш. №479 по прот. №47 от 27.01.2015г.; доп. с реш. №164 по прот. №18 от 12.09.2016 г.; изм. и доп. с реш. №203 по прот. №24 от 15.12.2016 г; изм с реш. №362 по прот. №39 от 31.10.2017 г.; изм. и доп. с реш. №599 по прот. №61 от 30.01.2019 г./

 

§1. В чл. 15 се правят следните изменения:

а) В ал. 1 думите „1,1 на хиляда“ се заменят с „1,5 на хиляда“;

б) В ал. 2 думите „3,2 на хиляда“ се заменят с „3,5 на хиляда“.

 

§2. В чл. 35, ал. 2 думите „2,00 на сто“ се заменят с „3,00 на сто“ .
 1. Възлага на председателя на Общинския съветотразяване на измененията и допълненията.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 15 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 12 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Елица Орманова, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, Янчо Янков и Йордан Димитров.

„ПРОТИВ” – 2 - Анатолий Абаров, Юлиян Тошев;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 - Биляна Стояновска.

Решението се приема.

 

По т. 3 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 и чл. 15 от ЗНА и чл. 9 от ЗМДТ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 54
 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй, както следва:

 

НАРЕДБА

за изменение на Наредба № 11 на Общински съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй /Приета с реш. № 66 по прот. № 7 от 21.02.2012 г., доп. с реш. № 85 по прот. № 8 от 27.03.2012 г.; доп. с реш. № 168 по прот. № 16 от 23.10.2012 г.; изм. и доп. с реш. № 203 по прот. № 21 от 28.12.2012 г.; изм. и доп. с реш. № 228 по прот. № 23от 26.02.2013 г.; изм. и доп. с реш. № 331, 332, 333, 335, 336, 337, 338, 339 и 340 по прот. № 35 от 17.12.2013 г.; изм. с реш. № 480 по прот. № 47 от 27.01.2015 г.; изм. и доп. с реш. № 540 по прот. № 51 от 23.06.2015 г.; изм. с реш. № 10 по прот. № 3 от 10.12.2015 г.; изм. и доп. с реш. № 202 по прот. № 24/15.12.2016 г.; изм. с реш. № 296 по прот. № 32 от 31.05.2017 г.; изм. и доп. с реш. № 336 и 337 по прот. № 36/05.09.2017 г.; изм. с реш. № 478 по прот. № 51 от 31.05.2018 г.; изм. с реш. № 541 по прот. № 57 от 26.10.2018 г./

 

§1. В чл. 14, ал. 1, изр. 1 се изменя така: „Таксата се заплаща за извършваните от общината услуги по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в населените места в общината.“
§2. В чл. 17, ал. 3 думите „закриване и мониторинг на градско депо и” се заличават.
§3. В чл. 40, ал. 1 думите „10,00 лв.“ се заменят с „20,00 лв.“.
§4. Приложение № 2 се изменя така:

„Приложение № 2

 

РАЗМЕР НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

 

 1. За гр. Козлодуй

1.1. За жилищните имоти на граждани и жилищните имоти на предприятия, попадащи по местонахождение в 1-ва зона на града – в размер на 1,8 %о (промила) върху данъчната оценка в т.ч.:

а) за услугата по събиране на битови отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на имота – 0,95 %о;

б) за услугата по третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци, таксата се определя пропорционално върху данъчната оценка на имота – 0,5%о;

в) за услугата по поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места предназначени за обществено ползване, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на имота – 0,35%о.

1.2. За жилищните имоти на граждани и жилищните имоти на предприятия, не попадащи по местонахождение в 1-ва зона на града – в размер на 1,7%о върху данъчната оценка в т.ч.:

а) за услугата по събиране на битови отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на имота – 0,85%о;

б) за услугата по третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци, таксата се определя пропорционално върху данъчната оценка на имота – 0,5%о;

в) за услугата по поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места предназначени за обществено ползване, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на имота – 0,35%о.

1.3. За нежилищни имоти на граждани, използвани с търговска цел – в размер на 4,4%о върху данъчната оценка, както следва:

а) за услугата по събиране на битови отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на имота – 3,6%о;

б) за услугата по третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци, таксата се определя пропорционално върху данъчната оценка на имота – 0,4%о;

в) за услугата по поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места предназначени за обществено ползване, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на имота – 0,4%о.

1.4. За физически лица, собственици или ползватели на незастроени имоти (празни дворни места) се събира такса за поддържане чистота на териториите за обществено ползване 0,35%о.

1.5. За физически лица, собственици или ползватели на имоти, които няма да се ползват през цялата година и за които е подадена декларация за това в общинска администрация до края на предходната година се събира такса за поддържане чистота на териториите за обществено ползване 0,35%о.

1.6. За нежилищни имоти на предприятия, търговски дружества, кооперации и еднолични търговци – в размер на 9,1 %о върху данъчна основа, която е по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка, определена по ЗМДТ, както следва:

а) за услугата по събиране на битови отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната основа – 3,1%о;

б) за услугата по третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци, таксата се определя пропорционално върху данъчната основа – 2,5%о;

в) за услугата по поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места предназначени за обществено ползване – 3,5%о.

1.7. На лицата по чл. 16 от Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй, подали декларация в общинска администрация по местонахождение на имота за определяне на част от таксата според количеството отпадъци, се събира такса:

а) за 1 брой контейнер от 1.1 м3 тип „Бобър”, при честота на извозване 1 път седмично – 1776 лв./година;

б) лицата, които заплащат такса за битови отпадъци на база количество отпадъци, заплащат и такса за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване, с изключение на тези по чл. 15, ал. 6 от Наредба №11

1.8. За предприятия собственици или ползватели на незастроени имоти (празни дворни места) се събира такса за поддържане чистота на териториите за обществено ползване 2,20 %о.

1.9. За предприятия собственици или ползватели на имоти, които няма да се ползват през цялата година и за които е подадена декларация за това в общинска администрация до края на предходната година се събира такса за поддържане чистота на териториите за обществено ползване 3,50%о.

 1. За съставните кметства – с. Хърлец, с. Гложене, с. Бутан и с. Крива бара

2.1. За жилищните имоти на граждани и жилищните имоти на фирми – в размер на 3,85 %о върху данъчната оценка, както следва:

а) за услугата по събиране на битови отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на имота – 3,2%о;

б) за услугата по третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци, таксата се определя пропорционално върху данъчната оценка на имота - 0,3%о;

в) за услугата по поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места предназначени за обществено ползване, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на имота – 0,35%о.

2.2. За нежилищни имоти на граждани, използвани с търговска цел – в размер на 4,4%о върху данъчната оценка, както следва:

а) за услугата по събиране на битови отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на имота – 3,6%о;

б) за услугата по третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци, таксата се определя пропорционално върху данъчната оценка на имота – 0,4%о;

в) за услугата по поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната оценка на имота – 0,4%о.

2.3. За физически лица, собственици или ползватели на незастроени имоти (празни дворни места) се събира такса за поддържане чистота на териториите за обществено ползване – 0,35%о.

2.4. За физически лица, собственици или ползватели на имоти, които няма да се ползват през цялата година и за които е подадена декларация за това в общинска администрация до края на предходната година  се събира такса за поддържане чистота на териториите за обществено ползване – 0,35%о.

2.5. За нежилищни имоти на предприятия, търговски дружества, кооперации и еднолични търговци – в размер на 9,1%о върху данъчна основа, която е по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка, определена по ЗМДТ както следва:

а) за услугата по събиране на битови отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, таксата се заплаща пропорционално върху данъчната основа – 3,1%о;

б) за услугата по третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци, таксата се определя пропорционално върху данъчната основа – 2,5%о;

в) за услугата по поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места  предназначени за обществено ползване – 3,5%о.

2.6. На лицата по чл. 16 от Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй, подали декларация в общинска администрация по местонахождение на имота за определяне на част от таксата, според количеството отпадъци, се събира такса:

а) за 1 брой контейнер от 1.1 м3 тип „Бобър”, при честота на извозване 1 път седмично – 1776 лв./година;

б) лицата, които заплащат такса за битови отпадъци на база количество отпадъци, заплащат и такса за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване, с изключение на тези по чл. 15, ал. 6 от Наредба № 11.

 1. За имоти, намиращи се на територията на общината, извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за услугите по третиране на битови отпадъци и поддържане на чистота на територии за обществено ползване.”

 

 1. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на измененията и допълненията.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 15 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 12 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Елица Орманова, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, Янчо Янков и Йордан Димитров.

„ПРОТИВ” – 2 - Анатолий Абаров, Юлиян Тошев;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 - Биляна Стояновска.

Решението се приема.

 

По т. 4 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от ЗПФ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 55

 

 1. Увеличава приходната част на бюджета в параграф 31-18 Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА с 2 000 000 лв. /два милиона лева/.
 2. Добавя в Раздел I на Поименен списък точка 19 „Ремонт на улична мрежа на територията на община Козлодуй”, в дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа, параграф 51-00 се увеличава с 2 000 000 лв. /два милиона лева/ за капиталови разходи.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението и промяна на приходната и разходната част на бюджета на общината за 2019 г.

 

Гласували поименно 16 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 16 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Елица Орманова, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, Янчо Янков, Анатолий Абаров, Юлиян Тошев, Стефан Спасов, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 5 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

           

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама”, гр. Козлодуй

           

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 56

 

 1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама“, гр. Козлодуй, както следва:

 

ПРАВИЛНИК

за  изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама“, гр. Козлодуй/ Приет с реш.  № 551 по прот. № 58 от 12.12.2018 г.; доп. с реш. № 689 по прот. № 68 от 12.09.2019 г./

§1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
 1. В т. 3 думите „Общинска хижа“ се заменят с „имоти общинска собственост“;
 2. Създава се т. 6:

„6. Контрол по спазването и изпълнението на наредбите приети от Общински съвет, Козлодуй.”

                              

§2. В чл. 5, ал. 3 числото „11“ се заменя с „20“;
§3. В Приложение № 1 се правят следните изменения и допълнения:
 1. Сектор „Управление на собствеността” се преименува в сектор „Спортни дейности”;
 2. В сектор „Спортни дейности“ се създават следните длъжности:
- Една щатна бройка на длъжност „Организатор по труда”;
- Три щатни бройки на длъжност „Организатор дейности” ;
- Една щатна бройка за длъжност „Чистач/Хигиенист”.
 1. Създава се звено „Инспекторат“ на пряко подчинение на директора на ОП „СДР“, като в него се разкриват три щатни бройки – две щатни бройки за длъжност „Главен инспектор” и една щатна бройка за длъжност „Старши инспектор”;
 2. Разкрива се нова длъжност „Главен счетоводител” на пряко подчинение на директора на ОП „СДР”.

 

 1. Утвърждава численост от 20 щатни бройки и организационно-управленска структура на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама”, гр. Козлодуй за 2020 г., съгласно Приложение №1, влиза в сила от 01.01.2020 г.
 2. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на измененията и допълненията в Правилника.
 3. Възлага на кмета и Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама” изпълнение на решението.

 

Гласували 16 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 14; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

Решението се приема.

 

По т. 6 от дневния ред:

            Становища представиха ПК земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 57

 

 1. Приема Отчет на Общински екологичен календар и план – сметката за финансирането му за 2019 г.

 

Гласували 16 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

По т. 7 от дневния ред:

Не се разгледаха други материали.

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

НИКОЛИНКА ТОДОРОВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА:

ДЕНИЦА ПЕТРОВА /п/

Гл. експерт „ДПККИР на ОбС”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА:

ДЕНИЦА ПЕТРОВА /п/

Гл. експерт „ДПККИР на ОбС”


Протокол № 3/19.12.2019 г.
27.12.2019

 ПРЕПИС!

 

П Р О Т О К О Л
3
 
ОТ  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 19 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА  КОЗЛОДУЙ

 

            Днес, 19.12.2019 г. от 09.30 ч., се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

            В работата взеха участие 21 (двадесет и един) общински съветници.

            Присъстваха и Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй, Николай Николов – заместник-кмет на Община Козлодуй, Огнемир Симов – кмет на кметство Хърлец, Кирилка Асенова – кмет на кметство Бутан, представители на общинската администрация и медии.

След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй.

Председателят на Общинския съвет:

 1. Съобщи за оттеглено предложение вх. № 410-01-264/11.12.2019 г. от Николай Николов – заместник – кмет на Община Козлодуй относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама”, гр. Козлодуй.
 2. Предложи включване на две нови точки в дневния ред, а именно:
- Предложение вх. № 410-01-275-(1)/16.12.2019 г. от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Избор на комисия за провеждане на процедура и внасяне на доклад в Общински съвет за избор на 1 съдебен заседател към Окръжен съд – Враца.
- Доклад вх. № 410-01-274/12.12.2019 г. от Анатолий Абаров – председател на комисия избрана с решение № 14 на ОбС, Козлодуй, взето на заседание на съвета проведено на 28.11.2019 г. /Протокол № 2 от 28.11.2019 г./ да извърши проверка на документите и изслуша кандидатите съдебни заседатели към Районен съд – Козлодуй.

 

На основание чл. 80, ал. 3 от ПОДОСНКВОА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 26

 

 1. Включва две нови точки 26 и 27 в дневния ред, както следва:

„26. 410-01-275-(1)/16.12.2019 г. Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Избор на комисия за провеждане на процедура и внасяне на доклад в Общински съвет за избор на 1 съдебен заседател към Окръжен съд – Враца.”

„27. Доклад вх. № 410-01-274/12.12.2019 г. от Анатолий Абаров – председател на комисия избрана с Решение № 14 на ОбС – Козлодуй, взето на заседание на съвета проведено на 28.11.2019 г./Протокол № 2 от 28.11.2019 г./ да извърши проверка на документите и изслуша кандидатите съдебни заседатели към Районен съд – Козлодуй.”

 1. Досегашните точки от 6 до 26 стават съответно от 5 до 25, а точка 26 става точка 28.

 

Гласували 21 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 21; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

На общинските съветници беше предложен следния проект за

                    

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. 410-01-249/09.12.2019 г. - Предложение от Николай Николов – заместник – кмет на Община Козлодуй относно: Приемане на Рамка за анализ на потребностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците от община Козлодуй.
 3. 410-01-250/09.12.2019 г. - Предложение от Николай Николов – заместник – кмет на Община Козлодуй относно: Актуализиране на състава на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси в община Козлодуй, утвърден с решение № 574 по протокол № 58/12.12.2018 г. на ОбС, Козлодуй.
 4. 410-01-251/09.12.2019 г. - Предложение от Николай Николов – заместник – кмет на Община Козлодуй относно: Актуализиране на състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Козлодуй, създаден с решение № 390 по протокол № 29/16.12.2009 г. и актуализиран с решение № 265 по протокол № 27/02.03.2017 г. на ОбС, Козлодуй.
 5. 410-01-259/10.12.2019 г. - Предложение от Николай Николов – заместник – кмет на Община Козлодуй относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй и утвърждаване на Организационно – управленската структура и численост на Общинско предприятие „Комунална дейност”.
 6. 410-01-257/10.12.2019 г. - Предложение от Николай Николов – заместник – кмет на Община Козлодуй относно: Кандидатстване на Община Козлодуй по Проект „Красива България” кампания 2020 г.
 7. 410-01-217-1/10.12.2019 г. - Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Определяне на делегат и заместник – делегат в Общото събрание на Асоциацията на дунавските общини „Дунав”.
 8. 410-01-260/10.12.2019 г. - Предложение от Николай Николов – заместник – кмет на Община Козлодуй относно: Приемане на нова структура и численост на общинската администрация на Община Козлодуй.
 9. 410-02-89-1/10.12.2019 г. - Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 5 за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община Козлодуй.
 10. 410-01-268/11.12.2019 г. - Предложение от Николай Николов – заместник – кмет на Община Козлодуй относно: Предоставяне на имот частна общинска собственост, находящ се в сградата на СМК, гр. Козлодуй, ул. „Стефан Караджа” № 17, ет. 4, ап. 46, безвъзмездно за управление на Агенция по геодезия, картография и кадастър, за нуждите на Служба по геодезия, картография и кадастър, гр. Враца, обслужваща района на гр. Козлодуй.
 11. 410-01-267/11.12.2019 г. - Предложение от Николай Николов – заместник – кмет на Община Козлодуй относно: Предоставяне на имот общинска собственост, находящ се в сградата на ПТТС (пощенска станция), гр. Козлодуй, ул. „Васил Коларов” № 16, ет. 1, обект 23, безвъзмездно за управление на Районна здравноосигурителна каса – Враца, за офис на филиал на РЗОК, гр. Козлодуй.
 12. 410-01-254/09.12.2019 г. - Предложение от Николай Николов – заместник – кмет на Община Козлодуй относно: Финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми.
 13. 410-01-252/09.12.2019 г. - Предложение от Николай Николов – заместник – кмет на Община Козлодуй относно: Финансово подпомагане обучението на студенти в областта на образованието и здравеопазването за учебната 2020/2021 година.
 14. 410-01-253/09.12.2019 г. – Предложение от Николай Николов – заместник – кмет на Община Козлодуй относно: Отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете на територията на Община Козлодуй.
 15. 410-01-258/10.12.2019 г. - Предложение от Николай Николов – заместник – кмет на Община Козлодуй относно: Финансово подпомагане на пенсионерските клубове, съгласно чл. 7 от Правилника за организацията, дейността и финансирането на пенсионерските клубове на територията на Община Козлодуй, приет с решение № 607 по протокол № 51/11.07.2011 г. на ОбС, Козлодуй.
 16. 410-01-269/11.12.2019 г. - Предложение от Николай Николов – заместник – кмет на Община Козлодуй относно: Отчет на изразходените средства по Общински културен календар 2019 г.
 17. 410-01-270/11.12.2019 г. - Предложение от Николай Николов – заместник – кмет на Община Козлодуй относно: Приемане на Общински културен календар за 2020 г. и план – сметка с необходимите средства за неговото реализиране.
 18. 410-01-272/11.12.2019 г. - Предложение от Николай Николов – заместник – кмет на Община Козлодуй относно: Отчет на изразходените средства по Програма „Ботеви дни 2019 г.”
 19. 410-01-271/11.12.2019 г. - Предложение от Николай Николов – зам.- кмет на Община Козлодуй относно: Приемане на Програма „Ботеви дни 2020 г.” и план - сметка с необходимите финансови средства за нейното реализиране.
 20. 410-01-265/11.12.2019 г. - Предложение от Николай Николов – заместник – кмет на Община Козлодуй относно: Отчет на средствата, изразходени за реализирането на Общински календар „Младежки дейности” 2019 г., приет от ОбС, Козлодуй с Решение № 563/12.12.2018 г.
 21. 410-01-266/11.12.2019 г. - Предложение от Николай Николов – заместник – кмет на Община Козлодуй относно: Приемане на Общински календар “Младежки дейности” за 2020 г. и план – сметка за финансирането му.
 22. 410-01-219/04.12.2019 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй относно: Приемане на Общински екологичен календар за 2020 г. и план – сметка за необходимите финансови средства за неговото реализиране.
 23. 410-01-263/10.12.2019 г. - Предложение от Николай Николов – зам.- кмет на Община Козлодуй относно: Отчет на изразходените средства по приетия от ОбС Общински спортен календар за 2019 г. с решение № 561 по протокол № 58/12.12.2018 г.
 24. 410-01-273/11.12.2019 г. - Предложение от Николай Николов – заместник – кмет на Община Козлодуй относно: Приемане на Общински спортен календар за 2020 г. и план – сметка за финансирането му.
 25. 410-01-262/10.12.2019 г. - Предложение от Николай Николов – заместник – кмет на Община Козлодуй относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй за 2020 г. и размера на средствата за финансовото им подпомагане, съобразно одобрения от Общински съвет Механизъм за разпределение на общинска годишна субсидия със средства от собствени приходи на общината.
 26. 410-01-275-(1)/16.12.2019 г. – Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Избор на комисия за провеждане на процедура и внасяне на доклад в Общинския съвет за избор на 1 съдебен заседател към Окръжен съд – Враца.
 27. 410-01-274/12.12.2019 г. – Доклад от Анатолий Абаров - председател на комисия избрана с решение № 14 на ОбС, Козлодуй, взето на заседание на съвета проведено на 28.11.2019 г./Протокол № 2 от 28.11.2019 г./ да извърши проверка на документите и изслуша кандидатите съдебни заседатели към Районен съд – Козлодуй.
 28. Други.

 

Гласували 21 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 21; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

 

По т. 1 от дневния ред:

Председателят на Общинския съвет отговори на питане, поставено на предходното заседание на Общинския съвет за размера на средната брутна работна заплата на общинска администрация.

На общинските съветници беше предоставено Становище, изготвено от гл. архитект на Община Козлодуй, за незастроен общински терен в кв. 254, с площ 455м2, представляващ УПИ III на ул. В. Коларов, с идентификатор по КК на гр. Козлодуй № 37798.512.162., необходим документ към решение № 23 по протокол № 2 от проведено заседание на Общински съвет, Козлодуй на 28.11.2019 г.

Биляна Стояновска изрази мнение, че туите, засадени в близост до пътните платна, затрудняват видимостта на шофьорите и са предпоставка за пътно-транспортни инциденти.

Кметът на общината поясни, че ще се търси вариант за справяне със създалата се ситуация след разговор с проектантите.

Стефан Спасов съобщи за липсваща пътна маркировка между с. Хърлец и гр. Козлодуй както и между гр. Козлодуй и с. Цибър.

Кметът на общината уведоми, че многократно са изпращани писма до Агенция „Пътна инфраструктура”, на които отговорът е, че при подходящи метеорологични условия ще започнат дейности по рехабилитация.

 

По т. 2 от дневния ред:

Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА

           

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 27

 

 1. Одобрява Рамка на анализ на потребностите относно подкрепата за личностно развитие на децата и учениците от Община Козлодуй.

 

Гласували 21 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 21; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 3 от дневния ред:

Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 19 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 28

 

I. Дава съгласие съставът на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси в община Козлодуй да се промени в следния вид:

Председател: Лидия Петрова – началник на отдел „Образование, социални дейности и младежки политики” в община Козлодуй;

Заместник-председател: Драгомир Маринов – общински съветник;

Секретар: Бетина Борисова – главен експерт „Здравеопазване, социални дейности и интеграция” в община Козлодуй;

Членове:

 1. Владислава Борисова – директор на Д„СП”, Козлодуй;
 2. Надя Вълчева – директор на Д „БТ”, Козлодуй;
 3. Мая Йонова – председател на ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото към ОбС, Козлодуй;
 1. Д-р Веселка Цветкова – зам.-председател на ПК по здравеопазване и социални дейности към ОбС, Козлодуй;
 1. Стефан Спасов – общински съветник;
 2. Бисерка Димитрова – директор на НУ „Васил Левски”, гр. Козлодуй;
 3. Огнемир Симов – кмет на с. Хърлец;
 4. Петко Петков – кмет на с. Гложене;
 5. Кирилка Асенова – кмет на с. Бутан;
 6. Илиян Иванов – кмет на с. Крива бара;
 7. Иво Иванов – секретар на МК БППМН в община Козлодуй;
 8. Желя Димитрова – здравен медиатор в община Козлодуй.
II. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 21 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 21; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 4 от дневния ред:

Становище представи ПК по здравеопазване и социални дейности.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 19 и ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 29

 

I. Дава съгласие съставът на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Козлодуй да се промени в следния вид:

Председател: Д-р Биляна Стояновска – председател на ПК по здравеопазване и социални дейности към ОбС, Козлодуй

и членове:

 1. Лидия Петрова – началник на отдел „Образование, социални дейности и младежки политики”;
 2. Ина Лилова – управител на Комплекс за социални услуги, гр. Козлодуй;
 3. Милена Стоянова – директор на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с. Бутан;
 4. Таня Маринова – старши специалист в Дирекция „Бюро по труда”, гр. Козлодуй;
 5. Валя Найденова – социален работник „ХУСУ” към Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй;
 6. Ангел Лалюв – Общински съветник ОбС, Козлодуй.

 

II. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 21 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 21; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 5 от дневния ред:

Становища представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

           

На  основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от ЗОС и чл. 1 и чл. 11 от Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 30

 

 1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй, както следва:

 

ПРАВИЛНИК

 

за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй (Приет с реш. № 146 по прот. № 17 от 30.08.2017 г. в сила от 01.02.2018 г.; изм. и доп. с реш. № 242 по прот. № 26 от 31.01.2017 г.; изм. и доп. с реш. № 398 по прот. № 44 от 11.01.2018 г.; изм.и доп. с реш. № 577 по прот.№ 58/12.12.2018 г.)

 

§1. Чл. 4, ал. 1 се изменя така:

„Чл. 4. (1) Предметът на дейност на  ОП „Комунална дейност” е:

 1. Благоустрояване и поддържане чистотата на територията на Община Козлодуй, предназначена за обществено ползване, включително зимно поддържане и снегопочистване на пътища и територии.
 2. Поддържане, почистване и благоустрояване на гробищните паркове.
 3. Събиране и транспортиране на битови отпадъци, съгласно утвърдената система за управление на отпадъците на територията на Община Козлодуй.
 4. Депониране, обезвреждане и поддържане на регламентирани сметища, ликвидиране на нерегламентирани сметища.
 5. Изграждане, поддържане, ремонтно-строителни дейности и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други имоти - общинска собственост, както и предоставяне на свързаните с тях услуги на населението.
 6. Поддържане и ремонт на сгради - общинска собственост.
 7. Поддържане на паркова мебел, детски площадки, съоръжения за игра и поливни системи.
 8. Демонтиране на незаконни рекламно-информационни елементи (РИЕ), преместваеми обекти, елементи на техническата инфраструктура, ограждения и други подобни, поставени върху имоти - общинска собственост.
 9. Неотложен ремонт и отстраняване на аварии в административни сгради, училища, детски градини и други обекти, собственост на Община Козлодуй.
 10. Поддържане, ремонт и техническо обслужване на системата за улично и парково осветление на територията на Община Козлодуй.
 11. Подпомагане дейностите по организацията и провеждането на общински мероприятия.
 12. Възмездни услуги на физически и юридически лица – транспортни, изкопни, В и К услуги, ремонтни и други дейности, по цени утвърдени от Общински съвет, гр. Козлодуй, както и дейности, възложени от общинското ръководство по участие при предотвратяване и ликвидиране на аварии, пожари и други бедствия на територията на Общината.
 13. Други дейности и услуги, утвърдени от Общински съвет, Козлодуй.”
§2. В чл. 11, ал. 3 числото „156“ се заменя с числото „150“;
§3. Изменя Приложение № 1
 1. Утвърждава численост от 150 щатни бройки и организационно-управленска структура на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй за 2020 година, съгласно Приложение № 1, в сила от 01.01.2020 година.
 2. Възлага на Председателя на Общински съвет, Козлодуй отразяване на измененията и допълненията в Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй.
 3. Възлага на кмета и Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй изпълнение на решението.

Гласували 21 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.

Решението се приема.

 

По т. 6 от дневния ред:

Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с предстоящия прием на проектни предложения по Проект „Красива България”, кампания 2020 г.

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 31

 

 1. Общински съвет, Козлодуй дава съгласие Община Козлодуй да кандидатства по Проект „Красива България”, с проектно предложение: „Вътрешен ремонт на офиси на общинска администрация, гр. Козлодуй“ в срок до 06.01.2020 г.
 2. Общински съвет, Козлодуй дава съгласие, след одобрение, да се осигури необходимото съфинансиране по проекта в размер на 55 % от общият бюджет на проектното предложение, в размер на 51 915 лв., (петдесет и една хиляди деветстотин и петнадесет лева) от бюджета на община Козлодуй за 2020 г.
 3. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме необходимите действия по изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 21 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 21 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Елица Орманова, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, Янчо Янков, Анатолий Абаров, Иван Гризанов, Даниела Цолова, Дучко Петров, Николай Петков, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Стефан Спасов, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма;

„ПРОТИВ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 7 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и чл. 18 от Устава на АДО „Дунав”

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 32

 

 1. Определя за делегат в Общото събрание на Асоциацията на дунавските общини „Дунав”, който да представлява община Козлодуй и да упражнява нейните права и задължения в Асоциацията Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй.
 2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 делегат в заседание на Общото събрание, определя за заместник – делегат Николай Николов – заместник – кмет на Община Козлодуй.
 3. Възлага на определения делегат и заместник-делегат изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 21 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 21 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Елица Орманова, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, Янчо Янков, Анатолий Абаров, Иван Гризанов, Даниела Цолова, Дучко Петров, Николай Петков, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Стефан Спасов, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма;

„ПРОТИВ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 8 от дневния ред:

Становища представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 33

 

 1. Одобрява административната структура на общинска администрация Козлодуй, в сила от 01.01.2020 г., съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото Решение.
 2. Определя числеността на общинската администрация във функция „Изпълнително-законодателни органи”, дейност „Общинска администрация” на 104,5 щатни бройки, със следното разпределение:

            2.1 Общинска администрация, изпълняваща държавно делегирани дейности 45 броя, от които за:

            – гр. Козлодуй – 35 броя;

            – с. Хърлец – 2 броя;

            – с. Гложене – 3 броя;

            – с. Бутан – 3 броя;

            – с. Крива бара – 2 броя.

            2.2 Общинска администрация, дофинансирана с общински приходи (местни данъци и такси, неданъчни и други приходи) 59,5 броя, от които за:

            – гр. Козлодуй – 55,5 броя;

            – с. Хърлец – 1 броя;

            – с. Гложене – 1 броя;

            – с. Бутан – 1 броя;

            – с. Крива бара – 1 броя.

 1. Възлага на кмета на общината, на база одобрената от ОбС структура и обща численост на администрацията, да изготви и утвърди длъжностно и поименни щатни разписания, считано от 01.01.2020 г., като средствата за издръжка бъдат в рамките на бюджет 2020 г.

 

Гласували 21 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – 3; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

Решението се приема.

 

По т. 9 от дневния ред:

Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от  ЗМСМА, във връзка с чл. 8 и чл. 15 от ЗНА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 34

 

 1. Приема Наредба за изменение на Наредба № 5 за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на община Козлодуй, както следва:

 

НАРЕДБА
за изменение на Наредба № 5 на Общински съвет за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на община Козлодуй

 

§1. В чл. 50, ал. 2 думите „или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили“ се заличават.
 1. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на измененията.
 2. 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 10 от дневния ред:

Становища представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

На основание чл.21, ал. 2 във връзка с ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 3 от ЗОС

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 35

 

 1. Предоставя безвъзмездно за управление имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Козлодуй, ул. ,,Стефан Караджа” № 17, ет. 4, ап. 46 с площ 32.5 кв.м. на Агенция по геодезия, картография и кадастър за срок от 3/три/ години за осъществяване на дейността на Служба по геодезия, картография и кадастър, гр. Враца, обслужваща района на гр. Козлодуй.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй да сключи договор с Агенция по геодезия, картография и кадастър, гр. Козлодуй за безвъзмездно ползване на имот – частна общинска собственост, находящ в гр. Козлодуй, ул. ,,Стефан Караджа” № 17, ет. 4, ап. 46 с площ 32.5 кв.м. за срок от 3/три/ години.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 20 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 20 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Елица Орманова, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, Янчо Янков, Анатолий Абаров, Иван Гризанов, Даниела Цолова, Дучко Петров, Николай Петков, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма;

„ПРОТИВ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 11 от дневния ред:

Становища представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

           

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 3 от ЗОС

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 36

         

 1. Предоставя безвъзмездно за управление имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Козлодуй, ул. ,,Васил Коларов” № 16, обект 23, ет. 1 с идентификатор 37798.512.107.1.7, с площ 13.03 кв.м. на Районна здравноосигурителна каса – Враца, за филиал на РЗОК, гр. Козлодуй за срок от 3/три/ години за осъществяване на дейността му.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй да сключи договор с Районна здравноосигурителна каса за безвъзмездно ползване на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Козлодуй, ул. ,,Васил Коларов” № 16, ет. 1, обект 23 с площ 13.03 кв.м. за срок от 3/три/ години.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 21 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 21 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Елица Орманова, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, Янчо Янков, Анатолий Абаров, Иван Гризанов, Даниела Цолова, Дучко Петров, Николай Петков, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Стефан Спасов, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма;

„ПРОТИВ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 12 от дневния ред:

Становище представи ПК по здравеопазване и социални дейности, в което се предлага т. 1 от проекторешението да се заличи. Становище представи и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

Юлиян Тошев изрази несъгласие с предложението, направено от Биляна Стояновска и предложи неизразходените средства в размер на 14 000 лв. през 2019 г. да се добавят като преходен остатък за 2020 г.

Предложението на ПК по здравеопазване и социални дейности се подложи на гласуване.

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

Предложението се приема.

Предложението на Юлиян Тошев не се подложи на гласуване.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 37

 

 1. Възлага на кмета на общината да заложи в общинския бюджет за 2020 г. средства в размер на 20 000 лв. (двадесет хиляди лева) за финансиране по реда на Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Козлодуй.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 20 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 20 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Елица Орманова, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, Янчо Янков, Анатолий Абаров, Иван Гризанов, Даниела Цолова, Дучко Петров, Николай Петков, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма;

„ПРОТИВ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 13 от дневния ред:

Становища представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 24 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 38

 

 1. Приема Община Козлодуй да подпомага обучението на нови двама студенти в община Козлодуй за 2020 г. – един по специалност с педагогическа правоспособност и един в направление ”Медицина”.
 2. Приема Община Козлодуй да продължи подпомагането на обучението на тримата студенти по педагогически специалности от общината за 2020 г., с които има сключени договори.
 3. Възлага на кмета на Общината да заложи в бюджета на Община Козлодуй средства в размер на 21 960 лв., (двадесет и една хиляди деветстотин и шестдесет лева) за подпомагане на студентите.
 4. Възлага на кмета на Община Козлодуй изпълнение на решението.

 

 Гласували поименно 21 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 21 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Елица Орманова, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, Янчо Янков, Анатолий Абаров, Иван Гризанов, Даниела Цолова, Дучко Петров, Николай Петков, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Стефан Спасов, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма;

„ПРОТИВ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 14 от дневния ред:
Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 1, във връзка с чл. 4 от Правилника за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 39

 

 1. Определя размер за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено /осиновено дете 600 лв. (шестстотин лева).
 2. Възлага на кмета на общината да заложи в общинския бюджет за 2020 г. средства в размер на 60 000 лв. (шестдесет хиляди лева) за подпомагане на семействата по реда на Правилника за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете в Община Козлодуй.
 3. Възлага на кмета на Община Козлодуй изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 21 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 21 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Елица Орманова, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, Янчо Янков, Анатолий Абаров, Иван Гризанов, Даниела Цолова, Дучко Петров, Николай Петков, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Стефан Спасов, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма;

„ПРОТИВ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 15 от дневния ред:

Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 40

 

 1. Приема разпределение на средства, съобразно Механизъм за разпределение на средства от собствени приходи на общинския бюджет за подпомагане дейностите на пенсионерските клубове, както следва:

 

Име на пенсионерски клуб

Бр. точки

Сума за финансиране:

1.

ККП „Здравец”, гр. Козлодуй

27

3 732,21 лв.

2.

ПК „Турлашка махала”, гр. Козлодуй

24

3 317,52 лв.

3

ККП „Мъдри сърца”, с. Хърлец

19

2 665,70 лв.

4.

ПК „Здраве”, с. Хърлец

19

2 626,37 лв.

5.

КП „Здравец“, с. Гложене

20

2 764,60 лв.

6.

ПК „Златна есен”, с. Бутан

23

3 179,29 лв.

7.

Клуб на пенсионера и инвалида, с. Крива бара

4

552,92 лв.

Общо за пенсионерските клубове в отделните населени места:

136

18 799,28 лв.

Организация и реализиране на дейности на Общинския клубен съвет

-

1 200,00 лв.

 

 1. Възлага на кмета на общината да заложи в бюджета на община Козлодуй за 2020 г. сумата от 20 000 лв. (двадесет хиляди лева), която да бъде разпределена, както следва:

- 1 200 лв. за организация и реализиране на дейности на Общинския клубен съвет, в които участват представители на всички клубове на територията на общината;

- 18 800 лв. за финансово подпомагане на пенсионерските клубове в отделните населени места.

 1. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 20 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 20 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Елица Орманова, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, Янчо Янков, Анатолий Абаров, Иван Гризанов, Даниела Цолова, Дучко Петров, Николай Петков, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма;

„ПРОТИВ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 16 от дневния ред:

Становища представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 41

 

 1. Приема отчет за изразходените средства по Общински културен календар за 2019 г.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 17 от дневния ред:

Становища представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 42

 

 1. Приема Общински културен календар за 2020 г. и план – сметка с необходимите финансови средства за неговото реализиране.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй да заложи в бюджета на община Козлодуй за 2020 г. сумата от 199 800 лв. (сто деветдесет и девет хиляди и осемстотин лева), необходима за реализиране на дейностите от Общински културен календар за 2020 г.
 3. Възлага на кмета на община Козлодуй изпълнение на решението на ОбС, Козлодуй.

 

Гласували поименно 20 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 20 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Елица Орманова, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, Янчо Янков, Анатолий Абаров, Иван Гризанов, Даниела Цолова, Дучко Петров, Николай Петков, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма;

„ПРОТИВ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 18 от дневния ред:
Становища представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 43

 

 1. Приема отчет за изразходените средства по Програма „Ботеви дни 2019 г.”

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 19 от дневния ред:

Становища представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА

           

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 44

 

 1. Приема Програма „Ботеви дни 2020 г.” и план – сметка с необходимите финансови средства за нейното реализиране.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй да заложи в бюджета на община Козлодуй за 2020 г. сумата от 57 300 лв. (петдесет и седем хиляди и триста лева), необходима за реализиране на дейности по Програма „Ботеви дни 2020 г.”.
 3. Възлага на кмета на община Козлодуй изпълнение на решението на ОбС, Козлодуй.

 

Гласували поименно 20 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 20 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Елица Орманова, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, Янчо Янков, Анатолий Абаров, Иван Гризанов, Даниела Цолова, Дучко Петров, Николай Петков, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма;

„ПРОТИВ” – няма.

Решението се приема.

             

 

По т. 20 от дневния ред:

Становища представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 45

 

 1. Приема отчет за изразходените средства за реализация на Общински календар „Младежки дейности” 2019 г.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 21 от дневния ред:

Становища представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

На основание чл. 21, ал.1 , т. 12 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 46

 

 1. Приема Общински календар „Младежки дейности” за 2020 г. и план-сметка за финансирането му.
 2. Възлага на кмета на Общината средствата в размер на 79 360 лв., необходими за реализиране на дейностите от Общински календар „Младежки дейности” за 2020 г., да бъдат заложени в Бюджет 2020 г.
 3. Възлага на кмета на Община Козлодуй изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 20 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 20 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Елица Орманова, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, Янчо Янков, Анатолий Абаров, Иван Гризанов, Даниела Цолова, Дучко Петров, Николай Петков, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма;

„ПРОТИВ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 22 от дневния ред:

Становища представиха ПК по земеделие горско стопанство и опазване на околната среда и ПК бюджет финанси и общинска собственост.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 47

 

 1. Приема Общински екологичен календар за 2020 г. и план-сметка за необходимите финансови средства за неговото реализиране
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй да заложи в бюджета на община Козлодуй за 2020 г. сумата от 18 710 лв. (осемнадесет хиляди седемстотин и десет лева), необходима за реализиране на дейностите от Общински екологичен календар за 2020 г.
 3. Възлага на кмета на община Козлодуй изпълнение на решението на ОбС, Козлодуй.

 

Гласували поименно 20 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 20 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Елица Орманова, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, Янчо Янков, Анатолий Абаров, Иван Гризанов, Даниела Цолова, Дучко Петров, Николай Петков, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма;

„ПРОТИВ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 23 от дневния ред:

Становища представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 24 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 48

 

 1. Приема отчет за изразходените средства по Общински спортен календар за 2019 г.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 24 от дневния ред:

Становища представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

В изпълнение на чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от ПОДОСНКВОА Анатолий Абаров обяви основания за отвод и не се включи в обсъждането и приемането на проекторешението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА       

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 49

 

1. Приема Общински спортен календар за 2020 г. и план-сметка за финансирането му.
2. Възлага на кмета на община Козлодуй да заложи в бюджета на община Козлодуй за 2020 г. сумата в размер на 67 400 лв. (шестдесет и седем хиляди и четиристотин лева), необходими за реализиране на дейностите по Общински спортен календар за 2020 г.
3. Възлага на кмета на община Козлодуй изпълнение на решението на ОбС, Козлодуй.

 

Гласували поименно 19 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 18 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Елица Орманова, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, Янчо Янков, Иван Гризанов, Даниела Цолова, Дучко Петров, Николай Петков, Симеон Симеонов, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма;

„ПРОТИВ” – Юлиян Тошев.

Решението се приема.

 

По т. 25 от дневния ред:

Становища представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

В изпълнение на чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от ПОДОСНКВОА Ангел Лалюв обяви основания за отвод и не се включи в обсъждането и приемането на проекторешението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА и чл. 22, ал. 2, чл. 23 и чл. 26а от ЗНЧ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 50

 

 1. Приема Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй за 2020 г.
 2. Определя, съобразно Механизъм за разпределение на общинската годишна субсидия за читалищата със средства от собствени приходи на община Козлодуй, размер на средствата за финансово подпомагане на читалищата на територията на община Козлодуй за 2020 г., както следва:

            2.1. НЧХП „Христо Ботев – 1879”, гр. Козлодуй – 33 232 лв.

            2.2. НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1927”, с. Хърлец – 14 754 лв.

            2.3. НЧ „Яким Деспотов – 1899”, с. Гложене – 12 769 лв.

            2.4. НЧ „Заря – 1911”, с. Бутан – 17 283 лв.

            2.5. НЧ „Будител – 1926”, с. Крива бара – 1 859 лв.

 1. Възлага на кмета на общината да заложи в бюджета на община Козлодуй за 2020 г. сумата в размер на 79 897 лв. (седемдесет и девет хиляди осемстотин деветдесет и седем лева).
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 19 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 19 – Николинка Тодорова, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Елица Орманова, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, Янчо Янков, Анатолий Абаров, Иван Гризанов, Даниела Цолова, Дучко Петров, Николай Петков, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма;

„ПРОТИВ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 26 от дневния ред:

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 68е от ЗСВ, писмо с вх. № 410-01-275/13.12.2019 г. от председателя на Апелативен съд - София

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 51

 

 1. Определя ПК по законност, законосъобразност на актовете на общинския съвет и общинската администрация, спазването на обществения ред и безопасност на движението към Общинския съвет със задача да организира и проведе процедурата и внесе доклад в Общинския съвет, Козлодуй за определяне на 1 съдебен заседател за Окръжен съд - Враца.
 2. При разглеждане на кандидатурите ПК законност, законосъобразност на актовете на общинския съвет и общинската администрация, спазването на обществения ред и безопасност на движението към Общинския съвет да съобрази изискванията на чл. 67 от ЗСВ и за тях да не са налични пречките по чл. 67, ал. 3 от същия закон.
 3. Информационното и техническото обезпечаване на дейността на комисията в изпълнение на процедурата се възлага на общинска администрация.
 4. Възлага на ПК законност, законосъобразност на актовете на общинския съвет и общинската администрация, спазването на обществения ред и безопасност на движението към Общинския съвет изпълнение на решението при спазване на сроковете установени ЗСВ.
 5. Определя краен срок за внасяне на доклада по чл. 68а, ал. 3 в Общинския съвет, Козлодуй – 13.01.2020 г.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 27 от дневния ред:

На основание чл. 68а, ал. 4 от ЗСВ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 52

 

1. Общински съвет, Козлодуй определя следните кандидати за съдебни заседатели при Районен съд – Козлодуй:
1. Тоня Орлинова Миладинова
2. Антоанетка Ангелова Стойчева

2. Предлага определените кандидати за съдебни заседатели за избиране от общото събрание на съдиите на ОС - Враца.
3. Възлага на Председателя на ОбС, Козлодуй да изпрати списъка на кандидатите за съдебни заседатели, пълния комплект на подадените от тях документи, заедно с копие от решението си.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 28 от дневния ред:

Кметът на Община Козлодуй уведоми общинските съветници, че на свое заседание, проведено на 18.12.2019 г., правителството е гласувало да се отпуснат 2 млн. лева за планиран ремонт и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Козлодуй, включваща ул. „Хан Аспарух”, „Митко Палаузов” и няколко отсечки в близост до СУ „Христо Ботев”. Това ще наложи актуализация на бюджета за 2019 г.

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

НИКОЛИНКА ТОДОРОВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА:

ДЕНИЦА ПЕТРОВА /п/

Гл. експерт „ДПККИР на ОбС”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА:

ДЕНИЦА ПЕТРОВА /п/

Гл. експерт „ДПККИР на ОбС”


Протокол № 2/28.11.2019 г.
02.12.2019

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
2
 
ОТ  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 28 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА  КОЗЛОДУЙ

 

            Днес, 28.11.2019 г. от 09.30 ч., се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

            В работата взеха участие 20 (двадесет) общински съветници.

            Отсъства Янчо Янков.

            Присъстваха и Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй, Николай Николов – заместник-кмет на Община Козлодуй, Огнемир Симов – кмет на кметство Хърлец, Петко Петков – кмет на кметство Гложене, представители на общинската администрация и медии.

            След проверка на кворума, преди откриване на заседанието, Анатолий Абаров – общински съветник, избран с листата на Коалиция „БСП за България”, положи клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА и подписа клетвен лист.

Заседанието беше открито и ръководено от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй.

На общинските съветници беше предложен следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. 410-02-105/21.11.2019 г. - Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Създаване на Постоянни комисии към Общински съвет, Козлодуй и избор на техните членове.
 3. 410-02-106/21.11.2019 г. - Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Създаване на Постоянна комисия към Общински съвет, Козлодуй по чл. 72, ал. 2, т. 3 и 2 от Допълнителните разпоредби от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество.  
 4. 410-02-101/21.11.2019 г. - Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Създаване на комисия по чл. 68, ал. 1 и чл. 68а, ал. 1 от Закона за съдебната власт и избиране на състава й.
 5. 410-02-102/21.11.2019 г. - Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Определяне на нов числен състав и поименен състав на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
 6. 410-02-100/21.11.2019 г. - Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Определяне на представител на Общински съвет, Козлодуй като делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.
 7. 410-02-104/21.11.2019 г. - Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Членство на председателя на Общински съвет, Козлодуй в Сдружение с нестопанска цел „Национална асоциация на председателите на общински съвети в Република България” (НАПОС-РБ).
 8. 410-02-103/21.11.2019 г. - Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Определяне представител на Общински съвет, Козлодуй като член на Областен съвет за развитие на област Враца.
 9. 410-02-99/21.11.2019 г. - Предложение от Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Определяне размера на възнаграждението на общинските съветници към Общински съвет, Козлодуй.
 10. 410-01-207/20.11.2019 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй относно: Рехабилитация, ремонт и изграждане на общинските пътища и улици на територията на Община Козлодуй за периода 2019 – 2023 г.
 11. 410-01-205/19.11.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй относно: Изменение на Приложение № 1 за продажба на общински имоти към Годишната програма за 2019 год. във връзка със смяна на предназначението на имоти: 1/ незастроен терен в кв. 259, УПИ III, поземлен имот с ид. 37798.501.2, площ 2468 кв.м., гр. Козлодуй; 2/ незастроен терен в кв. 259, УПИ XXIX, поземлен имот с ид. 37798.501.81, площ 5174 кв.м., Козлодуй и приемане на нови пазарни оценки.
 12. 410-01-203/18.11.2019 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 1 към Годишната програма за 2019 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с поземлен имот с площ 630 кв.м., находящ се в кв. 250, гр. Козлодуй на ул. „9-ти Май” № 16, с идентификатор 37798.512.308, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./.
 13. 410-01-206/20.11.2019 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй относно: Одобрява изготвената пазарна оценка за имот включен под № 3 в Приложение № 2 учредяване отстъпено право на строеж в годишната Програма за 2019 год. за управление и разпореждане с имоти собственост на община Козлодуй представляващ незастроен терен в кв. 254, УПИ III, гр. Козлодуй, ул. „Васил Коларов” № 24, ид. 37798.512.162, площ от 455 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс.
 14. 410-01-202/15.11.2019 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй относно: Кандидатстване с проектно предложение по Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти-държавна и общинска собственост.
 15. 410-01-177-1/07.11.2019 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи собственост на Община Козлодуй.
 16. Други.

 

Дневният ред беше приет.

 

            По т. 1 от дневния ред:

Нямаше изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

            По т. 2 от дневния ред:На основание чл. 21, ал. 2, предл. 4 във връзка с ал. 1, т. 1  и чл. 48 от ЗМСМА


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 4


 

 1. Избира от своя състав осем Постоянни комисии, както следва:
1.1. Постоянна комисия по бюджет, финанси и общинска собственост;
1.2. Постоянна комисия по устройство на територията, строителство и жилищна политика;
1.3. Постоянна комисия по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост;
1.4. Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности;
1.5. Постоянна комисия по законност, законосъобразност на актовете на Общинския съвет и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението;
1.6. Постоянна комисия по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграцията на малцинствените групи в обществото;
1.7. Постоянна комисия по етика, молби, жалби и връзки с гражданското общество;

1.8. Постоянна комисия по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда.

 1. Възлага на Постоянните комисии изпълнение на чл. 49 и чл. 50 от ЗМСМА.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 2, предл. 4  във връзка с ал. 1, т. 1  от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 5

 

Избира членовете на Постоянната комисия, бюджет, финанси и общинска собственост, както следва:

 1. Драгомир Маринов – председател;
 2. Симеон Симеонов - зам. – председател;
 3. Емилиян Кузов – член;
 4. Иван Гризанов – член;
 5. Валентин Паньовски – член.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 2, предл. 4  във връзка с ал. 1, т. 1  от  ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 6

 

Избира членовете на Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и жилищна политика, както следва:

 

 1. Валентин Паньовски – председател;
 2. Янчо Янков – зам. - председател;
 3. Даниела Цолова – член;
 4. Дучко Петров – член;
 5. Николай Петков – член.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 2, предл. 4  във връзка с ал. 1, т. 1  от  ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 7

Избира членовете на Постоянната комисия по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост, както следва:

 1. Симеон Симеонов – председател;
 2. Драгомир Маринов – зам. - председател;
 3. Любомир Йотов – член;
 4. Гълъбин Младенов – член;
 5. Йордан Димитров – член.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 2, предл. 4  във връзка с ал. 1, т. 1  от  ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 8

 

Избира членовете на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности, както следва:

 1. Биляна Стояновска – председател;
 2. Веселка Цветкова - зам. - председател;
 3. Даниела Цолова – член;
 4. Ангел Лалюв – член;
 5. Мая Йонова – член.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 2, предл. 4  във връзка с ал. 1, т. 1  от  ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 9

 

Избира членовете на Постоянната комисия по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението, както следва:

 1. Елица Орманова – председател;
 2. Дучко Петров – зам. – председател;
 3. Анатолий Абаров –член;
 4. Иван Гризанов – член;
 5. Янчо Янков – член.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 2, предл. 4  във връзка с ал. 1, т. 1  от  ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 10

 

Избира членовете на Постоянната комисия по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграцията на малцинствените групи в обществото както следва:

 1. Мая Йонова – председател;
 2. Ангел Лалюв – зам. – председател;
 3. Анатолий Абаров – член;
 4. Биляна Стояновска – член;
 5. Елица Орманова – член.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 2, предл. 4  във връзка с ал. 1, т. 1  от  ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 11

 

Избира членовете на Постоянната комисия по етика, молби, жалби и връзки с гражданското общество, както следва:

 1. Гълъбин Младенов – председател;
 2. Ангел Лалюв – зам. – председател;
 3. Юлиян Тошев – член;
 4. Драгомир Маринов – член;
 5. Валентин Паньовски – член.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 2, предл. 4  във връзка с ал. 1, т. 1  от  ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 12

 

Избира членовете на Постоянната комисия по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда както следва:

 1. Любомир Йотов – председател;
 2. Гълъбин Младенов – зам. – председател;
 3. Емилиян Кузов – член;
 4. Стефан Спасов – член;
 5. Йордан Димитров – член.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

Решението се приема.

 

По т. 3 от дневния ред:

По предложение на председателя, Общинският съвет гласува Постоянната комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество да се състои от петима членове.

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Предложението се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 72, ал. 2, т. 3  и § 2, ал. 2 от Допълнителните разпоредби от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 13

 

 1. Създава Постоянна комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
 2. Избира петима членове на Постоянната комисия по т. 1, както следва:
  1. Елица Орманова – председател;
  2. Дучко Петров – зам. – председател;
  3. Анатолий Абаров –член;
  4. Иван Гризанов – член;
  5. Янчо Янков – член.
 3. Възлага на Постоянната комисия по т. 1 изпълнение на законоустановените й задължения по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

Решението се приема.

 

По т. 4 от дневния ред:

По предложение на председателя, Общинският съвет гласува временната комисия да се състои от петима членове.

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Предложението се приема.

 

На основание чл. 68, ал. 1, изр. последно и чл. 68а, ал. 1 от ЗСВ, вр. с чл. 68е от ЗСВ и чл. 8, ал. 4 от Наредба № 7 от 28 септември 2017 г. за съдебните заседатели

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 14

 

1. Създава временна комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд - Козлодуй, да ги изслуша на публично заседание и изготви доклад до Общинския съвет, в състав от 5 /петима/ членове, както следва:
1. Анатолий Абаров;
2. Валентин Паньовски;
3. Елица Орманова;
4. Иван Гризанов;
5. Юлиян Тошев.

2. Комисията да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели, съобразно изискванията на чл. 67 от ЗСВ и чл. 68, ал. 3 от ЗСВ, като състави списък на допуснатите кандидати до изслушване.
3. Комисията да публикува на интернет страницата на Община Козлодуй, най - малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ, списъка на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ.
4. Комисията да представи в Общинския съвет доклад по чл. 68а, ал. 3 от ЗСВ в срок до 12.12.2019 г., който да се публикува на интернет страницата на Община Козлодуй, заедно с протокола от изслушването.
5. Информационното и техническото обезпечаване на дейността на комисията в изпълнение на процедурата се възлага на Дирекция „ПНАИО” и Отдел „Секретариат на Общинския съвет”.

 

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 5 от дневния ред:

            На основание чл. 21, ал. 2, предл. четвърто във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове във връзка с чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 15

1. Определя Местна комисия по Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове, към община Козлодуй, която да се състои от петима членове.

2. Определя състава на комисията както следва:
 1. Драгомир Маринов – представител на Общински съвет, Козлодуй;
 2. Дучко Петров - представител на Общински съвет, Козлодуй;
 3. Стефан Спасов - представител на Общински съвет, Козлодуй;
 4. Лилия Димитрова – представител на Община Козлодуй;
 5. Володя Тодоров - представител на Община Козлодуй;

с председател Лилия Димитрова - представител на Община Козлодуй.

3. Възлага на кмета на Общината да представи на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за утвърждаване числеността, поименния състав и председателя на Местната комисия по Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове към Община Козлодуй.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – ням; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 6 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 15 от  ЗМСМА и чл. 12, ал. 2, чл. 27, ал. 1 от Устава на НСОРБ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 16

1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на Общински съвет, Козлодуй Николинка Тодорова.

2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от Валентин Паньовски.
3. Възлага на определения делегат и заместващия го представител изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 19 общински съветници в т.ч.:

„ЗА” – 19 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Елица Орманова, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, Анатолий Абаров, Иван Гризанов, Даниела Цолова, Дучко Петров, Николай Петков, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма;

            „ПРОТИВ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 7 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 15 от  ЗМСМА и във връзка с чл. 7, чл. 8, чл. 11, ал. 1, т. 2 от Устава на НАПОС – РБ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 17

 

 1. Дава съгласие Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй да се присъедини като член на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България” (НАПОС-РБ).
 2. Възлага на председателя на Общинския съвет, Козлодуй редовно заплащане на годишен членски внос, пропорционален на броя на общинските съветници в Общински съвет, Козлодуй, умножен по 30 лв., от бюджета на Общината.
 3. Възлага на председателя на Общински съвет, Козлодуй изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 19 общински съветници в т.ч.:

            „ЗА” – 19 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Елица Орманова, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, Анатолий Абаров, Иван Гризанов, Даниела Цолова, Дучко Петров, Николай Петков, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма;

            „ПРОТИВ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 8 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 2, предл. 4 във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 6 и ал. 7 във връзка с ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие и чл. 22, ал. 1 от Закона за регионалното развитие

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 18

 

 1. Определя Николинка Тодорова – председател на Общински съвет, Козлодуй за член на Областния съвет за развитие на област Враца.
 1. Когато определеният член по т. 1 е временно възпрепятстван да участва в работата на Областния съвет за развитие на област Враца, да бъде заместван от Симеон Симеонов – общински съветник към Общински съвет, Козлодуй.
 2. Възлага на определения и упълномощен представител на Общинския съвет, Козлодуй изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 19 общински съветници в т.ч.:

            „ЗА” – 19 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Елица Орманова, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, Анатолий Абаров, Иван Гризанов, Даниела Цолова, Дучко Петров, Николай Петков, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма;

            „ПРОТИВ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 9 от дневния ред:

Ангел Лалюв изказа лично мнение и направи предложение възнагражденията на общинските съветници да бъдат намалени от предложените 70 на сто на 50 на сто от СБРЗ на общинската администрация за съответния месец.

Анатолий Абаров постави следните въпроси: Какъв е размерът на СБРЗ на общинската администрация за текущия месец? И ще се отразят ли размерите на възнагражденията на кмета на общината, председателя на Общинския съвет и кметовете на кметства, които все още не са приети от Общинския съвет, на размера на СБРЗ на администрацията и съответно на възнагражденията на общинските съветници?

В дискусията се включиха кметът на Общината, председателят на Общинския съвет и общинския съветник Ангел Лалюв.

Анатолий Абаров направи предложение за възнаграждение на общинските съветници в размер на 40 на сто от СБРЗ на общинската администрация за съответния месец.

Председателят на Общинския съвет и кмета на Общината увериха общинските съветници, че за следващото заседание на Общинския съвет ще бъде изготвена и предоставена справка за средната брутна работна заплата на общинската администрация за месец ноември 2019 г.  

Предложението на Ангел Лалюв се подложи на гласуване.

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 10; „ПРОТИВ” – 3; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6.

Предложението се приема.

Предложението на Анатолий Абаров не се подложи на гласуване.

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 34, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от  ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 19

 

 1. Определя възнаграждение на общинските съветници към Общински съвет, Козлодуй в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец, считано от 5.11.2019 г.
 2. Определя пропорционално възнаграждение на общинските съветници към Общински съвет, Козлодуй, за участие в:

- заседанията на Общински съвет, Козлодуй в размер на 70 на сто от общия размер на възнаграждението;

- за участие в заседанията на постоянните комисии 30 на сто от общия размер на възнаграждението.

 1. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 14; „ПРОТИВ” – 3; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

Решението се приема.

 

По т. 10 от дневния ред:

Юлиян Тошев подчерта, че уличната мрежа наистина е в много лошо състояние, но изказа мнение, че в предложението липсва конкретика, а именно: кои са предвидените улици и кой ще е източникът на финансиране. На поставените въпроси кметът отговори, че при внасяне на проектобюджета на Община Козлодуй за 2020 г. всички предвидени улици ще бъдат упоменати.

Иван Гризанов поиска уточнение за включената настояща 2019 г., за която в бюджета вече са предвидени 300 хил. лв., ще бъдат ли необходими още 200 хил. лв. и ще изиска ли това актуализация на бюджета. Кметът поясни, че за 2019 г. не са необходими допълнителни средства, затова няма да е пречка в текста на решението 2019 г. да бъде заличена.

Изказване направи и Анатолий Абаров с мотиви за неподкрепа на внесеното предложение.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 и чл. 17 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 20

 

 1. Приема за периода 2020-2023 г. да се гласуват всяка година по 500 000 лв. за ремонт и поддържане на уличната мрежа на Община Козлодуй.
 2. Възлага на кмета на Община Козлодуй да предприеме всички последващи нормативно определени правни и фактически действия, необходими за изпълнение на взетото решение.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 10, „ПРОТИВ” – 4, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5.

Решението се приема.

 

По т. 11 от дневния ред:

Думата беше дадена на Анатолий Абаров. Той зададе въпрос има ли необходимост в края на годината Годишната програма за управление и разпореждане с имоти да бъде изменяна. Общинският съветник обърна внимание и посочи, че се явява разлика с намаление в приходната част на бюджета на Община Козлодуй със 140 хил. лв. при промяна на предназначението и евентуална продажба на имотите. Също така тези действия предвиждат актуализация на бюджета в края на бюджетната 2019 г.

За внасяне на яснота беше дадена думата на Ирена Борисова – мл. експерт „Разпореждане и управление на общинската собственост”, която отбеляза, че причината за изменение на Годишната програма е заявен от инвеститор интерес.

Кметът на Общината увери, че действията няма да наложат актуализаця на бюджета за 2019 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 46 и чл. 56, ал. 1 от Наредба № 4 на Общински съвет Козлодуй за реда придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 21

         

 1. Изменя в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти собственост на Община Козлодуй за 2019 г., предназначението на незастроен терен в кв. 259, УПИ III, поземлен имот с  ид. 37798.501.2, площ  2468 кв. м., гр. Козлодуй и незастроен терен в кв.259, УПИ  ХXІX, поземлен имот с  ид. 37798.501.81, площ 5174 кв. м., гр. Козлодуй – „за жилищно строителство”, средно застрояване (до 15 кв. м.).
 2. Одобрява изготвените пазарни оценки за продажба на имотите, върху които ще се начисли ДДС при сключване на сделките, както следва:

2.1. Имот под № 9 с идентификатор 37798.501.2,  ПО – 78 980 лв.

2.2. Имот под № 10 с идентификатор 501.81, ПО – 165 570 лв.
 1. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме необходимите действия по обявяване на два търга с явно наддаване за продажба на поземлените имоти, а именно:
1/ незастроен терен в кв. 259, УПИ III, поземлен имот с  ид. 37798.501.2, площ  2468 кв. м., гр. Козлодуй.

2/ незастроен терен в кв.259, УПИ  ХXІX, поземлен имот с  ид. 37798.501.81, площ 5174 кв. м., гр. Козлодуй

 1. Възлага на кмета на общината отразяване на промените в Приложение № 1 към годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2019 г.

 

Гласували поименно 19 общински съветници в т.ч.:

            „ЗА” – 15 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Елица Орманова, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, Дучко Петров, Николай Петков, Симеон Симеонов, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 – Юлиян Тошев.

            „ПРОТИВ” – 3 – Анатолий Абаров, Иван Гризанов и Даниела Цолова.

Решението се приема.

 

По т. 12 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 46 и чл. 56, ал. 1 от Наредба № 4 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община Козлодуй

 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 22

 

 1. Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за 2019 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на поземлен имот с площ 630 кв. м., находящ се в кв. 250, гр. Козлодуй на ул. „9 - ти май” № 16, с идентификатор 37798.512.308, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./.
 2. Одобрява изготвената пазарна оценка в размер на 31 500 лв. /без ДДС/ на общинския имот, която оценка да бъде начална за продажба на имота, върху одобрената пазарна оценка ще се начисли ДДС при сключване на сделката.
 3. Възлага на кмета на Община Козлодуй да предприеме необходимите действия по обявяване на търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с площ 630 кв. м., находящ се в кв. 250, гр. Козлодуй на ул. „9 - ти май” № 16, с идентификатор 37798.512.308, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./.

 

Гласували поименно 19 общински съветници в т.ч.:

            „ЗА” – 16 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Елица Орманова, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, Дучко Петров, Николай Петков, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма;

            „ПРОТИВ” – 3 – Анатолий Абаров, Иван Гризанов и Даниела Цолова.

            Решението се приема.

 

По т. 13 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 56, ал. 1 от Наредба № 4 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община Козлодуй, във връзка с чл. 37, ал. 1 от ЗОС

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 23

                     

 1. Одобрява изготвената пазарна оценка в размер на 25 480.00 лв. /без ДДС/ за учредяване отстъпено право на строеж върху 455 кв. м. за изграждане на търговски обекти върху незастроен терен в кв. 254, УПИ ІІІ, гр. Козлодуй, ул. ”Васил Коларов” № 24, ид. 37798.512.162. Върху одобрената пазарна оценка ще се начисли ДДС при сключване на сделката.
 2. Възлага на кмета на Община Козлодуй да предприеме необходимите действия по обявяване на търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж върху 455 кв. м. за изграждане на търговски обекти върху имот, представляващ незастроен терен в кв. 254, упи ІІІ, гр. Козлодуй, ул. ”Васил Коларов” № 24, ид. 37798.512.162.
 3. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 19 общински съветници в т.ч.:

            „ЗА” – 16 – Николинка Тодорова, Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Елица Орманова, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, Дучко Петров, Николай Петков, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма;

            „ПРОТИВ” – 3 – Анатолий Абаров, Иван Гризанов и Даниела Цолова.

            Решението се приема.

 

 

 

По т. 14 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с текущия прием на проекти по Наредба № 4 от 08.07.2019 г.

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 24

 

 1. Общински съвет, Козлодуй дава съгласие Община Козлодуй да кандидатства с проектно предложение „Изграждане на нов физкултурен салон на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Козлодуй“ в срок до 30.11.2019 г.
 2. Общински съвет, Козлодуй дава съгласие след одобрение да осигури необходимото съфинансиране по проекта в размер на 90 758,73 лв. с ДДС, от които 39 000,00 лв. за строителен надзор, 13 000,00 лв. за авторски надзор и 38 758,73 лв. гаранцията за изпълнение.
 3. Общински съвет, Козлодуй възлага на кмета на Община Козлодуй да предприеме необходимите действия по изпълнение на решението.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 15 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 2 от  ЗМСМА, във връзка с чл. 8 и чл. 15 от ЗНА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 25

 

 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи собственост на Община Козлодуй, както следва:

 

НАРЕДБА

за изменение и допълнение на Наредба № 4 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи собственост на община Козлодуй /Приета с реш. № 198 по прот. № 14 от 24.10.2008 г.;  изм. и доп. с реш. № 237 по прот. № 15 от 15.12.2008 г.; изм. и доп. с реш. № 240 по прот. № 16 от 21.01.2009 г.; изм. с реш. № 263 по прот.№ 17 от 24.02.2009 г.; изм. с реш. № 292 по прот. № 21 от 25.05.2009 г.; доп. с реш. № 441 по прот. № 32 от 31.03.2010 г.; доп. с реш. № 506 по прот. № 42 от 19.10.2010 г.; изм. и доп. с реш. № 65 по прот. № 7 от 21.02.2012 г.; доп. с реш. № 169 по прот. № 16 от 23.10.2012 г.; изм. и доп. с реш. № 402 по прот. № 40 от 03.06.2014 г.; изм. и доп. с реш. № 258 по прот. №27 от 02.03.2017 г.; доп. с реш. № 295 по прот. № 32 от 31.05.2017 г.; изм. и доп. с реш. № 455 по прот. № 49 от 22.04.2018 г.; изм. с реш. № 486 по прот. № 53 от 05.07.2018 г.; изм. и доп. с реш. № 642 по прот. № 64 от 16.05.2019 г./

 

§1. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
 1. В ал. 1 след думите „Със заповед на кмета на общината се предоставят“ се добавя думата „безвъзмездно“, а думите „под наем“ се заличават.
 2. В ал. 2 думите „и се придружават от данни за финансовото състояние на организацията, установяващи възможностите й за плащане на наема“ се заличават.
 3. В ал. 3 думите „за наем със срок до края на мандата на съответното Народно събрание“ се заменят с „за безвъзмездно ползване“.
 4. В ал. 5 думите „да се ползват съвместно по договор с трети лица,“ се заличават. Създава се второ изречение: „Такива помещения може да се ползват съвместно по договор с трети лица само за цели, пряко свързани с дейността на партията.“
 5. Ал. 6 се отменя.
§2. Създава се чл. 22а:

„Чл. 22а (1) Договорите с политическа партия се прекратяват, когато партията придобие в собственост помещения от същия вид, годни за постоянно ползване, престане да отговаря на условията за предоставяне на общински имот, определени с отделен закон.

(2) Правоотношенията с политическите партии се прекратяват поради неплащане на експлоатационните разходи за повече от три месеца или при нарушение на забраната по чл. 22, ал. 5, изр. първо.

(3) Правоотношенията се прекратяват със заповед на кмета на общината, в която се посочва основанието за прекратяването, събраните доказателства и срокът за опразване, който не може да бъде по-дълъг от един месец. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго. Решението на съда е окончателно.”

 1. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на измененията и допълненията.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 16 от дневния ред:

 

            След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

НИКОЛИНКА ТОДОРОВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА:

ДЕНИЦА ПЕТРОВА /п/

Гл. експерт „ДПККИР на ОбС”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА:

ДЕНИЦА ПЕТРОВА /п/

Гл. експерт „ДПККИР на ОбС”


Протокол № 1/05.11.2019 г.
08.11.2019

ПРЕПИС!

 

П Р О Т О К О Л
№ 1
 
ОТ  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 05 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА  КОЗЛОДУЙ

 

            Днес, 05.11.2019 г. от 11.00 ч., на основание чл. 23, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администраця от Областния управител на област Враца е свикано първото заседание на Общински съвет – Козлодуй с мандат 2019 – 2023 г.

            На заседанието присъстваха 20 (двадесет) общински съветници – Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Елица Орманова, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Янчо Янков, Иван Гризанов, Даниела Цолова, Дучко Петров, Николай Петков, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Стефан Спасов, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.  

            Отсъства Анатолий Абаров.

            Присъстваха и Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй, Огнемир Симов – кмет на кметство Хърлец, Петко Петков – кмет на кметство Гложене, Кирилка Асенова – кмет на кметство Бутан и Илиян Иванов – кмет на кметство Крива бара.           

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Откриване на заседанието и обявяване състава на новоизбрания Общински съвет и избраните за кмет на Община и кметове на кметства.
 2. Полагане на клетва от общинските съветници, кмет на Община Козлодуй и кметовете на кметства от Община Козлодуй.
 3. Определяне численост и състав на комисия за избор на Председател на Общински съвет – Козлодуй.
 4. Избор на Председател на Общински съвет – Козлодуй.
 5. Удължаване срока на действие на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015-2019 г. до приемане на нов Правилник от Общинския съвет.
 6. Определяне численост и състав на комисия за изготвяне на проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
 7. Други.

 

            По т. 1 от дневния ред:

            Областният управител Малина Николова откри заседанието и обяви състава на новоизбрания Общински съвет и избраните кмет на Община Козлодуй и кметове на кметства.

 

            По т. 2 от дневния ред:

            Новоизбраните общински съветници положиха следната клетва:

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя  от интересите на гражданите от Община Козлодуй и да работя за тяхното благоденствие”.

 

Клетвени листи подписаха Ангел Лалюв, Валентин Паньовски, Веселка Цветкова, Гълъбин Младенов, Драгомир Маринов, Елица Орманова, Емилиян Кузов, Любомир Йотов, Мая Йонова, Николинка Тодорова, Янчо Янков, Иван Гризанов, Даниела Цолова, Дучко Петров, Николай Петков, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Стефан Спасов, Йордан Димитров и Биляна Стояновска.

 

            Новоизбраните кмет на Община Козлодуй и кметове на кметства положиха следната клетва: 

            „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя  от интересите на гражданите от Община Козлодуй и да работя за тяхното благоденствие”.

            Клетвени листи подписаха кметът на община Козлодуй Маринела Николова, кметът на кметство Хърлец Огнемир Симов, кметът на кметство Гложене Петко Петков, кметът на кметство Бутан Кирилка Асенова и кметът на кметство Крива бара Илиян Иванов.     

 

На основание чл. 23, ал. 3 от ЗМСМА заседанието на Общинския съвет продължи под ръководството на Николинка Тодорова.

 

По т. 3 от дневния ред:

            По предложение на Николинка Тодорова Общинският съвет, от своя състав, гласува 3-членна комисия за избор на Председател на Общински съвет – Козлодуй.

           

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Предложението се приема.

 

            Ангел Лалюв предложи за председател на комисията Симеон Симеонов.

Валентин Паньовски предложи за член на комисията Елица Орманова.

Драгомир Маринов предложи за член на комисията Ангел Лалюв.

 

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Предложенията се приемат.

 

По т. 4 от дневния ред:

Ангел Лалюв издигна кандидатура за Председател на Общински съвет – Козлодуй на Николинка Тодорова.

Други кандидатури не бяха издигнати.

Комисията утвърди бюлетина и плик за избора на Председател и разясни начина на гласуване – при поставен знак Х или V в квадратчето пред името на издигнатия кандидат вотът се счита „за”, при непоставен знак вотът се счита „против”/”въздържал се”.

Срещу подпис, в списък на общинските съветници за провеждане на избор, всеки общински съветник получи бюлетина и плик с поставен печат на общинска администрация.

В изпълнение на чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА се проведе тайно гласуване за избор на Председател на Общински съвет – Козлодуй.

            Комисията обяви следните резултати:

 1. Гласували по списък 20 (двадесет) общински съветници.
 2. Пликове с бюлетини в урната за гласуване – 20 броя.
 3. Резултат от гласуването: „ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3.

                       

На основание чл. 21, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 1

 

 1. Избира за Председател на Общински съвет – Козлодуй Николинка Тодорова.

           

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ”/”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3.

            Решението се приема.

 

Заседанието продължи под ръководството на новоизбрания Председател на Общински съвет – Козлодуй Николинка Тодорова.

 

По т. 5 от дневния ред:

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и по предложение на Николинка Тодорова – председател на Общински съвет – Козлодуй 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 2

 

 1. Удължава срока на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Козлодуй, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 г. до приемане на нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация за мандат 2019 – 2023 г.

           

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 6 от дневния ред:

Председателят на Общинския съвет предложи комисията да се състои от 5-ма членове. Други предложения не бяха направени.

Председателят на Общинския съвет призова общинските съветници да направят предложения за поименния състав на комисията.

Ангел Лалюв предложи за член на комисията Драгомир Маринов.

            Мая Йонова предложи за член на комисията Валентин Паньовски.

            Емилиян Кузов предложи за член на комисията Елица Орманова.

Любомир Йотов предложи за член на комисията Ангел Лалюв.

            Николай Петков предложи за член на комисията Дучко Петров.

Веселка Цветкова предложи за член на комисията Биляна Стояновска.

Ангел Лалюв си направи мотивиран отвод.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 3

 

 1. Създава 5-членна временна комисия в състав: Драгомир Маринов, Валентин Паньовски, Елица Орманова, Дучко Петров и Биляна Стояновска със задача: Изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 – 2023 г. в съответствие със ЗМСМА и българското законодателство.
 2. Проектът на Правилника да бъде внесен от председателя на комисията в срок до 20.11.2019 г. в деловодството на Общинския съвет за разглеждане на следващото заседание.

 

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

            Решението се приема.

 

По т. 7 от дневния ред:

            Председателят на Общинския съвет:

 1. Предложи следващото заседание да се проведе на 28.11.2019 г.

Предложението се подложи на гласуване.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 20; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Предложението се приема.

 1. Съобщи на общинските съветници, че е необходимо в срок до 08.11.2019 г. да попълнят предварително раздадените справки, декларации и списъци и да ги предоставят в Отдел „Секретариат на Общинския съвет” за изготвяне на досиета и служебни карти.
 2. Припомни изискванията на текстове от чл. 34, ал. 5 и следващите от ЗМСМА.

 

            След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

НИКОЛИНКА ТОДОРОВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА:

ДЕНИЦА ПЕТРОВА /п/

Гл. експерт „ДПККИР на ОбС”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА:

ДЕНИЦА ПЕТРОВА /п/

Гл. експерт „ДПККИР на ОбС”

 


Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook