Протокол № 69

ПРЕПИС!
П Р О Т О К О Л
69
 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 26 СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА
В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

            Днес, 26.09.2019 г. от 17.00 ч. се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

            В работата взеха участие 18 (осемнадесет) общински съветници.

            Отсъстваха Николай Петков, Симеон Симеонов и Биляна Стояновска.

            Присъстваха и Николай Николов – за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 521/24.09.2019 г. и представители на общинска администрация.

      След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

Преди началото на заседанието на общинските съветници беше предоставено:

 1. Предложение вх. № 410-01-174/19.09.2019 г. от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Връщане за ново обсъждане на решение № 684 по протокол № 68/12.09.2019 г. с предмет Освобождаване от такса за одобрение на идеен инвестиционен проект „Водоснабдителна и канализационна мрежа на гр. Козлодуй” в размер на 64 880 лв. (шестдесет и четири хиляди осемстотин и осемдесет лв.) „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца.

Председателят предложи включване на новото предложение като нова т. 9 в проекта за дневен ред.

 

На основание чл. 80, ал. 3 от ПОДОСНКВОА, във връзка с чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА и чл. 141, ал. 4 от ПОДОНСКВОА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 690

 

 1. Включва нова т. 9 в дневния ред, както следва:

„9. 410-01-174/19.09.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Връщане за ново обсъждане на решение № 684 по протокол № 68/12.09.2019 г. с предмет Освобождаване от такса за одобрение на идеен инвестиционен проект „Водоснабдителна и канализационна мрежа гр. Козлодуй” в размер на 64 880 лв. (шестдесет и четири хиляди осемстотин и осемдесет лв.) „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца.”

 1. Досегашната т. 9 става т. 10.

 

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 13; „ПРОТИВ” – 4; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. 410-01-172/18.09.2019 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Общински план за защита при бедствия на Община Козлодуй.
 3. 410-01-171/18.09.2019 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите в „Многопрофилна болница за активно лечение – Христо Ботев” АД, гр. Враца, насрочено за 10.10.2019 г. (четвъртък).
 4. 410-01-146-1/18.09.2019 г. – Предложение от Мария Костова – общински съветник и председател на Постоянната комисия по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 за записване, преместване и отписване на деца в детските градини на територията на община Козлодуй.
 5. 410-01-173/18.09.2019 г. – Доклад по чл. 68а, ал. 3, от ЗСВ от Анатолий Абаров –председател на Постоянната комисия по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението на Общински съвет, Козлодуй, избрана с решение № 652 по протокол № 64 от заседание проведено на 16.05.2019 г. за организиране и провеждане на процедура за определяне на 24 съдебни заседатели към Районен съд – Козлодуй.
 6. 410-01-169/17.09.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Изменение на Приложение № 1 за продажба на общински имоти към годишната програма за 2019 г. с нови квадратури на три дворни места находящи се в кв. 250, гр. Козлодуй на ул. „9 – ти Май” № 18; ул. „9 – ти Май” № 20; ул. „9 – ти Май” № 22, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./.
 7. 410-01-168/17.09.2019 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 1 за продажба на общински имоти през 2019 г. на годишната Програма за 2019 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с поземлен имот с идентификатор 37798.512.147, с площ 464 кв.м., находящ се в кв. 250, гр. Козлодуй, ул. „Славчо Трънски” № 6.
 8. 410-01-167/17.09.2019 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 1 за продажба на общински имоти през 2019 г. на годишната Програма за 2019 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с поземлен имот с идентификатор 37798.512.399, с площ 3 708 кв.м., находящ се в кв. 250, гр. Козлодуй, ул. „Славчо Трънски” № 2.
 9. 410-01-174/19.09.2019 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Връщане за ново обсъждане на решение № 684 по протокол № 68/12.09.2019 г. с предмет Освобождаване от такса за одобрение на идеен инвестиционен проект „Водоснабдителна и канализационна мрежа на гр. Козлодуй” в размер на 64 880 лв. (шестдесет и четири хиляди осемстотин и осемдесет лв.) „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца.
 1. Други.

 

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – 2; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

           

            По т. 1 от дневния ред:

Нямаше изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Юлиян Тошев и Цоло Цолов изразиха недоволство от организацията на движение по ул. „Христо Ботев” и по-специално от МЦ „Дарис” до к-с „Бриз” във връзка с ремонтните дейности. Липсата на указателни знаци и табели, както и необезопасяването на отделни пътни участъци създават неудобство за движението на гражданите, учениците, на превозните средства и са предпоставка за пътно транспортни произшествия. Цоло Цолов заяви, че това е задължение на фирмата  изпълнител и при неизпълнение същата следва да се санкционира, както и това, че РУ „Полиция” трябва стриктно да следи и контролира пътната обстановка. Юлиян Тошев постави въпроса обсъждат ли се варианти за облекчаване на малкия бизнес, който търпи загуби предвид създалата се пътна обстановка, например намаляване на  месечните наемни цени за ползваните от фирмите площи или данъчни облекчения.

            Въпросът ще бъде отправен към г-н Николай Николов за отговор на следващото заседание на Общинския съвет.

 

            По т. 2 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 11 и ал. 20 от ЗЗБ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 691

 

 1. Приема Общински план за защита при бедствия на община Козлодуй.
 2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на кмета на общината да публикува Общински план за защита при бедствия на община Козлодуй на интернет страницата на общината.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

            Решението се приема.

 

           По т. 3 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

            Анатолий Абаров посочи, че община Козлодуй има незначително дялово участие в акционерното дружество, но независимо от това трябва да определи свой представител в извънредното заседание на Общото събрание на акционерите в МБАЛ „Христо Ботев” АД, гр. Враца и да му даде право, след като изслуша дебатите, да прецени как да гласува, но винаги в интерес на община Козлодуй.

Юлиян Тошев и Велислав Торбов изразиха лично мнение в подкрепа на внесеното предложение. Според общинските съветници това е морален акт, с който ще се даде възможност на лечебното заведение да оздрави състоянието си.

Юлиян Тошев направи предложение представляващият община Козлодуй в извънредното заседание на Общото събрание на акционерите в МБАЛ „Христо Ботев” АД, гр. Враца да гласува със „за” по т. 1 и по т. 2 от дневния ред, посочен в поканата.

Предложението се подложи на гласуване.

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

            Предложението се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 220, ал. 1, във вр. с чл. 226 от ТЗ и по повод покана за извънредно заседание на Общото събрание на „МБАЛ „Христо Ботев“ АД, гр. Враца, насрочено за 10.10.2019 г. (четвъртък) от 11:00 ч. в административната сграда на лечебното заведение, заседателна зала, ет. 3

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 692

 

 1. Общински съвет, Козлодуй определя Николай Николов – за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 521/24.09.2019 г. да представлява община Козлодуй в качеството й на акционер в извънредно заседание на Общото събрание на акционерите в МБАЛ „Христо Ботев” АД, гр. Враца, което ще се проведе на 10.10.2019 г. (четвъртък) от 11:00 ч. на адреса на управление на дружеството: гр. Враца, бул. „Втори юни” № 66, административна сграда на лечебното заведение, заседателна зала, ет. 3. При липса на кворум на горепосочената дата Николай Николов – за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 521/24.09.2019 г. да представлява община Козлодуй на извънредно заседание, което ще се проведе на 29.10.2019 г. (вторник) от 10:00 ч. на адреса на управление на дружеството.
 2. Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Николай Николов – за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 521/24.09.2019 г., в качеството му на представител на община Козлодуй в МБАЛ „Христо Ботев” АД, гр. Враца, да вземе участие при Приемане на предоставената справка за просрочените задължения на лечебното заведение, както и справката за образувани граждански и изпълнителни дела с длъжник/взискател МБАЛ „Христо Ботев” АД, гр. Враца (т. 1 от дневния ред), като гласува „за”.
 3. Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Николай Николов – за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 521/24.09.2019 г., в качеството му на представител на община Козлодуй в МБАЛ „Христо Ботев” АД, гр. Враца, да вземе участие при Одобряване на идеята за избор на финансова институция за предоставянето на кредит на лечебното заведение в размер на 11 милиона лева с цел погасяване на просрочени задължения на дружеството, както и на текущи такива (т. 2 от дневния ред), като гласува „за”.
 4. При невъзможност на Николай Николов – за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 521/24.09.2019 г. да участва в заседанието лично, Общински съвет, Козлодуй възлага на представителя на общината да упълномощи с изрично пълномощно Весела Вълкова – зам. - кмет на община Козлодуй със същите правомощия.
 5. Общински съвет, Козлодуй възлага на представителя в извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев” АД, гр. Враца, да представи в Общински съвет, Козлодуй протокола от заседанието в тридневен срок от получаването му.

 

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 18 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Любомир Йотов;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма;

            „ПРОТИВ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 4 от дневния ред:

            Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

           

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 и чл. 15 от ЗНА и чл. 59, ал. 1 от ЗПУО

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 693

 

 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 за записване, преместване и отписване на деца в детските градини на територията на община Козлодуй, както следва:

 

НАРЕДБА

за изменение и допълнение на Наредба № 21 за записване, преместване и отписване на деца в детските градини на територията на община Козлодуй /Приета с реш. № 162 по прот. № 18 от 12.09.2016 г.; в сила от 12.09.2016 г./

 

 • 1. В чл. 3, ал. 1 след думите: „3-4 -годишни“ се добавя „а в случаите на чл. 4, ал. 2 – 2-4 -годишни”.
 • 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

       2.1. Ал. 2 се изменя така:

       „(2) В детските градини на територията на община Козлодуй могат да се приемат за отглеждане, възпитание, социализация и обучение и деца на двегодишна възраст (в първа възрастова група) при изпълнение на следните условия:

 1. преценка на родителя или настойника и/или липса на яслена група в съответното населено място;
 2. наличие на свободни места в първа възрастова група;
 3. след класиране на всички тригодишни деца, за останалите свободни места.“

       2.2. Ал. 3 се изменя така:

       „(3) Предучилищното образование в случаите по предходната ал. 2 се осъществява при условията и по реда на Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, като се вземат предвид възрастовите характеристики на детето.“

       2.3. Ал. 4 се изменя така:

       „(4) В детските градини на територията на община Козлодуй могат да се разкриват яслени групи за отглеждане на деца от 10-месечна до тригодишна възраст.“

       2.4. Създават се ал. 5 и ал. 6:

       „(5) Децата, постъпили в яслени групи в детските градини, се отглеждат, възпитават, социализират и обучават по стандарти за ранно детско развитие, приети с Наредба на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката.

       „(6) Детските градини, в които се разкриват яслени групи, се определят с решение на Общинския съвет.“

 • 3. В чл. 21, ал. 1, т. 5 се отменя.
 • 4. В чл. 34 думите „и след представяне на документ за платена такса от предходната детска градина. Липсата на такъв документ е основание, детето да не бъде записано.“ се заличават.
 • 5. В чл. 35, ал. 1 т. 4 се отменя.
 • 6. В Преходните и заключителните разпоредби се създава §8:

       „§8. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба№ 21 на Общински съвет за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на община Козлодуй влиза в сила от деня на приемането ѝ.“

 1. Възлага на председателя на Общински съвет, Козлодуй отразяване на измененията и допълненията.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 5 от дневния ред:

            Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 68а, ал. 4 от ЗСВ и доклад на ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението, избрана с решение № 652 по протокол № 64/16.05.2019 г. на ОбС, Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 694

 

      І. Определя кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Козлодуй, както следва:

 1. Ралица Каменова
 2. Асен Чангалов
 3. Румен Стоянов
 4. Зоя Станкова
 5. Ивелина Барболова
 6. Павлина Вачева
 7. Антон Антов

      ІІ. Предлага определените кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Козлодуй за избиране от Общото събрание на съдиите на Окръжен съд – Враца.

      ІІІ. Възлага на председателя на Общинския съвет да изпрати списъка на определените кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Козлодуй, ведно с пълните комплекти на додадените от тях документи и настоящото решение, на председателя на Окръжен съд – Враца в срока по чл. 68в от ЗСВ.

 

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 6 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 46 и чл. 56, ал. 1 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 695

 

 1. Изменя площта, съответно данъчните оценки на поставените под № 2, № 3  и № 4 имоти в Приложение № 1 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2019 г., находящи се в гр. Козлодуй, кв. 250, ул. „9-ти май” № 18, № 20 и № 22 с начин за трайно ползване ниско застрояване (до 10 м.), както следва:

            1.1. Имот № 2 с идентификатор 37798.512.307 – нова площ 468 кв. м., нова данъчна оценка – 14 432,40 лв. (четиринадесет хиляди четиристотин тридесет и два лв. и четиридесет ст.);

            1.2. Имот № 3 с идентификатор 37798.512.309 – нова площ 302 кв. м.,  нова данъчна оценка – 9 313,20 лв. (девет хиляди триста и тринадесет лв. и двадесет ст.);

            1.3. Имот № 4 с идентификатор 37798.512.143 – нова площ 289 кв. м.,  нова данъчна оценка – 8 912,30 лв. (осем хиляди деветстотин и дванадесет лв. и тридесет ст.).

 1. Одобрява изготвените нови пазарни оценки за продажба на имотите, върху които ще се начисли ДДС при сключване на сделките, както следва:

            2.1. Имот № 2 с идентификатор 37798.512.307 – нова пазарна оценка – 23 400 лв. (двадесет и три хиляди и четиристотин лв.);

            2.2. Имот № 3 с идентификатор 37798.512.309 – нова пазарна оценка – 15 100 лв. (петнадесет хиляди и сто лв.);

            2.3. Имот № 4 с идентификатор 37798.512.143 – нова пазарна оценка – 14 450 лв. (четиринадесет хиляди четиристотин и петдесет лв.).

 1. Възлага на кмета на общината отразяване на промените в Приложение № 1 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2019 г.

 

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 18 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Любомир Йотов;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма;

            „ПРОТИВ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 7 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

            На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 46 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй за реда придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 696

 

 1. Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2019 г. с продажба на поземлен имот с идентификатор 37798.512.147, с площ 464 кв. м., находящ се в гр. Козлодуй, кв. 250, ул. „Славчо Трънски” № 6 с начин на трайно ползване ниско застрояване (до 10 м.).
 2. Одобрява изготвената пазарна оценка на общинския имот в размер на 23 200 лв. (двадесет и три хиляди и двеста лв.), която оценка да бъде начална за продажба на имота. Върху одобрената пазарна оценка ще се начисли ДДС при сключване на сделката.
 3. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме необходимите действия по обявяване на търг с явно наддаване за продажба на поземления имот с одобрената от ОбС, Козлодуй пазарна оценка.
 4. 4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 17 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Любомир Йотов;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 – Стела Бачийска;

            „ПРОТИВ” – няма.

            Решението се приема.

 

 

 

 

            По т. 8 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

            На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 46 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй за реда придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 697

 

 1. Допълва Приложение № 1 към Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2019 г. с продажба на поземлен имот с идентификатор 37798.512.399, с площ 3 708 кв.м., находящ се в гр. Козлодуй, кв. 250, ул. „Славчо Трънски” № 2 с начин на трайно ползване средно застрояване (от 10 до 15 м.).
 2. Одобрява изготвената пазарна оценка на общинския имот в размер на 185 400 лв. (сто осемдесет и пет хиляди и четиристотин лв.), която оценка да бъде начална за продажба на имота. Върху одобрената пазарна оценка ще се начисли ДДС при сключване на сделката.
 3. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме необходимите действия по обявяване на търг с явно наддаване за продажба на поземления имот с одобрената от ОбС, Козлодуй пазарна оценка.
 4. 4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 13 – Стефан Спасов, Йордан Иванински, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Боряна Добрева, Валери Попов, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Любомир Йотов;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2 – Мая Занева и Марийка Костова;

            „ПРОТИВ” – 3 – Цоло Цолов, Стела Бачийска и Анатолий Абаров. 

            Решението се приема.

 

            По т. 9  от дневния ред:

            Становища представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

            Анатолий Абаров изрази възмущение от това, че комисиите в две поредни свои заседания променят становищата си. Също така потвърди, че законосъобразно, целесъобразно и основателно е неприемане на внесеното предложение.

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 19, ал. 1, т. 4а и 4б, чл. 198ж и чл. 198о, т. 5 от ЗВ; чл. 3, т. 3.3, чл. 7.1, т.д, i от Договор между „АВиК” и „ВиК” ООД, гр. Враца и във връзка с Приложение 1, раздел ІІІ Услуги „Устройство на територията и строителство”, т. 3 от Наредба № 11 на Общински съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 698

 

 1. Освобождава „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца от такса в размер на 64 880 лв. /шестдесет и четири хиляди осемстотин и осемдесет лв./ за одобрение на идеен инвестиционен проект за обект „Водоснабдителна и канализационна мрежа на гр. Козлодуй”, част от проект ИСУН № BG16М1ОР002-1.16-0002 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Враца.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 12 – Мая Занева, Стефан Спасов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Валери Попов, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Любомир Йотов;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2 – Йордан Иванински и Боряна Добрева;

            „ПРОТИВ” – 4 – Марийка Костова, Цоло Цолов, Стела Бачийска и Анатолий Абаров.

            Решението се приема.

 

            По т. 10  от дневния ред:

            Председателят на Общинския съвет уведоми за последно заседание на Общинския съвет за мандат 2015 – 2019 г. на 15.10.2019 г. от 17.00 ч.

 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

МАЯ ЗАНЕВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Началник на Отдел „Секретариат на Общинския съвет”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Началник на Отдел „Секретариат на Общинския съвет”

 

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook