Решения 2015 - 2019


16.10.2019

ПРОТОКОЛ № 70 от 15.10.2019 г.

Решение

№ 699
Избира Николай Николов – зам.-кмет на Община Козлодуй за вр. и.д. „Кмет на Община Козлодуй” за срок от 25.10.2019 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

Решение

№ 700
Избира Силвия Циброва – гл.експерт „Административно обслужване” в кметство Хърлец за вр.и.д. „Кмет на кметство Хърлец” за срок от 25.10.2019 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

Решение

№ 701
Избира Теменужка Борисова – старши експерт-счетоводител в кметство Гложене за вр.и.д. „Кмет на кметство Гложене” за срок от 25.10.2019 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

Решение

№ 702
Избира Маргарита Стоянова – гл. специалист „Техническо обслужване в областта на ТСУС” в кметство Бутан за вр.и.д. „Кмет на кметство Бутан” за срок от 25.10.2019 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

Решение

№ 703
Избира Бисерка Димитрова – специалист „Административно обслужване” в кметство Крива бара за вр.и.д. „Кмет на кметство Крива бара” за срок от 25.10.2019 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

Решение

№ 704
Да се отпуснат средства от бюджета на Община Козлодуй за 2019 г. в размер до 3000 лв. по заявление с вх. № 903-94-727/04.09.2019 г. за извършване на процедури по методи на асистирани репродуктивни технологии (АРТ).

 


30.09.2019
ПРОТОКОЛ № 69 от 26.09.201г.

Решение

№ 690
Включва нова точка в дневния ред.

Решение

№ 691
Приема Общински план за защита при бедствия на община Козлодуй.

Решение

№ 692
Общински съвет, Козлодуй определя Николай Николов – за кмет на община Козлодуй да представлява община Козлодуй в качеството й на акционер в извънредно заседание на ОС на акционерите в МБАЛ „Христо Ботев” АД, гр. Враца, което ще се проведе на 10.10.2019 г. При липса на кворум на горепосочената дата  Николай Николов да представлява община Козлодуй на извънредно заседание, което ще се проведе на 29.10.2019 г.

Решение

№ 693
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 за записване, преместване и отписване на деца в детските градини на територията на община Козлодуй.

Решение

№ 694
Определя 7 кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Козлодуй.

Решение

№ 695
Изменя площта, съответно данъчните  оценки на поставените под № 2, № 3  и № 4 имоти в Приложение № 1 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2019 г., находящи се в гр. Козлодуй, кв. 250, ул. „9-ти май” № 18, № 20 и № 22 с начин за трайно ползване ниско застрояване (до 10 м.)

Решение

№ 696
Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2019 г. с продажба на поземлен имот с идентификатор 37798.512.147, с площ 464 кв. м., находящ се в гр. Козлодуй, кв. 250, ул. „Славчо Трънски” № 6 с начин на трайно ползване ниско застрояване (до 10 м.).

Решение

№ 697
Допълва Приложение № 1 към Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2019 г. с продажба на поземлен имот с идентификатор 37798.512.399, с площ  3 708 кв.м., находящ се в гр. Козлодуй, кв. 250, ул. „Славчо Трънски” № 2 с начин на трайно ползване средно застрояване (от 10 до 15 м.).

Решение

№ 698
Освобождава „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца от такса в размер на 64 880 лв. /шестдесет и четири хиляди осемстотин и осемдесет лв./ за одобрение на идеен инвестиционен проект за обект „Водоснабдителна и канализационна мрежа на гр. Козлодуй”, част от проект ИСУН № BG16М1ОР002-1.16-0002 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Враца.

17.09.2019
ПРОТОКОЛ № 68 от 12.09.201г.


Решение

№ 681
Приема Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Козлодуй за 2018 г.

Решение

№ 682
Упълномощава  кмета  на  община  Козлодуй  да  подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  2 550 039,41 лв., за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 06/07/2/0/00620 от 10.07.2018 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. за Проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в с. Хърлец, община Козлодуй, областВраца“, сключен между община Козлодуй и ДФ „Земеделие”.

Решение

№ 683

Упълномощава  кмета  на  община  Козлодуй  да  подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  510 007,88 лв.

за обезпечаване на 100 % от заявения размер на заявените за финансиране разходи за ДДС върху авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 06/07/2/0/00620 от 10.07.2018 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селскитерайони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. за Проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца”, сключен между община Козлодуй и ДФ „Земеделие”.

Решение

№ 684

Освобождава „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца от такса в размер на 64 880 лв. /шестдесет и четири хиляди осемстотин и осемдесет лв./ за одобрение на идеен инвестиционен проект за обект „Водоснабдителна и канализационна мрежа на гр. Козлодуй”, част от проект ИСУН № BG16М1ОР002-1.16-0002 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Враца.

Решението не се приема.
Прието с реш. № 698/69

Решение

№ 685
Одобрява Проект на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за изменението на Застроителен и регулационен план /ЗРП/ на гр. Козлодуй, одобрен със заповед № 1542/06.10.1982 г., за квартали кв. 13 – кв. 21 и кв. 23 – кв. 40 – ул. „Милин камък”, ул. „Христо Ботев” до Отоплителна централа и част от ул. „Търговска”.

Решение

№ 686
Разрешава формирането на маломерни паралелки за учебната 2019/2020 г.

Решение

№ 687
Приема за сведение Доклад за готовността на детските градини и училищата на територията на община Козлодуй за началото на учебната 2019/2020 г.

Решение

№ 688
Приема Програма за запазването и развитието на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй за периода 2019 – 2023 г.

Решение

№ 689
1. Дава съгласие да се предостави за управление и стопанисване на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама”, гр. Козлодуй за осъществяване на дейността му Информационна LED стена с размери 2880/5120, разположена в гр. Козлодуй, на площад „Христо Ботев” до НЧХП „Христо Ботев-1879”.
2. Приема Правилник за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама”, гр. Козлодуй.

14.08.2019

ПРОТОКОЛ № 67 от 13.08.2019 г.

 

Решение

№ 663
Разрешава, по искане на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД, гр. Козлодуй, изготвяне на ПУП - ПРЗ за изграждане на НЯМ на площадка № 2 за отреждане на терена „за електропроизводство и съпътстващите го дейности ПчЕ”.

Решение

№ 664

Разрешава, по искане на „Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй, изработването на проект за ПУП - ПРЗ с довеждащи връзки /комуникации/ за имот № 77548.177.3 с площ 3062 кв.м. в местността „Гропата” в землището на с. Хърлец за смяна на предназначението на земята от „земеделска” в „за производствени складови дейности и паркинг”.

Решение

№ 665

Разрешава, по искане на „БУЛМЕКС” ЕООД, с. Бутан, изготвяне на ПУП (смяна на предназначение на земеделска земя) за п.и. № 07116.287.26, находящ се в землището на с. Бутан с предназначение – нива ІV-та категория с цел монтаж на модерна пресевна инсталация за инертни материали суровина за производството на бетонови изделия на фирмата. Теренът да е с устройствена зона „Пп”, а отреждането „за производствено складови дейности /пресевна инсталация за инертни материали/.

Решение

№ 666

Разрешава, по искане на „БУЛМЕКС” ЕООД, с. Бутан, изготвяне на проект на ПП за прокарване на кабелна линия 20 kV, захранваща нов трафопост БКТП в имот пл. № 1364, кв. 65, с. Бутан /база за бетонови изделия/ с площ 24,746 дка, преминаваща през имоти: 07116.0642 – пасище мера, 07116.0.663 – полски път и 07116.0.669 – полски път, общинска собственост, съгласно КВС на землище с. Бутан.

Решение

№ 667

Разрешава, по искане на „Монтажи Ко” ЕООД, гр. Козлодуй, изработването на проект за ПУП - ПРЗ с довеждащи връзки /комуникации/ за имот № 77548.175.7 с площ 9702 кв.м. в местността „Гропата” в землището на с. Хърлец за смяна на предназначението на земята „за производствени складови дейности и офиси”.

Решение

№ 668

Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2019 г. с продажба на поземлен имот, находящ се в УПИ II – 84, кв. 66 с площ 631 кв. м., по плана на с. Гложене. Отреждането на имота е „за комплексно общественно обслужване”.

Решение

№ 669

Допълва Приложение № 2 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2019 г. с отстъпено право на надстрояване на 105 кв. м. /ЗП/ и пристрояване на 5 кв.м. ЗП /РЗП – 10 кв.м./ или общо 115 кв.м., към съществуваща сграда, находяща се в п. и. с ид. 37798.512.204 – частна общинска собственост в гр. Козлодуй, ул. „Търговска” № 9.

Решение

№ 670

Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2019 г. с продажба на общински имот – дворно място  с площ 453 кв.м., съставляващо УПИ XII, пл. № 871, кв. 158 находящ се в с. Хърлец, отреден  за „жилищно строителство”.

Решение

№ 671

Отлага за следващото заседание обсъждането на Предложение (вх. № 410-01-134/29.07.2019 г.) относно: Изменение на Приложение № 3 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2019 г. с изменение на наименованието, местонахождението и наемната цена на общински имоти № 3 и № 4.

Решение

№ 672

Приема нова Наредба № 14 на Общински съвет за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Козлодуй.

Решение

№ 673

 

Приема Наредба за изменение на Наредба № 5 за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на община Козлодуй.

 

Решение

№ 674

 

Дава съгласие за включване в Списъка на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2019/2020 г. ДГ „Първи юни”, с. Бутан; СУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Бутан.

Решение

№ 675

Премахва в Раздел ІІІ на Поименен списък т. 2 „Видеонаблюдение”, дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие в параграф 52-06 сумата от 161 670 лв. за капиталови разходи и т. 11 „Ремонтни дейности в МБАЛ гр. Козлодуй”, дейност 412 Многопрофилни болници за активно лечение 51-00 сумата от 20 000 лв. за капиталови разходи.     

Добавя в Раздел ІІІ на Поименен списък т. 2 „Видеонаблюдение”, дейност 619 Други дейности по жилищно строителство, благоустройството и регионалното развитие, параграф 52-06 се залагат 136 800,00 лв. за капиталови разходи от дарение; в Раздел ІІ на Поименен списък точка 17 „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инв. проект и осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР на обект "Възстановяване на читалище в с. Гложене”, дейност 759 Други дейности по културата в параграф 51-00 се залагат 3 240,00 лв.

Увеличава в Приложение № 2 Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие в параграф 10-30 със сумата от 158 430 лв. и Дейност 412 Многопрофилни болници за активно лечение в параграф 43-02 със сумата от 20 000 лв. за ремонт, свързан с преустройство.

Решение

№ 676

 

Приема Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г.

Решение

№ 677

 

Приема Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 г.

Решение

№ 678

 

Приема за сведение Информация за етапа на реализация на проекти, по които община Козлодуй е бенефициент по ОП и други НП.

 

Решение

№ 679

 

Одобрява Доклад за извършената работа на ОПКД и Отчет за изпълнението на План-сметка за необходимите разходи за дейностите по поддържане на чистотата на територията на община Козлодуй за 2019 г. за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 г.

 

Решение

№ 680

 

Приема Отчет за дейността на Общински съвет, Козлодуй и на неговите комисии за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 г.


26.06.2019

ПРОТОКОЛ № 66 от 24.06.2019 г.

Решение

№ 653
Включва две нови точки в дневния ред.

Решение

№ 654
Дава съгласие да се актуализира бюджетът на община Козлодуй за 2019 г. със сумата от 81 985,84 лв. - СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй, ДГ „Радост”, гр. Козлодуй, СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй.

Решение

№ 655
Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване на имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Козлодуй, ул. „В. Коларов”, бивша сграда на Дирекция „МДТ”, помещение № 24 на Фондация „Искам бебе” за осъществяване на дейността. Възлага на кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно право на ползване за срок от 4 години.

Решение

№ 656
Да се отпуснат средства от бюджета на общината за 2019 г. в размер до 3000 лв. по заявление с вх. № 903-94-383/03.05.2019 г. за извършване на процедури по методи на АРТ.

Решение

№ 657
Приема Програма за реализация на Общинския план за развитие на община Козлодуй за 2019 г.

Решение

№ 658
Приема Общинска програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност на територията на община Козлодуй 2019-2022 г.

Решение

№ 659
Договорът за възлагане управлението на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй, сключен между община Козлодуй и д-р Олга Николова – Управител със срок 3 години, считано от 01.07.2016 г., да бъде подновен за нов тригодишен срок, считано от 01.07.2019 г. Утвърждава споразумение.

Решение

№ 660
Утвърждава нов състав на Наблюдателната комисия към ОбС.

Решение

№ 661
Дава мандат на Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в А ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, да участва при приемането на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2020 г. /15.07.2019 г./ При невъзможност на кмета на община Козлодуй да участва в заседанието лично, ОбС възлага на представителя на общината да упълномощи с изрично пълномощно Весела Вълкова – заместник-кмет на община Козлодуй.

Решение

№ 662
Удължава с два месеца сроковете по т. 1.3; 1.4 и 1.5 от реш. № 637 по прот. № 63 от 28.03.2019 г.

 


22.05.2019

ПРОТОКОЛ № 64 от 16.05.2019 г.

Решение

№ 638
Включва нова точка в дневния ред.

Решение

№ 639
Приема за сведение Информация за дейността на Районно управление на МВР – Козлодуй през 2018 г.

Решение

№ 640
Приема и одобрява Доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2018 г.

Решение

№ 641
Приема Общинска програма за закрила на детето в община Козлодуй за 2019 г.

Решение

№ 642
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи собственост на обшина Козлодуй.

Решение

№ 643
Изменя наемната цена на обекти т. 5, 6 и 7 от Приложение № 3 за отдаване под наем на общински имоти през 2019 г. от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй през 2019 г., бивша сграда на Данъчно управление, ет. 4, пом. № 16 с площ 33,85 кв.м. – 1,80 лв./кв.м./месец без ДДС, пом. № 17 с площ 15,23 кв.м. – 1,80 лв./кв.м./месец без ДДС, пом. № 18 с площ 47,47 кв.м. – 1,80 лв./кв.м./месец без ДДС.

Решение

№ 644
Да се отпуснат средства от бюджета на Община Козлодуй за 2019 г. в размер до 2000 лв. по заявление с вх. № 903-94-274/23.03.2019 г. за извършване на процедури по методи на АРТ.

Решение

№ 645
Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй, Приложение № 2 за учредяване отстъпено право на строеж върху общински имоти през 2019 г. с отстъпено право на надстрояване на 144 кв.м. към съществуваща сграда за обект Гаражи и офиси в п.и. 37798.501.362, УПИ ІІІ, кв. 245, гр. Козлодуй за изграждане на ІІІ-то ниво. Одобрява пазарна оценка 7200,00 лв. без ДДС.

Решение

№ 646
Предоставя безвъзмездно за управление част от имот ПОС в сградата на кметство Бутан, 12 кв.м. за срок от 3 г. на ДБТ, гр. Козлодуй, филиал Бутан.

Решение

№ 647
Приема Доклад за осъществените читалищни дейности и за изразходваните средства от бюджета за нейното финансиране от НЧХП „Христо Ботев - 1879”, гр. Козлодуй през 2018 г.

Решение

№ 648

Приема Доклад за осъществените читалищни дейности и за изразходваните средства от бюджета за нейното финансиране от НЧ „Никола Йонков Вапцаров - 1927”, с. Хърлец през 2018 г. 

Решение

№ 649

Приема Доклад за осъществените читалищни дейности и за изразходваните средства от бюджета за нейното финансиране от НЧ „Яким Деспотов - 1899”, с. Гложене през 2018 г. 

Решение

№ 650

Приема Доклад за осъществените читалищни дейности и за изразходваните средства от бюджета за нейното финансиране от НЧ „Заря - 1911”, с. Бутан през 2018 г. 

Решение

№ 651

Приема Доклад за осъществените читалищни дейности и за изразходваните средства от бюджета за нейното финансиране от НЧ „Будител - 1926”, с. Крива бара през 2018 г. 

Решение

№ 652

Избира ПК по законност, законосъобразност на актовете на общинския съвет и общинската администрация, спазването на обществения ред и безопасност на движението към Общинския съвет със задача да организира и проведе процедурата и внесе доклад в Общинския съвет за определяне на 24 съдебни заседатели към Районен съд – Козлодуй. 

Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
7% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
27% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
65% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
36% Complete (success)
Формално :
38% Complete (success)
Грубо :
26% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
37% Complete (success)
Отчасти :
45% Complete (success)
Не мога да преценя :
18% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи