Съкратен вариант на решенията

Решение №681 до №689
17.09.2019
ПРОТОКОЛ № 68 от 12.09.201г.


Решение

№ 681
Приема Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Козлодуй за 2018 г.

Решение

№ 682
Упълномощава  кмета  на  община  Козлодуй  да  подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  2 550 039,41 лв., за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 06/07/2/0/00620 от 10.07.2018 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. за Проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в с. Хърлец, община Козлодуй, областВраца“, сключен между община Козлодуй и ДФ „Земеделие”.

Решение

№ 683

Упълномощава  кмета  на  община  Козлодуй  да  подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  510 007,88 лв.

за обезпечаване на 100 % от заявения размер на заявените за финансиране разходи за ДДС върху авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 06/07/2/0/00620 от 10.07.2018 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селскитерайони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. за Проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца”, сключен между община Козлодуй и ДФ „Земеделие”.

Решение

№ 684

Освобождава „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца от такса в размер на 64 880 лв. /шестдесет и четири хиляди осемстотин и осемдесет лв./ за одобрение на идеен инвестиционен проект за обект „Водоснабдителна и канализационна мрежа на гр. Козлодуй”, част от проект ИСУН № BG16М1ОР002-1.16-0002 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Враца.

Решението не се приема.

Решение

№ 685
Одобрява Проект на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за изменението на Застроителен и регулационен план /ЗРП/ на гр. Козлодуй, одобрен със заповед № 1542/06.10.1982 г., за квартали кв. 13 – кв. 21 и кв. 23 – кв. 40 – ул. „Милин камък”, ул. „Христо Ботев” до Отоплителна централа и част от ул. „Търговска”.

Решение

№ 686
Разрешава формирането на маломерни паралелки за учебната 2019/2020 г.

Решение

№ 687
Приема за сведение Доклад за готовността на детските градини и училищата на територията на община Козлодуй за началото на учебната 2019/2020 г.

Решение

№ 688
Приема Програма за запазването и развитието на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй за периода 2019 – 2023 г.

Решение

№ 689
1. Дава съгласие да се предостави за управление и стопанисване на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама”, гр. Козлодуй за осъществяване на дейността му Информационна LED стена с размери 2880/5120, разположена в гр. Козлодуй, на площад „Христо Ботев” до НЧХП „Христо Ботев-1879”.
2. Приема Правилник за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама”, гр. Козлодуй.

Решение № 663  до №680
14.08.2019

ПРОТОКОЛ № 67 от 13.08.2019 г.

 

Решение

№ 663
Разрешава, по искане на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД, гр. Козлодуй, изготвяне на ПУП - ПРЗ за изграждане на НЯМ на площадка № 2 за отреждане на терена „за електропроизводство и съпътстващите го дейности ПчЕ”.

Решение

№ 664

Разрешава, по искане на „Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй, изработването на проект за ПУП - ПРЗ с довеждащи връзки /комуникации/ за имот № 77548.177.3 с площ 3062 кв.м. в местността „Гропата” в землището на с. Хърлец за смяна на предназначението на земята от „земеделска” в „за производствени складови дейности и паркинг”.

Решение

№ 665

Разрешава, по искане на „БУЛМЕКС” ЕООД, с. Бутан, изготвяне на ПУП (смяна на предназначение на земеделска земя) за п.и. № 07116.287.26, находящ се в землището на с. Бутан с предназначение – нива ІV-та категория с цел монтаж на модерна пресевна инсталация за инертни материали суровина за производството на бетонови изделия на фирмата. Теренът да е с устройствена зона „Пп”, а отреждането „за производствено складови дейности /пресевна инсталация за инертни материали/.

Решение

№ 666

Разрешава, по искане на „БУЛМЕКС” ЕООД, с. Бутан, изготвяне на проект на ПП за прокарване на кабелна линия 20 kV, захранваща нов трафопост БКТП в имот пл. № 1364, кв. 65, с. Бутан /база за бетонови изделия/ с площ 24,746 дка, преминаваща през имоти: 07116.0642 – пасище мера, 07116.0.663 – полски път и 07116.0.669 – полски път, общинска собственост, съгласно КВС на землище с. Бутан.

Решение

№ 667

Разрешава, по искане на „Монтажи Ко” ЕООД, гр. Козлодуй, изработването на проект за ПУП - ПРЗ с довеждащи връзки /комуникации/ за имот № 77548.175.7 с площ 9702 кв.м. в местността „Гропата” в землището на с. Хърлец за смяна на предназначението на земята „за производствени складови дейности и офиси”.

Решение

№ 668

Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2019 г. с продажба на поземлен имот, находящ се в УПИ II – 84, кв. 66 с площ 631 кв. м., по плана на с. Гложене. Отреждането на имота е „за комплексно общественно обслужване”.

Решение

№ 669

Допълва Приложение № 2 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2019 г. с отстъпено право на надстрояване на 105 кв. м. /ЗП/ и пристрояване на 5 кв.м. ЗП /РЗП – 10 кв.м./ или общо 115 кв.м., към съществуваща сграда, находяща се в п. и. с ид. 37798.512.204 – частна общинска собственост в гр. Козлодуй, ул. „Търговска” № 9.

Решение

№ 670

Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2019 г. с продажба на общински имот – дворно място  с площ 453 кв.м., съставляващо УПИ XII, пл. № 871, кв. 158 находящ се в с. Хърлец, отреден  за „жилищно строителство”.

Решение

№ 671

Отлага за следващото заседание обсъждането на Предложение (вх. № 410-01-134/29.07.2019 г.) относно: Изменение на Приложение № 3 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2019 г. с изменение на наименованието, местонахождението и наемната цена на общински имоти № 3 и № 4.

Решение

№ 672

Приема нова Наредба № 14 на Общински съвет за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Козлодуй.

Решение

№ 673

 

Приема Наредба за изменение на Наредба № 5 за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на община Козлодуй.

 

Решение

№ 674

 

Дава съгласие за включване в Списъка на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2019/2020 г. ДГ „Първи юни”, с. Бутан; СУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Бутан.

Решение

№ 675

Премахва в Раздел ІІІ на Поименен списък т. 2 „Видеонаблюдение”, дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие в параграф 52-06 сумата от 161 670 лв. за капиталови разходи и т. 11 „Ремонтни дейности в МБАЛ гр. Козлодуй”, дейност 412 Многопрофилни болници за активно лечение 51-00 сумата от 20 000 лв. за капиталови разходи.     

Добавя в Раздел ІІІ на Поименен списък т. 2 „Видеонаблюдение”, дейност 619 Други дейности по жилищно строителство, благоустройството и регионалното развитие, параграф 52-06 се залагат 136 800,00 лв. за капиталови разходи от дарение; в Раздел ІІ на Поименен списък точка 17 „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инв. проект и осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР на обект "Възстановяване на читалище в с. Гложене”, дейност 759 Други дейности по културата в параграф 51-00 се залагат 3 240,00 лв.

Увеличава в Приложение № 2 Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие в параграф 10-30 със сумата от 158 430 лв. и Дейност 412 Многопрофилни болници за активно лечение в параграф 43-02 със сумата от 20 000 лв. за ремонт, свързан с преустройство.

Решение

№ 676

 

Приема Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г.

Решение

№ 677

 

Приема Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 г.

Решение

№ 678

 

Приема за сведение Информация за етапа на реализация на проекти, по които община Козлодуй е бенефициент по ОП и други НП.

 

Решение

№ 679

 

Одобрява Доклад за извършената работа на ОПКД и Отчет за изпълнението на План-сметка за необходимите разходи за дейностите по поддържане на чистотата на територията на община Козлодуй за 2019 г. за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 г.

 

Решение

№ 680

 

Приема Отчет за дейността на Общински съвет, Козлодуй и на неговите комисии за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 г.


Решение №653 до №662
26.06.2019

ПРОТОКОЛ № 66 от 24.06.2019 г.

Решение

№ 653
Включва две нови точки в дневния ред.

Решение

№ 654
Дава съгласие да се актуализира бюджетът на община Козлодуй за 2019 г. със сумата от 81 985,84 лв. - СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй, ДГ „Радост”, гр. Козлодуй, СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй.

Решение

№ 655
Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване на имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Козлодуй, ул. „В. Коларов”, бивша сграда на Дирекция „МДТ”, помещение № 24 на Фондация „Искам бебе” за осъществяване на дейността. Възлага на кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно право на ползване за срок от 4 години.

Решение

№ 656
Да се отпуснат средства от бюджета на общината за 2019 г. в размер до 3000 лв. по заявление с вх. № 903-94-383/03.05.2019 г. за извършване на процедури по методи на АРТ.

Решение

№ 657
Приема Програма за реализация на Общинския план за развитие на община Козлодуй за 2019 г.

Решение

№ 658
Приема Общинска програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност на територията на община Козлодуй 2019-2022 г.

Решение

№ 659
Договорът за възлагане управлението на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй, сключен между община Козлодуй и д-р Олга Николова – Управител със срок 3 години, считано от 01.07.2016 г., да бъде подновен за нов тригодишен срок, считано от 01.07.2019 г. Утвърждава споразумение.

Решение

№ 660
Утвърждава нов състав на Наблюдателната комисия към ОбС.

Решение

№ 661
Дава мандат на Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в А ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, да участва при приемането на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2020 г. /15.07.2019 г./ При невъзможност на кмета на община Козлодуй да участва в заседанието лично, ОбС възлага на представителя на общината да упълномощи с изрично пълномощно Весела Вълкова – заместник-кмет на община Козлодуй.

Решение

№ 662
Удължава с два месеца сроковете по т. 1.3; 1.4 и 1.5 от реш. № 637 по прот. № 63 от 28.03.2019 г.

 


Решение №638 до №652
22.05.2019

ПРОТОКОЛ № 64 от 16.05.2019 г.

Решение

№ 638
Включва нова точка в дневния ред.

Решение

№ 639
Приема за сведение Информация за дейността на Районно управление на МВР – Козлодуй през 2018 г.

Решение

№ 640
Приема и одобрява Доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2018 г.

Решение

№ 641
Приема Общинска програма за закрила на детето в община Козлодуй за 2019 г.

Решение

№ 642
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи собственост на обшина Козлодуй.

Решение

№ 643
Изменя наемната цена на обекти т. 5, 6 и 7 от Приложение № 3 за отдаване под наем на общински имоти през 2019 г. от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй през 2019 г., бивша сграда на Данъчно управление, ет. 4, пом. № 16 с площ 33,85 кв.м. – 1,80 лв./кв.м./месец без ДДС, пом. № 17 с площ 15,23 кв.м. – 1,80 лв./кв.м./месец без ДДС, пом. № 18 с площ 47,47 кв.м. – 1,80 лв./кв.м./месец без ДДС.

Решение

№ 644
Да се отпуснат средства от бюджета на Община Козлодуй за 2019 г. в размер до 2000 лв. по заявление с вх. № 903-94-274/23.03.2019 г. за извършване на процедури по методи на АРТ.

Решение

№ 645
Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй, Приложение № 2 за учредяване отстъпено право на строеж върху общински имоти през 2019 г. с отстъпено право на надстрояване на 144 кв.м. към съществуваща сграда за обект Гаражи и офиси в п.и. 37798.501.362, УПИ ІІІ, кв. 245, гр. Козлодуй за изграждане на ІІІ-то ниво. Одобрява пазарна оценка 7200,00 лв. без ДДС.

Решение

№ 646
Предоставя безвъзмездно за управление част от имот ПОС в сградата на кметство Бутан, 12 кв.м. за срок от 3 г. на ДБТ, гр. Козлодуй, филиал Бутан.

Решение

№ 647
Приема Доклад за осъществените читалищни дейности и за изразходваните средства от бюджета за нейното финансиране от НЧХП „Христо Ботев - 1879”, гр. Козлодуй през 2018 г.

Решение

№ 648

Приема Доклад за осъществените читалищни дейности и за изразходваните средства от бюджета за нейното финансиране от НЧ „Никола Йонков Вапцаров - 1927”, с. Хърлец през 2018 г. 

Решение

№ 649

Приема Доклад за осъществените читалищни дейности и за изразходваните средства от бюджета за нейното финансиране от НЧ „Яким Деспотов - 1899”, с. Гложене през 2018 г. 

Решение

№ 650

Приема Доклад за осъществените читалищни дейности и за изразходваните средства от бюджета за нейното финансиране от НЧ „Заря - 1911”, с. Бутан през 2018 г. 

Решение

№ 651

Приема Доклад за осъществените читалищни дейности и за изразходваните средства от бюджета за нейното финансиране от НЧ „Будител - 1926”, с. Крива бара през 2018 г. 

Решение

№ 652

Избира ПК по законност, законосъобразност на актовете на общинския съвет и общинската администрация, спазването на обществения ред и безопасност на движението към Общинския съвет със задача да организира и проведе процедурата и внесе доклад в Общинския съвет за определяне на 24 съдебни заседатели към Районен съд – Козлодуй. 

Решение №622 до №637
09.04.2019
ПРОТОКОЛ № 63 от 28.03.2019 г.

Решение

№ 622
Приема Годишен отчет и Счетоводен баланс на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй за 2018 г.

Решение

№ 623
Отлага за следващото заседание приемане на Информация от Кръстю Кръстев - началник на РУ на МВР – Козлодуй за дейността на Районно управление на МВР – Козлодуй през 2018 г.

Решение

№ 624
Удостоява посмъртно проф. д.п.н. Марин Андреев със званието „Почетен гражданин на град Козлодуй”.

Решение

№ 625
Удостоява проф. Спас Доневски със званието „Почетен гражданин на град Козлодуй”.

Решение

№ 626
Награждава с отличието „Почетен плакет на Община Козлодуй” Стефка Митева за значими постижения в областта на образованието и активна обществена дейност.

Решение

№ 627
Награждава с отличието „Почетен плакет на Община Козлодуй” Росица Янкова за значими постижения в областта на образованието и по повод 80 годишен юбилей.

Решение

№ 628
Награждава с отличието „Почетен плакет на Община Козлодуй” Венета Бочева за значими постижения в областта на образованието и по повод нейния 75 годишен юбилей.

Решение

№ 629

Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2019 г. с продажба на общински имот, площ от 4 678 кв.м., средно застрояване (от 10 до 15 м), западно от ЗЦ „Дарис”.

Заличава от Предложение № 2 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2019 г. имот № 4 незастроен терен, площ от 4 678 кв.м., средно застрояване (от 10 до 15 м), западно от ЗЦ „Дарис”.

Одобрява изготвената пазарна оценка в размер на 243 260 лв., върху която ще се начисли ДДС при сключване на сделката.

Решение

№ 630
Одобрява изготвената нова пазарна оценка в размер на 109 670 лв. на общински имот незастроен терен площ от 2 109 кв.м., средно застрояване (от 10 до 15 м), западно от ЗЦ „Дарис”.

Решение

№ 631

Премахва: В Раздел І на Поименен списък точка 1 „Вътрешен ремонт на офиси на общинска администрация” сумата от 44 271 лв. за капиталови разходи, точка 2 „Ремонтни дейности в ДГ „Мир” гр. Козлодуй” сумата от 159 710 лв. за капиталови разходи.

Добавя: В Раздел І на Поименен списък точка 1 „Инженеринг на паркинг до бл. 2 А север в гр. Козлодуй се залагат 64 000 лв. за капиталови разходи. В Раздел ІІІ на Поименен списък точка 26 „Автоматизирана поливна система за капково напояване в осветителни стълбове” се залагат 36 000 лв. В Раздел ІІІ на Поименен списък точка 27 „Косачка за ромски клуб гр. Козлодуй” се залагат 1 100 лв. В Раздел ІІ на Поименен списък точка 16 „Строителен надзор при реконструкцията на пазарно пространство в ЦГЧ гр. Козлодуй се залагат 3 600 лв. В Раздел ІІІ на Поименен списък точка 28 „Система за инвентаризация и мониторинг за чистотата на вдигане на съдове за битови отпадъци” се залагат 36 000 лв.

Увеличава: В Приложение № 2 Дейност 619 Др. дейности по жил. строителство, благоустройството и регионалното развитие със сумата от 63 281 лв.

Решение

№ 632

Утвърждава 10 % увеличение на основните месечни работни заплати на кмета на община Козлодуй и кметове на кметства, считано от 01.04.2019 г. Определя трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит – 1%. 

Решение

№ 633

Приема Годишен доклад за изпълнение на Годишния план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги през 2018 г. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги през 2020 г. 

Решение

№ 634

Одобрява инвестициите /активите/ за 2018 г. 101 124,46 лв. без ДДС и 121 349,35 лв. с ДДС, за преминаване в управление на АВиК, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Враца и да бъдат предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК“ ООД, гр. Враца, чрез допълване и/или актуализиране на Прил. № 1 от Договора. 

Решение

№ 635

 Приема Годишен отчет за изпълнението на Програмата за опазване на околната среда в община Козлодуй 2015 – 2020 г. за 2018 г.

Решение

№ 636

 Дава съгласие за предоставяне на общински мери и пасища за общо и индивидуално ползване през 2019 г. от земеделските стопани, притежаващи пасищни селскостопански животни. Приема Правила за ползване на общинските мери, пасища и ливадите на територията на община Козлодуй, Условия за ползване на мери, пасища и ливади от ОПФ.

Решение

№ 637

 Създава общинска комисия за изработване на Програма за запазването и развитието на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД  за периода 2019 – 2023 г.

Решение №601 до №621
22.02.2019
ПРОТОКОЛ № 62 от 21.02.2019 г.

Решение

№ 601
Включва нова точка в дневния ред.

Решение

№ 602
Задължава Управителя на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй да предоставя в Общинския съвет Анализ за финансовото състояние на здравното заведение ежемесечно до 10-то число на следващия месец.

Решение

№ 603
Да се изработи Стратегия за запазването и развитието на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй.

Решение

№ 604
Дава съгласие да се предостави от бюджета на община Козлодуй за 2019 г. целева субсидия сума в размер на 118 330 лв. на МБАЛ „Свети Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй  за погасяване на просрочени задължения. Задължава Управителя да представя в ОбС ежемесечен отчет за погасените задължения, до пълното изразходване на сумата.

Решение

№ 605
Приема Отчет за изпълнение на Програмата за управление на община Козлодуй за 2018 г.

Решение

№ 606
Приема Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците в община Козлодуй (2015-2020 г.) за 2018 г.

Решение

№ 607
Приема Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 01.07.2018 – 31.12.2018 г.

Решение

№ 608
Приема Мониторингов доклад за изпълнение през 2018 г. на дейности от План за действие на община Козлодуй в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.

Решение

№ 609
Приема Годишен отчет за дейността на МКБППМН през 2018 г.

Решение

№ 610
Приема Отчет за реализация и изразходваните средства на Общински календар „Младежки дейности” за 2018 г.

Решение

№ 611

Приема Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общински план за младежта за 2018 г. 

Решение

№ 612

Приема Общински план за младежта за 2019 г. 

Решение

№ 613

Община Козлодуй да предостави временен безлихвен заем с източник на финансиране местни приходи от бюджета на община Козлодуй на НЧХП „Христо Ботев-1879”, гр. Козлодуй в размер на 278 560,27 лв., служещ за обезпечаване изпълнението на Договор за проект „Оборудване и обзавеждане на НЧХП „Христо Ботев-1879”, гр. Козлодуй”. 

Решение

№ 614

Премахва в Раздел ІІІ на Поименен списък т. 5, стерилизатори – 6 бр. за 9 000 лв.

Дейност 311 Детски градини, параграф 52-03 бяха заложени 44 200 лв. за капиталови разходи. Намаляват се с 9 000 лв. и остават 35 200 лв.

Увеличава в Раздел ІІІ на Поименен списък т. 5, фурна-пекарна – 1 бр. за 4 500 лв. Дейност 311 Детски градини, параграф 52-03 бяха заложени 35 200 лв.  за капиталови разходи. Увеличава се с 4 500 лв. и стават 39 700 лв.

Увеличава Приложение № 2

Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие в параграф 10-15 със сумата от 4 500 лв.  

Решение

№ 615

Дава съгласие да се актуализира бюджетът на общината за 2019 г. със сумата от 1085,52 лв. - СУ „Св. св. Кирил и Методий”, ДГ „Мир”, ДГ „Радост”, СУ „Христо Ботев”, ДГ „Слънчице”. 

Решение

№ 616

Предоставените средства от централния бюджет за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания на някои категории граждани по автомобилния транспорт да се разпределят на транспортните дружества и фирми.

Решение

№ 617

Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за 2019 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй, с продажба на незастроен парцел  находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Радецки” № 43, площ от 800 кв. м., отреден за жилищно строителство, ниско застрояване до 10 м.

Решение

№ 618

Определя и официално обявява Автогара Козлодуй, находяща се на ул. „Хаджи Димитър” № 54 за обслужваща автогара по маршрутите на междуселищни автобусни линии, имащи спирка в гр. Козлодуй.

Определя начална автоспирка „ЖК 3”, находяща се на ул. „Христо Ботев” и междинна автоспирка „Дом на енергетика”, находяща се на ул. „Христо Ботев” по маршрутите на междуселищни автобусни линии, имащи спирка в гр. Козлодуй.

Определя автоспирки, по маршрутите на междуселищни автобусни линии, имащи спирка в населените места на съставните кметства на Община Козлодуй.

Решение

№ 619

 Разрешава, по искане на заинтересованите лица „САНТЕКС 12” ЕООД, гр. Козлодуй, изработването на ПУП-ПЗ за п. имот № 063003 с площ 6,763 дка в местността „Минчуна черни гред”, в землището на с. Хърлец за смяна на предназначението на земята „Изграждане на площадка за събиране и третиране на строителни отпадъци”.

Решение

№ 620

Разрешава, по искане на заинтересованите лица „САНТЕКС 12” ЕООД, гр. Козлодуй, изработването на ПУП-ПЗ за п. имот № 000204 с площ 11,690 дка в местността „През Огоста”, в землището на с. Хърлец, в съответствие с чл. 2, ал. 2 от Наредба № 19/25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им, при спазване на параметри, съгласно чл. 7, ал. 1, 2 и 3 и съобразено с приложение към чл. 2, ал. 1, т. 2 и след положително становище от Областна дирекция „Земеделие”. 

Решение

№ 621

Намалява в Раздел ІІІ на Поименния списък точка 2 „Видеонаблюдение” със сумата от 118 330 лв.

Дейност 619 Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие, параграф 52-06 - заложени 682 190 лв. за капиталови разходи. Намаляват се със 118 330 лв. и остават  563 860 лв.

Увеличава в Приложение № 2 Дейност  412 Многопрофилна болница за активно лечение в параграф 43-02 със сумата от 118 330 лв. 

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook