Решения 2011 - 2015


06.10.2015

ПРОТОКОЛ № 56 от 06.10.2015 година

Решение

№ 573

Общински съвет, КозлодуйИзбира Силвия Йончева Циброва – главен експерт „Административно обслужване” в кметство Хърлец за временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство Хърлец” за срок от 28.10.2015 г. до полагане на клетва на новоизбрания кмет.

Решение

№ 574

Общински съвет, Козлодуй Избира Ива Ангелова Христова – главен специалист „Техническо обслужване в областта на ТСУ и С” в кметство Гложене за временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство Гложене” за срок от 28.10.2015 г. до полагане на клетва на новоизбрания кмет.

Решение

№ 575

Общински съвет, Козлодуй Избира Даниела Илиева Борисова – специалист кметство в кметство Бутан за временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство Бутан” за срок от 28.10.2015 г. до полагане на клетва на новоизбрания кмет.


18.09.2015

ПРОТОКОЛ № 55 от 18.09.2015 година

Решение

№ 572

Общински съвет, Козлодуй определя д-р Румен Тихолов за представител на община Козлодуй в комисията за изработване на Областна здравна карта.


09.09.2015

ПРОТОКОЛ № 54 от 08.09.2015 година

Решение

№ 564

Общински съвет, Козлодуй включва  нова точка в дневния ред.

Решение

№ 565

Общински съвет, Козлодуй приема Отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2015 – 30.06.2015 г.

Решението не се приема.

Решение

№ 566

Общински съвет, Козлодуй приема Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община Козлодуй  във връзка с разработване на Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г.

Решение

№ 567

Общински съвет, Козлодуй допълва Приложение № 1 от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй, с продажба на общински имот представляващ терен с ид. 37798.501.356 и площ 1217 кв.м., находящ се на ул. Симеон Русков, кв. 127, УПИ V с начин на трайно ползване За жилищно строителство.

Решението не се приема.

Решение

№ 568

Общински съвет, Козлодуй допълва Приложение № 1 от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй, с продажба на общински земеделски имот с № 557002, с площ 13 961 кв.м., представляващ Стопански двор, находящ се в землището на с. Бутан, м. Спорното.

Решението не се приема.

Решение

№ 569

Общински съвет, Козлодуй допълва Приложение № 1 от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй, с продажба на общински земеделски имот с № 000629, с площ 1,406 дка, представляващ Друга селскостопанска територия, ІV категория находящ се в землището на с. Бутан.

Решение

№ 570

Общински съвет, Козлодуй разрешава формирането на маломерни паралелки в ОУ Христо Ботев, с. Гложене; ОУ Васил Априлов, с. Хърлец; СОУ Христо Ботев, гр. Козлодуй и ОУ Св.св. Кирил и Методий, с. Бутан за учебната 2015/2016 година.

Решение

№ 571

Общински съвет, Козлодуй одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за определяне на трасе и сервитутна зона на временен път за достъп до площадка „Радиана”, във връзка с изграждането на Национална хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци /НХРО/.


19.08.2015

ПРОТОКОЛ № 53 от 18.08.2015 година

Решение

№ 562

Общински съвет, Козлодуй не прие решение да упълномощи за представител на община Козлодуй в провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца, свикано  на 25.08.2015 г. от 11.00 часа в сградата на Областна администрация, гр. Враца и не даде мандат за гласуване на Румен Василев Маноев – кмет на община Козлодуй за приемане на следното решение „Приема препоръчителен размер от 14 000,00 лв. на вноската на държавата вбюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца за 2016 г.”

Решение

№ 563

Общински съвет, Козлодуй не прие решение за допълнение на Приложение № 1 от Годишната програма за 2015 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на три общински имота - земеделски имот с № 557002 с площ 13 961 кв.м., представляващ „Стопански двор”, находящ се в землището на с. Бутан, м. „Спорното”; земеделски имот с № 557003 с площ 16 657 кв.м., представляващ „Стопански двор”, находящ се в землището на с. Бутан, м. „Спорното” и земеделски имот с № 000629 с площ 1 406 кв.м., представляващ друга селскостопанска територия, ІV категория, находящ се в землището на с. Бутан.


22.07.2015

ПРОТОКОЛ № 52 от 21.07.2015 година

Решение

№ 551

Общински съвет, Козлодуй избира за председателстващ на заседанието Йосиф Петков – зам.-председател на ОбС.

Решение

№ 552

Общински съвет, Козлодуй включва две нови точки в дневния ред.

Решение

№ 553

Общински съвет, Козлодуй даде съгласие за ползване на банков кредит в размер на 550000,00 лв. за подаване на искане за окончателно плащане по проект „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на град Козлодуй”.

Решение

№ 554

Общински съвет, Козлодуй прие отчет за дейностите и разходите по Програма „Ботеви дни” 2015 г.

Решение

№ 555

Общински съвет, Козлодуй прие отчет за изпълнение на актовете на ОбС за периода 01.01.2015 – 30.06.2015 г.

Решение

№ 556

Общински съвет, Козлодуй прие отчет за дейността на ОбС и неговите комисии за периода 01.01.2015 – 30.06.2015 г.

Решение

№ 557

Общински съвет, Козлодуй даде съгласие съставът на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Козлодуй да се промени.

Решение

№ 558

Общински съвет, Козлодуй включва т. 2 в проекта за следващото решение.

Решение

№ 559

Общински съвет, Козлодуй даде съгласие за разкриване на ККП „Турлашка махала” в гр. Козлодуй и право на безвъзмездно ползване на клуб „Чайка”.

Решение

№ 560

Общински съвет, Козлодуй променя от публична в частна общинска собственост част от първи етаж на сграда на МБАЛ Св. Иван Рилски ЕООД гр. Козлодуй, предоставен за безвъзмездно ползване на ЦСМП гр. Враца, филиал Козлодуй и ДАРЯВА същата на Министерство на здравеопазването.Дава съгласие да се учреди в полза на Министерство на здравеопазването безвъзмездно право на пристрояване от 70 кв.м. или РЗП от 140 кв.м. към съществуваща сграда, ползвана от Център за спешна медицинска помощ, и право на строеж за изграждане на паркинг от 1000 кв.м. в имот общинска собственостРешението влиза в сила и поражда вещен ефект само при реализиране от Министирство на здравеопазването на проект по ОП Региони в растеж 2014 – 2020 г.,

Решение

№ 561

Общински съвет, Козлодуй дава съгласие да се допълни Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, Приложение № 2, т. 9, като в нея се включи отстъпено право на пристрояване и надстрояване на 225 кв.м. РЗП към съществуваща бивша сграда Следствие в гр. Козлодуй.


29.06.2015

 

ПРОТОКОЛ № 51 от 23.06.2015 година

Решение

№ 537

Включва три нови точки в дневния ред.

Решение

№ 538

Общински съвет, Козлодуй дава съгласие община Козлодуй да кандидатства  в срок до 30.09.2015 г. с проектно предложение за привличане на финансови средства по програма INTERREGV-A Румъния-България 2014 – 2020 г. с проект „Съвместно управление и превенция на наводненията между община Козлодуй и община Калафат от двете страни на река Дунав”.

Решение

№ 539

Общински съвет, Козлодуй приема Нова Наредба № 10 за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Козлодуй и отменя досегадействащата.

Решение

№ 540

Общински съвет, Козлодуй изменя и допълва Наредба № 11 на ОбС, Козлодуй.

Решение

№ 541

Общински съвет, Козлодуй допълни Приложение № 1 към Годишната програма за 2015 г. за управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй с продажба на два общински имота в гр. Козлодуй, ул. «Кирил и Методий» 7 и 7а.

Решение

№ 542

Общински съвет, Козлодуй допълни Приложение № 1 към Годишната програма за 2015 г. за управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй с продажба на два общински имота в гр. Козлодуй м. «Мерите».

Решение

№ 543

Общински съвет, Козлодуй допълни Приложение № 1 към Годишната програма за 2015 г. за управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй с продажба на земеделски имот в с. Бутан, м. «Пасището».

Решение

№ 544

Общински съвет, Козлодуй преразпределя утвърдените 50 броя таксиметрови автомобили – 20 бр. за ЕТ, 30 бр. за ЮЛ.

Решение

№ 545

Общински съвет, Козлодуй актуализира бюджета на общината със сумата от 1536 лв. – приходи от наем на имущество на СОУ „Кирил и Методий”, гр. Козлодуй.

Решение

№ 546

Общински съвет, Козлодуй намира за целесъобразно и препоръчва на директора на СОУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй средствата в размер на 94198 лв. реализирани от собствени приходи да се използват за ремонт на покрив и тавани. При наличие на остатък – за закупуване на необходимото оборудване.

Решение

№ 547

Общински съвет, Козлодуй актуализира бюджета на общината със сумата от 94754 лв. – приходи от наем на имущество, наем на земя и други неданъчни приходи на СОУ „Кирил и Методий” и СОУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй.

Решение

№ 548

Общински съвет, Козлодуй дава съгласие за ликвидиране на съсобствеността между Тодор Атанасов Дълбоков и община Козлодуй върху недвижим имот в гр. Козлодуй.

Решение

№ 549

Общински съвет, Козлодуй дава съгласие за замяна на земеделски земи между община Козлодуй и Красимир Иванов Маринов.

Решение

№ 550

Общински съвет, Козлодуй разрешава полагането на паметен знак на Илия Иванов Казаков на родния му дом в гр. Козлодуй.


Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
7% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
27% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
65% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
36% Complete (success)
Формално :
38% Complete (success)
Грубо :
26% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
37% Complete (success)
Отчасти :
45% Complete (success)
Не мога да преценя :
18% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи