Протоколи 2011 - 2015


06.10.2015

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№  56

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ ОТ 6 ОКТОМВРИ 2015 ГОДИНА

            Днес 06.10.2015 година, на основание чл. 101, ал. 3 и ал. 4 от ПОДОСНКВОА, във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 25.10. 2015 г. и предложение изх. № 410-02-32/05.10.2015 г. от Венцислав Горанов – председател на Общински съвет, Козлодуй, в изпълнение на чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА във връзка с чл. 161, ал. 1 от Изборния кодекс, се организира вземане чрез подписи от общинските съветници при Общински съвет, Козлодуй на бързи и неотложни решения, както следва:

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 573

            1. Избира Силвия Йончева Циброва – главен експерт „Административно обслужване” в кметство Хърлец за временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство Хърлец” за срок от 28.10.2015 г. до полагане на клетва на новоизбрания кмет.

            2. Възлага на общинска администрация изпълнение на решението.

Гласували поименно 15 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 15 – Венцислав Горанов, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Людмил Маринов, Юлиян Симов, Дилян Димитров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Мая Занева, Марин Вълчев, Симеон Симеонов и Биляна Стояновска;

„ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 574

            1. Избира Ива Ангелова Христова – главен специалист „Техническо обслужване в областта на ТСУ и С” в кметство Гложене за временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство Гложене” за срок от 28.10.2015 г. до полагане на клетва на новоизбрания кмет.

            2. Възлага на общинска администрация изпълнение на решението.

Гласували поименно 15 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 15 – Венцислав Горанов, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Людмил Маринов, Юлиян Симов, Дилян Димитров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Мая Занева, Марин Вълчев, Симеон Симеонов и Биляна Стояновска;

„ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 575

            1. Избира Даниела Илиева Борисова – специалист кметство в кметство Бутан за временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство Бутан” за срок от 28.10.2015 г. до полагане на клетва на новоизбрания кмет.

            2. Възлага на общинска администрация изпълнение на решението.

Гласували поименно 15 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 15 – Венцислав Горанов, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Людмил Маринов, Юлиян Симов, Дилян Димитров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Мая Занева, Марин Вълчев, Симеон Симеонов и Биляна Стояновска;

„ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ


18.09.2015

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№  55

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА

            Днес 18.09.2015 година, на основание чл. 101, ал. 3 и ал. 4 от ПОДОСНКВОА, във връзка с постъпило писмо вх. № 410-01-71/17.09.2015 г. от Малина Николова – областен управител на област Враца за сформиране на комисия за изготвяне на Национална здравна карта, както и комисии за изработване на Областни здравни карти и предложение изх. № 410-02-28/17.09.2015 г. от Венцислав Горанов – председател на Общински съвет, Козлодуй, в изпълнение на чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 101, ал. 3 и ал. 4 от ПОДОСНКВОА, се организира вземане чрез подписи от общинските съветници при Общински съвет, Козлодуй на бързо и неотложно решение, както следва:

На основание чл. 20, вр. чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, чл. 29, ал. 3 и ал. 4 от ЗЛЗ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 572

            1. Определя д-р Румен Стоянов Тихолов за представител на община Козлодуй в комисията за изработване на Областна здравна карта на област Враца.

            2. Задължава представителя своевременно да информира Общинския съвет и кмета на община Козлодуй за хода на обсъжданията и решенията, взети от комисията.

Гласували поименно 14 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 14 – Венцислав Горанов, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Галя Маринова, Дилян Димитров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Мая Занева, Марин Вълчев, Невелин Найденов и Юлиян Йорданов;

„ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ


09.09.2015


                                                          П Р О Т О К О Л                     ПРЕПИС!
№ 54

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО
НА 08 СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 08.09.2015 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, гр. Козлодуй.
В работата взеха участие 18 (осемнадесет) общински съветници.
Отсъстваха Цоло Цолов, Николай Петков и Тинко Съйков.
Присъстваха и Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй, Людмил Ангелов – зам.-кмет и кметовете на с. Хърлец, с. Гложене и с. Бутан.
След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Венцислав Горанов – председател на ОбС, Козлодуй.
Внесено беше предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй за включване на нова точка в дневния ред относно:
1. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за определяне на трасе и сервитутна зона на временен път за достъп до площадка „Радиана”, във връзка с изграждането на Национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци /НХРО/.
На основание чл. 67 от ПОДОСНКВОА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 564

1. Включва нова точка 8 в дневния ред, както следва:
„8. 410-03-93/07.08.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за определяне на трасе и сервитутна зона на временен път за достъп до площадка „Радиана”, във връзка с изграждането на Национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци /НХРО/.”
2. Досегашната точка 8 става точка 9.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

Общински съвет, Козлодуй гласува следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани, на основание чл. 66, ал. 2 от ПОДОСНКВОА.
2. 410-03-90/31.08.2015 г. – Докладна записка от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Представяне на отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2015 – 30.06.2015 г.
3. 410-03-91/31.08.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община Козлодуй във връзка с разработване на Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г.
4. 410-03-85/18.08.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Годишната програма за 2015 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на общински имот с ид.№ 37798.501.356 с площ 1217 кв.м., находящ се на ул. „Симеон Русков”, кв. 127, УПИ V с начин на трайно ползване „за жилищно строителство”.
5. 410-03-88/31.08.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Годишната програма за 2015 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на общински имот № 557002, представляващ „Стопански двор” с площ 13 961 кв.м., находящ се в землището на с. Бутан, м. „Спорното”.
6. 410-03-89/31.08.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Годишната програма за 2015 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на общински имот № 000629, представляващ „Друга селскостопанска територия”, ІV категория с площ 1,406 дка, находящ се в землището на с. Бутан.
7. 410-03-92/31.08.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Разрешение за съществуване на паралелки под норматива за минимален брой ученици в ОУ „Христо Ботев” с. Гложене, ОУ „Васил Априлов” с. Хърлец, СОУ „Христо Ботев” гр. Козлодуй и ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Бутан за учебната 215/2016 г.
8. 410-03-93/07.08.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за определяне на трасе и сервитутна зона на временен път за достъп до площадка „Радиана”, във връзка с изграждането на Национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци /НХРО/.
9. Други.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:
Въпроси във връзка с ремонтните дейности и сроковете за изпълнение по ул. „Георги Димитров” и района около МЦ „Дарис” до ОУ „Васил Левски” в гр. Козлодуй, както и с проведена процедура по ЗОП за закупуване на употребявани автомобили от общината, зададе Биляна Стояновска. Кметът на общината отговори на поставените питания.

По т. 2 от дневния ред:
Мнения изразиха Марин Стефанов, Йосиф Петков, Васил Стоянов и Борислав Борисов.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 44, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 2 от ЗПФ, чл. 51, ал. 2 от Наредба № 17 на ОбС, Козлодуй за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за месгтните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Козлодуй и мотивирана докладна записка от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 565

1. Приема, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2015 – 30.06.2015 г., както следва:
1.1. ОТЧЕТ /табличен/ за изпълнението на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2015 – 30.06.2015 г., съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2.
1.2. ОТЧЕТ /табличен/ за изпълнение на Поименния списък на обектите за строителство и други разходи за придобиване на ДМА и НДА и основен ремонт на община Козлодуй за периода 01.01.2015 – 30.06.2015 г., съгласно Приложение № 3.
1.3. ОТЧЕТ /табличен/ за извънбюджетните сметки на бенефициенти на кохезионния и структурните фондове към националния фонд на община Козлодуй за периода 01.01.2015 – 30.06.2015 г., съгласно Приложение № 4.
Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 8 – Венцислав Горанов, Дилян Димитров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Любомир Йотов, Марин Вълчев, Юлиян Йорданов и Симеон Симеонов;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 10 – Борислав Борисов, Марийка Костова, Галя Маринова, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Йосиф Петков, Мая Занева, Невелин Найденов и Биляна Стояновска.
Решението не се приема.

По т. 3 от дневния ред:
Мотивирано становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 566

Приема Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община Козлодуй във връзка с разработване на Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 4 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 56 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 567

1. Допълва Приложение № 1 от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй, с продажба на общински имот представляващ терен с ид. 37798.501.356 и площ 1217 кв.м., находящ се на ул. „Симеон Русков”, кв. 127, УПИ V с начин на трайно ползване „За жилищно строителство”.
2. Одобрява изготвената пазарна оценка на общинския имот, която оценка да бъде начална цена за продажба на имота.
3. Възлага на кмета на общината да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за горецитирания имот с одобрената от ОбС, Козлодуй пазарна оценка.
4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 14 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 5 – Венцислав Горанов, Марин Стефанов, Йосиф Петков, Любомир Йотов и Марин Вълчев;
„ПРОТИВ” – 2 – Борислав Борисов и Васил Стоянов;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 7 – Марийка Костова, Галя Маринова, Юлиян Симов, Мая Занева, Невелин Найденов, Симеон Симеонов и Биляна Стояновска;
Решението не се приема.

По т. 5 от дневния ред:
Мотивирано становище представи ПК по земеделие и горско стопанство.
Кметът на с. Бутан предложи представители на фирмата, проявила интерес за закупуване на земеделския имот, предмет на решението, да бъдат поканени в залата за разяснения по искането.
Предложението се подложи на гласуване.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 7, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 9.
Предложението не се приема.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 56 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 568

1. Допълва Приложение № 1 от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй, с продажба на общински земеделски имот с № 557002, с площ 13 961 кв.м., представляващ „Стопански двор”, находящ се в землището на с. Бутан, м. „Спорното”.
2. Одобрява изготвената пазарна оценка на общинския имот, но приема по-високата, данъчната оценка да бъде начална цена за продажба на имота.
3. Възлага на кмета на общината да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за горецитирания имот с одобрената от ОбС, Козлодуй данъчна оценка.
4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 7 – Венцислав Горанов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Марин Вълчев, Юлиян Йорданов и Симеон Симеонов;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 11 – Борислав Борисов, Марийка Костова, Галя Маринова, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Дилян Димитров, Любомир Йотов, Мая Занева, Невелин Найденов и Биляна Стояновска.
Решението не се приема.

По т. 6 от дневния ред:
Мотивирано становище представи ПК по земеделие и горско стопанство.
По предложение на Марин Стефанов, Общинският съвет гласува предложението, внесено от кмета на общината, предмет на решението, да бъде отложено за следващо заседание на ОбС.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 3, „ПРОТИВ” – 15, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението не се приема.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 56 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 569

1. Допълва Приложение № 1 от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй, с продажба на общински земеделски имот с № 000629, с площ 1,406 дка, представляващ „Друга селскостопанска територия”, ІV категория находящ се в землището на с. Бутан.
2. Одобрява изготвената пазарна оценка на общинския имот, но приема по-високата, данъчната оценка да бъде начална цена за продажба на имота.
3. Възлага на кмета на общината да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за горецитирания имот с одобрената от ОбС, Козлодуй данъчна оценка.
4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 12 – Венцислав Горанов, Борислав Борисов, Марийка Костова, Галя Маринова, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Дилян Димитров, Любомир Йотов, Марин Вълчев, Невелин Найденов и Юлиян Йорданов;
„ПРОТИВ” – 3 – Марин Стефанов, Симеон Симеонов и Биляна Стояновска;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3 – Ангел Лалюв, Йосиф Петков и Мая Занева.
Решението се приема.

По т. 7 от дневния ред:
Мотивирано становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 4 от Наредба № 7/29.12.2000 г. на МОН и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 570

1. Разрешава формирането на маломерни паралелки в ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене; ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец; СОУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй и ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с. Бутан за учебната 2015/2016 година, както следва:

ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене
- ІІ а клас – 15 ученици;
- ІІ б клас – 14 ученици;
- VІ а клас – 16 ученици;
- VІ б клас – 14 ученици.
ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец
- І клас – 13 ученици;
- ІІ клас – 10 ученици;
- ІІІ клас – 12 ученици;
- ІV клас – 16 ученици;
- VІ клас – 15 ученици;
- VІІ клас – 17 ученици;
- VІІІ клас – 14 ученици.
СОУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй
- І клас – 14 ученици.
ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с. Бутан
- ІІ а клас – 15 ученици;
- ІІ б клас – 15 ученици;
- ІV а клас – 15 ученици;
- ІV б клас – 15 ученици.

2. За формирането на паралелките няма необходимост от допълнителни средства извън определените по едините разходни стандарти.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 8 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, решение № 29 от протокол № 4/28.10.2014 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 571

1. Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за определяне на трасе и сервитутна зона на временен път за достъп до площадка „Радиана”, във връзка с изграждането на Национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци /НХРО/.
2. Възлага на кмета на община Козлодуй, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, в 7-дневен срок от приемане на настоящото решение да го изпрати за обнародване в Държавен вестник.
3. Решението може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица чрез община Козлодуй пред Административен съд гр. Враца в 30-дневен срок от публикуването в Държавен вестник.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 10 от дневния ред:
Не се разгледаха други материали.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
                 /ВЕНЦИСЛАВ ГОРАНОВ/
ПРОТОКОЛЧИК: /п/
                 /НАТАЛИЯ ПРЕДОВА
                 гл. експерт АИО на ОбС/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА:
                 /НАТАЛИЯ ПРЕДОВА
                 гл. експерт АИО на ОбС/


19.08.2015

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№  53

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ ОТ 18 АВГУСТ 2015 ГОДИНА

            Днес 18.08.2015 година, на основание чл. 101, ал. 3 и ал. 4 от ПОДОСНКВОА, във връзка с постъпили покана и писмо вх. № 410-01-64/22.07.2015 г. от Малина Николова – областен управител на област Враца за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца на 25.08.2015 г. от 11.00 часа в сградата на Областна администрация, гр. Враца за приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца за 2016 г.; предложение вх. № 410-03-84/13.08.2015 г. от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Годишната програма за 2015 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй и проявен интерес и предложение изх. № 410-02-23/14.08.2015 г. от Венцислав Горанов – председател на Общински съвет, Козлодуй, в изпълнение на чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 101, ал. 3 и ал. 4 от ПОДОСНКВОА, се организира вземане чрез подписи от общинските съветници при Общински съвет, Козлодуй на бързи и неотложни решения, както следва:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 10 в, ал. 1, т. 7, чл. 198 б, т. 2 и чл. 198 е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 562

            1. Упълномощава за представител на община Козлодуй в провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца, свикано  на 25.08.2015 г. от 11.00 часа в сградата на Областна администрация, гр. Враца и дава мандат за гласуване на Румен Василев Маноев – кмет на община Козлодуй.

            2. При невъзможност за участие в заседанието на упълномощеното лице определя Людмил Павлов Ангелов – заместник-кмет на община Козлодуй да го представлява.

            3. Определя начина на гласуване за приемане на следното решение „Приема препоръчителен размер от 14 000,00 лв. на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца за 2016 г.” от Общото събрание по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца – да гласува „за”.

            4. При разглеждане на допълнителни въпроси и предложения на заседанието да приема същите за информация, като при необходимост да гласува по своя преценка с оглед запазване интересите на община Козлодуй.

            5. Възлага на упълномощеното лице да представи пред Общински съвет, Козлодуй протокол от заседанието на Общото събрание.

Гласували поименно 16 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 13 – Венцислав Горанов, Марийка Костова, Дилян Димитров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Мая Занева, Тинко Съйков, Марин Вълчев, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска и Николай Петков;

„ПРОТИВ” - няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3 – Галя Маринова; Юлиян Симов и Невелин Найденов.

Решението не се приема.

На основание чл. 21, ал. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 56 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 563

            1. Допълва Приложение № 1 от Годишната програма за 2015 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на три общински имота, както следва:

            - земеделски имот с № 557002 с площ 13 961 кв.м., представляващ „Стопански двор”, находящ се в землището на с. Бутан, м. „Спорното”;

            - земеделски имот с № 557003 с площ 16 657 кв.м., представляващ „Стопански двор”, находящ се в землището на с. Бутан, м. „Спорното”;

            - земеделски имот с № 000629 с площ 1 406 кв.м., представляващ друга селскостопанска територия, ІV категория, находящ се в землището на с. Бутан.

            2. Одобрява изготвените пазарни оценки на общинските имоти, но приема по-високите, данъчните оценки да бъдат начални цени за продажба на имотите.

            3. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по обявяване на търгове с явно наддаване за горецитираните имоти с одобрените от ОбС, Козлодуй данъчни оценки.

            4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 16 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 7 – Венцислав Горанов, Марийка Костова, Марин Стефанов, Йосиф Петков, Марин Вълчев, Симеон Симеонов и Николай Петков;

„ПРОТИВ” - няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 9 – Галя Маринова, Юлиян Симов, Дилян Димитров Ангел Лалюв, Любомир Йотов, Мая Занева, Тинко Съйков, Невелин Найденов и Биляна Стояновска.

Решението не се приема.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                        /ВЕНЦИСЛАВ ГОРАНОВ/

ПРОТОКОЛЧИК: /п/

                        /НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

                        гл. експерт АИО на ОбС/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

                        /НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

                        гл. експерт АИО на ОбС/


22.07.2015


                                                                                                                                                                                                                 ПРЕПИС!
              П Р О Т О К О Л
                № 52

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО
НА 21 ЮЛИ 2015 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 21.07.2015 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, гр. Козлодуй.
В работата взеха участие 16 (шестнадесет) общински съветници.
Отсъстваха Венцислав Горанов – председател на ОбС, Тинко Съйков, Марин Вълчев, Юлиян Йорданов и Николай Петков.
Присъстваха и Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй, Людмил Ангелов – зам.-кмет и кметовете на с. Гложене и с. Бутан.
Поради отсъствие на председателя на ОбС, след проверка на кворума, заседанието беше открито от д-р Йосиф Петков – заместник-председател на Общинския съвет, който, в изпълнение на чл. 24, ал. 4 от ЗМСМА и чл. 16 от ПОДОСНКВОА, призова общинските съветници да направят своите предложения за председателстващ днешното заседание.
По предложение на Ангел Лалюв

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 551

Избира за председателстващ днешното заседание на Общинския съвет д-р Йосиф Петков - заместник-председател на Общинския съвет.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

Внесени бяха предложения от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй за включване на две нови точки в дневния ред относно:
1. Разпореждане с имот, общинска собственост, находящ се в кв. 109, УПИ І с ид. 37798.502.500 в гр. Козлодуй с обща площ 33179 кв.м. и застроена площ от 4321 кв.м., представляващ МБАЛ „Св. Иван Рилски”.
2. Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, Приложение № 2, т. 9 и вземане на решение за учредяване отстъпено право на пристрояване и надстрояване на 225 кв.м. РЗП към съществуваща бивша сграда „Следствие” в гр. Козлодуй, ул. „Стефан Караджа”, кв. 245 с ид. 37798.501.32.1.
На основание чл. 67 от ПОДОСНКВОА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 552

1. Включва две нови точки 8 и 9 в дневния ред, както следва:
„8. 410-03-80/16.07.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Разпореждане с имот, общинска собственост, находящ се в кв. 109, УПИ І с ид. 37798.502.500 в гр. Козлодуй с обща площ 33179 кв.м. и застроена площ от 4 321 кв.м., представляващ МБАЛ „Св. Иван Рилски”.
9. 410-03-81/17.07.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, Приложение № 2, т. 9 и вземане на решение за учредяване отстъпено право на пристрояване и надстрояване на 225 кв.м. РЗП към съществуваща бивша сграда „Следствие” в гр. Козлодуй, ул. „Стефан Караджа”, кв. 245 с ид. 37798.501.32.1. ”
2. Досегашната точка 8 става точка 10.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5.
Решението се приема.

Общински съвет, Козлодуй гласува следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани, на основание чл. 66, ал. 2 от ПОДОСНКВОА.
2. 410-03-77/10.07.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Ползване на банков кредит за финансиране на проект „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на град Козлодуй” по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.”.
3. 410-03-78/13.07.2015 г. – Отчет от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Дейности и разходи по Програма „Ботеви дни” 2015 г.
4. 410-03-76/09.07.2015 г. – Докладна записка от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 01.01.2015 – 30.06.2015 г.
5. 410-02-20/09.07.2015 г. – Докладна записка от Венцислав Горанов – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Отчет за дейността на Общински съвет, Козлодуй и неговите комисии за периода 01.01.2015 – 30.06.2015 г.
6. 410-03-73/24.06.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Актуализиране състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Козлодуй, създаден с решение № 390 по протокол № 29 от 16.12.2009 г.
7. 410-03-79/13.07.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Разкриване на Квартален клуб на пенсионера „Турлашка махала”, гр. Козлодуй.
8. 410-03-80/16.07.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Разпореждане с имот, общинска собственост, находящ се в кв. 109, УПИ І с ид. 37798.502.500 в гр. Козлодуй с обща площ 33179 кв.м. и застроена площ от 4321 кв.м., представляващ МБАЛ „Св. Иван Рилски”.
9. 410-03-81/17.07.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, Приложение № 2, т. 9 и вземане на решение за учредяване отстъпено право на пристрояване и надстрояване на 225 кв.м. РЗП към съществуваща бивша сграда „Следствие” в гр. Козлодуй, ул. „Стефан Караджа”, кв. 245 с ид. 37798.501.32.1. ”
10. Други.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5.
Дневният ред беше приет.


По т. 1 от дневния ред:
Нямаше желаещи граждани за изказвания, питания, становища и предложения.

По т. 2 от дневния ред:
Мотивирано становище представи ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 553

1. Дава съгласие община Козлодуй да ползва банков кредит в размер на 550 000,00 лв. (петстотин и петдесет хиляди лева), която сума се отрази в бюджета на общината за 2015 г., като:
1.1. В годишния план за местните приходи на бюджета на община Козлодуй в раздел V „Операции с финансови активи и пасиви”, § 83-12 „Получени дългосрочни заеми от банки в страната” със знак (+) да се отрази сумата 550 000,00 лв.;
1.2. В годишния план за местните приходи на бюджета на община Козлодуй в раздел ІV „Времени безлихвени заеми”, § 76-21 „Предоставени заеми” със знак (-) да се отрази сумата 550 000,00 лв.
2. Възлага на кмета на община Козлодуй изпълнение на решението и отразяването му по бюджета на общината за 2015 г.
Гласували поименно 16 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 16 – Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Галя Маринова, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Дилян Димитров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Мая Занева, Невелин Найденов, Симеон Симеонов и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 3 от дневния ред:
Мотивирани становища представиха ПК по финанси, бюджет и общинска собственост и ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и отчет от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 554

Приема отчет за дейности и разходи по Програма „Ботеви дни” 2015 г.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 4 от дневния ред:
Мотивирано становище представи ПК по здравеопазване и социални дейности.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2, чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 127 от ПОДОСНКВОА и мотивирана докладна записка от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 555

Приема Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 01.01.2015 – 30.06.2015 г.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.
Решението се приема.

По т. 5 от дневния ред:
Мотивирани становища представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по здравеопазване и социални дейности.
На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, чл. 110, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и мотивирана докладна записка от Венцислав Горанов – председател на Общински съвет, Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 556

1. Приема Отчет за дейността на Общински съвет, Козлодуй и неговите комисии за периода 01.01.2015 – 30.06.2015 г.
2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на председателя на Общинския съвет да публикува Отчета за дейността на Общински съвет, Козлодуй и неговите комисии за периода 01.01.2015 – 30.06.2015 г. на интернет страницата на общината.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.
Решението се приема.

По т. 6 от дневния ред:
Мотивирано становище представиха ПК по здравеопазване и социални дейности.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 557

1. Дава съгласие съставът на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Козлодуй да се промени в следния вид:
Председател: Д-р Йосиф Петков – председател на ПК по здравеопазване и социални дейности към ОбС, Козлодуй
и членове:
1. Димитър Димитров – управител на ЦНСТВХФУ, с. Хърлец и с. Гложене
2. Ина Лилова – управител на ДЦДМУ и ЦОП, гр. Козлодуй
3. Мария Цонева – главен експерт „Социални услуги” в общинска администрация, гр. Козлодуй
4. Димитър Кръстев – старши специалист в Дирекция „Бюро по труда”, гр. Козлодуй
5. Валя Найденова – социален работник „ХУСУ” към Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй
6. Ангел Лалюв – заместник-председател на Стопанска камара, гр. Козлодуй.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 7 от дневния ред:
Мотивирано становище представи ПК по етика, молби, жалби и предложения на граждани. По предложение на комисията

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 558

В текста на проекта за решение включва точка 2 със следния текст „2. Предоставя право на безвъзмездно ползване на ККП “Турлашка махала”, представляван от Валентин Цветанов Симеонов – председател на клуба, помещение частна общинска собственост клуб „Чайка”, с площ от 65,88 кв.м., находящо се в едноетажна сграда, кв. 20, кадастр. № 230 в района на парк „Турлашка махала” по ЗРП на гр. Козлодуй с Акт за ЧОС № 220 от 17.11.1999 г.” Досегашната точка 2 става точка 3.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС, чл. 5, ал. 4 и чл. 6, ал. 1 от Правилника за организацията, дейността и финансирането на пенсионерските клубове на територията на община Козлодуй, мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй и предложение на ПК по етика, молби, жалби и предложения на граждани

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 559

1. Дава съгласие за разкриване на Квартален клуб на пенсионера „Турлашка махала” в гр. Козлодуй.
2. Предоставя право на безвъзмездно ползване на ККП “Турлашка махала”, представляван от Валентин Цветанов Симеонов – председател на клуба, помещение частна общинска собственост клуб „Чайка”, с площ от 65,88 кв.м., находящо се в едноетажна сграда, кв. 20, кадастр. № 230 в района на парк „Турлашка махала” по ЗРП на гр. Козлодуй с Акт за ЧОС № 220 от 17.11.1999 г.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 16 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 15 – Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Галя Маринова, Людмил Маринов, Юлиян Симов, Дилян Димитров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Мая Занева, Невелин Найденов, Симеон Симеонов и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 – Васил Стоянов.
Решението се приема.

По т. 8 от дневния ред:
Мотивирани становища представиха ПК по финанси, бюджет и общинска собственост и ПК по здравеопазване и социални дейности.
В дебатите се включиха Йосиф Петков, Биляна Стояновска, Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марин Стефанов и Симеон Симеонов.
Мая Занева предложи в проекта за решение, в точка 3, думите „след реализиране” да се заменят със „само при реализиране”.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението се приема.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4, чл. 37, ал. 5 и ал. 6, т. 1 от ЗОС и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 560

1. Променя от ПУБЛИЧНА в ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ част от първи етаж на сграда на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Козлодуй с площ от 130 /сто и тридесет/ кв.м., съгласно приложена скица на гл.архитект на община Козлодуй, предоставен за безвъзмездно ползване на ЦСМП гр. Враца, филиал Козлодуй и ДАРЯВА същата на Министерство на здравеопазването.
2. Дава съгласие да се учреди в полза на Министерство на здравеопазването безвъзмездно право на пристрояване от 70 кв.м. или РЗП от 140 кв.м. към съществуваща сграда, ползвана от Център за спешна медицинска помощ, и право на строеж за изграждане на паркинг от 1000 кв.м. в имот общинска собственост, находящ се в кв. 109, УПИ І с ид. 37798.502.500 в гр. Козлодуй с обща площ 33 179 кв.м. и застроена площ от 4 321 кв.м., представляващ сграда на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Козлодуй.
3. Решението влиза в сила и поражда вещен ефект само при реализиране от Министирство на здравеопазването на проект по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., свързан с модернизация и обновяване на сграден фонд на центрове и филиали на ЦСМП в Република България.
4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 16 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 16 – Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Галя Маринова, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Дилян Димитров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Мая Занева, Невелин Найденов, Симеон Симеонов и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 9 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 55, ал. 1 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 561

1. Дава съгласие да се допълни Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, Приложение № 2, т. 9, като в нея се включи отстъпено право на пристрояване и надстрояване на 225 кв.м. РЗП към съществуваща бивша сграда „Следствие” в гр. Козлодуй, ул. „Стефан Караджа”, кв.245 с ид. 37798.501.32.1, находяща се в общински имот с ид. 37798.501.32 с площ от 545 кв.м. и предназначение за хотел, административна сграда и озеленяване.
2. Възлага на кмета на общината да предприеме действия по учредяване отстъпено право на пристрояване и надстрояване на 225 кв.м. РЗП към съществуваща бивша сграда „Следствие” в гр. Козлодуй, ул. „Стефан Караджа”, кв.245 с ид. 37798.501.32.1, находяща се в общински имот с ид. 37798.501.32 с площ от 545 кв.м. и предназначение за хотел, административна сграда и озеленяване по цена от 46 лв./кв.м. без ДДС, съгласно Приложение № 3, т. 1 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 16 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 13 – Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Галя Маринова, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Дилян Димитров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Любомир Йотов, Мая Занева и Невелин Найденов;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3 – Йосиф Петков, Симеон Симеонов и Биляна Стояновска.
Решението се приема.

По т. 10 от дневния ред:
Не се разгледаха други материали.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: /п/
/Д-Р ЙОСИФ ПЕТКОВ –
Заместник-председател на ОбС/
ПРОТОКОЛЧИК: /п/
/НАТАЛИЯ ПРЕДОВА –
Гл. експерт АИО на ОбС/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/
/НАТАЛИЯ ПРЕДОВА –
Гл. експерт АИО на ОбС/


25.06.2015


                                                 П Р О Т О К О Л           ПРЕПИС!
№ 51

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО
НА 23 ЮНИ 2015 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 23.06.2015 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, гр. Козлодуй.
В работата взеха участие 18 (осемнадесет) общински съветници.
Отсъстваха Васил Стоянов, Тинко Съйков и Николай Петков.
Присъстваха и Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй, Людмил Ангелов – зам.-кмет и кметовете на с. Гложене и с. Бутан.
След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Венцислав Горанов – председател на ОбС, Козлодуй.
Внесени бяха предложения от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй за включване на нови точки в дневния ред относно допълнения на Приложение № 1 от Годишната програма за 2015 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на два общински земеделски имота, находящи се в гр. Козлодуй, местност „Мерите” и един общински земеделски имот, находящ се в с. Бутан, местност „Пасището”и предложение от ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото във връзка с внесено предложение от Николай Пачев – краевед относно полагане на паметен знак на Илия Иванов Казаков – виден учител, просветител, общественик на родния му дом в гр. Козлодуй.
На основание чл. 67 от ПОДОСНКВОА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 537

1. Включва нови точки 6, 7 и 13 в дневния ред, както следва:
„6. 410-03-71/18.06.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 1 от Годишната програма за 2015 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на два общински земеделски имота, находящи се в гр. Козлодуй, местност „Мерите”.
7. 410-03-72/18.06.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 1 от Годишната програма за 2015 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на общински земеделски имот, находящ се в с. Бутан, местност „Пасището”
13. 410-01-57/08.06.2015 г. – Предложение от ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото, във връзка с внесено предложение от Николай Пачев – краевед относно полагане на паметен знак на Илия Иванов Казаков – виден учител, просветител, общественик на родния му дом в гр. Козлодуй.”
2. Досегашните точки от 6 до 10 стават съответно точки от 8 до 12, а точка 11 става точка 14.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.
Общински съвет, Козлодуй гласува следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани, на основание чл. 66, ал. 2 от ПОДОСНКВОА.
2. 410-03-67/10.06.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Кандидатстване на община Козлодуй с проект „ Съвместно управление и превенция на наводненията между община Козлодуй и община Калафат от двете страни на река Дунав” за финансиране по Програма INTERREG V-A Румъния – България 2014 – 2020 г.
3. 410-03-66-1/16.06.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на нова Наредба № 10 за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Козлодуй.
4. 410-03-62-1/26.05.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на чл. 22, ал. 4 и чл. 35 и изменение и допълнение на Приложение № 1 „Списък на видовите услуги и цените за тях” – Раздел І „Икономическо развитие, търговия и туризъм”, Раздел ІІ „Услуги Териториално устройство, строителство и екология” и Раздел VІ „Услуги в сферата на околната среда” към Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй.
5. 410-03-64/25.05.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 1 от Годишната програма за 2015 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на два общински имоти, находящи се в гр. Козлодуй, ул. „Кирил и Методий” № 7 и ул. „Кирил и Методий” № 7А.
6. 410-03-71/18.06.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 1 от Годишната програма за 2015 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на два общински земеделски имота, находящи се в гр. Козлодуй, местност „Мерите”.
7. 410-03-72/18.06.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 1 от Годишната програма за 2015 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на общински земеделски имот, находящ се в с. Бутан, местност „Пасището”.
8. 410-03-63/12.05.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Преразпределяне на утвърдените 50 броя таксиметрови автомобили, работещи на територията на община Козлодуй, между превозвачи – еднолични търговци и превозвачи – юридически лица.
9. 410-03-68/11.06.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Актуализация на бюджета на община Козлодуй в частта за местни дейности от събрани собствени приходи от общинските училища в община Козлодуй, съгласно Наредба № 6 за специфичните икономически правила за дейността на звената в системата на Народната просвета.
10. 410-01-50/07.05.2015 г. – Доклад от Николинка Тодорова – директор на СОУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй във връзка с решение № 509 по протокол № 49/24.03.2015 г. на ОбС Козлодуй.
11. 410-03-69/15.06.2015 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Ликвидиране на съсобственост между Тодор Атанасов Дълбоков и община Козлодуй върху недвижим имот, находящ се в гр. Козлодуй.
12. 410-03-70/16.06.2015 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Даване на съгласие за извършване на замяна на земеделски земи по одобрена Кадастрална карта по § 4а и § 4б ПЗР ЗСПЗЗ между Община Козлодуй и Красимир Иванов Маринов /отложено с реш. № 298 по прот. № 28 от 23.07.2013 г./.
13. 410-01-57/08.06.2015 г. – Предложение от ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото, във връзка с внесено предложение от Николай Пачев – краевед относно полагане на паметен знак на Илия Иванов Казаков – виден учител, просветител, общественик на родния му дом в гр. Козлодуй.
14. Други.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:
Нямаше желаещи граждани за изказвания, питания, становища и предложения.

По т. 2 от дневния ред:
Мотивирано становище представи ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 23 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 538

1. Дава съгласие Община Козлодуй да кандидатства в срок до 30.09.2015 г. в качеството си на допустим бенефициент с проектно предложение за привличане на финансови средства по първата покана за набиране на проектни предложения по програма INTERREG V-A Румъния – България 2014 – 2020 година с проект „Съвместно управление и превенция на наводнения между Община Козлодуй и Община Калафат от двете страни на река Дунав” в рамките на допустимия бюджет от 500 000,00 евро до 6 000 000,00 евро, като бюджетът определен за Община Козлодуй възлиза на стойност максимум 3 000 000,00 евро.
2. Дава съгласие да се осигури изискуемото съфинансиране от 2 % собствен принос на Община Козлодуй като процент от крайния бюджет за Общината, като се има предвид максималната допустима продължителност на проекта от 36 месеца.
3. Одобрява и дава съгласие кметът на Община Козлодуй да сключи споразумение за партньорство с Община Калафат, Република Румъния във връзка с кандидатстване с гореспоменатото проектно предложение.
4. Потвърждава, че проектът е включен в Общинския план за развитие на Община Козлодуй за периода 2014 – 2020 година, Стратегическа цел 2: Подобряване социалния статус на населението с повишаване качеството на здравеопазването, образованието, квалификацията и жизнената среда на хората, Приоритетна област на въздействие 2.6.: Подобряване на физическата среда в населените места и Стратегическа цел 3: Териториално развитие – предпоставка за икономически и социален напредък, Приоритетна област на въздействие 3.3.: Развитие на трансграничното сътрудничество.
5. Потвърждава, че проектът е включен в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Козлодуй за периода 2014 – 2020 година, Стратегическа цел 2. Постигане на по-добро качество на живот, Специфична цел 2.2. Подобряване на образователната инфраструктура, култура и спорт, Мярка 2.2.3. Създаване на условия за отдих и спорт.
Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 18 – Венцислав Горанов, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Галя Маринова, Людмил Маринов, Юлиян Симов, Дилян Димитров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Мая Занева, Марин Вълчев, Невелин Найденов, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 3 от дневния ред:
Мотивирани становища представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 196, ал. 5, във връзка с чл. 225а, ал. 3 от ЗУТ и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 539

1. Приема нова Наредба № 10 за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Козлодуй, с която се отменя досегадействащата.
2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на председателя на ОбС, Козлодуй да публикува Наредбата на интернет страницата на общината.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на Наредбата.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 10, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5.
Решението се приема.

По т. 4 от дневния ред:
Мотивирани становища представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 41 от Закона за ветеринаромедицинската дейност, чл. 42, ал. 2 от Закона за управление на отпъдъците, чл. 4 от Закона за тютюна и тютюневите изделия, чл. 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители, чл. 116, ал. 3, чл. 121, ал. 1, чл. 124, чл. 128, ал. 1 и ал. 2, чл. 133, ал. 3 във връзка с §5 от ПЗР, чл.137, ал.1, чл. 168 и чл. 169 от Закона за туризма, чл. 207 и чл. 211 от Закона за горите, чл. 19 от Закона за управление на отпадъците, чл. 32, ал. 3 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, чл. 22, т. 2 от Закона за лечебните растения, чл. 26, ал. 1, т. 1б от Закона за пътищата, чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията, чл. 41, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, изм. и доп. на Административнопроцесуалния кодекс (ДВ. бр. 27 от 25 март 2014 г.), Наредбата за административно обслужване (ДВ бр. 27 от 14 април 2015 г.), Списъка за унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ) и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 540

І. Допълва чл. 22, ал. 4 от Раздел ІІ „Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение”, като добавя такса на ден 1,50 лв. при организиране на събори, панаири и други празници в района на „Ботев парк” и такса на ден 0,50 лв. при ползване на циркови арени и увеселителни паркове.
ІІ. Създава нова ал. 5 в чл. 35 от Раздел V „Такса за административни услуги” със следния текст:
„(5) Община Козлодуй предоставя комплексни услуги на гражданите и фирмите.
1. Комплексните услуги се състоят от отделни услуги, издавани от една или повече административни структури.
2. Срокът за изпълнение на комплексните услуги се определя, както следва:
2.1. Когато изпълнението на комплексната услуга изисква последователно изпълнение на отделните услуги, срокът се определя от сбора на времената за изпълнение на всяка услуга;
2.2. Когато изпълнението на комплексната услуга не изисква последователно изпълнение на отделните услуги, времето за изпълнение се определя от услугата с най – дълъг срок за изпълнение.
3. Цената на комплексната услуга се определя като сбор от таксите/цените на отделните услуги, определени за отделните администрации, включително и цената на куриерската услуга, ако се ползва такава.
4. Комплексните услуги се заплащат на касата на община Козлодуй в Центъра за информация и обслужване на гражданите и служебно се превеждат по сметките на конкретните изпълнители на всяка отделна услуга или по банков път.”
ІІІ. Изменя и допълва Раздел І Услуги „Икономическо развитие, търговия и туризъм” от Приложение № 1 „Списък на видовете услуги и цените за тях”, както следва:
1. Услуга № 2 става № 16.
2. Услуга № 3 се отменя.
3. Услуга № 4 се отменя.
4. Услуга № 5 става № 14.
5. Услуга № 6 става № 22.
6. Услуга № 7 става № 23 и се изменя така: „Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга”.
7. Услуга № 8 става № 8 в раздел VІ и се изменя така: „Маркиране на дървесина, добита извън горските територии – по чл. 207 от ЗГ”. Въвежда се цена на услугата - 1 лв. на пространствен куб. м.
8. Услуга № 9 става № 24.
9. Услуга № 10 се отменя.
10. Услуга № 11 става № 17.
11. Услуга № 12 става № 18.
12. Услуга № 13 става № 19.
13. Услуга № 14 става № 25 и изменя така: „Издаване на заповед за изземване на имот”.
14. Услуга № 15 става № 8. В наименованието думата „Категоризиране” се заменя с „Категоризация”.
15. Услуга № 16 става № 2 и се изменя така: „Категоризация на места за настаняване”.
16. Услуга № 17 става № 26.
17. Услуга № 18 става № 27.
18. Услуга № 19 става № 15.
19. Услуга № 21 се отменя.
20. Услуга № 22 става № 6 и се изменя така: „Вписване на промени в обстоятелствата на категоризиран туристически обект – място за настаняване”.
21. Услуга № 23 става № 11 и се изменя така „Вписване на промяна в обстоятелствата за категоризиран туристически обект – заведение за хранене и развлечения”.
22. Услуга № 24 става № 12.
23. Създава се нова Услуга № 5 „Потвърждаване или промяна на категорията на туристически обект - място за настаняване”. Таксата е съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.
24. Създава се нова Услуга № 7 „Подаване на справка-декларация за настанените туристи и реализираните от тях нощувки в местата за настаняване”. Услугата не се таксува.
25. Създава се нова Услуга № 9 „Потвърждаване или промяна на категорията на туристически обект - заведение за хранене и развлечения”. Таксата е съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.
26. Създава се нова Услуга № 13 „Прекратяване на категорията на категоризиран туристически обект”. Услугата не се таксува.
ІV. В Раздел ІІ Услуги „Териториално устройство, строителство и екология”, услуга № 25 става № 10 в раздел VІ и се изменя така: „Издаване на документ за насочване на строителни отпадъци и земни маси”. Заличават се думите „за битови”, заличават се думите „тор, компост, льос и други”, добавят се „земни маси”.
V. Изменя и допълва Раздел VІ „Услуги в сферата на околната среда”, както следва:
1. Основанието за услуги № 1 и № 2 се изменя така: „по чл. 41, ал. 1 от ЗБР”.
2. Услуга № 3 се изменя така: „Издаване на позволително за ползване на лечебни растения – по чл. 22, т. 2 от ЗЛР”.
3. Основанието за услуга № 4 се изменя така: „по чл. 26, ал. 1, т. 1б от ЗП”.
4. За услуга № 6 се добавя основание: „по чл. 63, ал. 2 от ЗУТ”.
5. За услуга № 7 се добавя основание: „по чл. 32, ал. 3 от ЗОСИ”.
6. Добавя се услуга № 8 (изм.) – досегашна № 8 в Раздел І.
7. Създава се нова услуга № 9 „Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии – по чл. 211, ал. 4 от ЗГ”. Въвежда се цена на услугата - 1 лв.
8. Добавя се услуга № 10 (изм. и доп.) – досегашна № 25 в Раздел ІІ.
VІ. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на промените.
VІІ. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 5 от дневния ред:
Мотивирано становище представи ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 541

1. Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за 2015 г. за управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй с продажба на два общински имоти, както следва:
- терен с ид. 37798.503.572, площ от 1196 кв.м., находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Кирил и Методий” № 7А, с начин на трайно ползване: за обществен обект, комплекс;
- терен с ид. 37798.503.571, площ от 1195 кв.м., находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Кирил и Методий” № 7, с начин на трайно ползване: за обществен обект, комплекс.
2. Одобрява изготвените пазарни оценки на общинските имоти, които да бъдат начални цени за продажба на имотите.
3. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по обявяване на търгове с явно наддаване за горецитираните имоти с одобрените от ОбС, Козлодуй пазарни оценки.
4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 11 – Венцислав Горанов, Дилян Димитров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Мая Занева, Марин Вълчев, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 7 – Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Галя Маринова, Людмил Маринов, Юлиян Симов и Невелин Найденов.
Решението се приема.

По т. 6 от дневния ред:
Мотивирано становище представи ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 542

1. Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за 2015 г. за управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй с продажба на два общински имоти, както следва:
- земеделски имот с ид. 37798.511.14, площ 2007 кв.м., представляващ друг вид зем. земя, находящ се в землището на гр. Козлодуй, м. „Мерите”;
- земеделски имот с ид. 37798.511.16, площ 10534 кв.м., представляващ друг вид зем. земя, находящ се в землището на гр. Козлодуй, м. „Мерите”;
2. Одобрява изготвените пазарни оценки на общинските имоти, които да бъдат начални цени за продажба на имотите.
3. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по обявяване на търгове с явно наддаване за горецитираните имоти с одобрените от ОбС, Козлодуй пазарни оценки.
4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 18 – Венцислав Горанов, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Галя Маринова, Людмил Маринов, Юлиян Симов, Дилян Димитров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Мая Занева, Марин Вълчев, Невелин Найденов, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 7 от дневния ред:
Мотивирано становище представи ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 543

1. Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за 2015 г. за управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй с продажба на земеделски имот № 000567, площ 6,381 дка, представляващ друга селскостопанска територия, находящ се в землището на с. Бутан, м. „Пасището”.
2. Одобрява изготвената пазарна оценка на общинския имот, която да бъде начална цена за продажба на имота.
3. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за горецитирания имот с одобрената от ОбС, Козлодуй пазарна оценка.
4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 18 – Венцислав Горанов, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Галя Маринова, Людмил Маринов, Юлиян Симов, Дилян Димитров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Мая Занева, Марин Вълчев, Невелин Найденов, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 8 от дневния ред:
Мотивирани становища представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24, ал. 4 от Наредба № 4/06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 544

1. Преразпределя между превозвачите утвърдените 50 броя таксиметрови автомобили, работещи на територията на община Козлодуй, както следва:
- 20 броя за фирми – еднолични търговци;
- 30 броя за фирми – юридически лица.
2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 9 от дневния ред:
Мотивирано становище представи ПК по финанси, бюджет общинска собственост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 в съответствие с изискванията на Наредба № 6 за специфичните икономически правила за дейността на звената в системата на Народната просвета и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 545

1. Дава съгласие да се актуализира приетия с Решение № 489 от Протокол № 48/24.02.2015 г. бюджет на Община Козлодуй за 2015 г. със сумата от 1536 /хиляда петстотин тридесет и шест/ лв., с която сума се увеличава бюджетът на Общината, като:
1.1. Увеличава годишния план на местните приходи по бюджета на Община Козлодуй със сумата 1536 лв. за сметка на увеличение на прихода по приходни параграфи, както следва:
§24-05” Приходи от наем на имущество” със сумата от 1536 лв.
1.2. Увеличава годишния план на разходите по бюджета на Община Козлодуй със сумата 1536 лв. в частта за дофинансиране на делегираните от държавата дейности с местни приходи – Функция ”Образование”, дейност 322 ”Общообразователни училища”, както следва:
§10-20 ”Разходи за външни услуги”- СОУ ”Св.св. Кирил и Методий”, гр.Козлодуй – 1536 лв.
2. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението и актуализация на плана на бюджета на Общината, както в приходната така и в разходната му част.
Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 18 – Венцислав Горанов, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Галя Маринова, Людмил Маринов, Юлиян Симов, Дилян Димитров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Мая Занева, Марин Вълчев, Невелин Найденов, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.


По т. 10 от дневния ред:
Мотивирано становище представи ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА е по предложение на ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 546

1. Общинският съвет намира за целесъобразно и препоръчва на директора на СОУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй средствата в размер на 94 198 лв., реализирани от собствени приходи, да се използват за ремонт на покрив и тавани. При наличие на остатък, сумата да се използва за закупуване на необходимото оборудване, посочено в представения пред Общински съвет доклад.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 в съответствие с изискванията на Наредба № 6 за специфичните икономически правила за дейността на звената в системата на Народната просвета и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 547

1. Дава съгласие да се актуализира приетия с Решение № 489 от Протокол № 48/24.02.2015 г. бюджет на Община Козлодуй за 2015 г. със сумата от 94 754 /деветдесет и четири хиляди седемстотин петдесет и четири/ лв., с която сума се увеличава бюджетът на Общината, като:
1.1. Увеличава годишния план на местните приходи по бюджета на Община Козлодуй със сумата 94 754 лв. за сметка на увеличение на прихода по приходни параграфи, както следва:
§24-05” Приходи от наем на имущество” със сумата от 832 лв.
§24-06” Приходи от наем на земя” със сумата от 93 738 лв.
§36-19” Други неданъчни приходи” със сумата от 184 лв.
1.2. Увеличава годишния план на разходите по бюджета на Община Козлодуй със сумата 94 754 лв. в частта за дофинансиране на делегираните от държавата дейности с местни приходи – Функция ”Образование”, дейност 322 ”Общообразователни училища”, както следва:
§10-20 ”Разходи за външни услуги”- СОУ ”Св.св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй – 556 лв.
§10-30 ”Текущ ремонт”- СОУ ”Христо Ботев”, гр. Козлодуй – 94 198 лв.
2. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението и актуализация на плана на бюджета на Общината, както в приходната така и в разходната му част.
Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 18 – Венцислав Горанов, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Галя Маринова, Людмил Маринов, Юлиян Симов, Дилян Димитров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Мая Занева, Марин Вълчев, Невелин Найденов, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 11 от дневния ред:
Мотивирано становище представи ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36 от ЗОС, чл. 53, ал. 1, т. 2 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 548

1. Дава съгласие за ликвидиране на съсобствеността между Тодор Атанасов Дълбоков и община Козлодуй върху недвижим имот, находящ се в гр. Козлодуй, ІІ зона с ид. 37798.504.100 в часта, собственост на община Козлодуй с площ 272 кв.м. по цена от 20 лв./кв.м. без ДДС, съгласно приложение № 5 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй.
2. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия поиздаване на заповед за ликвидиране на собствеността.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 11 – Венцислав Горанов, Дилян Димитров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Мая Занева, Марин Вълчев, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 7 – Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Галя Маринова, Людмил Маринов, Юлиян Симов и Невелин Найденов.
Решението се приема.

По т. 12 от дневния ред:
Мотивирано становище представи ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34 и следващите от ЗОС във връзка с §4а е § 4б от ПЗР ЗСПЗЗ и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 549

1. Дава съгласие да се извърши замяна между община Козлодуй и следните ползватели по одобрена със заповед № 564/08.12.2009 г. от Областен управител на област Враца Кадастрална карта на § 4 на следните земеделски земи:
1.1. Община Козлодуй предоставя поземлен имот с идентификатор № 37798.509.454 с площ 903 кв.м. в местността „Крушов баир” в гр. Козлодуй, а ползвателят Красимир Иванов Маринов предоставя в замяна 1600 кв.м.
2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 18 – Венцислав Горанов, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Галя Маринова, Людмил Маринов, Юлиян Симов, Дилян Димитров, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Мая Занева, Марин Вълчев, Невелин Найденов, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.


По т. 13 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, предложение от ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото, във връзка с внесено предложение от Николай Пачев – краевед

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 550

1. Разрешава полагането на паметен знак на Илия Иванов Казаков – виден учител, просветител, общественик на родния му дом в гр. Козлодуй с изложените мотиви, след писмено съгласие на собственика.
2. Приема предложението за идеен проект, като същият се финансира от бюджета на общината.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 14 от дневния ред:
Не се разгледаха други материали.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
                 /ВЕНЦИСЛАВ ГОРАНОВ/
ПРОТОКОЛЧИК: /п/
                 /НАТАЛИЯ ПРЕДОВА/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/
                 /НАТАЛИЯ ПРЕДОВА –
                 гл. експерт АИО на ОбС/


Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
5% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
25% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
70% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
41% Complete (success)
Формално :
37% Complete (success)
Грубо :
22% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
42% Complete (success)
Отчасти :
42% Complete (success)
Не мога да преценя :
17% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи