Реализирани проекти

Проект „Закриване на съществуващо сметище за ТБО в град Козлодуй"
13.05.2019
Проект „Закриване на съществуващо сметище за ТБО в град Козлодуй"   Източник на финансиране: Предприятие за управление на дейностите по опазването на околната среда към Министерството на околната среда и водите. Договор за БФП № 9990/ 11.11.2014г. Стойност на проекта:  1 900 700,95 лв. Продължителност: От 2015 до 2018 г. Цели: Подобряване на екологичните характеристики на района, чрез закриване и рекултивация на нерегламентираното сметище; предотвратяване на отрицателното въздействие върху компонентите на околната среда, предизвикано от наличието на голямото количество депонирани отпадъци с неустановен морфологичен състав. Кратко описание: Съществуващото общинско депо за твърди битови отпадъци на Община Козлодуй, се намира в землището на града. Разположено е на около 5км западно...

Проект „Бюджетна линия за повишаване на административния капацитет на служителите на Община Козлодуй”
13.05.2019
Проект „Бюджетна линия за повишаване на административния капацитет на служителите на Община Козлодуй”   Източник на финансиране: Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” Приоритетна ос 8: „Техническа помощ” Процедура „Бюджетна линия за 28 - общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“ BG16RFOP001-8.003 Административен договор за БФП № BG16RFOP001-8.003-0011-C01/26.09.2016 г. Стойност на проекта: 35 323,82 лв. Продължителност на проекта: 20 месеца Цел на проекта: Повишаване на административния капацитет на служителите на Община Козлодуй, пряко ангажирани с подготовката и/или изпълнението и управлението на проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“на ОПРР 2014-2020 г. в процеса на подготовка, документиране, мониторинг...

Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Общинска служба „Земеделие”, гр. Козлодуй”
13.05.2019
Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Общинска служба „Земеделие”, гр. Козлодуй”   Източник на финансиране: Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” Административен договор за БФП № BG16RFOP001-2.001-0085-C01/21.09.2016 г. Стойност на проекта: 89 205,87 лв. Продължителност на проекта: 19 месеца Цел на проекта:  Повишаване на енергийната ефективност на сградата; премахването на загубите на електроенергия; намаляване на вредните емисии в атмосферата. Кратко описание: Приложени са  мерките за енергийна ефективност на сградата общинска собственост, предоставена за безвъзмездно ползване на Общинска служба „Земеделие”, гр. Козлодуй. Състоянието, в...

Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” град Козлодуй”
13.05.2019
Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” град Козлодуй”   Източник на финансиране: Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” Административен договор за БФП № BG16RFOP001-2.001-0082-C01/21.09.2016 г. Стойност на проекта: 170 880, 41 лв. Продължителност на проекта: 19 месеца Цел на проекта:  Повишаване на енергийната ефективност на сградата; премахването на загубите на електроенергия; намаляване на вредните емисии в атмосферата. Кратко описание: Приложени са  мерките за енергийна ефективност на сграда общинска собственост, предоставена за безвъзмездно ползване на Районна...

Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в административни сгради на Общинска администрация, гр. Козлодуй”
13.05.2019
Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в административни сгради на Общинска администрация, гр. Козлодуй”   Източник на финансиране: Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.”Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” Административен договор за БФП № BG16RFOP001-2.001-0078-C01/13.09.2016 г. Стойност на проекта: 666 907,15 лв. Продължителност на проекта: 20 месеца Цели на проекта: Повишаване на енергийната ефективност на сградите и подобряване тяхното състояние; Премахването на загубите и намаляване разходите за електроенергия; Подобряване микроклимата в сградите и създаване на комфорт на работещите; Намаляване емисиите на вредни вещества в околната среда. Кратко описание: Реализирани са мерките за енергийна ефективност и...

Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради в гр. Козлодуй"
13.05.2019
Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради в гр. Козлодуй"   Източник на финансиране: Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” Административен договор за БФП № BG16RFOP001-2.001-00181-C01/20.10.2016 г. Стойност на проекта: 810 022,26 лв. Продължителност на проекта: 20 месеца Цели на проекта: Повишаване на енергийната ефективност на еднофамилни и многофамилни жилищни сгради; Премахването на загубите на електроенергия; Подобряване микроклимата в жилищните сгради; Устойчиво управление на сградите и поддръжката им; Намаляване емисиите на вредни вещества в околната среда. Кратко описание: Реализирани са мерките за енергийна ефективност и дейностите по конструктивно укрепване...

Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?