Текущи проекти13.05.2019
Национална програма „Активиране на неактивни лица”   Източник на финансиране: Агенция по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда”Стойност на договора: 53 055лв Срок: до 27 месеца. Цел на проекта: Активиране и включване на пазара на труда на неактивни, в т.ч. обезкуражени, и на безработни лица посредством индивидуално и групово прилагане на инструменти и услуги за привличането и мотивирането им да се регистрират в дирекциите „Бюро по труда” и насърчаване на...

13.05.2019
Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – компонент II   Източник на финансиране: Агенция по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда” Стойност на договора: 16 500лв Срок: до 12 месеца. Цел на проекта: Осигуряване на заетост на продължително безработни лица, регистрирани в бюрата по труда. Повишаване пригодността за заетост на лицата, обект на Програмата, чрез включването им в обучения, водещи до повишаване на знанията и квалификацията. Кратко описание:...

13.05.2019
Проект „Работа”   Източник на финансиране: Агенция по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда” Стойност на договора: 336 753,12лв Срок: до 12 месеца. Цел на проекта: Преодоляване на регионалните диспропорции на пазара на труда и повишаване на заетостта и трудовите умения на безработни лица (вкл. от неравностойно положение на пазара на труда), от райони с високо равнище на безработица. Повишаване на икономическата активност, както и подобряване достъпа до заетост за...

13.05.2019
Проект „Обучения и заетост”   Източник на финансиране: Агенция по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда” Стойност на договора: 14 641,44лв Срок: до 24 месеца. Цел на проекта: Интегриране на  неактивни и безработни лица регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта.

13.05.2019
Проект “Благоустрояване на пространството източно от читалище "Христо Ботев", гр. Козлодуй (реконструкция на парка на ул. "Христо Ботев") и обновяване на парк в централната част на село Гложене, община Козлодуй”   Източник на финансиране: Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските...

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи