Текущи проекти


05.10.2020
Източник на финансиране: Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“,   Процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-3”, код на процедурата BG16RFOP001-2.003 Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.003-0052-C01/29.09.2020 г.   Размер на БФП: 1 490 003.36 лв. Дата на стартиране 29.09.2020 г. Дата на приключване 29.03.2023 г.   Проектното предложение предвижда реализиране на мерки за енергийна ефективност и дейности по конструктивно укрепване в 2 многофамилни жилищни сгради - ж.к. 3, блок...


13.05.2019
Национална програма „Активиране на неактивни лица”   Източник на финансиране: Агенция по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда”Стойност на договора: 53 055лв Срок: до 27 месеца. Цел на проекта: Активиране и включване на пазара на труда на неактивни, в т.ч. обезкуражени, и на безработни лица посредством индивидуално и групово прилагане на инструменти и услуги за привличането и мотивирането им да се регистрират в дирекциите „Бюро по труда” и насърчаване на...

13.05.2019
Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – компонент II   Източник на финансиране: Агенция по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда” Стойност на договора: 16 500лв Срок: до 12 месеца. Цел на проекта: Осигуряване на заетост на продължително безработни лица, регистрирани в бюрата по труда. Повишаване пригодността за заетост на лицата, обект на Програмата, чрез включването им в обучения, водещи до повишаване на знанията и квалификацията. Кратко описание:...

13.05.2019
Проект „Работа”   Източник на финансиране: Агенция по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда” Стойност на договора: 336 753,12лв Срок: до 12 месеца. Цел на проекта: Преодоляване на регионалните диспропорции на пазара на труда и повишаване на заетостта и трудовите умения на безработни лица (вкл. от неравностойно положение на пазара на труда), от райони с високо равнище на безработица. Повишаване на икономическата активност, както и подобряване достъпа до заетост за...

13.05.2019
Проект „Обучения и заетост”   Източник на финансиране: Агенция по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда” Стойност на договора: 14 641,44лв Срок: до 24 месеца. Цел на проекта: Интегриране на  неактивни и безработни лица регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта.

Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
9% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
29% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
63% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
41% Complete (success)
Формално :
35% Complete (success)
Грубо :
24% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
41% Complete (success)
Отчасти :
43% Complete (success)
Не мога да преценя :
16% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи