Текущи проекти

 Проект "Предоставяне на патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания в община Козлодуй"
16.06.2020

Национална програма „Активиране на неактивни лица”
13.05.2019
Национална програма „Активиране на неактивни лица”   Източник на финансиране: Агенция по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда”Стойност на договора: 53 055лв Срок: до 27 месеца. Цел на проекта: Активиране и включване на пазара на труда на неактивни, в т.ч. обезкуражени, и на безработни лица посредством индивидуално и групово прилагане на инструменти и услуги за привличането и мотивирането им да се регистрират в дирекциите „Бюро по труда” и насърчаване на включването им в обучение и/или заетост. Кратко описание: По програмата са наети 3 безработни лица на длъжност „Организатор общественополезен труд”.

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – компонент II
13.05.2019
Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – компонент II   Източник на финансиране: Агенция по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда” Стойност на договора: 16 500лв Срок: до 12 месеца. Цел на проекта: Осигуряване на заетост на продължително безработни лица, регистрирани в бюрата по труда. Повишаване пригодността за заетост на лицата, обект на Програмата, чрез включването им в обучения, водещи до повишаване на знанията и квалификацията. Кратко описание: Програмата се реализира на територията на Република България, като с предимство са региони с равнище на безработица над средното за страната за предходната година. Програмата включва  два компонента.

Проект „Работа”
13.05.2019
Проект „Работа”   Източник на финансиране: Агенция по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда” Стойност на договора: 336 753,12лв Срок: до 12 месеца. Цел на проекта: Преодоляване на регионалните диспропорции на пазара на труда и повишаване на заетостта и трудовите умения на безработни лица (вкл. от неравностойно положение на пазара на труда), от райони с високо равнище на безработица. Повишаване на икономическата активност, както и подобряване достъпа до заетост за търсещите работа безработни лица и активиране на неактивни лица чрез предоставяне на възможности за включване в различни форми на обучения и заетост. Целенасочена подкрепа ще бъде предоставяна към дълготрайно безработните лица с цел преодоляване на...

Проект „Обучения и заетост”
13.05.2019
Проект „Обучения и заетост”   Източник на финансиране: Агенция по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда” Стойност на договора: 14 641,44лв Срок: до 24 месеца. Цел на проекта: Интегриране на  неактивни и безработни лица регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта.

Проект “Благоустрояване на пространството източно от читалище "Христо Ботев", гр. Козлодуй (реконструкция на парка на ул. "Христо Ботев") и обновяване на парк в централната част на село Гложене, община Козлодуй”
13.05.2019
Проект “Благоустрояване на пространството източно от читалище "Христо Ботев", гр. Козлодуй (реконструкция на парка на ул. "Христо Ботев") и обновяване на парк в централната част на село Гложене, община Козлодуй”   Източник на финансиране: Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Процедура чрез подбор - BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно...

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook