Процедура за ДОИ - следваща страница

Дата на публикуване: 19.10.2020 12:07

Раздел VІ

Допълнителни разпоредби

 

§1.По всяко постъпило заявление се води досие, което съдържа: заявление, водената в хода на процедурата кореспонденция, решението за достъп или отказ за достъп до обществена информация, платежен документ и протокол за предоставяне на достъп. Досието се води от служител в деловодството.

§2.След извършване на вписването досието се предава в архива.

§3.(1)Тези Вътрешни правила се приемат в изпълнение на Закона за достъп до обществена информация и ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. на Министъра на финансите, и измененията влизат в сила от датата им на утвърждаване със заповед № 39/12.01.2016 г. на кмета на община Козлодуй.

§4.Вътрешните правила и приложенията към тях публично да се оповестят като се публикуват на сайта на общината. 

§5.Контролът по изпълнението на тези вътрешни правила за достъп до обществена информация се възлага на Секретаря на Община Козлодуй.

§6.Всички служители на Община Козлодуй са длъжни да се запознаят с вътрешните правила за достъп до обществена информация и да ги спазват.

 

Приложение №1 към чл. 11, ал. 1 от Вътрешните правила за предоставяне на достъп до обществена информация, утвърдени със Заповед №39/12.01.2016г. 

За коректно визуализиране на Заявлението през браузърите Chrome и Mozilla Firefox трябва да се изтегли PDF файла на Вашият компютър. Това става като се кликне с десен бутон на мишката върху подчертаният текст по-долу (Заявлението), след което се избира "Save link as" и започва изтегляне на документа на Вашият компютър. За да го видите коректно Ви трябва последна версия на Adobe Acrobat Reader, която може да изтеглите от тук 

При Internet explorer не се налагат допълнителни стъпки.


Търсене

Резултати от анкета

1. Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Резултати:
Всеки месец :
6% Complete (success)
Няколко пъти годишно :
27% Complete (success)
Един-два пъти годишно :
67% Complete (success)

2. Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Резултати:
Вежливо/учтиво :
45% Complete (success)
Формално :
36% Complete (success)
Грубо :
18% Complete (success)

3. В каква степен получавате нужната Ви информация?

Резултати:
Напълно :
43% Complete (success)
Отчасти :
37% Complete (success)
Не мога да преценя :
20% Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи