Съобщения

Дата на публикуване: 22.06.2018 08:55
Второ раздаване на безплатни компостери от кампания „Нулев отпадък”, част от Общински екологичен календар

На 22.07.2021 г. ще се извърши второто раздаване на безплатни компостери от кампания „Нулев отпадък”, част от Общински екологичен календар. Служител от общинска администрация ще се свърже с първите одобрени кандидати за уточняване на часа и мястото, от което могат да получат своя компостер.


Списък на вторите одобрени за получаване на безплатен компостер от Кампания „Нулев отпадък”

1

903-94-535

1.7.2021 г.

Красимира Гончева

2

903-94-536

1.7.2021 г.

Румяна Благоева

3

903-94-537

1.7.2021 г.

Цветана Бочева

4

903-94-538

2.7.2021 г.

Теодора Симова

5

903-94-539

2.7.2021 г.

Емил Тодоров

6

903-94-540

2.7.2021 г.

Даяна Борисова

7

903-94-541

2.7.2021 г.

Валери Върганов

8

903-94-546

5.7.2021 г.

Биляна Цанкова

9

903-94-547

5.7.2021 г.

Яна Божанова

10

903-94-548

5.7.2021 г.

Стоян Аначков

11

903-94-549

5.7.2021 г.

Милена Тасева

12

903-94-545

5.7.2021 г.

Христо Нинов

13

903-94-552

6.7.2021 г.

Панайот Маринов

14

903-94-553

6.7.2021 г.

Силвия Петкова

15

903-94-554

6.7.2021 г.

Петко Петков

16

903-94-555

6.7.2021 г.

Мариета Ловянова

17

903-94-556

6.7.2021 г.

Христо Богданов

18

903-94-562

9.7.2021 г.

Ангел Белчев

19

903-94-563

9.7.2021 г.

Румен Белчев

20

903-94-566

12.7.2021 г.

Адриан Белчев

21

903-94-567

12.7.2021 г.

Петър Петров

22

903-94-572

14.7.2021 г.

Юлиян Маринов

23

903-94-573

14.7.2021 г.

Теменужка Кашева

24

903-94-574

14.7.2021 г.

Анатоли Кашев

25

903-94-575

15.7.2021 г.

Митко Устов
Продължава кампанията „Нулев отпадък“ на Община Козлодуй

На 05.07.2021 г. ще започне раздаването на безплатни компостери от кампания „Нулев отпадък”, част от Общински екологичен календар. Служител от общинска администрация ще се свърже с първите одобрени кандидати за уточняване на часа и мястото, от което могат да получат своя компостер.

Напомняме, че крайният срок за подаване на заявления за компостери се удължава до 16.07.2021 г. 

Всички граждани от общината, чийто имот е с дворна част и зелени площи, могат да подадат заявление от общ характер на гише „Деловодство” в Център за административно обслужване, на адрес: ул. „Христо Ботев” № 13 или на електронна поща: obshtina.kozloduy@gmail.com. Задължително посочете име, адрес, телефон за връзка и заявление да получите безплатно 1 бр. компостер.

Съвместната ангажираност между Община и граждани е основата за едно по-добро управление на отпадъците и увеличаване на тяхното разделно събиране.

Списък на първите одобрени за получаване на безплатен компостер от Кампания „Нулев отпадък”


pdf Съобщение съгласно чл. 62а, ал, 1 от Закона за водите за водовземане от два броя шахтови кладенци към ПС „Хърлец-Стара“
pdf Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от  Закона за водите: На основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 75, чл. 79а, ал. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) В БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ е постъпило заявление с вх. № РР-02-401/25.11.2020 г. за продължаване срока на действие на разрешително№ 11590954/06.01.2015 г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – шахтов кладенец ” ШК Бензиностанция – Косаня  - Гложене”
pdf Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от  Закона за водите: На основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 75, чл. 79а, ал. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) В БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ е постъпило заявление с вх. № РР-02-401/25.11.2020 г. за продължаване срока на действие на разрешително№ 11590954/06.01.2015 г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – шахтов кладенец ” ШК бензиностанция – Косаня – Алтимир”
pdfСъобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите - 28.04.2021

pdf Уведомително писмо от фирма ЕТ Деси – Светла Симеонова за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника
pdf Решение № 3131/15.12.2020 г.  за продължаване срока на действие и изменение на разрешително за водовземане от подземни води № 11530179/23.12.2008 г., продължено и изменено с решение № 1439/20.10.2014 г.


pdf План за действие за устойчива енергия и климат за периода 2021 – 2030 г. на община Козлодуй


О Б Я В Л Е Н И Е

 

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000533 „Острови Козлодуй“.

Защитената зона е разположена в землищата на гр. Козлодуй, с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Враца (гр. Враца, ул. „Екзарх Йосиф“ № 81).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

pdf Проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000533 „Острови Козлодуй“


О Б Я В Л Е Н И Е 

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000527 „Козлодуй“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Горни Цибър, община Вълчедръм, област Монтана, гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административните сгради на Регионални инспекции по околната среда и водите Монтана (гр. Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ 4, ПК 55, етаж 3) и Враца (гр. Враца, ул. „Екзарх Йосиф“ № 81).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.


pdf Проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000527 „Козлодуй“


pdfСъобщение по чл. 62а , ал. 1 от Закона за водите „На основание чл. 62а, ал. 2,  от   Закона за  водите се обявява Съобщение на Басейнова  дирекция „Дунавски район” по чл.62а, ал. 1 от Закона за водите за водовземане от „ТК – АЕЦ Козлодуй – Хърлец”.
pdf 
Уведомително писмо от фирма „ЕТ Деси – Светла Симеонова” за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника
pdf Уведомително писмо от ЕТ Деси Светла Симеонова за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника от 12.09. до 14.09.2020 г. и от 15.09. до 17.09.2020 г.
pdf Уведомително писмо от „ЕТ Деси – Светла Симеонова” за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника от 06.09 до 08.09.2020 г. и от 09.09 до 11.09.2020 г.

pdfУведомително писмо от „ЕТ Деси – Светла Симеонова за провеждане на растителнозащитни и дезинфекциони дейности с наземна техника от 03.09.2020 г. до 05.09.2020 г. с препарат – Глифозат „Тайфун СЛ”, „Наса 360 СЛ”
pdfУведомително писмо за растителнозащитни, дезинфекционни и дезинфекционни дейности с наземна техника  от 28.06 до 30.06 и от 01.07 до 03.07.2020 г.
pdfУведомително писмо за растителнозащитни, дезинфекционни и дезинфекционни дейности с наземна техника  от 25.06 до 27.06. 2020 г. 
pdfУведомително писмо за растителнозащитни, дезинфекционни и дезинфекционни дейности с наземна техника  от 19.06 до 21.06 и от 22.06 до 24.06.2020 г.
pdfУведомително писмо за растителнозащитни, дезинфекционни и дезинфекционни дейности с наземна техника  от 13.06 до 15.06 и от 16.06 до 18.06.2020 г.
pdfУведомително писмо за провеждане на растителнозащитни,дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника от 19.06.2020г. - 22.06.2020г.
pdfИзвестие за подхранване с торове Борония 150. 
pdfУведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на нова  ограда с портални врати и доставка и монтаж на съоръжения и оборудване  за биосигурност в птицефермата в гр. Козлодуй”  
pdf Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни,дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника от 10.06.2020г. - 12.06.2020г.
pdf Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни,дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника от 07.06.2020г. - 09.06.2020г.

pdfУведомително писмо за провеждане на растителнозащитни,дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника от 10.06.2020г. - 12.06.2020г.
pdfУведомително писмо за провеждане на растителнозащитни,дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника от 07.06.2020г. - 09.06.2020г.
pdf
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни,дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника от 01.06.2020г. - 03.06.2020г.
pdfУведомително писмо за провеждане на растителнозащитни,дезинфекционни и дезинсекционни дейности на насаждения със сланчоглед от 29.05. до 31.05.2020 г.
pdfУведомително писмо за провеждане на  растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности на площи с царевица от 26.05. до 30.05.2020 г.   
pdf
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни,дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника от 26.05.2020г. - 28.05.2020г.
pdf
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни,дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника от 23.05.2020г. - 25.05.2020г.
pdfУведомителни писма от ЕТ „ Деси –Светла Симеонова” за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника от 14.05 – 16.05.2020 г. и от 17.05 – 19.05.2020 г. от 8. 00 до 22.00 часа с хербицид „Екип ОД”  за третиране на  царевица.

pdfУведомителни писма от ЕТ „Деси –Светла Симеонова” за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника от 14.05 – 17.05.2020 г. и от 17.05 – 19.05.2020 г. от 8.00 до 22.00 часа с хербицид „Експрес 50 СГ” за третиране на слънчоглед.

pdf
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни,дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника от 27.04.2020г. - 29.04.2020г.

pdfУведомително писмо за провеждане на растителнозащитни,дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника от 24.04.2020г. - 26.04.2020г.

pdfУведомително писмо за провеждане на растителнозащитни,дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 21.04.2020г. до 23.04 2020г. от 10 до 20 часа.

pdfУведомително писмо за провеждане на растително защитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника от Фирма ЕТ-Деси – Светла Симеонова от 18.04-20.04.2020 г и от 21.04- 23.04.2020 г.

pdfУведомление за растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности от ЕТ Деси –Светла Симеонова от 12 .04  до 14.04.2020 г.; и от 15.04 до 17.04.2020 г.

pdfУведомление за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности от фирма АГРО ИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ АД ОТ  12.04 –ДО 13.О4.2020 г.

pdfУведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от ЕТ Деси Светла Сиеонова от 09.04- 11.04.2020 г. 

pdfУведомителни писма за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от ЕТ „Деси – Светла Симеонова от 28.03. 2020 г. до 30.03.2020 г., и от 31.03.2020 г. до 02.04.2020 г. 

pdfУведомителни писма за провеждане на растителнозащитни,  дезинфекционни и дезинсекционни дейности от ЕТ Деси – Светла Симеонова от 22.03 – до 24.03.2020 г., и от 25.03 – 27.03.2020 г.

pdf Уведомителни писма за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от ЕТ „ Светла Симеонова” от 19.03 до 21.03.2020 г.

pdfСъобщение На основание чл. 75, във връзка с чл. 62а от Закона за Водите и постъпило в ИАППД заявление с вх. №ВО-7/14.01.2020 г. от „ДДФ”ЕАД, БУЛСТАТ : 105575251 за изменение на Разрешително № РВО-13/08.2011 г.  за ползване на повърхностен воден обект, обявявам процедура за изменение на Разрешително № РВО-13/08.08.2011 г.  участък  от кm 693.000 до  кm  691.000 с титуляр на разрешителното на разрешителното „ДДФ” ЕАД със  седалище и адрес на управление: гр. София, Район Оборище, ул. „Сердика” № 26, ет. 2, ап. 6 (адрес за кореспонденция: гр.Видин 3700, Южна промишлена  зона, п.к. 68.

pdf Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите относно издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир Аспарухов вал (Шишманов вал)
pdfСъобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
pdf
Поради лоши метеорологични условия – вятър над допустимото за авиационно третиране се налага удължаване срока на петък (19.07. 2019г. ) и събота (20. 07.2019г.). За петък се очаква да бъде обработена ивицата на изток от село Сомовит до румънската граница. За събота се планират третирания от село Сомовит на запад  до сръбската граница.

pdfУведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни дейности с авиация от ЕТ”Деси- Светла Симеонова” от 17.07. до 21.07.2019 г.

Терени подлежащи на третиране
pdf
Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

pdfУведомително писмо за провеждането на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности от 08.06 до 10.06.2019 г. вкл.

pdfУведомително писмо за провеждането на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности от 11.06 до 13.06.2019г. вкл.
Терени подлежащи на третиране

pdfУведомление за наземно третиране на земеделски култури

pdfУведомление за наземно третиране на земеделски култури
pdf
Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б” и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите(ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район”(БДДР)ГР. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал.4, т. 1 от ЗВ данни и документи
pdf
Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, за ползване от правата и изменение на Разрешително за водовземане № 11590924/01.07.2014 г. от подземни води чрез тръбен кладенец „ТК – Санмен – Козлодуй”

pdf
Съобщение от Изп. директор на Изпълнителна агенция Проучване и поддържане на река Дунав за стартиране на процедура за изменение на Разрешително №РВО-39/05.08.2016 г. с титуляр на разрешителното МОСТ МЕДИА ЕООД
pdf
Решение № ПД-14-32, гр. Русе, 11.01.2019 г. на изп. директор на Изпълнителна Агенция проучване и поддържане на река Дунав за поправка на фактическа грешка, допусната в Разрешително за ползване на повърхностен воден обект № РВО-39/05.08.2016 г., издадено на „Мост Медиа” ЕООД
pdfРешение № 2447/07.06.2018 г. за изменение и продължаване на срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води № 11520130/11.06.2012 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен

pdfСъобщение във връзка с плана за почистване на гр.Козлодуй, общинска администрация  въвежда следния график по райони за извозване на клони

pdfСъобщение от Басейнова дирекция „Дунавски район"

pdfДоклад за безопастност "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

pdfДоклад за безопастност "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

pdfУведомление за инвестиционно предложение от Община Козлодуй: ,,Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци от Община Козлодуй по Оперативна програма ,,Околна среда” 2014 – 2020г.’’

pdfУведомление за инвестиционно намерение от Община Козлодуй: ,,Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица ,,Хаджи Димитър”, съоръжения и принадлежности към тях на територията на Община Козлодуй, област Враца”.Първи етап – ул. ,,Хаджи Димитър” от кръстовището на ул. ,,Христо Ботев” до кръстовището на ул. ,,Христо Ботев’’ до кръстовището на ул.,,Освободител” и ул.,,Ломска”.

pdfУведомление за Инвестиционно предложение от Община Козлодуй: ,,Детски парк в кв.259, гр.Козлодуй”

pdfСъобщение във връзка с чл.62 „а”, ал.2 от Закона за водите, относно изземване на наносни отложения за добив на инертни материали от р.Дунав на „Мост Медиа” ЕООД в участък от km 697.400 до km 694.000 на река Дунав с плаващи средства.

pdfУведомление за инвестиционно предложение от „ЧЕЗ Разпространение България” АД за изграждане на нова въздушна кабелна линия 1kV за външно ел.захранване на приемник ел.енергия в УПИ XXXVI – 258/поземлен имот(ПИ) с идентификатор по кадастрална карта и кадастралната карта и кадастралните регистри(КККР) 37798.504.520/, кв.211, по плана на гр.Козлодуй, Община Козлодуй. Новата въздушна кабелна линия 1кV ще се изгради в регулационните граници на гр.Козлодуй, върху общинска улица. Дължината на трасето на въздушната кабелна линия е 1кV e 123 m.Писмени становища и мнения се приемат в РОСВ, гр.Враца – 3000.

pdfСъобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

pdfСъобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

pdfСъобщение съгласно чл. 62а, ал.1 от Закона за водите - 15.12.2015г.

pdfСъобщение съгласно чл. 62а, ал.1 от Закона за водите - 18.11.2015г.

pdfСъобщение по ЗВ за изземване на наносни отложения при левия бряг на р. Огоста, в м. „Жабов рог”

pdfОбява за среща за обществено обсъждане на ИП „Национално хранилище за погребване на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци”

Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на ИП „Национално хранилище за погребване на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци” и приложенията към него (RAR

pdfСъобщение по Закона за водите относно използване на води за корекция на дере в м. „Совата”, гр. Козлодуй

pdfСъобщение по Закона за водите, относно водоснабдяване за охлаждане на акумулаторно помещение в ДГС-2, АКС- компресорно помещение и съоръжения в 1-4 блок

pdfСъобщение по Закона за водите, относно водоснабдяване на БПС на АЕЦ „Козлодуй”

pdfСъобщение, съгласно Закона за водите, относно използване от „АЕЦ Козлодуй” на водите от водно тяло Порови води в Кватернера

pdfСъобщение по Закона за водите, относно издаване на разрешително за водовземане от подземни води

pdfСъобщение по Закона за водите, относно ползване на води от р. Огоста

pdfСъобщение от Басейнова дирекция за управление на водите съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

pdfРешение по ОВОС за одобрение на ИП „Съоръжение за третиране и кондициониране на РАО с ГКНО в АЕЦ Козлодуй”

pdfОбява за срещи за обществено обсъждане "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности"

pdfДОВОС на инвестиционно предложение за Съоръжение за третиране и кондециониране на радиоактивни отпадъци с голям коефициент на намаляване на обема на АЕЦ "Козлодуй"

pdfПроект на Специализиран подробен устройствен план /СПУП/ на зона за превантивни защитни мерки /ЗПЗМ/ около АЕЦ "Козлодуй"


Наименование Брой тегления
Съобщение съгласно чл. 62а, ал, 1 от Закона за водите за водовземане от два броя шахтови кладенци към ПС „Хърлец-Стара“ 5 Изтегли
Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите: На основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 75, чл. 79а, ал. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) В БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ е постъпило заявление с вх. № РР-02-401/25.11.2020 г. за продължаване срока на действие на разрешително№ 11590954/06.01.2015 г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – шахтов кладенец ” ШК Бензиностанция – Косаня - Гложене” 11 Изтегли
Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите: На основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 75, чл. 79а, ал. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) В БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ е постъпило заявление с вх. № РР-02-401/25.11.2020 г. за продължаване срока на действие на разрешително№ 11590954/06.01.2015 г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – шахтов кладенец ” ШК бензиностанция – Косаня – Алтимир” 11 Изтегли
Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите - 28.04.2021 18 Изтегли
Уведомително писмо от фирма ЕТ Деси – Светла Симеонова за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника 121 Изтегли
Решение № 3131/15.12.2020 г. за продължаване срока на действие и изменение на разрешително за водовземане от подземни води № 11530179/23.12.2008 г., продължено и изменено с решение № 1439/20.10.2014 г. 606 Изтегли
План за действие за устойчива енергия и климат за периода 2021 – 2030 г. на община Козлодуй 545 Изтегли
Проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000533 „Острови Козлодуй“ 772 Изтегли
Проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000527 „Козлодуй“ 490 Изтегли
Съобщение по чл. 62а , ал. 1 от Закона за водите „На основание чл. 62а, ал. 2, от Закона за водите се обявява Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район” по чл.62а, ал. 1 от Закона за водите за водовземане от „ТК – АЕЦ Козлодуй – Хърлец”. 603 Изтегли

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи